Sevinç ŞENER
(Akdeniz University, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, 07070 Antalya, Turkey)
Canan Nilay DURAN
(Akdeniz University, Department of Horticulture, Institute of Science, 07070 Antalya, Turkey)
Yıl: 2020Cilt: 8Sayı: 3ISSN: 2148-127X / 2148-127XSayfa Aralığı: 638 - 642Türkçe

3 0
Mikoriza Uygulamalarının Farklı Sulama Rejimlerindeki Böğürtlen Çeliklerinin Büyüme ve Gelişme Kriterleri Üzerine Olan Etkisi
Bu çalışma ile farklı sulama rejimleri altında yetiştirilen böğürtlen çeliklerinin vejetatif gelişimi üzerine mikoriza uygulamasının etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Araştırma Mart-Haziran 2019 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Arazisinde yürütülmüştür. Çalışmada Çukurova Üniversitesi Toprak ve Bitki Besleme Bölümünden temin edilen Glomus etunicatium mikorizal mantar materyali ve dört farklı sulama düzeyi (%40, %60, %80, %100) uygulanmıştır. Uygulamaların böğürtlen çeliklerinin morfolojik özeliklerine olan etkilerinin incelenmesi amacıyla bitkilerin gövde çapı, sürgün boyu, yaprak sayısı ile bu değişkenlerinin birbirleriyle olan ilişkileri ve çiçeklenme tarihleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, mikoriza uygulamasının bitkilerin vejetatif gelişimi üzerine pozitif yönde etki ettiği tespit edilmiştir. Farklı sulama düzeylerinin bitkilerin morfolojik gelişimleri üzerine olan etkileri arasında istatistiksel anlamda önemli düzeyde farklılıklar tayin edilmiştir. Mikoriza uygulamaları arasında farklı sulama seviyelerinden en yüksek ortalama sürgün uzunluğu (62,08 cm), gövde çapı (8,37 mm) ve yaprak sayısı (16,28 adet/bitki) değerleri tam sulamanın yapıldığı S100 uygulamasından elde edilmiş ayrıca sürgün uzunluğu ve gövde çapı bakımından S80 ve S100 konuları, yaprak sayısı bakımından ise S60, S80 ve S100 konuları arasında istatistiksel anlamda bir fark belirlenmemiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Ağaoğlu S, Çelik M, Atila S. 2003. Bazı Ahududu Çeşitlerinin Ayaş (Ankara) Koşullarına Adaptasyonu Üzerine Ön Değerlendirmeler.Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Bildiri Kitabı, 319-324, Ordu
 • Ağaoğlu YS. 1986. Üzümsü Meyveler. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayınları:984, Ders Kitabı:290, Ankara, 377s.
 • Derin Altay G. 2017. Yeni bazı böğürtlen çeşitlerinin farklı mikoriza ortamlarındaki gelişme performanslarının incelenmesi (Master's thesis, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü). 59s.
 • Anonim. 2019. https://www.e-fidancim.com/Tuplu-BoysenberryBogurtlen-Fidani,PR-908.html (Erişim Tarihi: 05.10.2019).
 • Auge´ RM, Foster JG, Loescher WH, Stodola AW. 1992. Symplastic sugar and free amino acid molality of Rosa roots with regard to mycorrhizal colonization and drought. Symbiosis 12: 1–17.
 • Costantino L, Albasino A, Rastelli G, Benvenuti S. 1992. Activity of Polyphenolic Crude Extracts as Scavengers of Superoxide Radicals and Inhibitors of Xanthine Oxidase. Plant Med. (58): 342-344.
 • Çekiç Ç, Çalış Ç. 2005. Tokat Florasında Doğal Olarak Yetişen Yabani Çilek Tipleri Arasındaki Varyasyonun Moleküler Markörlerle Belirlenmesi. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 14-16 Eylül 2006, Tokat.
 • Çiylez S, Eşitken A. 2018. Mikoriza ve BBAR Uygulamalarının Çilekte Büyüme Üzerine Etkileri. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 32(3): 361-365.
 • Farooq M, Wahid A, Kobayashi N, Fujita D, Basra SMA. 2009. Plant drought stress: effects, mechanisms and management. In Sustainable agriculture (pp. 153-188). Springer, Dordrecht.
 • Gerçekçioğlu R, Özdemir Z, Güneş M, Edizer Y. 2003. Bazı Ahududu Çeşitlerinin Tokat Yöresine Adaptasyonu [1999- 2002 (4 Yıllık) Gözlem Sonuçları]. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Bildiri Kitabı, 330-333, Ordu.
 • Halvorsen BL, Holte K, Myhrstad MC, Barikmo I, Hvattum E, Remberg SF, Wold AB, Haffner K, Baugerød H, Andersen L F, Moskaug Ø, Jacobs DRJr, Blomhoff R. 2002. 2002. A systematic screening of total antioxidants in dietary plants. Journal of Nutrition, 132(3): 461-471.
 • Harris K. 2002. Oregon Caneberries. What Research is Revealing about Black Raspberries. (http:/www.oregonberries.com).
 • Heinonen IM, Lehtonen PJ, Hopia AI. 1998. Antioxidant Activity of Berry Phenolics on Human Low-density Lipoprotein and Liposome Oxidation. J.Agri.Food Chem. (46): 25-31.
 • Kähkönen MP, Hopia AI, Vuorela HJ, Rauha JP, Pihlaja K, Kujala TS, Heinonen M. 1999. Antioxidant Aktivity of Plant Extracts Containing Phenolic Compounds. J. Agri. Food Chem. (47): 3954-3962.
 • Kanber R. 2006. Irrigation. Cukurova University Publications. A52, 530p. Kara Z, Baçevli A. 2012. Bazı simbiyotik mikroorganizma karışımı uygulamalarının farklı asma anacı çeliklerinde bitki gelişimi üzerine etkileri. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 26(3): 20-28.
 • Kubikova E, Moore JL, Ownlew BH, Mullen MD, Auge´ RM. 2001. Mycorrhizal impact on osmotic adjustment in Ocimum basilicum during a lethal drying episode. Journal of Plant Physiology 158: 1227–1230.
 • Kurt H, Turan A, Ruşen M. 2003. Bazı Ahududu ve Böğürtlen Çeşitlerinin Giresun Ekolojik Koşullarına Adaptasyonu. (2000-2003 Sonuçları). Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Bildiri Kitabı, 365-368, Ordu.
 • Kurt H, Turan A, Ruşen M. 2003 Bazı Ahududu ve Böğürtlen Çeşitlerinin Giresun Ekolojik Koşullarına Adaptasyonu. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Bildiriler Kitabı 365-371, Ordu.
 • Ravai M. 1996. Caneberries an Important Food in a Healty Diet. Nutr. Today (31): 143-147.
 • Ruiz-Lozano JM. 2003. Arbuscular mycorrhizal symbiosis and alleviation of osmotic stress: new perspectives for molecular studies. Mycorrhiza 13: 309–317.
 • Wood GA, Andersen MT, Forster RLS, Braithwaite M, Hall HK. 1999. History of Boysenberry and Youngberry in New Zealand in relation to their problems with Boysenberry decline, the association of a fungal pathogen, and possibly a phytoplasma, with this disease. New Zealand J. Crop Hort. Sci. 27: 281-295.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.