Hülya AKAT
(Muğla Sıtkı Koçman University, Ortaca Vocational School, Department of Park and Horticulture, 48600 Ortaca/Muğla, Turkey)
Yıl: 2020Cilt: 8Sayı: 3ISSN: 2148-127X / 2148-127XSayfa Aralığı: 721 - 727Türkçe

79 0
Su Tutucu Polimer (SAP) Uygulamalarının Anadolu Sığla Ağacı (Liquidambar orientalis MİLL.) ve Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Türlerinde Bitki Gelişimi Üzerine Etkisi
Küresel ısınmadan kaynaklanan iklim değişimi ve hızlı nüfus artışına bağlı olarak tüketimin yükselmesi doğal kaynaklardan suyun azalmasına neden olarak varlığını tehdit etmektedir. Dünyada kullanılabilir suyun büyük bir bölümü tarımda değerlendirildiğinden bitkilerin su ihtiyacının en doğru ve ekonomik şeklide karşılanması gerekmektedir. Bu bağlamda da suyun verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlayan yöntemlerden biri olarak su tutucu polimer (SAP) uygulaması karşımıza çıkmaktadır. Araştırmada, su tutucu polimer SAP A200’ün farklı dozları [% 0 (kontrol), % 0,2, % 0,4 ve % 0,6 v/v] geleneksel (toprak) ve topraksız tarım yetiştirme ortamlarına [torf, perlit ve torf:perlit (1:1) v/v] uygulanmıştır. SAP A200 dozlarının Anadolu Sığla Ağacı (Liquidambar orientalis Mill.) ve Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) türlerinin bitki gelişimine etkisinin belirlemesi amaçlanmıştır. Araştırma tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Bitki gelişim özelliklerini belirlemek amacıyla bitki boyu, gövde çapı, kök uzunluğu, kök kalınlığı, kök ile sürgün yaş ve kuru ağırlıkları belirlenmiştir. Araştırmadaki iki tür için, tüm SAP dozlarının bitki gelişim parametrelerini olumlu yönde etkilediği ve en yüksek değerlerin % 0,6 SAP A200 uygulamasında tespit edildiği gözlemlenmiştir. Toprak dışındaki tüm yetiştirme ortamlarında bitki gelişim değerlerinin daha yüksek olduğu ve en iyi sonuçların torf:perlit ortamında gerçekleştiği saptanmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Abedi-Koupai J, Asadkazemi J. 2006. Effects of a hydrophilic polymer on thefield performance of an ornamental plant (Cupressus arizonica) under reduced irrigation regimes. Iranian Polymer Journal, 15 (9): 715-725.
 • Agaba H, Lawrence JBO, Obua J, Kabasa JD, Worbes M. 2011. Hydrogel amendment to Sandy soil reduces irrigation frequency and improves the biomass of Acrostics stolonifera. Agric. Sci., 2 (4): 54-550.
 • Akat H, Şahin O, Çetinkale Demirkan G, Akat Saraçoğlu Ö. 2017. Süs Bitkileri Üretim Teknikleri. Efil Yayınevi. Ankara, ISBN: 978-605-4160-66-2.
 • Akat Saraçoğlu Ö, Akat H, Güneş A, Çakar H, Kılıç CC. 2017. Limonium sinuatum ‘Compindi White’ ve ‘Compindi Deep Blue’ çeşitlerinde farklı yetiştirme ortamlarının gelişim ve verim üzerine etkileri. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 54 (2): 187-195.
 • Anonim, 2017a. http://www.wesoorb.com/ (Erişim tarihi: 27.12.2019).
 • Anonim, 2017b. https://www.enginmuh.com/qemisoyl.html (Erişim tarihi: 27.12.2019).
 • Baytop T. 1984. Türkiye’de bitkilerle tedavi. İstanbul Üniversitesi Yayın No: 3255, Ecz. Fak. Yayın No: 40, İstanbul.
 • Bilerback TE. 1987. Moisture extender and wetting agent effects on two drought-sensitive nursery crops. Horticul. Sci., 22: 1049.
 • Boartright JL, Balint DE, Mackay WA, Zajicek JM, 1997. Incorporation of a hydrophilic polymer into annual landscape beds. J. Environ. Hort., 15: 37-40.
 • Brohi AA, Aydeniz A, Karaman MR, Erşahin, S. 1994. Bitki Besleme. Gaziosman Paşa Üniv., Ziraat Fakültesi Yayınları: 4, Kitaplar Serisi: 4, Tokat, 230 s.
 • Çetinkale Demirkan G. 2015. Arıtma Çamuru Uygulamalarının Bazı Ağaç Türlerindeki Etkilerinin Araştırılması, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana, 160 s.
 • Dehgan B, Yeager TH, Almira FC. 1994. Photinia and podocarpus growth response to a hydrophilic polymeramended medium. Hort. Sci., 29: 641-644.
 • El-Hady OA, Wanas SA. 2006. Water and fertilizer use efficiency by cucumber grown under stress on soil treated with acrylamide hydrogels. J. of Applied Sci. Research, 2 (12): 1293-1297.
 • Ghasemi M, Khoshkhuy M. 2006. The impact of superabsorbent polymer on irrigation cycle and plant growth. Hort. Sci. and Tech., 8 (2): 65-82.
 • Ghehsareh MG, Khosh-Khui M, Abedi-Koupai J. 2010. Effects of superabsorbent polymer on water requirement and growth indices of Ficus benjamina L. ‘Starlight’. J. Plant Nutr., 33: 785-795.
 • Hahn EJ, Jeon MW, Paek KY, Schmidt U. 2001. Culture method and growing medium affect growth and flower quality of several Gerbera cultivars, Proceedings of The Int. Symp. On Growing Media and Hydroponics, Eds. E. Maloupa and D. Gerasopoulos. Acta Hort., 548: 385-391.
 • Kahraman Ö. 2015. Farklı yetiştirme ortamlarının Toros kardeleni (Galanthus elwesii Hook.)’nin soğan performansı üzerine etkileri. ÇOMÜ Ziraat Fak. Derg., 3 (1): 109–114.
 • Khalili Darini A, Naderi R, Khalilghi A, Taheri M. 2015. Effect of superabsorbent polymer on lawn under drought stress condition. Agr. Sci. Development, 4 (2): 22-26.
 • Khalilpour A, Golpayegani H, Sharifi R, Roshan B. 2005. Effect of superabsorbents on water use efficiency of pine seedling. Second conference of watershed management, pp: 9. Ingram DL, Yeager TH (1987).
 • Ljubojevic M, Ognjanov V, Maksimovic I, Cukanovic J, Dulıc J, Szabo Z, Szabo E. 2017. Effects of hydrogel on growth and visual damage of ornamental salvia species exposed to salinity. Clean- Soil, Air, Water, 45 (2): 1-8.
 • Maboko MM. 2006. Growth, yield and quality of tomatoes (Lycopersicon esculentum Mill) and lettuce (Lactuca sativa L.) as affected by gel-polymer soil amendment and irrigation management. M.Sc. Thesis, Faculty of Natiral and Agricultural Science, University of Pretoria.
 • Madakbaş SH, Önal MS, Dündar B, Başak H. 2014. Su tutucu polimerlerin toprak ve bitkide işlevi, çevreye etkisi ve sebzecilikte kullanım imkanları. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 1 (2): 173-179.
 • Maloupa E, Khelifi S, Zervaki D. 2001. Effects of Growing Media on the Production and Quality of Two Rose Varieties. Proceedings of the Int. Symp. on Growing Media and Hydroponics, (Eds: Maloupa & Geraopolous), Acta Hort., 548: 79-83.
 • Oraee A, Ganji Moghadam E. 2013. The effect of different levels of irrigation with superabsorbent (SAP) treatment on growth and development of Myrobalan (Prunus cerasifera) seedling. African Journal of Agricultural Research, 8 (17): 1813-1816. DOI: 10. 5897/AJAR12.1649.
 • Orikiriza JLB, Agaba H, Tweheyo M, Eilu G, Kasaba J, Hutterman A. 2009. Amending soils with hydrogels increases the biomass of nine tree species under non-water stres conditions. Clean-Soil, Air, Water, 37: 615-620.
 • Parvanak K, Chamheidar H. 2014. The effect of Tarawat hydrogel and irrigation interval on available water and rooting indices in Nerium oleander. Advances in Environmental Biology. P. 271. Academic OneFile, Accessed 28 Dec. 2017.
 • Saygılı L. 2012. Lilium Yetiştiriciliğinde Farklı Agregatların ve Besin Solüsyonlarının Kullanım Olanakları. ADÜ. Fen Bil. Enst. Yl Tezi, 131s.
 • Shooshtarian S, Kupai JA, Tehrani A. 2011. Evaluation of application of superabsorbent polymers in green space of arid and semi-arid regions with emphasis on Iran, International Journal of Forest, Soil and Erosion, 2 (1): 24-36.
 • Tango A, Mahdavi A, Soyad E. 2014. Effect of super absorbent polymer aquasorb on chlorophyll, antioxidant enzymes and some grawth characteristics of Acacia victoriae seedlings under drought stress, Ecopersia, 2 (2): 571-583.
 • Wang Y. 1989. Medium and hydrogel affect production and wilting of tropical ornamental plants. Hort. Sci., 24: 941-944.
 • Zamanipour M, Ganji Moghadam E, Tehranifar A. 2014. Response of two selected Prunus Mahaleb (Prunus Mahaleb L.) genotypes to water stress and superabsorbent application. Internatıonal Journal of AgriScience, 4 (4): 218-223.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.