Zeki BAYRAMOĞLU
(Selçuk University, Faculty of Agriculture, Agricultural Economics, 42250 Konya, Turkey)
Merve BOZDEMİR
(Selçuk University, Faculty of Agriculture, Agricultural Economics, 42250 Konya, Turkey)
Yıl: 2020Cilt: 8Sayı: 3ISSN: 2148-127X / 2148-127XSayfa Aralığı: 773 - 783Türkçe

1 0
Tarım Sektöründe İşgücü Terminolojisinin Tanımlanması
İşgücü, nüfusun üretimde etkin olan bölümüdür. Nüfustaki gelişmelere bağlı olarak oluşan toplam işgücü arzı ve ekonomik koşullara göre şekillenen işgücü talebi; piyasa oluşumunun iki temel unsurudur. İşgücü piyasaları; arz ve talebinin karşılaştığı, ücretin oluştuğu sosyal bir organizasyon olarak tanımlanabilir. Tüm piyasa yapıları içerisinde işgücü piyasası; işleyişi ve özellikleri nedeniyle ekonominin diğer birimlerinden önemli ölçüde etkilenen ve bunları yüksek oranda etkileyen konumdadır. Bu nedenle üretim sürecinde ve planlamasında işgücü piyasalarının detaylı analiz edilmesi gerekmektedir. İşgücü piyasaları içerisinde; ekonominin temelini oluşturan ve diğer piyasalara çeşitli kaynaklardan katkı sağlayan tarımsal işgücü piyasasının analiz edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü tarım sektöründeki doğal kaynakların ve sermaye unsurlarının kullanımında doğrudan işgücünün katkısının olması, diğer sektörlere kıyasla tarımsal faaliyetlerde işgücünün birim alanda daha yoğun kullanılması, tarım sektöründen diğer sektörlere işgücü transferlerinin gerçekleştirilmesi, tarımsal işgücünün gizli işsizlik ve yapısal işsizliğin kaynağını oluşturması gibi nedenlerle tarımsal işgücünün incelenmesi ve sınıflandırılması gerekmektedir. Ayrıca kamu kurum/kuruluşları için veri oluşumunda kullanılacak işgücü çeşitlerini belirlemek, güvenilir istatistiki verilerin elde edilmesine katkıda bulunarak planlanan projelerde ve oluşturulacak politikalarda doğru karar süreçlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla tarım sektöründe işgücünün sınıflandırılması gerekmektedir. Belirlenen amaçlar doğrultusunda tarım sektöründeki işgücü çeşitlerinin belirlenmesi, yapılan kavramsal tanımlamaların bir araya getirilmesi ve literatürde anlamsal bütünlüğün sağlanmasına yönelik olarak bu çalışma gerçekleştirilmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Açıl FA. 1980. Tarım Ekonomisi. Ankara. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 721, Ders Kitabı: 213: 178-180.
 • Ağazade S, Eştürk Ö. 2019. Türkiye Tarım Sektöründe Emek Verimliliği ve İstihdam İlişkisinin İncelenmesi. Sosyal Güvenlik Dergisi, 9: 237-254.
 • Akay Ertürk S. 2016. Tarımsal Faaliyetlerde Çalışan Suriyeli Sığınmacılar: Altınözü (Hatay) Örneği. TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu. Ankara, 13-14 Ekim 2016, 469-486.
 • Aksöz İ. 1972. Zirai Ekonomiye Giriş, Zirai İşletmecilik-Genel Kısım. 2. Baskı, Erzurum. Atatürk Üniversitesi Yayınları No:252/c, Ziraat Fakültesi Yayınları No:15, Ders Kitapları Serisi No:10, 64-68.
 • Al-Habees MA, Rumman MA. 2012. The Relationship between Unemployment and Economic Growth in Jordan and Some Arab Countries. World Applied Sciences Journal, 18: 673-680.
 • Arcury TA, Quandt SA. 2007. Delivery of Health Services to Migrant and Seasonal Farmworkers. Annual Review of Public Health, 28: 345-363.
 • Aslan H. 2018. Uluslararası Mevsimlik Tarım Göçü: Artvin Örneği. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Denizli.
 • Barrio-Castro T, Lopez-Bazo E, Serrano-Domingo G. 2002. New Evidence on International R&D Spillovers, Human Capital and Productivity in the OECD. Economies Letters, 77: 41-45.
 • Baskıcı M. 2003. Osmanlı Tarımında Makineleşme: 1870-1914. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 58: 29-53.
 • Bayramoğlu Z, Bozdemir M. 2019. Dış Göçlerin Mevsimlik Tarım İşçiliği Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9: 1164-1176.
 • Bayramoğlu Z, Bozdemir M. 2018. Tarımda Teknoloji Kullanımının İşgücü Verimliliğine ve İstihdama Etkisi. 2. Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi, Nevşehir, 12-14 Nisan 2018, 417-434.
 • Beleli Ö. 2013. Mevsimlik Tarım İşçiliği ve Çocuklar: Sorun Analizi ve Politika Önerileri. Ankara. Kalkınma Atölyesi, Altan Matbaası.
 • Benhabib J, Spiegel MM. 1994. The Role of Human Capital in Economic Development: Evidence from Aggregate CrossCountry Data. Journal of Monetary Economics, 34: 143-173.
 • Bernstein H. 2009. Tarımsal Değişimin Sınıfsal Dinamikleri. 2. Baskı, İstanbul. Yordam Kitap.
 • Biçerli K. 2000. Çalışma Ekonomisi. İstanbul. Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Bloch M. 1995. Feodal Toplum. 2. Baskı, Ankara. Gece Yayınları.
 • Bocutoğlu E. 2012a. İktisat Teorisinde Emeğin Öyküsü: Değerin Kaynağı Olan Emekten Marjinal Faydanın Türevi Olan Emeğe Yolculuk. Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 1: 127-150.
 • Bocutoğlu E. 2012b. İktisat Teorisinde Emeğin Öyküsü: Değerin Kaynağı Olan Emekten Marjinal Faydanın Türevi Olan Emeğe Yolculuk. Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 1: 127-150.
 • Boratav K. 2004. Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm. Ankara. İmge Kitabevi.
 • Bozdemir M, Bayramoğlu Z. 2018. Tarımsal Üretimde Arazi Büyüklüğünün İşgücü Verimliliğine Etkisi. 5. ASM Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. Antalya, 3-5 Mayıs 2018, 3-12.
 • Bozkaya G. 2013. Kadınların İşgücüne Katılımını Belirleyen Faktörler: Türkiye Üzerine Bir Analiz. Sosyal Bilimler Dergisi, 3: 69-89.
 • Bulut E. 2013. Mevsimlik Tarım İşçilerinin Yaşam ve Çalışma Koşullarına İlişkin Bir Saha Araştırması: Kocaali Örneği. T.C. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sakarya.
 • Can M, Kabalcı F. 2008. Şanlıurfa İli Suruç İlçesinde Mevsimlik Tarım İsçisi Çocukların Çalışma Durumları. 7. Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar Sempozyumu, Şanlıurfa, 7-9 Kasım 2008.
 • Candan M. 2007. Kayıt Dışı İstihdam, Yabancı Kaçak İşçi İstihdamı ve Toplumumuz Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Etkileri. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Uzmanlık Tezi, Ankara.
 • Culp K, Umbarger M. 2004. Seasonal and Migrant Agricultural Workers; a Neglected Work Force. AAOHN Journal, 52: 383-390.
 • Çakır Ö. 2008. Türkiye’de Kadının Çalışma Yaşamından Dışlanması. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31: 25-47.
 • Çalgüner C. 1943. Türkiye’de Ziraat İşçileri. Ankara. Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğü Yayını.
 • Çetin H. 2002. Liberalizmin Tarihsel Kökenleri. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3: 79-96.
 • Çetin İ. 2016. Suriyeli Mültecilerin İşgücüne Katılımları ve Entegrasyon: Adana-Mersin Örneği. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1001-1016.
 • Çetinkaya YD. 2014. “Sefaletten ihyaya”: Türkiye işçi sınıfı tarihi ve E.P. Thompson. Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, 17: 201-221.
 • Çınar S. 2014. Öteki Proletarya, De-proletarizasyon ve Mevsimlik Tarım İşçileri. 1. Baskı, Ankara. NotaBene Yayınları.
 • Çınar S, Lordoğlu K. 2011. Mevsimlik Tarım İşçileri: Marabadan Ücretli Fındık İşçiliğine, III. Uluslararası Sosyal Haklar Kongresi, Bildiriler Kitabı.
 • Darıcı B, Taşçı HM. 2015. Kendi Hesabına Çalışılan İşler: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama. Yönetim ve Ekonomi, 22: 15-30.
 • Dedeoğlu S. 2018. Tarımsal Üretimde Göçmen İşçiler: Yoksulluk Nöbetinden Yoksulların Rekabetine. Çalışma ve Toplum, 56: 37-67.
 • Demirci R, Özçelik A. 1990. Tarım Tarihi. Ankara. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1186, Ders Kitabı: 340.
 • Denison EF. 1962. Sources of United States Economic Growth. Readings in Economics, New York: McGraw-Hill Book Company.
 • Doğan Z, Arslan S, Berkman AN. 2015. Türkiye’de Tarım Sektörünün İktisadi Gelişimi ve Sorunları: Tarihsel Bir Bakış. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8: 29-41.
 • Doğruyol A, Aydınlar K. 2014. İktisatta Gizemini Koruyan Bir Bilinmeyen: Değer Felsefenin Mutlak Değerinden İktisadın Nispi Değerine. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14: 129-152.
 • Durusoy Öztepe N, Akbaş S. 2018. Türkiye’de Kendi Adına ve Hesabına Çalışanların Sosyal Güvenliği. Sosyal Güvenlik Dergisi, 8: 67-94.
 • Ecevit Y. 2000. Kadın-Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş: Eğitim, Çalışma Yaşamı ve Siyaset. İstanbul. Tüsiad Yayınları, Sayfa 144.
 • Eflatun. 1980. Devlet. 4. Baskı, Ankara. Remzi Kitabevi. Ekin N. 1976. Endüstri İlişkileri. İstanbul. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayını.
 • Elveren MA, Elveren AY. 2010. Türkiye’de Refah Rejiminin Dönüşümü ve Bireysel Emeklilik Sistemi. Mülkiye Dergisi, 34: 243-258.
 • Engelbrecht HJ. 1997. International R&D Spillovers, Human Capital and Productivity in OECD Economics: An Empirical Investigation. European Economic Review, 41: 1479-1488.
 • Er Ş. 2013. Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılım Oranını Etkileyen Faktörlerin Bölgesel Analizi. Öneri Dergisi, 10: 35- 44.
 • Erkuş A, Bülbül M, Kıral T, Açıl FA, Demirci R. 1995. Tarım Ekonomisi. Ankara. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No:5, 127- 128.
 • Ersoy A. 2008. İktisadi Teoriler ve Düşünceler Tarihi. 3. Basım, Ankara. Nobel Basımevi.
 • Eştürk Ö, Ören, MN. 2012. Türkiye Kırsalında Gelir Dağılımı İstihdam ve Gıda Güvencesi. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi. Konya, 5-7 Eylül 2012, 50-56.
 • Fernandez E, Mauro P. 2000. The Role of Human Capital in Economic Growth: The Case of Spain. IMF Working Paper, WP/00/8: 1-27.
 • Flannery KV. 1983. Early Pig Domestication in the Fertile Crescent, a Retrospective Look. The Hilly Flanks and Beyond, Chicago (IL): Oriental Institute, 88-163.
 • Food and Agriculture Organization of The United Nations (FAO). 2007. http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/ess_test_ folder/World_Census_ Agriculture /Country_info_2010 /Other_materials/JAM_ENG_CONCEPTS_2007.pdf, [Erişim Tarihi: 06 07 2019].
 • Geçgin E. 2009. Ankara-Polatlı Örneğinde Sosyal Dışlanma Açısından Mevsimlik Tarım İşçiliği. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1: 3-35.
 • Gemmel N. 1996. Evaluating the Impacts of Human Capital Stocks and Accumulation on Economic Growth: Some New Evidence. Oxford Bulletin of Economies and Statistics, 58: 9-28.
 • Genç SY, Çağlayan T. 2017. İktisadi Düşüncede Değerin Kaynağı Sorunsalı. Çalışma ve Toplum, 2: 667-680.
 • Goetz SJ, Hu D. 1996. Economic Growth and Human Capital Accumulation: Simultaneity and Expanded Convergence Tests. Economies Letters, 51: 355-362.
 • Görücü İ, Akbıyık N. 2010. Türkiye'de Mevsimlik Tarım İşçiliği: Sorunları ve Çözüm Önerileri. Hikmet Yurdu Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 3: 189-220.
 • Gülçubuk B. 2017. 6331 Sayılı Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tarımda Çalışanlar İçin Bir Şey İfade Eder mi?. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3: 573-582.
 • Güllüpınar F. 2012. Göç Olgusunun Ekonomi-Politiği ve Uluslararası Göç Kuramları Üzerine Bir Değerlendirme. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 2: 53-85.
 • Günay E. 2015. Antik Çağ Ekonomileri ve Gelenek ile Çok Tanrılı Dinlerin Etkisinde Olan Antik Çağdaki İktisadi Düşüncelerin Özellikleri. International Journal of Academic Value Studies, 1: 46-64.
 • Güney T, Tuncer G, Kılıç R. 2013. Uluslararası Göçün İşgücü Piyasasındaki Ücret Düzeyi Üzerine Etkileri: Bir Literatür Araştırması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 35: 41-54.
 • Herbertsson TT. 2003. Accounting For Human Capital Externalities with an Application to the Nordic Countries. European Economic Review, 47: 553-567.
 • International Labour Organization (ILO). 2003. Decent Work in Agriculture, International Workers. Symposium on Decent Work in Agriculture. Geneva, 15-18 September.
 • İlgazi A. 2019. Suriyeli Sığınmacıların Emek Piyasasına Etkileri Gaziantep ve Şanlıurfa Örneği. Econharran Harran Üniversitesi İİBF Dergisi, 3: 93-123.
 • Jones CI. 1996. Human Capital, Ideas and Economic Growth. VIII Villa Mondragone International Economic Seminar in Rome on June 25-27, 1-28.
 • Kabukçu MA, Oğuz C. 1998. Tarım Ekonomisi. Konya. Selçuk Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü, 74-76. Kaderli Z. 2008. Deliorman’ın Aydoğdu Köyünde Meci/ İmece. Türkbilig, 16: 90-112.
 • Kalaycı M, Sayın, C, Sav, O. 2016. Türkiye’de Mevsimlik Tarım İşçileri ve Uygulanan Politikalar. XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi. Isparta, 25-27 Mayıs, 1227-1234.
 • Karaman K, Yılmaz AS. 2011. Mevsimlik Tarım İşçileri ve Enformel İlişkiler Ağı: Giresun’da Çalışan Mevsimlik Tarım İşçileri Üzerine Bir Araştırma. ZfWT (Zeitschrift für die Welt der Türken), 3: 211-226.
 • Karayalçın M. 1971. Türkiye’de Tarım İşçisi Çalışma Koşulları ve Ücretler. Ankara. MPM Yayınları.
 • Kaya M, Özgülnar N. 2015. Mevsimlik (Gezici/Geçici) Tarım İşçilerinin İki Yerleşim Birimindeki Yaşam Koşulları ve Sağlık Durumlarına Niteliksel Bakış. Turk J Public Health, 13: 115-126.
 • Kaygısız İ. 2017. Suriyeli Mültecilerin Türkiye İşgücü Piyasasına Etkileri. İstanbul. Friedrich-Ebert-Stiftung. Kazgan G. 1993. İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi. İstanbul. Remzi Kitabevi.
 • KEİG Platformu. 2015. Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliği. http://www.keig.org/wpcontent/uploads/2016/03/Mevsimlik-tarim-isciligi-bilginotu-7-temmuz-2015.pdf, [Erişim Tarihi: 28 09 2019].
 • Kiker BF. 1971. The Historical Roots of the Concept of Human Capital. Investment in the Human Capital, Colombia: University of South Carolina Press, 51-75.
 • Kreishan FM. 2011. Economic Growth and Unemployment: An Empirical Analysis. Journal of Social Sciences, 7: 228-231.
 • Kumaş H. 2017. Türkiye’de Kendi Hesabına ve İşveren Olarak Çalışanların Sosyo-Demografik Özellikleri ve Gelir Durumları: TÜİK İşgücü, Gelir ve Yaşam Koşulları ve Yaşam Memnuniyeti Araştırmaları Mikro Veri Setlerine Göre Görünüm. https://www.researchgate.net [Erişim Tarihi: 18 12 2019].
 • Kutal G. 1992. Türkiye’de İstihdamın Yapısında Kadın İşgücü. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 37-38: 45-61.
 • Kutlu S. 2011. Erişkin Göçebe Mevsimlik Tarım İşçilerinin Yaşam Kalitesi Düzeyi ve Etkileyen Faktörler. T.C. Harran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa.
 • Lau LJ, Jamison DT, Louat F. 1991. Education and Productivity in Developing Countries: An Aggregate Production Function Approach. World Bank PRE Working Paper Series, 612: 1- 33.
 • Legge A. 1996. The Beginning of Caprine Domestication Action in Southwest Asia. In Harris, 62-238.
 • Mankiw NG, Romer D, Weil DN. 1992. A Contribution to the Empirics of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 407-437.
 • Martin PL. 2016. Migrant Workers in Commercial Agriculture. International Labour Office, Sectoral Policies Department, Conditions of Work and Equality Department, Geneva.
 • Martin SL, Gordon TE, Kupersmidt JB. 1995. Survey of Exposure to Violence among the Children of Migrant and Seasonal Farm Workers. Public Health Reports, 110: 268.
 • Marx K. 2010. Kapital. 1. Cilt, İstanbul. Yordam Yayınları. McDonals S, Roberts J. 2002. Growth and Multiply of Human Capital in an Augmented Solow Model: A Panel Data Investigation. Economic Letters, 74: 271-276.
 • Nalbandoğlu R. 1948. Türkiye’de Ziraat İşçilerinin Durumu, İçtimai Siyaset Konferansı. Birinci Kitap, İstanbul. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları.
 • Nesterova DV, Sabirianova KZ. 1998. Investment in Human Capital under Economic Transformation in Russia. EERC Working 99/04: 1-54.
 • Neumark F. 1943. İktisadi Düşünceler Tarihi. Cilt 1, İstanbul. İstanbul Üniversitesi Yayınları, No:1, İktisat Fakültesi No:19.
 • O’Neill D. 1995. Education and Income Growth: Implications for Cross-Country Inequality. Journal of Political Economy, 103: 6.
 • Ogawa N, Jones WJ, Williamson JG. 1993. Human Resources in Development along the Asia-Pacific Rim. Oxford: Oxford University Press, 78-79.
 • Oğuz C, Bayramoğlu Z. 2018. Tarım Ekonomisi. 3. Basım, Konya. Atlas Akademi, 58-59.
 • Ores J. 1970. The Evolution of Economic Though. Second Edition, New York. Harcourt, Brace and World Inc.
 • Orhan F. 2017. Erzincan’da Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliği ve Yaşanan Sorunlara Yönelik Coğrafi Bir İnceleme. Türk Coğrafya Dergisi, Sayı 69: 59-68.
 • Orhan F, Akpınar E. 2018. Türkiye’de Mevsimlik Göçlere Bir Örnek: Gezici Tarım İşçiliği. TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu. Ankara, 3-6 Ekim, 412-423.
 • Özbay RD. 2003. 19. Yüzyılda Osmanlıda Devletin Emek İstihdamı. T.C. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, İktisat Tarihi Bilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Özbekmezci Ş, Sahil S. 2004. Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyal, Ekonomik ve Barınma Sorunlarının Analizi. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19: 261-274.
 • Özçatal EÖ. 2009. Tokat Emek Piyasasında Kadın İşgücünün Konumunun Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Analizi. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1: 54-74.
 • Özgün A. 2007. Kılçıksız Emek, Yağsız Sermaye: Gayrı-maddi Emek Tartışması. https://www.researchgate.net [Erişim Tarihi: 13 12 2019].
 • Özgün C. 2012. Batı Anadolu’da Tarımsal İşgücü ve Ücretler (1844-1914). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5: 319-331.
 • Özkaplan N. 1999. İşgücü Piyasasına Ait Kavramların Sorgulanması. Ekonomik Yaklaşım, 10: 61-85.
 • Patnaik U. 1976. Class Differentiation within the Peasantry: an Approach to Analysis of Indian Agriculture. Economic and Political Weekly, September 25, 11: A82-A101.
 • Rehber E. 2013. Tarım Ekonomisi. Bursa. Ekin Yayınevi, 123- 125.
 • Rehber E, Çetin B. 1998. Tarım Ekonomisi. Bursa. VİPAŞ AŞ, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı, 80-81.
 • Romer PM. 1990. Capital Labor and Productivity. University of Chicago and Center for Advanced Study in the Behavioural Sciences, Microeconomics, 337-367.
 • Rosenbaum RP. 2002. Migrant and Seasonal Farmworkers in Michigan: From Dialogue to Action. Michigan. Michigan State University JSRI Publications, 39.
 • Rothbard MN. 1995. Classical Economics. Volume 2, London. An Austrian Perspective on the History of Economic Thought.
 • Sarıca AO. 2006. Kayıt Dışı İstihdam ve Mücadele Yöntemleri. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Planlama Uzmanlığı Tezi, Ankara.
 • Sarper S. 2009. İş Hukuku. İstanbul. Beta Yayınları. Schultz TW. 1961. Investment in Human Capital. American Economic Review, 61: 17.
 • Schultz TW. 1967. Investment in Human Capital. 5th Edition, New York. Readings in Economics, McGraw Hill Book Company.
 • Selek Öz C, Bulut E. 2013. Mevsimlik Tarım İşçilerinin Türk Hukuk Sistemi İçerisindeki Yeri. ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi, 1: 94-111
 • Smith A. 2014. Milletlerin Zenginliği (The Wealth of Nations). 9. Baskı, İstanbul. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Subaşı S, Ören N. 2018. Türkiye’de Tarımsal Araştırma Geliştirme Yayım Politikaları ve Tarımsal Büyüme İlişkileri. Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü (TEPGE). http://www.tepge.gov.tr/Dosyalar/Yayinlar/2cbff15be97a42 0e8fd6c353a5c3029b.pdf, [Erişim Tarihi: 21 04 2018].
 • Sumaytaoğlu EC. 2012. Osmanlıda ve Türkiye’de Tarımsal Politikaların Tarihsel Gelişimi ve Uygulaması. Çankaya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Şahinli MA, Şahbaz N. 2013. Türkiye’de Tarım Sektöründe Kadın İstihdam Profili. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 3: 55-70.
 • Şeker M. 1986. Türkiye’de Tarım İşçilerinin Toplumsal Bütünleşmesi. 1. Baskı, Ankara. Değişim Yayınları.
 • Şener Ü. 2011. Kadın İstihdamında Sorun Alanları, Amasya Örneği Üzerinden. TEPAV, Kadın Emeği Konferansı, Kadın İstihdamı ve Sorun Alanları. Ankara, 3 Mayıs 2011.
 • Tanilli S. 2015. Yüzyılın Gerçeği ve Mirası. 1. Baskı, İstanbul. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • TARIM–İŞ, TÜRK–İŞ. 1992. Türkiye’de Tarım ve Orman İşçilerinin Yasal Sorunları Sempozyumu. Ankara. Tarım-İş Yayınları.
 • Taşar MO. 2016. İktisadi Doktrinler ve Tarihsel Gelişimi. Konya. Palet Yayınları.
 • Tokin İH. 1990. Türkiye’de Köy İktisadiyatı. İstanbul. İletişim Yayınları.
 • Türcan Özşuca Ş, Toksöz G. 2003. Sosyal Koruma Yoksunluğu, Enformel Sektör ve Küçük İşletmeler. Ankara. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 591: 60.
 • TARMAKBİR. 2018. Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği, Türkiye Tarım Makineleri Sektörü. Sektör Raporu. Ankara, 5 Şubat 2018.
 • TBMM. 1983. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu. Kanun Sayısı: 2926. [Erişim Tarihi: 19 07 2019].
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM). 2015. Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu. No: 716. https://www.tbmm.gov.tr [Erişim Tarihi: 18 07 2019].
 • Uraz A, Aran M, Hüsamoğlu M, Okkalı Şanalmış D, Çapar S. 2010. Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımında Son Dönemde Gözlenen Eğilimler. Ankara. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı, Çalışma Raporu, Sayı 2.
 • Uyan Semerci P, Erdoğan E, Kavak S. 2014. Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliği 2014 Araştırma Raporu. Hayata Destek İnsani Yardım Derneği.
 • Ülgen P. 2010. Ortaçağ Avrupasında Feodal Sisteme Genel Bir Bakış. Mukaddime, Sayı 1, http://mukaddime.artuklu.edu.tr/ [Erişim Tarihi: 23 04 2018].
 • Ünlü Kaynakçı FZ, Mesutoğlu C. 2018. Göçebe Mevsimlik Tarım İşçiliğinde Çocuklar: Ekolojik Sistem Yaklaşımına Dayalı Bir Değerlendirme. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 6: 116-126.
 • Ünlü O, Yürür S. 2011. Duygusal Emek, Duygusal Tükenme ve Görev/Bağlamsal Performans İlişkisi: Yalova’da Hizmet Sektörü Çalışanları ile Bir Araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 37: 183-207.
 • Yıldırak N, Gülçubuk B, Gün S, Olhan E, Kılıç M. 2003. Türkiye’de Gezici ve Geçici Kadın Tarım İşçilerinin Çalışma ve Yaşam Koşulları ve Sorunları. Ankara, Tarım-İş, Türkiye Orman Topraksu Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikası, Yayın No: 2003/4: 78-79.
 • Yıldırım K. 2017. Osmanlı’da İşçiler (1870-1922) Çalışma Hayatı, Örgütler, Grevler. 3. Baskı, İstanbul. İletişim Yayınları, Araştırma - İnceleme Dizisi No: 315.
 • Yıldırım UD. 2015. Türkiye Tarımında Yapısal Dönüşüm ve Mevsimlik Tarım İşçileri: Sakarya Örneği. 1. Basım, İstanbul. Sosyal Araştırmalar Vakfı.
 • Yıldırım UD. 2016. Karadeniz'de Çay ve Fındık Üretiminde Göçmen İşgücünün Etnikleşme Süreçleri. Karadeniz Araştırmaları, 52: 191-210.
 • Yiğit B, Çiçek Ö, Öztürk M. 2017. Gezici Mevsimlik Tarım İşçileri İle Yerli Mevsimlik Tarım İşçilerinin Karşılaştırmalı Analizi: Isparta İli Örneği. Ünye İİBF Dergisi, 1: 1-25.
 • Yüksel H. 2014. Emek Kavramının Ortaya Çıkışında Rol Oynayan Tarihi Dönüm Noktalarının Süreç Merkezli Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19: 257-273.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.