Seçil DURAN
(Gümüşhane Üniversitesi, Şiran Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Diyaliz Programı, Gümüşhane, Türkiye)
Sevil ALBAYRAK
(Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Halk Sağlığı Hemşireliği ABD, Kırıkkale, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 12Sayı: 3ISSN: 1308-092X / 2146-8893Sayfa Aralığı: 355 - 365Türkçe

264 0
Sağlık Çalışanlarının İletişim Becerileri ve Göçmenlerle Yaşadıkları İletişim Zorlukları
Amaç: Araştırma, sağlık çalışanlarının iletişim becerilerinin ve göçmen- lerle yaşadıkları iletişim zorluklarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Kesitsel tipte olan bu araştırma, Yozgat Şehir Hastanesi ve Yoz- gat il merkezindeki 8 aile sağlığı merkezindeki toplam 562 sağlık çalışanından, araştırma yapıldığı tarihlerde aktif çalışan ve gönüllü olan 450 sağlık çalışanı ile yürütülmüştür. Veriler, 2018 yılında yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Veriler, 14 sorudan oluşan “Anket Formu” ve 45 sorudan oluşan “İletişim Bece- rileri Envanteri (İBE)” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde sayılar, yüz- delikler, ortalama ve standart sapmaların yanı sıra Kruskal-Wallis analizi ve Mann-Whitney U testi kullanılmış, istatistiksel olarak anlamlı bulunan çoklu gruplarda ileri analiz olarak Mann-Whitney U testi yapılmıştır. İstatistiksel an- lamlılık değeri p<0,05 olarak belirlenmiştir. Bulgular: Araştırma kapsamına alı- nan sağlık çalışanlarının İBE puan ortalamaları 157,02±13,23’tür. Sağlık çalışanlarının 26-33 yaşında ve bekâr olanların İBE toplam puan ortalamalarının diğer gruplara göre yüksek çıktığı ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Çalışma yılı ve cinsiyet ile İBE toplam ve alt boyutlarının puan ortalaması arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı çıkmasa da kadınlar ve 10 yıl ve daha altında çalışanlar lehine İBE toplam puan ortalamasının daha yüksek olduğu görülmüştür. Sağlık çalışanlarının %68,9’u göçmenlere çevirmen olma- dan hizmet verdiğini belirtmiştir. Ancak çevirmenlerin sağlık bilgisi sorgulan- mamıştır. Sağlık çalışanlarının %53,6’sı göçmenlerin verilen hizmete karşı tutumlarının olumsuz olduğunu ve %46,0’ı bu durumun verilen hizmeti zorlaş- tırdığını belirtmiştir. Hizmet sunumunu etkilemediğini belirten sağlık çalışanla- rının hizmet sunumunu zorlaştırdığını ifade edenlere göre Zihinsel, Davranışsal İletişim Becerileri ve İBE toplam puan ortalamaları yüksek bulunmuştur. Sonuç: Sağlık çalışanlarının iletişim becerileri puan ortalamaları orta düzeyde bulun- muştur. Sağlık çalışanlarının iletişim becerilerinin hizmet içi eğitimlerle gelişti- rilmesi ve en çok karşılaşılan göçmen grubu 18-59 yaş grubu olduğu için bu yaş gruplarında en çok görülen sağlık problemlerini bilmeleri ve bu sorunların bir- çoğunun sebebi çevirmen eksikliği olduğundan, hastaların şikâyetlerini anlayan ve durumu sağlık çalışanına iletebilen sağlık bilgisine sahip çevirmenlerin sayı- larının artırılması ve sağlık çalışanlarının hizmetlerine karşı göçmenlerin olum- suz tutumlarının değiştirilmesi için araştırmalar önerilebilir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Başol E. [Patients with health professionals (doctors and nurses) communication between the problems and solutions]. International Anatolia Academic Online Journal. 2018;4(1):76-93.
 • 2. [Link] Erişim tarihi:17 Mart 2019
 • 3. Nadzam DM. Nurses'role in communication and patient safety. J Nurs Care Qual. 2009;24(3):184-8. [Crossref] [PubMed]
 • 4. McNeill C, Shattell M, Rossen E, Bartlett R. Relationship skills building with older adults. J Nurs Educ. 2008;47(6):269-71. [Crossref] [PubMed]
 • 5. Öztürk H. Babacan E. [Violence applied to health personnel working at hospitals by patients/their relatives: the causes and factors regarding violence]. Journal of Health and Nursing Management. 2014;2(1):70-80. [Crossref]
 • 6. Flicek CL. Communication: a dynamic between nurses and physicians. Medsurg Nurs. 2012;21(6):385-7. [PubMed]
 • 7. Shannon D. Effective physician -to- physician communication: an essential ingredient for care coordination. Physician Exec. 2012;38(1):16-21. [PubMed]
 • 8. Bozkir Ç, Tekin C, Mete B, Nacar E, Ozer A. [Communication skills, empathic tendency and affecting factors of assistant doctors in Inonu University, faculty of medicine, Malatya]. Medicine Science. 2015;4(3):2473-87. [Crossref]
 • 9. Loghmani L, Borhani F, Abbaszadeh A. Factors affecting the nurse-patients' family communication in intensive care unit of kerman: a qualitative study. J Caring Sci. 2014;27;3(1):67-82. [PubMed]
 • 10. Gümüş Y, Bilgili N. [Effect of the immigration on health]. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences. 2015;18(1):63-7. [Crossref]
 • 11. syf:35-36 Erişim Tarihi:8 Ağustos 2018 [Link]
 • 12. Demir G, Arıöz A. [Healthy life style behaviors of migrant women and influencing factors]. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2014;1(2):1-8.
 • 13. Suphanchaimat R, Kantamaturapoj K, Putthasri W, Prakongsai P. Challenges in the provision of healthcare services for migrants: a systematic review through providers' lens. BMC Health Serv Res. 2015;17;15:390. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 14. Erişim tarihi: 8 Ağustos 2017 [Link]
 • 15. Erişim tarihi: 14 Haziran 2018 [Link]
 • 16. Çakır H. [The Adaptation Efforts of Syrian Refugee Women to Socio-Cultural Change: The Case of Yozgat]. ÇOMÜ Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 2017;2(4):53-68. [Crossref]
 • 17. Sümengen AA, Haylı ÇM, Ocakçı AF. [Health problems of children effected by migration and the role of nursing]. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi (EGEHFD). 2019;35(1):21-7.
 • 18. Akgün Şahin Z, Kardaş Özdemir F. [Determination of communication and empathy skill levels of nurses]. JAREN. 2015;1(1):1-7.
 • 19. Ersanlı K, Balcı S. [Developing a communication skills inventory]. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal. 1998;2(10):7-12.
 • 20. Kumcağız H, Yılmaz M, Balcı Çelik S, Aydın Avcı İ. [Communication skills of nurses: Samsun sample]. Dicle Medical Journal. 2011;38(1):49-56.
 • 21. Biglu MH, Nateq F, Ghojazadeh M, Asgharzadeh A. Communication skills of physicians and patients' satisfaction. Mater Sociomed. 2017;29(3):192-5. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 22. Liu X, Rohrer W, Luo A, Fang Z, He TH, Xie W, et al. Doctor-patient communication skills training in mainland China: a systematic review of the literature. Patient Educ Couns. 2015;98(1):3-14. [Crossref] [PubMed]
 • 23. Peyman H, Yaghoobi M, Sadeghi Far J, Saye Miri K, Alizadeh M, Yamani N, et al. [Assessment of interpersonal communication skill levels in lecturers of Ilam University of medical sciences: a case study]. Iranian Journal of Medical Education. 2012;11(9):1436-42.
 • 24. Babadağlı B, Ekiz Erim S, Erdoğan S. [Evaluation of the interpersonel relationship between patient and physicians, nurses]. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2006;1(3):58-69.
 • 25. Tiryaki Şen H, Taşkın Yılmaz F, Pekşen Ünü- var Ö. [Levels of comminaciation skills of service education nurses]. Journal of Psychiatric Nursing. 2013;4(1):13-20. [Crossref]
 • 26. Bingöl G, Demir A. [Communication skills of students of Amasya medical vocational school]. Göztepe Tıp Dergisi. 2011;26(4):152- 9. [Crossref]
 • 27. Aşçı Ö, Hazar G, Yılmaz M. [Communication skills Of students at a health high school and related variables]. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2015;6(3):160-5.
 • 28. Karadağ M, Işık O, Cankul İ, Abuhanoğlu H. [Evaluation of communication skills of physicians and nurses]. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015;17(1):160-79.
 • 29. Öztürk H. [Empathy perception of nurses working in private hospital]. Osmangazi Journal of Medicine. 2019;41(4):326-36.
 • 30. Erci B, Çokbekler N, Işık K. [The evaluation of midwives and nurses communication skills, who work in the family health center]. Bozok Med J. 2017;7(1):49-53.
 • 31. Tiryaki Şen H, Taşkın Yılmaz F, Pekşen Ünü- var Ö, Demirkaya F. [Emphatic skill levels of primary health care workers]. Journal of Psychiatric Nursing. 2012;3(1):6-12. [Crossref]
 • 32. Özcan H. [Empathic disposition and empathic skills of nurses: example Gümüşhane]. Gümüşhane University Journal of Health Sciences. 2012;1(2):60-8.
 • 33. Taleghani F, Ashouri E, Saburi M. Empathy, burnout, demographic variables and their relationships in oncology nurses. Iran J Nurs Midwifery Res. 2017;22(1):41-5. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 34. Ha JF, Longnecker N. Doctor-patient communication: a review. Ochsner J. 2010;10;(1):38- 43. [PubMed]
 • 35. Ludwick DA, Doucette J. Adopting electronic medical records in primary care: lessons learned from health information systems implementation experience in seven countries. Int J Med Informa. 2009;78(1):22-31. [Crossref] [PubMed]
 • 36. Tabler J, Scammon DL, Kim J, Farrell T, Tomoaia-Cotisel A, Magill MK, et al. Patient care experiences and perceptions of the patientprovider relationship: a mixed method study. Patient Experience Journal. 2014;1(1):75-87. [Crossref]
 • 37. Gürbüz S, Duğan Ö. [Health communication in refugees: a study on Syrian teachers]. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi. 2017;(64):479-90.
 • 38. Koçan S, Demirci Güngördü N, Demir A, Üstün Ç. [Immigrant problem from a group of health professionals' point of view: a qualitative study]. Turkish Studies. 2017;12(31):361- 78. [Crossref]
 • 39. Simon MA, Tom LA, Taylor S, Leung I, Vicencio D. 'There's nothing you can do… it's like that in Chinatown':Chinese immigrant women's perceptions of experiences in Chicago Chinatown healthcare settings. Ethn Health. 2019;28:1-18. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 40. Casillas A, Paroz S, Green AR, Wolff H, Weber O, Faucherre F, et al. Cultural competency of health-care providers in a Swiss University Hospital: self-assessed cross-cultural skillfulness in a cross-sectional study. BMC Med Educ. 2014;30;14:19. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 41. Eklöf N, Hupli M, Leino-Kilpi H. Nurses' perceptions of working with immigrant patients and interpreters in Finland. Public Health Nurs. 2015;32(2):143-50. [Crossref] [PubMed]
 • 42. Krupic F, Samuelsson K, Fatahi N, Skoldenberg O, Sayed-Noor AS. Migrant general practitioners' experiences of using interpreters in health-care: a qualitative explorative study. Med Arch. 2017;71(1):42-7. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 43. Degni F, Suominen S, Essén B, Ansari WE, Vehviläinen-Julkunen K. Communication and cultural issues in providing reproductive health care to immigrant women: health care providers' experiences in meeting the needs of [corrected] Somali women living in Finland. J Immigr Minor Health. 2012;14(2):330-43. [Crossref] [PubMed]
 • 44. Dikmetaş Yardan E, Coşkun Us N, Yardan T. [Communication between immigrant patients and family medicine staff]. Samsun Sağ Bil Der. 2016;1(2):83-92.
 • 45. Whittal A, Rosenberg E. Effects of individual immigrant attitudes and host culture attitudes on doctor-immigrant patient relationships and communication in Canada. Int J Equity Health. 2015;29;14:108. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 46. Verlinde E, De Laender N, De Maesschalck S, Deveugele M, Willems S. The social gradient in doctor-patient communication. Int J Equity Health. 2012;12;11:12. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 47. Kluge U, Bogic M, Devillé W, Greacen T, Dauvrin M, Dias S, et al. Health services and the treatment of immigrants: data on service use, interpreting services and immigrant staff members in services across Europe. Eur Psychiatry. 2012;27 Suppl 2:S56-62. [Crossref] [PubMed]
 • 48. Dell' Arciprete A, Braunstein J, Touris C, Dinardi G, Llovet I, Sosa-Estani S, et al. Cultural barriers to effective communication between indigenous communities and health care providers in Northern Argentina: an anthropological contribution to Chagas disease prevention and control. Int J Equity Health. 2014;29;13:6. [Crossref] [PubMed] [PMC]

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.