Erdoğan ÖZDEMİR
(İstanbul Okan Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Optisyenlik Programı, İstanbul, Türkiye)
Selden ÇEPNİ
(Işık Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, İstanbul, Türkiye)
Levent İNCEDERE
(Işık Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 0Sayı: 19ISSN: 2148-2683 / 2148-2683Sayfa Aralığı: 272 - 281Türkçe

190 0
Ön Lisans Öğrencilerinin Okul İklimi Algılarının Belirlenmesi
Okul iklimi, eğitimin kalitesini belirleyen ve öğretmenlerle beraber öğrencilerin davranışlarını etkileyen önemli bir olgudur. Bu nedenleeğitimin kalitesi açısından okul iklimi ile ilgili araştırmaların artması gerekmektedir. Bu araştırmada, meslek yüksekokulu öğrencilerininokul iklimi algılarını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma modeli olarak nicel araştırma yöntemlerinden biri olan betimsel modelkullanılmıştır. “Okul İklimi Ölçeği” ile veri toplanan araştırmaya, bir vakıf üniversitesinin meslek yüksekokulunda ve sağlık hizmetlerimeslek yüksekokulunda öğrenim görmekte olan “664” öğrenci katılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin en fazla “85.00 puan”alınabilen okul iklimi ölçeğinden aldıkları ortalama puan “56.65” (Ss=14.68) olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin okul iklimi ortalamapuanları “orta düzey (45-64 puan aralığı) okul iklimi” olarak kategorize edilmiştir. Ayrıca öğrenciler, araştırmanın yapıldığı meslekyüksekokullarını “öğrenme ortamı” ve “iletişimi” açısından yeterli, “okula bağlılık” açısından yetersiz olarak değerlendirmiştir.Öğrencilerin okul iklimi algısının meslek yüksekokulunda öğrenim görülen programa göre değişmediği; sağlık hizmetleri meslekyüksekokulunda ise öğrenim görülen programa göre değiştiği tespit edilmiştir. Son olarak, öğrencilerin yaşları arttıkça okul iklimialgılarının arttığı; sınıf düzeyi arttıkça ise okul iklimi algılarının azaldığı belirlenmiştir. Araştırma bulguları alanyazında yer alan diğeraraştırma bulguları ile birlikte değerlendirilerek Türkiye’deki yüksekokullar için öğrencilerinin okul iklimi algılarını artırabilecekönerilerde bulunulmuştur.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.