İsa DEMİRKOL
(Bursa Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, Bursa, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 55Sayı: 1ISSN: 2148-1237 / 2587-0114Sayfa Aralığı: 58 - 75Türkçe

160 0
Yalın Üretim, Sürdürülebilirlik ve Firma Performansı İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
Yalın üretim, Toyota üretim sistemini batı ekonomisinde uygulanan seri üretim ile karşılaştırmak içinkullanılmıştır. Değer yaratma, değer akışı tanımlama, kesintisiz akış, çekme üretimi ve mükemmellik olmaküzere beş temel prensip üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla firmalar yalın üretim sisteminin unsurlarınıuygularken, sürdürülebilir ve yüksek performans yaratma eğilimindedirler. Bu araştırmada, yalın üretim,sürdürülebilirlik ve firma performansı arasındaki ilişkiyi araştırmak için yeni bir model geliştirilerek bualan yazındaki boşluğu giderilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni Bursa sanayi ve ticaret odasınabağlı firmalardan oluşmaktadır. Basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile 113 firma belirlenmiş, anketyöntemiyle veriler toplanarak SPSS paket programı kullanılarak hipotezler test edilerek analiz edilmiştir.Yalın üretim sistemi ile çevresel sürdürülebilirlik, ekonomik sürdürülebilirlik ve firma performansınıönemli derece ilişkili ve etkilediği belirlenmiştir. Sonuç olarak, yalın üretim sistemininsürdürülebilirliklerle ve firma performansıyla yüksek bir ilişkiye sahip olduğu dolayısıyla, işletmelerinsistemsel olarak davranışlarının şekillenmesinde önemli derecede etkili olabileceği görülmektedir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aksoy, S., Yıldız, M , Altınova, S . (2014). Pozisyon Ağırlığı Metodu İle Tek Model U-Tipi Montaj Hattı Dengeleme. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16 (2) , 83-89.
 • Antonio Sartal, Ana I.Martinez-Senraa, Virgiliocruz-Machadob, (2018), Are All Lean Principles Equally Eco-Friendly? A Panel Data Study, Journal Of Cleaner Production Birleşmiş Milletler (1992), Çevre ve Kalkınma Konferansı: Gündem 21, 38.11-13
 • Catherine Maware And Olufemi Adetunti, (2019), Lean Manufacturing Implementation in Zimbabwean Industries: Impact On Operational Performance, International Journal Of Engineering Business Management Volume 11: 1–12,
 • Common and Perrings, (1992) Towards And Ecological Economics of Sustainability Ecological Economics, 6 (1992), pp. 7-34
 • Çalık M., Altunışık R., Sütütemiz N., (2013), Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Marka Performansı ve Pazar Performansı İlişkisinin İncelenmesi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 9, Sayı 19.
 • Erbaşı, A, Güzel, A. (2014). Örgütlerde Performans Yönetim Sisteminden Performans Esaslı Bütçelemeye: Belediyelerdeki Yansıması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 10 (1-2) , 81-98.
 • Eric W., Dickson MD, MHCM, Sabi Singh MS, MA, Dickson S. Cheung MD, MBA, MPH-C Christopher C. Wyatt MD, MBA, Andrew S.Nugent MD, (2009), The Journal of Emergency Medicine Volume 37, Issue 2, Pages 177-182
 • Fullerton R. R., F.A. Kennedy, and S. K. Widener, “Lean Manufacturing And Firm Performance: The Incremental Contribution Of Lean Management Accounting Practices,” J. Oper. Manag., vol. 32, no. 7, pp. 414-428, Sep. 2014.
 • Günal Ö., D., (2019), Kurumsal Sürdürülebilirlik Boyutuyla İnsan Kaynakları Yönetimi: BİST Sürdürülebilirlik Endeksine Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi) Manisa.
 • Görener, A. ve Yenen, V.Z. (2007), “İşletmelerde Toplam Verimli Bakım Çalışmaları Kapsamında Yapılan Faaliyetler ve Verimliliğe Katkıları”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 6(11), 47-63.
 • Gulshan Chauhan, Viral Chauhan, (2019), A Phase-Wise Approach To Implement Lean Manufacturing, International Journal Of Lean Six Sigma Vol.10 No.1, pp. 106-122
 • Güner, B, Hasgül, S. (2013). Sürdürülebilir Denge İçin Ergonomik Faktörleri İçeren U-Tipi Montaj Hattı Dengelemesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 27 (2).
 • Jose pascual ruano, ignacio hoyuelos, manuel mateo, angel m. Gento, (2019), Lean School: A Learning Factory For Training Lean Manufacturing in A Physical Simulation Environment, Management And Production Engineering Review, Volume 10 (1), pp. 4–13.
 • Jukka Majava, Tiina Ojanpera, (2017), Lean Production Development in SMEs: A Case Study, Management and Production Engineering Review, Volume 8, Number 2, pp. 41 –48
 • Kanat, S., Güner, M . (2006). Just in Time Production System And Its Feasibility To Textile And Apparel Sector. Textile and Apparel, 16 (4) , 274-278.
 • Kımıllı, Z.M., 2006. Depreme Duyarlı Bölgelerde Sürdürülebilir Mimari Tasarım; Isparta/Mavikent Örneği. SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 110 s., Isparta
 • Koray Altun, Adem Göleç, (2011), Üretim Kontrol Sistemlerini Kıyaslayıcı Bir Benzetim Çalışması, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 27(2): 200-207
 • Sevim Korkut, D, Bozkurt Küçük, B. (2016). Investigation of Total Productive Maintenance Facilities in Forest Products Industry, Example of Inegöl. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, 16 (2) , 0-0. DOI: 10.17475/kastorman.289750
 • Leonilde Varela, Adriana Araújo, Paulo Ávila, Hélio Castro And Goran Putnik, (2019), Evaluation Of The Relation Between Lean Manufacturing, Industry 4.0, And Sustainability, Sustainability, 11(5), 1439
 • María Mojarro-Magaña, Jesús Everardo Olguín-Tiznado, Jorge Luis García-Alcaraz, Claudia Camargo-Wilson, Juan Andrés López-Barreras and Rubén Jesús Pérez-López, (2018), Impact of the Planning from the Kanban System on the Company’s Operating Benefits, Sustainability, 10, 2506; doi:10.3390/su10072506
 • Mariano Jimenez, Luis Romero, Manuel Dominguez, Maria Del Mar Espinoza, (2015), 5S Metodology Implementation in The Laboratories Of An Industrial Engineering University School, Safety Science, 78, 163-172
 • Muhammed Zakir Tufan, Cengiz Özel, (2018), Sürdürülebilirlik Kavramı ve Yapı Malzemeleri İçin Sürdürülebilirlik Kriterleri, Uluslararası Sürdürülebilir Mühendislik ve Teknoloji Dergisi Sayı 2, Cilt 1, 9-13
 • O’rourke John (2011). Sustainability Matters, Cost Management, 25, 5, Sept/Oct: 6-15.
 • Özçelik, F. (2013). Sürdürülebilirlik Performans Karnesi. Journal of Yaşar University, 8 (30).
 • Pekin, E, Çil, İ. (2015). Kauçuk Sektörü Poka-Yoke uygulaması. Sakarya University Journal of Science, 19 (2) , 163-170.
 • Prasanta Kumar Dey, Chrisovalantis Malesios, Debashree De, Soumyadeb Chowdhury, Fouad Ben Abdelaziz, (2019), Could Lean Practices And Process Innovation Enhance Supply Chain Sustainability Of Small And Medium‐Sized Enterprises? Business Strategy And The Environment, Volume28, Issue4, Pages 582-598
 • Rachna shaha, peter t. Ward, (2003), Lean Manufacturing: Context, Practice Bundles, And Performance, Journal Of Operations Management, 21, 129–149
 • Roma Mitra Debnath, (2019), Enhancing Customer Satisfaction Using Kaizen: A Case Study Of Imperial Tobacco Company (ITC), Journal Of Advances in Management Research Vol. 16 No. 3, pp. 277-293
 • Rosenira Izabel De Oliveira & Sammya Oliveira Sousa & Fernando Celso De Campos, (2019), Lean Manufacturing Implementation: Bibliometric Analysis 2007–2018, The International Journal Of Advanced Manufacturing Technology, 101:979–988
 • Bilgin Sarı, E. (2018). Yalın Üretim Uygulamaları ve Kazanımları. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , () , 585-600. DOI: 10.18092/ulikidince.439034
 • Taiichi Ohno, (1996), Toyota ruhu Toyota Üretim Sistemi’nin Doğuşu ve Evrimi, Çev. Canan Feyyat, Scala Yayıncılık, İstanbul.
 • Tekin, M, Arslandere, M, Etlioğlu, M, Tekin, E. (2018). Büyük Ölçekli Bir İşletmede 5s Uygulaması. International Journal of Social And Humanities Sciences, 2 (1) , 106-122.
 • Thanh-Lam Nguyen (2019), Statistical Impacts Of Interaction Between Mindset And Engagement On Kaizen Success: Empirical Case Among SMEs in Vietnam, International Journal of Advanced and Applied Sciences, 6(5), Pages: 11-17
 • Tijen Över Özçelik, Fırat Cinoğlu, (2013), Yalın Felsefe ve Bir Otomotiv Yan Sanayi Uygulaması, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 12 Sayı: 23 s. 79-101
 • Tiyek, R, Sarıyıldız, A. (2018). Performans Yönetiminde Başarının Sırrı: İletişim. Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1 (1), Volume 177, 10, Pages 362- 370
 • White Gwendolen (2005). “How to Report a Company’s Sustainability Activities”, Management Accounting Quarterly, Fall, 7, 1: 36-43.
 • Yazgan, H, Sarı Ö., Seri V., (1998). Features Of The Toyota Production System. Sakarya University Journal Of Science, 2 (2) , 129-134.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.