GÜNGÖR YILMAZ
(Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat, Türkiye)
İsa TELCİ
(Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat, Türkiye)
HÜSEYİN ŞİMŞEK
(Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Tokat, Türkiye)
Yıl: 2003Cilt: 20Sayı: 1ISSN: 1300-2910 / 2147-8848Sayfa Aralığı: 99 - 104Türkçe

109 0
Tokat-Kazova koşullarında farklı suluma aralıklarının patetesin (Solanum tuberosum L.) verim ve bazı özelliklerine etkileri
Bu araştırma Tokat Kazova koşullarında 2000 ve 2001 yıllarında Agria patates çeşidiyle yapılmıştır. Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülen çalışmada: yumru oluşum başlangıcından itibaren l, 2, 3 ve 4' er haftalık aralıklarla sulama yapılmıştır. Yumru verimi, ortalama yumru ağırlığı, ocak başına yumru sayısı, bitki boyu ve ana sap sayısı gibi özellikler incelenmiştir. Bu araştırmadan elde edilen iki yıllık bulgulara göre, en yüksek yumru verimi 3366.9 kg/da ile yumru oluşum başlangıcından itibaren l 'er haftalık aralıklarla ve toplam 7 defa sulama yapılan uygulamadan elde edilmiştir.
Fen > Ziraat > Ziraat Mühendisliği
Fen > Ziraat > Bahçe Bitkileri
Fen > Ziraat > Bitki Bilimleri
Fen > Ziraat > Ziraat, Toprak Bilimi
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
Fen > Temel Bilimler > Ekoloji
Fen > Temel Bilimler > Çevre Bilimleri
Fen > Mühendislik > Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Fen > Mühendislik > Orman Mühendisliği
DergiDiğerErişime Açık
 • Abdala, G., G. Castro, O. Miersch and D. Pearce. 2000. Changes in jasmonate and gibberellin levels during development of potato plants (Solanum tuberosum). Plant Growth Regulation 00: 1-6.
 • Adams, S.S., and W.R. Stevenson. 1990. Water management, disease development and potato production. Am. Potato J. 67:3-11.
 • Asfary, A. F., A.Wild, and P.M. Harris. 1983. Growth, mineral nutrition and water use by potato crops. Journal of Agricultural Science. Cambridge 100. 87-101.
 • Burton; W.G. 1981. Challenge for stress physiology in potato. Am. Pot. J. 58, 3-14.
 • Geraldine, B. O. And G.A. Porter. 1999. Soil Management and Supplemental Irrigation Effects on Potato n. Root Growth. Agroil. J. 91: 426-431.
 • Girgin, İ, C. Er, T. Aküzüm, N. Arslan, ve S. Kodal. 1989. Ankara Ekolojisinde Sulamanın Patatesin Verimine Etkisi. TOAG-598 Kesin Sonuç Raporu, TÜBİTAK-Ankara.
 • Hide, G.A. 1987. Effect of irrigation and seed tuber size on yield and infection of potato from commercial and healthier seed stocks. Potato Research 30, 637-649.
 • Jamieson,P.D. 1987. Irrigation response of Potatoes. Field Crop Abstract, Vol: 40, No: 7. 4568.
 • Jensen, L., C.C. Shock, T. Stieber, and E.P. Eldredge.1988. Comparison of sprinkler and furrow irrigation on Russet Burbank potato stem-end fry color. American Pot. J. (Abstract) 65, 8,485. "
 • Karadoğan, T. 1990. Farklı Gelişme Dönemki aide Değişik Şekillerde Sulama ve Su Kesme Zamanlarının Patatesin Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri (Doktora Tezi) A.Ü Ziraat Fakültesi, Erzurum.
 • Kaya, S. ve M.C. Adıgüzel. 1999. Erzurum Ovası Koşullarında Patatesin Sulama Programının Cropwat Bilgisayar Programıyla Belirlenmesi, il Ulusal Patates Kongresi Bildirileri Kitabı: 142-152. 28-29 Haziran, Erzurum.
 • Khalak, A.and A.S.Kumaraswamy. 1996. Water Use Efficiency and Nutrient Uptake in Potato Mysore Journal of Agricultural Science. 30, (1), 39-42.
 • King, B.A and J.C. Stark. 2001. Economic Importance of Irrigation Management in Potato Production Systems of Idaho. http://www. uidaho.edu/aberdeen/econ. import.htm
 • Lesczynski, D.B. and C.B. Tanner. 1976. Seasonal variation in root distribution of irrigated field grown Russet Burbank potatoes. American Potato Journal, 53, 69-78.
 • Nagy, Z., E. Luca and A. Turdean. 1995. Irrigation rate and water consuption of the potato crop in the Cluj area. Field Crop Abstract. Vol: 48, No: 5. 3572.
 • Opena, G.B. and Porter, G.A. 1999. Soil management and supplemental irrigation effects on potato: H Root growth. Agronomy Journal, 91,426-431.
 • Parker, C. J.andM.K.V. Carr, N.J.Jarvis, M.T.B.Evans, and V.H. Lee. 1989. Effects of subsoil looseining and irrigation on soil physical propertie, root distribution and water uptake of potatoes (Solanumtuberosum). Soil and Tillage Research 13,267-285.
 • Sevim, Z. 1986. Erzurum Koşullarında Patatesin Su Tüketimi. Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü Yayınları No : 11, Sayfa : 21-40.
 • Slusarczyk, E., J. Jankowiak, J. Chrost, and J. Tomaszewska. 1988. Water Use for Evapotranspiration of Selected Crops Under Different Condition of Watering and Fertilizing. Field Crop Abstract. Vol: 41, No: 4, 2585.
 • Stalham, M.A. and E. Allen. 2001. Effect of variety irrigation regime and planting date on depth, rate, duration and density of root growth in the potato (Solarium tuberosum L.) crop. Journal of Agricultural Science. Cambridge, 137,251-270.
 • Vos, J. and J. Groenwold. 1986. Root growth of potato crops on a marine clay soil. Plant and Soil, 94, 17-33.
 • Yılmaz, G. 1994. Patateste Özelliklerarası İlişkiler. Türkiye I. Tarla Bitkileri Kongresi Bildirileri Kitabı, Cilt: 2, Endüstri Bitkileri, Sayfa; 247-250. 25-29 Nisan-İzmir.
 • Yılmaz, G. 1995. Farklı tohumluk Yumru Büyüklüklerinin Patateste (Solanımı tuberosum L.) Verim ve Verimle İlgili Özellikler Üzerine Etkileri. (JüÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 1, Sayfa: 152-161.
 • Yılmaz, G. ve M.E. Tugay. 1999. Patateste ÇeşitxÇevre Etkileşimleri H Çevresel Faktörler Yönünden İrdeleme. Tr. J. of Agr. And Forestry, 23, 107-118.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.