Gazanfer ANLI
(Bursa Teknik Üniversitesi, İnsanve Toplum Bilimleri Fakültesi,Bursa, Türkiye)
İbrahim TAŞ
(Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İstanbul, Türkiye)
Zehra GÜNEŞ
(Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye)
Zeynep YAZGI
(Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye)
Hümeyra SEVİNÇ
(Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 8Sayı: 15ISSN: 2528-9527 / 2528-9535Sayfa Aralığı: 1198 - 1217Türkçe

100 0
Akademik Kendini Engelleme Ölçeği’ni Türkçeye Uyarlama Çalışması
Bu çalışmanın amacı Urdan ve Midgley (2001) tarafından geliştirilmiş olan Akademik Kendini En-gelleme Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalışmasının yapılmasıdır. Araştırma İstanbul ilinde iki or-taokul ve iki lisede öğrenim gören 817 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada açımlayıcı faktör analizi için 405 öğrenciyi kapsayan Araştırma Grubu I ile doğrulayıcı faktör analizi için 412 öğrenciyi kapsayan Araştırma Grubu II ile çalışılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları orijinal formda olduğu gibi tek faktörlü yapının iyi uyum verdiğini göstermiştir (𝑥2/sd=1,12, p<.001, RMSEA=.018, RMR=.030, GFI=.992, AGFI=.981, CFI=998, NFI=975, RFI=975, IFI=998, TLI=997). Ölçeğin Cronbach alpha iç tutatlılık katsayısı .81 olarak bulunmuştur. Ölçeğin maddele-rinin ayırt etme gücünü belirlemek için yapılan madde analizine göre ölçeğin düzeltilmiş madde-toplam korelasyonları .48 ile .63 arasında değerlere sahiptir. Ölçek için yapılan geçerlik güvenirlik analiz sonuçları ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (19. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cavendish, S. (2004). Self-efficacy and use of self-regulated learning strategies and academic self-handicapping among students with learning disabili-ties. Unpublished doctoral dissertation. Wayne State University.
 • Covington, M. V. (1992). Making the grade: A self-worth perspective on motivation, and school reform. New York: Cambridge University Press.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Elliot, A. J. ve Church, M. A. (2003). A motivational analysis of defensive pessimism and self-handicapping. Journal of Personality, 71, 369-396.
 • Harris, R. N. ve Snyder, C. R. (1986). The role of uncertain self-esteem in self-handicapping. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 451-458.
 • Kalaycı, Ş. (2014). Spss uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayınları.
 • Leondari, A., ve Gonida, E. (2007). Predicting academic self-handicapping in different age groups: The role of personal achievement goals and social goals. British Journal of Educational Psychology, 77, 595-611.
 • Lovejoy, C. M. (2008). The influence of goal orientation and goal context on self-handicapping behavior. Northern Illinois University, Unpublished masters’ thesis.
 • Marsh, H. W., Balla, J. R., et al. (1988). “Goodness-of-Fit Indexes in Confir-matory Factor Analysis: The Effect of Sample Size”. Psychological Bulletin, (103), 391-410.
 • Marsh, H. W. ve Hocevar, D. (1988). “A New More Powerful Approach to Multitrait-Multimethod Analyses: Application of Second-Order Confirmatory Factor Analysis”. Journal of Applied Psychology, (73), 107-117.
 • Martin, A. J., Marsh, H. Williamson, A. ve Debus, R. L. (2003). Self-handi-capping, defensive pessimism and goal orientation: A qualitative study of university students. Journal of Educational Psychology, 95(3), 617-628.
 • Meydan, C. H. ve Şeşen, H. (2015). Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygu-lamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Midgley, C., Arunkumar, R. ve Urdan, T. (1996). If I don't do well tomor-row, there's a reason: Predictors of adolescents' use of self-handi-capping strategies. Journal of Educational Psychology, 88, 423-434.
 • Midgley, C. ve Urdan, T. (1995). Predictors of middle school students' use of self- handicapping strategies. Journal of Early Adolescence, 15, 389-411.
 • Midgley, C. ve Urdan, T. (2001). Academic self-handicapping and achie-vement goals: A further examination. Contemporary Educational Psychology, 26, 61-75.
 • Murray, C. B. ve Warden, M. R. (1992). Implications of self-handicapping strategies for academic achievement: A re-conceptualization. Jour-nal of Social Psychology, 132, 23-37.
 • Seçer, İ. (2015). SPSS ve LISREL ile Pratik Veri Analizi. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Taş, İ . (2017). The Social Media Addiction Scale (SF) for Adolescents: A Study of Validity and Reliability. Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying, 4 (1), 27-40. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ojtac/issue/30133/300029
 • Tezbaşaran, A. A. (1996). Likert tipi ölçek geliştirme lavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları
 • Tice, D. M. ve Baumeister, R. F. (1997). Longitudinal study of procrastina-tion, performance, stress, and health: The costs and benefits of dawdling. Psychological Science, 8, 454-458.
 • Urdan, T. ve Midgley, C. (2001). Academic self-handicapping: What we know, what more there is to learn?. Educational Psychology Review, 13(2), 115-1138.
 • Urdan, T., Midgley, C. ve Anderman, E. (1998). The role of classroom goal structure in students' use of self-handicapping strategies. American Educational Research Journal, 35, 101-122.
 • Van den Eijnden, R. J. J. M., Lemmens, J. S. ve Valkenburg, P. M. (2016). The social media disorder scale. Computer in Human Behavior, 61, 478-487. http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2016.03.038.
 • Zuckerman, M., Kieffer, S. C. ve Knee, C. R. (1998). Consequences of self-handicapping: Effects on coping, academic performance and ad-justment. Journal of Personality and Social Psychology, 74(6), 1619-1628.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.