Yıl: 2020Cilt: 50Sayı: 3ISSN: 0258-2171 / 2458-7516Sayfa Aralığı: 134 - 140Türkçe

118 0
Karbapeneme Dirençli Enterobacteriaceae İzolatlarının 2015-2018 Yılları Arasındaki Antibiyotik Direnci
Amaç: Bu çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nagönderilen Enterobacteriaceae izolatları belirlenip, bu ajanlara karşı oldukça etkili olankarbapenemlere karşı oluşan 3 yıllık süre içindeki antibiyotik direnç değişimi bulmak amaçlanmıştır.Yöntem: Laboratuvara 2015-2018 yılları arasında gönderilmiş olan klinik örneklerden izoleedilmiş toplam 11.264 Enterobacteriaceae üyesi izole edilmiştir. Klinik örneklerin %5 koyunkanlı agar ve EMB agar besiyerlerine ekimi yapılmıştır. Bakteri türlerinin tanımlanmasındaVitek MS (BioMérieux, Fransa) ve bakterilerin antibiyotik duyarlılığının belirlenmesindeVitek2 (BioMérieux, Fransa) Compact otomatize sistemleri kullanılmıştır.Bulgular: Çalışmaya, 13 Haziran 2015 ve 13 Haziran 2018 yılları arasında gönderilmiş olanklinik örnekler retrospektif olarak değerlendirilerek elde ettiğimiz toplam 11.264Enterobacteriaceae üyesinden 518 (%4.59)’inin karbapenem dirençli izolat olduğu belirlenmiş ve yıllara göre dağılımı belirlenmiştir. 2015’te direnç oranı %4.62, 2018’de ise bu oran%5.79’dur. İzolatların gönderildiği kliniklere ve örnek türlerine göre dağılımına bakıldığında,en yüksek sıklığın %71.62 ile Dâhiliye Servisinde ve %52.32 ile idrar örneklerinde olduğubelirlenmiştir.Sonuç: Çalışmamızda, karbapenem direncinin en sık olarak Klebsiella türlerinde olduğusaptanmıştır. Karbapenem dirençli izolatlarda amikasin direncinin yüksek olduğu görülmüştür. Direnç durumunun hastanelerde aktif sürveyansla takip edilmesi uygun tedavi seçeneğinin belirlenmesi açısından önem göstermektedir
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. EUCAST uzman kuralları. [https://www.tmconline.org/ userfiles/file/EUCAST_Uzman_Kurallari_Surum_3_1. pdf] (Erişim tarihi: 01 Nisan 2018)
 • 2. Nordmann P, Naas T, Poirel L. Global spread of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae. Emerg Infect Dis. 2011;17(10):1791-8. https://doi.org/10.3201/eid1710.110655
 • 3. Kılıç Ü, Demiray T, Altındiş M. Karbapenemaz üreten Enterobacteriaceace İzolatlarının saptanmasında fenotipik ve genotipik metotlar. Ankem Derg. 2016;30(2):62-75. https://doi.org/10.5222/ankem.2016.062
 • 4. Levinson W. Tıbbi mikrobiyoloji ve immünoloji. Şener B, Esen B. (Çev.Editörleri). Güneş Kitabevi; 2018.
 • 5. Gür D, Hascelik G, Aydin N, et al. Antimicrobial resistance in Gram-negative hospital isolates: results of the Turkish HITIT-2 Surveillance Study of 2007. J Chemother. 2009;21(4):383-9. https://doi.org/10.1179/joc.2009.21.4.383
 • 6. Pfeifer Y, Cullik A, Witte W. Resistance to cephalosporins and carbapenems in Gram-negative bacterial pathogens. Int J Med Microbiol. 2010;300(6):371-9. https://doi.org/10.1016/j.ijmm.2010.04.005
 • 7. Altınkanat Gelmez G, Söyletir G. Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz üreten Enterobacteriaceae’larda mutant engelleme konsantrasyonunun saptanması. Experimed. 2018;8(1):1-6. https://doi.org/10.26650/experimed.2018.377256
 • 8. Köseoğlu Eser Ö, Altun Uludağ H, Ergin A, Boral B, Şener B, Hasçelik G. İnvazif enfeksiyonlara neden olan GSBL pozitif Enterobacteriaceae izolatlarında karbapenem direnci. Mikrobiyol Bul. 2014;48(1):59- 69. https://doi.org/10.5578/mb.7181
 • 9. Paterson DL. Resistance in Gram-negative bacteria: Enterobacteriaceae. Am J Infect Control. 2006; 34(5Suppl1):S64-73. https://doi.org/10.1016/j.ajic.2006.05.238
 • 10. Falagas ME, Bliziotis IA, Kasiakou SK, Samonis G, Athanassopoulou P, Michalopoulos A. Outcome of infections due to pandrug-resistant (PDR) Gramnegative bacteria. BMC Infect Dis. 2005;5:24. https://doi.org/10.1186/1471-2334-5-24
 • 11. Oteo J, Delgado-Iribarren A, Vega D, et al. Emergence of imipenem resistance in clinical Escherichia coli during therapy. Int J Antimicrob Agents. 2008;32(6): 534-7. https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2008.06.012
 • 12. Nordmann P, Dortet L, Poirel L. Carbapenem resistance in Enterobacteriaceae: here is the storm. Trends Mol Med. 2012;18(5):263-72. https://doi.org/10.1016/j.molmed.2012.03.003
 • 13. Song W, Suh B, Choi JY, et al. In vivo selection of carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae by OmpK36 loss during meropenem treatment. Diagn Microbiol Infect Dis. 2009;65(4):447-9. https://doi.org/10.1016/j.diagmicrobio.2009.08.010
 • 14. Michalopoulos A, Virtzili S, Rafailidis P, Chalevelakis G, Damala M, Falagas ME. Intravenous fosfomycin for the treatment of nosocomial infections caused by carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae in critically ill patients: a prospective evaluation. Clin Microbiol Infect. 2010;16(2):184-6. https://doi.org/10.1111/j.1469-0691.2009.02921.x
 • 15. Pillai DR, Melano R, Rawte P, et al. Klebsiella pneumoniae carbapenemase, Canada. Emerg Infect Dis. 2009;15(5):827-9. https://doi.org/10.3201/eid1505.081536
 • 16. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Vital signs: carbapenem-resistant Enterobacteriaceae. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2013;62(9):165-70.
 • 17. Morrill HJ, Pogue JM, Kaye KS, LaPlante KL. Treatment options for carbapenem-resistant Enterobacteriaceae infections. Open Forum Infect Dis. 2015;2:ofv050. https://doi.org/10.1093/ofid/ofv050
 • 18. CDC. Antibiotic resistance threats in the United States, 2013. Centers for Disease Control and Prevention. http://www.cdc.gov/drugresistance/threat-report2013/pdf/ar-threats-2013-508.pdf [Erişim tarihi: 10 Nisan 2018]
 • 19. Yamazhan T. Karbapenemazlar: Tedavi yaklaşımları. Ankem Derg. 2014;28(Ek 2):E77-80.
 • 20. Kuzucu Ç, Yetkin F, Görgeç S, Ersoy Y. Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz üreten Escherichia coli ve Klebsiella spp. suşlarının ertapenem ve diğer karbapenemlere karşı duyarlılıklarının araştırılması. Mikrobiyol Bul. 2011;45(1):28-35.
 • 21. Jacoby GA, Munoz-Price LS. The new beta-lactamases. N Engl J Med. 2005;352(4):380-91. https://doi.org/10.1056/NEJMra041359
 • 22. Poirel L, Heritier C, Tolun V, Nordmann P. Emergence of oxacillinase-mediated resistance to imipenem in Klebsiella pneumoniae. Antimicrob Agents Chemother. 2004;48(1):15-22. https://doi.org/10.1128/aac.48.1.15-22.2004
 • 23. Carrer A, Poirel L, Eraksoy H, Cagatay AA, Badur S, Nordmann P. Spread of OXA-48-positive carbapenemresistant Klebsiella pneumoniae isolates in Istanbul, Turkey. Antimicrob Agents Chemother. 2008;52(8): 2950-4. https://doi.org/10.1128/AAC.01672-07
 • 24. Gülmez D, Woodford N, Palepou MFI, et al. Carbapenem-resistant Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae isolates from Turkey with OXA-48-like carbapenemases and outermembrane protein loss. Int J Antimicrob Agents. 2008;31(6):523-6. https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2008.01.017
 • 25. Falagas ME, Tansarli GS, Karageorgopoulos DE, Vardakas KZ. Deaths attributable to carbapenem resistant Enterobacteriaceae infections. Emerg Infect Dis. 2014;20(7):1170-5 https://doi.org/10.3201/eid2007.121004
 • 26. Nabarro LE, Veeraraghavan B. Combination therapy for carbapenem-resistant Enterobacteriaceae: increasing evidence, unanswered questions, potential solutions. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2015;34(12):2307-11. https://doi.org/10.1007/s10096-015-2486-7
 • 27. Gupta N, Limbago BM, Patel JB, Kallen AJ. Carbapenemresistant Enterobacteriaceae: epidemiology and prevention. Clin Infect Dis. 2011;53(1):60-7. https://doi.org/10.1093/cid/cir202
 • 28. Wiener-Well Y, Rudensky B, Yinnon AM, et al. Carriage rate of carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae in hospitalised patients during a national outbreak. J Hosp Infect. 2010;74(4):344-9. https://doi.org/10.1016/j.jhin.2009.07.022
 • 29. Kaygusuz S, Apan TZ, Kılıç D. Toplum kökenli üriner sistem infeksiyonu etkeni Gram-negatif bakterilerde çeşitli antibiyotiklere direnç. Ankem Derg. 2001;15(4):753-759.
 • 30. Kizirgil A, Yakupoğulları Y, Şenol FF, Aşçı Toraman Z. Kan kültürü örneklerinde genişlemiş spektrumlu betalaktamaz üreten enterik basillerin prevalansı ve antibiyotik duyarlılıklarının araştırılması. Infeks Derg. 2005;19(1):111-4.
 • 31. Yetkin G, Kuzucu Ç, Çalışkan A, Ay S. Kan kültürlerinde üreyen Escherichia coli’lerin antibiyotik duyarlılıkları, GSBL oranları ve hastane birimlerine göre dağılımı. İnönü Üniv Tıp Fak Derg. 2006;13(3):147-50.
 • 32. Castanheira M, Davis AP, Mendes RE, Serio AW, Krause KM, Flamm RK. In vitro activity of plazomicin against Gram-Negative and Gram-Positive isolates collected from United States hospitals and comparative activity of aminoglycosides against carbapenem-resistant Enterobacteriaceae and isolates carrying carbapenemase genes. Antimicrob Agents Chemother. 2018;62(8):00313-18. https://doi.org/10.1128/AAC.00313-18
 • 33. Karakullukçu A, Borsa BA, Kuşkucu MA, ve ark. Karbapeneme dirençli enterik bakterilerde isepamisin, kloramfenikol ve minosiklin duyarlılığının araştırılması. Klimik Derg. 2018;31(1):50-5. https://doi.org/10.5152/kd.2018.13
 • 34. Över U, Gür D, Ünal S, et al. The changing nature of aminoglycoside resistance mechanisms and prevalence of newly recognized resistance mechanisms in Turkey. Clin Microbiol Infect. 2001;7(9):470-8. https://doi.org/10.1046/j.1198-743x.2001.00284.x
 • 35. Livermore DM, Warner M, Mushtaq S, Doumith M, Zhang J, Woodford N. What remains against carbapenem-resistant Enterobacteriaceae? Evaluation of chloramphenicol, ciprofloxacin, colistin, fosfomycin, minocycline, nitrofurantoin, temocillin and tigecycline. Int J Antimicrob Agents. 2011;37(5):415-9. https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2011.01.012
 • 36. Arias CA, Murray BE. Antibiotic-resistant bugs in the 21st century-a clinical super-challenge. N Engl J Med. 2009;360(5):439-43. https://doi.org/10.1056/NEJMp0804651
 • 37. Du H, Chen L, Tang YW, Kreiswirth BN. Emergence of the mcr-1 colistin resistance gene in carbapenemresistant Enterobacteriaceae. Lancet Infect Dis. 2016;16(3):287-8. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(16)00056-6
 • 38. Toptan H, Altındiş, M. Bir ilaç monografi: MeropenemVaborbaktam. J Biotechinol & Strategic Health Res. 2018;2(1):50-7.
 • 39. Shirley M. Ceftazidime-avibactam: A review in the treatment of serious Gram-negative bacterial infections. Drugs. 2018;78(6):675-92. https://doi.org/10.1007/s40265-018-0902-x
 • 40. Kılıç Ü, Demiray T, Altındiş M. Karbapenemaz üreten Enterobacteriaceae izolatlarının saptanmasında fenotipik ve genotipik metotlar. Ankem Derg. 2016;30(2):62-75. https://doi.org/10.5222/ankem.2016.062

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.