Selda UCA ÖZER
(Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Temel Diller Bölümü, Nevşehir, Türkiye)
Ercan Altuğ YILMAZ
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Konya, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 26Sayı: 1ISSN: 1300-8811Sayfa Aralığı: 11 - 20İngilizce

139 0
The Effect of Thinking-Style-Based Differentiated Instruction on Achievement, Attitude And Retention
The aim of the study is to investigate the effect of thinking-style-based differentiated instruction on achievement, attitude and retention in vocational foreign language, specifically in two units. Pre-test/post-test control group model and quasi-experimental design were used in the study. The study was carried out in Vocational Foreign Language-II course with 43 sophomores studying Tourism and Hotel Management at Nevşehir Vocational College, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University. Data were collected using Thinking Styles Inventory, Vocational Foreign Language-II Achievement Test and Vocational Foreign Language Attitude Scale. Functions, levels and scope of thinking styles were taken into consideration. Process was differentiated in the study through entry points (narrational, foundational, experiential), learning centres, complex instruction, orbital studies, stations and learning contracts. According to the results of the study, it was found out that achievement and retention scores of the students in the experimental group were significantly higher than the ones in the control group; however, there was no significant difference between groups’ attitude scores towards the course.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Ahmadi, S., Gorjian, B., & Pazhakh, A. R. (2014). The effect of thinking styles of EFL learners’ language learning strategies in reading comprehension. International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World, 6 (4): 74-88.
 • Altundal, H. (2013). Öğretmen Adaylarının Düşünme Stilleri ile Matematik Öğretim Kaygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Master Thesis, Unpublished. Konya: Necmettin Erbakan University.
 • Avcı, H. (2015). İngilizce Öğretiminde İstasyon Tekniği Kullanımının Akademik Başarıya, Tutumlara ve Kalıcılığa Etkisi. Master Thesis, Unpublished. Elazığ: Fırat University.
 • Avcı, S., & Yüksel, A. (2011). Okuma çemberi yöntemine göre kitap okumanın öğrencilere bilişsel ve duyuşsal katkıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11 (3): 1285-1300.
 • Batdı, V., & Semerci, Ç. (2012). Derslerde İstasyon Tekniği Uygulamasının Yansıtıcı Sorgulaması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (1): 190-203.
 • Beceren, B. Ö., & Özdemir, A. A. (2010). The comparison of prospective preschool teachers’ thinking styles and intelligence types. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2: 2131-2136.
 • Bradfield, A. (2012). The Effects of Differentiated Instruction on Strugling Readers in First Grade. PhD Thesis, Unpublished. Minneapolis MN: Walden Unversity.
 • Cheng, A. (2006). Effects of Differentiated Curriculum and Instruction on Tawainese EFL Students’ Motivation, Anxiety and Interest. PhD Thesis, Unpublished. Los Angeles CA: University of Southern California.
 • Clarke, T. A., Lesh, J. J., Trocchio, J. S., & Wolman, J. (2010). Thinking styles: teaching and learning styles in graduate education students. Educational Psychology, 30 (3): 837-848.
 • Cummings, P. L. (2011). A Comparative Analysis of the Impact of Differentiated Instructional Strategies and Traditional Basal Instruction on the Reading Achievement of Selected Fourth Grade Students. PhD Thesis, Unpublished. Minneapolis MN: Capella University.
 • Çalıkoğlu, B. S. (2014). Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilerde Derinlik ve Karmaşıklığa Göre Farklılaştırılmış Fen Öğretiminin Başarı, Bilimsel Süreç Becerileri ve Tutuma Etkisi. PhD Thesis, Unpublished. İstanbul: İstanbul University.
 • Çatalbaş, E. (2006). Lise Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Akademik Başarı ve Ders Tutumları Arasındaki İlişki. Master Thesis, Unpublished. Konya: Selçuk University.
 • Demir, S. (2013). Farklılaştırılmış Öğretim Yöntemlerinin Öğrencilerin Akademik Başarı, Öğrenme Yaklaşımları ve Kalıcılık Puanları Üzerindeki Etkisi. PhD Thesis, Unpublished. İstanbul: Yıldız Teknik University.
 • Dosh, M. V. (2011). ‘The Course Fit Us’: Differentiated Instruction in the College Classroom. PhD Thesis, Unpublished. Grand Forks ND: University of North Dakota.
 • Düzgün, Z. (2011). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Düşünme Stilleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki. Master Thesis, Unpublished. İstanbul: Marmara University.
 • Fan, J., & Zhang, L. F. (2014). The role of learning environments in thinking styles. Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology, 34 (2): 252-268.
 • Fan, W., Zhang, L. F., & Watkins, D. (2010). Incremental validity of thinking styles in predicting academic achievements: An experimental study in hypermedia learning environments. Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology, 30 (5): 605-623.
 • Gilbert, D. L. (2011). Effects of Differentiated Instruction on Student Achievement in Reading. PhD Thesis, Unpublished. Minneapolis MN: Walden University.
 • Güçlüer, E., & Kesercioğlu, T. (2012). Fen ve Teknoloji eğitiminde farklılaştırılmış öğretim ile desteklenmiş fen öğretiminin öğrenci başarısına etkisi üzerine bir araştırma. Paper presented in 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi in Niğde University, Niğde, June 27 to 30 2012.
 • Gümüş, E. (2009). Fen ve Teknoloji Dersinde İstasyon Tekniği ile Yapılan Öğretimin Erişiye ve Kalıcılığa Etkisi. Master Thesis, Unpublished. Ankara: Hacettepe University.
 • Güneş, E. (2012). Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öğrencilerin Düşünme Stillerine Göre Düzenlenmiş Farklı Etkileşim Tasarımlarının Akademik Başarı ve Güdülenmeye Etkisi. PhD Thesis, Unpublished. Ankara: Gazi University.
 • James, S. D. (2013). Does Differentiated Instruction Raise Student Performance in Mathematics: An Action Research Study. PhD Thesis, Unpublished. Minneapolis MN: Capella University.
 • Karabulut, E. (2014). Psikolojik Danışman Adaylarının Duygusal Zeka Düzeyleri ile Düşünme Stilleri Arasındaki İlişki. Master Thesis, Unpublished. İzmir: Dokuz Eylül University.
 • Karadağ, R. (2010). İlköğretim Türkçe Dersinde Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımının Uygulanması: Bir Eylem Araştırması. PhD Thesis, Unpublished. Eskişehir: Anadolu University.
 • Kesteloot, B. A. (2011). Differentiated Mathematics Instruction: Effects of Differentiated Mathematics Instruction in a Fourth Grade Classroom. Master Thesis, Unpublished. Marshall MN: Southwest Minnesota State University.
 • Khin, P. H., & Win, S. (2012). The effect of thinking styles on metacognitive awareness of university students. Universities Research Journal, 5 (7): 269- 287.
 • Konstantinou-Katzi, P., Tsolaki, E., Meletiou-Mavrotheris, M., & Koutselini, M. (2013). Differentiation of teaching and learning mathematics: An action research study in tertiary education. International Journal of mathematical Education in Science and Technology, 44 (3): 332-349.
 • Lau, H. (2014). Thinking Styles, Motivational Orientations, and Academic Achievement in Learning Physics among Hong Kong Secondary School Students. PhD Thesis, Unpublished. Hong Kong: The University of Hong Kong.
 • Maxey, K. S. (2013). Differentiated Instruction: Effects on Primary Students’ Mathematics Achievement. PhD Thesis, Unpublished. Prescott Valley AZ: Northcentral University.
 • Mergen, H. H. (2011). İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenme İstasyonları Uygulamasının Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi. Master Thesis, Unpublished. Afyon: Afyon Kocatepe University.
 • Negari, G. M., & Solaymani, M. (2013). The relationship among autonomy, thinking styles, and language learning strategy use in Iranian EFL learners. International Journal of Linguistics, 5 (1): 332-347.
 • Nikoupoor, J., Alam, M., & Tajbakhsh, M. (2012). Thinking style and achievement motivation: A survey study among Iranian EFL learners. International Journal of English and Literature, 2 (3): 89-104.
 • Oden, C. G. (2012). Effects of Differentiated Instruction on Achievement of High School Business Education Students. PhD Thesis, Unpublished. Naperville IL: North Central University.
 • Özer, S. (2016). Düşünme stillerine göre farklılaştırılmış öğretim etkinliklerinin öğrencilerin erişilerine, mesleki yabancı dil dersine yönelik tutumlarına ve öğrenilenlerin kalıcılığına etkisi. PhD Thesis Unpublished. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi.
 • Özer, S. & Yılmaz, E. (2016). Students’ attitudes towards vocational foreign language course. International Journal of Contemporary Educational Research, 3 (2): 55-64.
 • Öztabak, M. Ü. (2013). Farklı Okul Türlerinde Öğrenim Gören Lise Öğrencilerinin Sınıf Seviyelerine Göre Düşünme Stilleri ile Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. PhD Thesis, Unpublished. İstanbul: İstanbul University.
 • Özyaprak, M. (2012). Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilere Yönelik Farklılaştırılmış Matematik Öğretiminin Erişi, Tutum ve Yaratıcılığa Etkisi. PhD Thesis, Unpublished. İstanbul: İstanbul University.
 • Richmond, A. S., & Conrad, L. (2012). Do thinking styles predict academic performance of online learning? International Journal of Technology in Teaching and Learning, 8 (2): 108-117.
 • Sayı, A. K. (2013). Farklılaştırılmış Yabancı Dil Öğretiminin Üstün Zekalı Öğrencilerde Erişiye, Eleştirel Düşünmeye ve Yaratıcılığa Etkisi. PhD Thesis, Unpublished. İstanbul: İstanbul University.
 • Sökmen, Y. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yürütücü Biliş, Düşünme Stilleri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. Master Thesis, Unpublished. Erzurum: Atatürk University.
 • Sternberg, R. J., & Zhang, L. F. (2005). Styles of thinking as a basis of differentiated instruction. Theory Into Practice, 44 (3): 245-253.
 • Sternberg, R. J. (1997). Thinking Styles. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Sternberg, R. J., Grigorenko, E. L., & Zhang, L. F. (2008). Styles of learning and thinking matter in instruction and assessment. Perspectives on Pscyhological Science, 3 (6): 486-506.
 • Subaşı, D. (2010). Öğrencilerin Öğrenme ve Düşünme Stillerinin Coğrafya Dersi Akademik Başarılarına Etkileri (12. Sınıf). Master Thesis, Unpublished. Ankara: Gazi University.
 • Sünbül, A. M. (2004). Düşünme stilleri ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Eğitim ve Bilim Dergisi, 29 (132): 25-42.
 • Şaldırak, B. (2012). Farklılaştırılmış Öğretim Uygulamalarının Matematik Başarısına Etkisi. Master Thesis, Unpublished. Ankara: Ankara University.
 • Taş, F. (2013). Farklılaştırılmış Öğretim Tasarımının Öğrencilerin Bilişüstü Becerilerine ve Matematik Akademik Başarılarına Etkisi. Master Thesis, Unpublished. Erzurum: Atatürk University.
 • Tomlinson, C. A. (1999). The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Tomlinson, C. A. (2001). How to Differentiate Instruction In Mixed-ability Classrooms. (2nd Ed.). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Tsagaris, G. S. (2006). The Relationships between Thinking Style Preferences, Cultural Orientations and Academic Achievement. PhD Thesis, Unpublished. Cleveland OH: Cleveland State University.
 • Tunçer, B. K. (2013). Öğretmen Adaylarının İlk Okuma Yazma Öğretimi Dersindeki Akademik Başarıları, Bilişüstü Farkındalık Düzeyleri, Düşünme Stilleri ve Tutumları Arasındaki İlişkiler. PhD Thesis, Unpublished. Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart University.
 • Uğurlu, M. (2012). Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Düşünme Stilleri ile Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Master Thesis, Unpublished. Konya: Necmettin Erbakan University.
 • Umar, Ç. N. (2014). Karma Öğrenme Yöntemi ile Farklılaştırılmış Öğretim Ortamının Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Eleştirel Düşünme Becerilerine ve Yaratıcılıklarına Etkisi. PhD Thesis, Unpublished. İstanbul: İstanbul University.
 • Üşenti, Ü. A. (2013). Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilere Uygulanan Farklılaştırılmış Türkçe Öğretim Uygulamalarının Etkinliğinin Sınanması. PhD Thesis, Unpublished. İstanbul: İstanbul University.
 • Xie, Q., Gao, X., King, & R. B. 2013. Thinking styles in implicit and explicit learning. Learning and Individual Differences, 23: 267-271.
 • Yıldız, G. (2010). İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarıları, Bilişüstü Stratejileri, Düşünme Stilleri ve Matematik Öz Kavramları Arasındaki İlişkiler. PhD Thesis, Unpublished. İstanbul: Yıldız Teknik University.
 • Yıldızlar, M. (2010). Farklı kültürlerden gelen öğretmen adaylarının düşünme stilleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39: 383-393.
 • Yılmaz, G. (2015). 9. Sınıf Öğrencileri için Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Konusunda Öğrenme İstasyonlarının Geliştirilmesi ve Akademik Başarı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Master Thesis, Unpublished. İzmir: Dokuz Eylül University.
 • Yu, T., & Chen, C. (2012). Thinking styles and preferred teacher interpersonal behavior among Hong Kong students. Learning and Individual Differences, 22: 554-559.
 • Zhang, L. F., & Sternberg, R. J. (2000). Are learning approaches and thinking styles related? A study in two Chinese populations. The Journal of Psychology, 134 (5): 469-489.
 • Zhang, L. F. (2003). Contributions of thinking styles to critical thinking dispositions. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 137 (6): 517-544.
 • Zhang, L. F. (2005). Does teaching for a balanced use of thinking styles enhance students’ achievement? Personality and Individual Differences, 38: 1135-1147.
 • Zhang, L. F. (2008). Teachers’ styles of thinking: An exploratory study. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 142 (1): 37-55.
 • Zhang, L. F. (2010). Do thinking styles contribute to metacognition beyond self-rated abilities? Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology, 30 (4): 481-494.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.