Temel KÖSA
(Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Trabzon, Türkiye)
Hilal KALAY
(Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 26Sayı: 1ISSN: 1300-8811Sayfa Aralığı: 83 - 92Türkçe

135 0
7. Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Yönelim Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Tasarlanan Öğrenme Ortamının Değerlendirilmesi
Bu çalışmayla, üç boyutlu dinamik geometri yazılımı Cabri 3D ile zenginleştirilmiş bir öğrenme ortamının 7. sınıf öğrencilerinin uzamsal yönelim becerileri üzerindeki etkisi ve 7. sınıf öğrencilerinin uzamsal yönelim becerileri ile matematik başarıları ve geometri anlama seviyeleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yarı deneysel olarak tasarlanan çalışma 41 deney 45 kontrol grubu öğrencisiyle birlikte yürütülmüştür. Deney grubu çok küplü geometrik cisimlere yönelik dersleri 2 hafta boyunca bilgisayar laboratuvarında Cabri 3D kullanarak işlerken, kontrol grubu geometri derslerini sınıf ortamında geleneksel yolla almıştır. Her iki gruptaki öğrencilere uygulama öncesinde ve sonrasında uzamsal yönelim becerisi testi ve uygulama sonrasında van Hiele geometri anlama sınavı uygulanmıştır. Araştırma sonuçları deney grubu için oluşturulan öğrenme ortamının öğrencilerin uzamsal yönelim becerilerini geliştirmede daha etkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca uzamsal yönelim becerisi ile matematik başarısı ve van Hiele geometri anlama seviyesi arasında pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki çıkmıştır. Öğrencilerinin uzamsal yönelim becerilerini geliştirmek isteyen öğretmenlerin derslerinde bu çalışmada oluşturulan öğrenme ortamlarına benzer öğrenme ortamları tasarlamaları önerilmektedir
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akgül, A. ve Çevik, O. (2003). İstatistiksel analiz teknikleri, Emek Ofset, Ankara.
 • Baki, A. ve Bell A. (1996). Ortaöğretim matematik öğretimi,YÖK-Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Ankara.
 • Baki, A. (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Ankara: Harf Eğitim Yayıncılığı.
 • Battista, M. T. (1990). Spatial visualization and gender differences in high school geometry. Journal for Research in Mathematics Education, 21(1), 47-60.
 • Ben-Chaim, D., Lappan, G. ve Houang, R. T. (1988). The effect of instruction on spatial visualization skills of middle school boys and girls. American Educational Research Journal, 25, 51–71.
 • Boyraz, S. (2008). The effects of computer based instruction on seventh grade students’ spatial ability, attitudes toward geometry, mathematics and technology. Unpublished masters’ thesis, Middle East Technical University, Ankara.
 • Brandimonte, M. A., Coluccia E. ve Losue, G. (2007). The relationship between map drawing and spatial orientation abilities: A study of gender differences. Journal of Environmental Psychology, 27, 135–144.
 • Braukmann, J. ve Pedras, M. J. (1993). A comparison of two methods of teaching visualization skills to college students. National Association of Industrial and Technology Teacher Educators, 30(2), 65-80.
 • Burnet, S. A. ve Lane, D. M. (1980). Effects of Academic Instruction on Spatial Visualization. Intelligence, 4(3) 233-242.
 • Clements, D. H., Battista, M. T., Sarama, J. ve Swaminathan, S. (1997). Development of students’ spatial thinking in a unit on geometric motions and area. The Elementary School Journal, 98 (2), 171-186
 • Chen, C. M., Lin, C. H. ve Lou, Y. C. (2014). Developing spatial orientation and spatial memory with a treasure hunting game. Educational Technology & Society, 17 (3), 79–92.
 • Çepni, S. (2005). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Üçyol Kültür Merkezi.
 • Domino, G. ve Domino, M. L. (2006). Psychological testing: An introduction. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Anı Yayınları, Ankara.
 • Elliot, J. ve Smith, I. M. (1983). An International Dictionary of Spatial Tests. The NFER-Nelson Publishing Company, Windsor, United Kingdom.
 • Eryaman, Z. (2009). A study on sixth grade students’ spatial reasoning regarding 2d representations of 3D objects. Unpublished Master’s Thesis. Middle East Technical University, Ankara.
 • Güven, B. ve Karataş, İ. (2002). Dinamik Geometri Yazılımı Cabri ile Geometri Öğrenme: Öğrenci Görüşleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(2), 67-78.
 • Güven, B. ve Kösa, T. (2008). The Effect of Dynamic Geometry Software on Student Mathematics Teachers’ Spatial Visualization Skills. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 7(4), 100-107.
 • Hartman, N. W. ve Bertoline, G. R. (2005). Spatial abilities and virtual technologies: Examining the computer graphics learning environment. Proceedings of the Ninth International Conference on Information Visualisation. Web: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=01509193
 • Karakuş, F. ve Peker, M. (2015). The effects of dynamic geometry software and physical manipulatives on pre-service primary teachers’ van Hiele levels and spatial abilities, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(3), 338-265.
 • Karrass, M. (2012). Diagrammatic reasoning skills of pre-service mathematics teachers (Order No. 3493651). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (919522981). Retrieved from http://search.proquest.com/docview/919522981?accountid=15333
 • Kayhan, E. B. (2005). Investigation of high school students’ spatial ability. Unpublished Master’s Thesis. Middle East Technical University, Ankara.
 • Kösa, T. (2011). Ortaöğretim öğrencilerinin uzamsal berecilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Kösa, T. (2016). Matematik eğitiminde teoriler. Erhan Bingölbali, Salahattin Arslan, İsmail Özgür Zembat (Eds.), Uzamsal Yetenek: Tanımı ve Bileşenleri (s.325-339). Ankara.
 • Kurt, M. (2002). Görsel-uzamsal yeteneklerin bileşenleri. Klinik Psikiyatri, 5(2), 120-125.
 • Kurtuluş, A. (2011). Effect of computer-aided perspective drawings on spatial orientation and perspective drawing achievement. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(4), 138-147.
 • Lee, W. (2000). The relationship between students’ proof-writing ability and van hiele levels of geometric thought in a college geometry course. Unpublished doctoral dissertation, University of Northern Colorado, Colorado.
 • Linn, M. C. ve Petersen, A. C. (1985). Emergence and characterization of sex differences in spatial ability: a-meta analysis. Child Development, 56, 1479-1498.
 • Lord, T. R. (1985). Enhancing the visuo-spatial aptitude of students. Journal of Research in Science Teaching, 22, 395–495.
 • Lohman, D. F. (1979). Spatial Ability: Individual Differences in Speed and Level (Technical Report No:9). Stanford, CA: Aptitude Research Project, School of Education, Stanford University.
 • Lohman, D. F. (1993). Spatial ability and G. Paper presented at the First Spearman Seminar, University of Plymouth, Plymouth, United Kingdom.
 • Maccoby, E. E. ve Jacklin, C. N. (1974). The Psychology of Sex Differences. Stanford University Press, . Stanford, CA.
 • Maier, P. H. (1996). Developments in mathematics education in germany. Selected papers from the Annual Conference on Didactics of Mathematics, Regensburg, 69-81.
 • Mazman, G. Z. ve Altun, A. (2013). Individual differences in spatial orientation performances: an eye tracking study. World Journal on Educational Technology, 5(2), 266-280.
 • McGee, M. G. (1979). Human spatial abilities: Psychometric studies and environmental, genetic, hormonal and neurological ınfluences. Psychological Bulletin, 86(5), 889-918.
 • National Council of Teachers of Mathematics [NCTM] (2000). Principles and Standards for School Mathematics, Reston, VA.
 • Okagaki, L. R., ve Frensch, P. A. (1996). Effects of Video Game Playing on Measures of Spatial Performance: Gender Effects in Late Adolescents. Eds: P. Greenfield ve R. Cocking, Interacting with video, s.115-140. Norwood, NJ: Ablex Corporation.
 • Olkun, S. ve Altun, A. (2003). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar deneyimleri ile uzamsal düşünme ve geometri başarıları arasındaki ilişki. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(4), 1-7.
 • Patkin, D. ve Dayan E. (2013). The Intelligence of Observation: Improving High School Students’ Spatial Ability by Means of Intervention Unit. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 44(2), 179-195.
 • Pellegrino, J. W, Alderton, D. L. ve Shute, V. J. (1984). Understanding Spatial Ability. Educational Psychologist, 19(3), 239-253.
 • Rafi, A., Samsudin, K. A. ve Ismail, A. (2006). On improving spatial ability though computer-mediated engineering drawing instruction. Educational Technology & Society, 9(3), 149-159.
 • Smyser, E. M. (1994). The effects of the geometric supposers: Spatial ability, van Hiele levels and achievement. Unpublished doctoral dissertation, The Ohio State University. (UMI No. 9427802).
 • Şimşek, E. B. (2012). Dinamik geometri yazılımı kullanmanın ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki akademik başarılarına ve uzamsal yeteneklerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Tartre, L. A. (1990). Spatial orientation skill and mathematical problem solving. Journal for Research in Mathematics Education, 21(3), 216–229.
 • Turğut, M. (2007). İlköğretim II. kademede öğrencilerin uzamsal yeteneklerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Uygan, C. (2011). Katı cisimlerin öğretiminde google sketchup ve somut model destekli uygulamaların ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının uzamsal yeteneklerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Usiskin, Z. (1982). Van Hiele Levels and Achievement in Secondary School Geometry. Final Report, Cognitive Development and Achievement in Secondary School Geometry Project. Chicago: University of Chicago.
 • Yıldız, B. (2009). Üç boyutlu ortam ve somut materyal kullanımının uzamsal görselleştirme ve zihinde döndürme becerilerine etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.