Cahit KORKU
(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Yönetimi Bölümü, Niğde, Türkiye)
Sıdıka KAYA
(Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 23Sayı: 3ISSN: 1302-9282 / 2148-9041Sayfa Aralığı: 451 - 464Türkçe

153 0
OTANTİK LİDERLİK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE VERSİYONUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ: SAĞLIK YÖNETİCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Bu çalışmanın amacı, Avolio ve diğerleri (2007) tarafından geliştirilen Otantik Liderlik Ölçeği’ni (AuthenticLeadership Questionnaire- ALQ) Türkçeye uyarlamak ve sağlık yöneticileri üzerinde geçerlik ve güvenirliğinitest etmektir. Orijinali İngilizce olan Otantik Liderlik Ölçeği farklı tercümanlarca çeviri ve geri çevirisiyapılarak Türkçeye uyarlanmış ve Ankara’daki 19 hastanede görev yapan orta düzey (başhekim yardımcısı,müdür yardımcısı) ve alt düzey sağlık yöneticileri (idari birim sorumluları) (n=263) üzerinde uygulanmıştır.Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 22.0 ve LISREL 9.30 programlarında analiz edilmiştir. Ölçeğin yapıgeçerliğini test etmek için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda,ölçeğin orijinal ölçekle benzer biçimde “ilişkilerde şeffaflık”, “içselleştirilmiş ahlak anlayışı”, “dengelidavranış-işlem” ve “öz-farkındalık” boyutlarından oluşan dört boyutlu ikinci düzey çok faktörlü yapıya uygunolduğu görülmüştür (X2/SD=2,65; RMSEA=0,079; GFI=0,89; CFI=0,98). Ölçek boyut ve alt boyutlarınınyüksek güvenirliğe sahip olduğu tespit edilmiştir. Cronbach alfa değeri ölçeğin geneli için 0,95 olup alt boyutlariçin 0,84 ile 0,89 arasında değişmektedir. Araştırmadan elde edilen bulgular Otantik Liderlik Ölçeğinin Türkçeversiyonunun sağlık yöneticilerinin Otantik Liderlik özelliklerini ölçmede geçerli ve güvenilir bir araç olduğunugöstermektedir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akbolat, M., Durmuş, A., & Ünal, Ö. (2017). Örgütsel erdemliliğin personel güçlendirmeye etkisi ve otantik liderliğin aracı rolü. İşletme Bilimi Dergisi, 5(2), 71-88.
 • Alilyyani, B., Wong, C. A., & Cummings, G. (2018). Antecedents, mediators, and outcomes of authentic leadership in healthcare: A systematic review. International journal of nursing studies, 83, 34-64.
 • Alpar, R. (2012). Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik-Güvenirlik: Spor, Sağlık ve Eğitim Bilimlerinden Örneklerle. Detay Yayıncılık. Ankara.
 • Anwar, A., Abid, G., & Waqas, A. (2020). Authentic Leadership and Creativity: Moderated Meditation Model of Resilience and Hope in the Health Sector. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, 10(1), 18-29.
 • Avolio, B. J., Gardner, W. L., Walumbwa, F. O., Luthans, F., & May, D. R. (2004). Unlocking the mask: A look at the process by which authentic leaders impact follower attitudes and behaviors. The Leadership Quarterly, 15(6), 801-823.
 • Avolio, B. J., & Gardner, W. L. (2005). Authentic leadership development: Getting to theroot of positive forms of leadership. The Leadership Quarterly, 16(3), 315-338.
 • Avolio, B. J., Gardner, W. L., & Walumbwa, F. O. (2007). Authentic leadership questionnaire. http://www.mindgarden.com/69-authenticleadership-questionnaire
 • Avolio, B. J. (2010). Bringing Authentic Leadership İn To Focus. International Journal of Leadership Studies, 12(2).
 • Çeri-Booms, M. (2009). An empirical study on transactional, transformational and authentic leaders: Axploring the mediating role of trust in leader on organizational identification. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Çokluk, O., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları. (4. Baskı), Pegem Yayıncılık. Ankara.
 • Datta, B. (2015). Assessing the effectiveness of authentic leadership. International Journal of Leadership Studies, 9(1), 62-75.
 • Eigel, K. M., & Kuhner, K. W. (2005). Authentic Development: Leadership Development Level and Executıve Effectıveness. Elsevier, UK.
 • Gardner, W. L., Cogliser, C. C., Davis, K. M., & Dickens, M. P. (2011). Authentic leadership: A review of the literature and research agenda. The Leadership Quarterly, 22(6), 1120-1145
 • Hannah, S. T., Avolio, B. J., & Walumbwa, F. O. (2011). Relationships between authentic leadership, moral courage, and ethical and pro-social behaviors. Business Ethics Quarterly, 21(4), 555-578.
 • Ilies, R., Morgeson, F. P., & Nahrgang, J. D. (2005). Authentic leadership and eudaemonic well-being: Understanding leader–follower outcomes. The Leadership Quarterly, 16(3), 373-394.
 • Kernis, M. H. (2003). Toward a conceptualization of optimal self-esteem. PsychologicalInquiry, 14(1), 1-26.
 • Klenke, K. (2007). Authentic leadership: A self, leader, and spiritual identity perspective. International Journal of Leadership Studies, 3(1), 68-97.
 • Luthans, F., & Avolio, B. J. (2003). Authentic leadership development. Positive Organizational Scholarship, 241, 258.
 • Lussier, R. N., & Achua, C.F. (2013). Leadership: Theory, Application, & Skill Development. (Fifth Edition), Nelson Education, USA.
 • Mind Garden, Inc., (2018). Authentic Leadership Questionnaire. https://www.mindgarden.com/69- authentic-leadership-questionnaire.
 • Müceldili, B., Turan, H., & Erdil, O. (2013). The influence of authentic leadership on creativity and innovativeness. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99, 673-681.
 • Nelson, D. L., & Quick, J. C. (2011). Organisational Behavior. Science: The Real World and You. (Seventh Edition), Cengage Learning, USA.
 • Nelson, K., Boudrias, J. S., Brunet, L., Morin, D., De Civita, M., Savoie, A., & Alderson, M. (2014). Authentic leadership and psychological well-being at work of nurses: The mediating role of work climate at the individual level of analysis. Burnout Research, 1(2), 90-101.
 • Novicevic, M. M., Harvey, M. G., Ronald, M., & Brown Radford, J. A. (2006). Authentic leadership: A historical perspective. Journal of Leadership & Organizational Studies, 13(1), 64-76.
 • Peus, C., Wesche, J. S., Streicher, B., Braun, S., & Frey, D. (2012). Authentic leadership: An empirical test of its antecedents, consequences, and mediating mechanisms. Journal of Business Ethics, 107(3), 331-348.
 • Shamir, B., & Eilam, G. (2005). “What's your story?” A life-stories approach to authentic leadership development. The Leadership Quarterly, 16(3), 395-417.
 • Tabak, A., Polat, M., Coşar, S., & Türköz, T. (2012). Otantik liderlik ölçeği: güvenirlik ve geçerlik çalışması. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 14(4), 89-106.
 • Valsania, S. E., Moriano, J. A., & Molero, F. (2016). Authentic leadership and intrapreneurial behavior: cross-level analysis of the mediator effect of organizational identification and empowerment. International Entrepreneurship and Management Journal, 12(1), 131-152.
 • Walumbwa, F., Avolio, B., Gardner, W., Wernsing Tara, S., & Peterson Suzanne, J. (2008). Authentic Leadership: Development and Validation of a Theory-Based Measure. Journal of Management, 34(1).
 • Wong, C. A., & Walsh, E. J. (2020). Reflections on a decade of authentic leadership research in health care. Journal of Nursing Management, 28(1), 1-3.
 • Wong, C. A., & Laschinger, H. K. (2013). Authentic leadership, performance, and job satisfaction: the mediating role of empowerment. Journal of Advanced Nursing, 69(4), 947-959.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.