Tarık TALAN
(Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Kilis, Türkiye)
Sevinç GÜLSEÇEN
(İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enformatik Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2019Cilt: 9Sayı: 3ISSN: 2146-796X / 2146-7978Sayfa Aralığı: 353 - 368Türkçe

52 0
Dönüştürülmüş Sınıf Modeline İlişkin Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi
Bu araştırmanın amacı, dönüştürülmüş sınıf modeline ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın deseni durum çalışmasıdır. Çalışma dokuz hafta boyunca Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 39 öğ- renci ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Görüşmelerden alınan verileri analiz etmek için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına dayanarak öğrencilerin dönüştürülmüş sınıf modeline ilişkin önemli oranda olumlu görüş belirttikleri sonucuna ulaşılmıştır. Buna ilişkin öğrenci görüşleri incelendiğinde sınıf içi zamanın verimli hale gelmesi, öğrenilenleri pekiştirmeyi sağlaması, daha fazla uygulama yapma olanağı sunması, zaman ve mekan esnekliğinin olması, tekrar etme olanağı sunması, kendi hızında öğrenme olanağı sunması, kalıcı ve aktif öğrenmeyi sağlaması, derse hazırlıklı gelinmesi, öğrencilerin sorumluluk almaları modelin bazı olumlu yönleri olarak tarif edilmiştir. Model hakkında en çok vurguladıkları olumsuz yönleri ise teknolojik yetersizlikler, teknik sorunlar, geçmiş alışkanlıklar, video sürelerin uygun olmaması, iş yükü ve derse gelme zorunluluğudur. Ayrıca öğrenciler modelin di- ğer dersler için de uygulanabilir bir yöntem olduğunu ve meslek hayatlarında bu model ile ders işlemeyi tercih etmek istediklerini ifade etmişlerdir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • AlJaser, A. M. (2017). Effectiveness of using şipped classroom strategy in academic achievement and self-efŞcacy among education students of Princess Nourah bint Abdulrahman University. English Language Teaching, 10(4), 67–77.
 • Arnold-Garza, S. (2014). The şipped classroom teaching model and its us efor information literacy instruction. Communications in Information Literacy, 8(1), 7–22.
 • Atwa, Z. M., Din, R., & Hussin, M. (2017). Effectiveness of şipped learning in physics education on Palestinian High School students’ achievement. Journal of Personalized Learning, 2(1), 73–85.
 • Aydın, B. (2016). Ters yüz sınıf modelinin akademik başarı, ödev/görev stres düzeyi ve öğrenme transferi üzerindeki etkisi. Yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Balıkçı, H. C. (2015). “şipped classroom” modeliyle hazırlanan derse ilişkin öğrenci görüşlerinin ve ders başarılarının değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • Bergmann, J., & Sams, A. (2012). şip your classroom: Reach every student in every class every day. Washington, DC: International Society for Technology in Education.
 • Bishop, J. L., & Verleger, M. A. (2013, June). The şipped classroom: A survey of the research. ASEE National Conference Proceedings, 30(9), 1–18.
 • Boyraz, S. (2014). İngilizce öğretiminde tersine eğitim uygulamasının değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • Ceylaner, S. (2016). Dokuzuncu sınıf ingilizce öğretiminde ters yüz sınıf yönteminin öğrencilerin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluklarına ve İngilizce dersine yönelik tutumlarına etkisi. Yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Chen, Y., Wang, Y., Kinshuk & Chen, N. S. (2014). Is şIP enough? Or should we use the şIPPED model instead? Computers & Education, 79, 16–27.
 • Chu, L., & Sun, S. H. (2015). The application of şipped classroom in pediatric physical therapy. Physiotherapy, 101, e252.
 • Costello, P. J. M. (2007). Action research. London: Continuum Books.
 • Çukurbaşı, B., & Kıyıcı, M. (2017). An investigation of the effects of problem-based learning activities supported via şipped classroom and LEGO-LOGO practices on the success and motivation of high school students. International Online Journal of Educational Sciences, 9(1).
 • Demiralay, R. (2014). Evde ders okulda ödev modelinin benimsenmesi sürecinin yeniliğin yayılımı kuramı çerçevesinde incelenmesi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Dixon, K. L. (2017). The effect of the şipped classroom on urban high school students’ motivation and academic achievement in a high school science course. Unpublished doctoral dissertation, University of Liberty, Lynchburg, VA, USA.
 • EnŞeld, J. (2013). Looking at the impact of the şipped classroom model of instruction on undergraduate multimedia students at CSUN. TechTrends, 57(6), 14–27.
 • Fautch, J. M. (2015). The şipped classroom for teaching organic chemistry in small classes: Is it effective? Chemistry Education Research and Practice, 16(1), 179–186.
 • Files, D. D. (2016). Instructional approach and mathematics achievement: An investigation of traditional, online, and şipped classrooms in college algebra. Unpublished doctoral dissertation, şorida Institute of Technology, Melbourne, ş, USA.
 • Findlay-Thompson, S., & Mombourquette, P. (2014). Evaluation of a şipped classroom in an undergraduate business course. Business Education & Accreditation, 6(1), 63–72.
 • Fraga, L. M., & Harmon, J. (2014). The şipped classroom model of learning in higher education: An investigation of preservice teachers’ perspectives and achievement. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 31(1), 18–27.
 • Frydenberg, M. (2013). şipping Excel. Information Systems Education Journal, 11(1), 63–73.
 • Fulton, K. (2012). Upside down and inside out: şip your classroom to improve student learning. Learning &Leading with Technology, 39(8), 12–17.
 • Gençer, B. G., Gürbulak, N., & Adıgüzel, T. (2014). Eğitimde yeni bir süreç: Ters-yüz sınıf sistemi. International Teacher Education Conference, February 5–7, 2014, Dubai, UAE.
 • Görü-Doğan, T. (2015). Sosyal medyanın öğrenme süreçlerinde kullanımı: Tersyüz edilmiş öğrenme yaklaşımına ilişkin öğrenen görüşleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(2), 24–48.
 • Graham, M., McLean, J., Read, A., Suchet-Pearson, S., & Viner, V. (2017). şipping and still learning: Experiences of a şipped classroom approach for a third-year undergraduate human geography course. Journal of Geography in Higher Education, 41(3), 403–417.
 • Güç, F. (2017). Rasyonel sayılar ve rasyonel sayılarda işlemler konusunda tersyüz sınıf uygulamasının etkileri. Yüksek lisans tezi, Amasya Üniversitesi, Amasya.
 • Halili,S. H., & Zainuddin, Z. (2015). şipping the classroom: What we know and what we do not. The Online Journal of Distance Education and e-Learning (TOJDEL), 3(1), 28–35.
 • Hawks, S. J. (2014). The şipped classroom: Now or never? AANA Journal, 82(4), 264–269.
 • Herreid, C. F., & Schiller, N. A. (2013). Case studies and the şipped classroom. Journal of College Science Teaching, 42(5), 62–66.
 • Johnson, D. (2012). Power up! Taking charge of online learning. Educational Leadership, 70(3), 84–85.
 • Kara, C. O. (2016). Tıp Fakültesi klinik eğitiminde ters yüz sınıf modeli kullanılabilir mi? Yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Millard, E. (2012). 5 reasons şipped classrooms work: Turning lectures into homework to boost student engagement and increase technology fueled creativity. University Business, 15(11), 26-29.
 • Milman, N. (2012). The şipped classroom strategy: What is it and how can it be used? Distance Learning, 9(3), 85–87.
 • Osguthorpe R. T., & Graham, C. R. (2003). Blended learning environments deŞnitions and directions. The Quarterly Review of Distance Education, 4(3), 227–233.
 • Öztürk, S. (2016). Programlama öğretimindeki ters yüz öğretim yönteminin öğrencilerin başarılarına, bilgisayara yönelik tutumuna ve kendi kendine öğrenme düzeylerine etkisi. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Pardo, A., & Mirriahi, N. (2017). Design, deployment and evaluation of a şipped learning Şrst-year engineering course. In C. Reidsema, L. Kavanagh, R. Hadgraft, & N. Smith (Eds.), The şipped classroom: Practice and practices in higher education (pp. 177–191). Singapur: Springer Singapore.
 • Peterson, D. J. (2016). The şipped classroom improves student achievement and course satisfaction in a statistics course: A quasi-experimental study. Teaching of Psychology, 43(1), 10–15.
 • Pierce, R., & Fox, J. (2012). Vodcasts and active-learning exercises in a “şipped classroom” model of a renal pharmacotherapy module. American Journal of Pharmaceutical Education, 76(10), 196.
 • Pinto, C., & Little, G. (2014). şipped librarians: Assessing our own need to understand our users. The Journal of Academic Librarianship, 40(2), 192–193.
 • Renner, M., & Taylor-Powell, E. (2003). Program development and evaluation. Analyzing qualitative data. Madison, WI: University of WisconsinExtension Cooperative Extension.
 • Sırakaya, D. A. (2015). Tersyüz sınıf modelinin akademik başarı, öz-yönetimli öğrenme hazırbulunuşluğu ve motivasyon üzerine etkisi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Strayer, J. F. (2009). Inverting the classroom: A study of the learning environment when an intelligent tutoring system is used to help students learn. Saarbrücken: VDM Verlag Müller.
 • Talan, T. (2018). Dönüştürülmüş sınıf modeline göre e-öğrenme ortamının tasarımı ve modelin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi. Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Talan, T., & Gülseçen, S. (2018). Ters-yüz sınıf ve harmanlanmış öğrenmede öğrencilerin öz-düzenleme becerilerinin ve öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 9(3), 563–580.
 • Thai, T. N., De Wever, B., & Valcke, M. (2017). The impact of a şipped classroom design on learning performance in higher education: Looking for the best “blend” of lectures and guiding questions with feedback. Computers & Education, 107, 113–126.
 • Topalak, Ş. (2016). Çevrilmiş öğrenme modelinin başlangıç seviyesi piyano öğretimine etkisi. Doktora tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Touchton, M. (2015). şipping the classroom and student performance in advanced statistics: Evidence from a quasi-experiment. Journal of Political Science Education, 11(1), 28–44.
 • Turan, Z. (2015). Ters yüz sınıf yönteminin değerlendirilmesi ve akademik başarı, bilişsel yük ve motivasyona etkisinin incelenmesi. Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Umutlu, D. (2016). Ters-yüz edilmiş sınıf modelindeki farklı video tasarımlarının İngilizce yazma becerisi üzerindeki etkileri. Yüksek lisans tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Urfa, M. (2017). Bilim etiği öğretiminde ters yüz sınıf modelinin uygulanması. Yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Yavuz, M. (2016). Ortaöğretim düzeyinde ters yüz sınıf uygulamalarının akademik başarı üzerine etkisi ve öğrenci deneyimlerinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, S. N., Sarsar, F., & Ateş Çobanoğlu, A. (2017). Dönüştürülmüş sınıf uygulamalarının alanyazına dayalı incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(60), 76–86.
 • Zappe, S. Leicht, R., Messner, J., Litzinger, T., & Lee, H. W. (2009). şipping the classroom to explore active learning in a large undergraduate course. ASEE Annual Conference, June 14–17, 2009, Austin, TX, USA.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.