Çetin EROĞLU
(Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Manisa, Türkiye)
Adalet KUTLU
(Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Manisa, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 7Sayı: 2ISSN: 2147-9607 / 2147-9607Sayfa Aralığı: 110 - 116Türkçe

102 0
Hemşirelerde İnternet Bağımlılığı ve Zaman Yönetimi İlişkisinin Belirlenmesi
Giriş ve Amaç: Bu çalışma, hemşirelerde internet bağımlılığı ve zaman yönetimi ilişkisini incelemek amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı ve açıklayıcı tipte olan bu çalışma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 15.04.2018-15.10.2018 tarihleri arasında yapıldı. Araştırmanın örneklemini hastanede servislerde çalışan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 250 hemşire oluşturdu. Veri toplama araçları; Bilgi Formu, İnternet Bağımlılığı Ölçeği (İBÖ) ve Zaman Yönetimi Ölçeği (ZYA)’dir. Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması 32,56±8,19, %72,8’i kadın, %55,0’ı evli, %57,1’i lisans mezunudur. Hemşirelerin %52,4’ünün zamanı kullanma durumunun orta düzeyde olduğu ve %44,0’ının 10 saatten az/haftada internette geçirdiği tespit edildi. İnternet Bağımlılığı Ölçeği ve alt boyutları; yoksunluk, kontrol güçlüğü, işlevsellikte bozulma, sosyal izolasyon sırasıyla 26,51±9,38, 18,96±7,53, 12,51±5,84, 11,40±5,15 ve 69,66±24,43’tür. Zaman Yönetimi Anketi ve alt boyutları; zaman planlaması, zaman tutumları, zaman harcattırıcılar ve ZYA toplam puan ortalamaları sırasıyla 49,25±10,97, 23,46±4,25, 13,20-3,28, 86,00±14,79 olarak bulundu. Hemşirelerin İBÖ ve alt boyutları ile ZYA ve alt boyutları arasındaki korelasyon orta, negatif ve anlamlı olarak belirlendi. Sonuç: Hemşirelerin İBÖ ile ZYA puan ortalamaları arasında negatif yönde ve orta düzeyde bir ilişki bulundu. Örneklem sayılarının arttırılarak konuyla ilgili farklı gruplarda çalışmaların yapılması önerilebilir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Tsai, C, Lin, SJ, Analysis of attitudes toward computer networks and internet addiction of taiwanese adolescents. Cyberpsychology and Behavior, 2001, 4 (3),373- 376.
 • 2. Sonkur, A, İnternet bağımlılığının depresyon, tepki biçimleri, düşünce baskılama, endişe ve üst bilişle ilişkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 2014.
 • 3. https://dijilopedi.com/dunyada-internet-kullanimi-ve-sosyal-medyaistatistikleri-2-ceyrek-raporu/Erişim Tarihi: 02.09.2018.
 • 4. TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. https://www.guvenliweb.org.tr/haber-detay/turkiyenin-internet-kullanimaliskanliklari-tuik-2018.(Erişim Tarihi: 08.08.2018).
 • 5. https://www.igturkiye.com/guncel-internet-kullanimi-ve-sosyal-medyaistatistikleri-2018/
 • 6. Shapira, NA, Lessig, MC, Goldsmith, TD, Szabo, ST, Lazoritz, M, et al. Problematic internet use: proposed classification and diagnostic criteria, Depression and Anxiety, 2003,17(4), 207-216.
 • 7. Young, KS, Internet addiction: a new clinical phenomenon and its consequences, American Behavioral Scientist, 2004, 48,402-415.
 • 8. Ögel, K, İnternet bağımlılığı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları: İstanbul; 2012.
 • 9. Widyanto, L, Griffiths, M. Internet addiction: a critical review. International Journal of Mental Health and Addiction, 2006, 4, 31-51.
 • 10. Caplan, SE, A social skill account of problematic internet use. The Journal of Communication, 2005, 55(4), 721-736.
 • 11. Bolışık, B, Muslu, G, Çocuk ve gençlerde internet kullanımı. TAF Prev Med Bull, 2009, 8(5), 445-450.
 • 12. Beranuy, M, Oberst, U, Carbonell, X, Chamarro, A, Problematic internet and mobile phone use and clinical symptoms in college students: the role of emotional intelligence, Computers in Human Behavior, 2009, 25(5), 1182- 1187.
 • 13. Young, KS. Internet addiction: the emergence of a new clinical disorder. CyberPsychology and Behavior, 1996, 1(3), 237-244.
 • 14. Gönül, AS, Patolojik internet kullanımı (internet bağımlılığı / kötüye kullanımı), Yeni Sempozyum Dergisi, 2002, 40(3),105-110.
 • 15. Hur, MH, Demographic, habitual, and socioeconomic determinants of internet addiction disorder: an empirical study of Korean teenagers, CyberPsychology & Behavior, 2006 9(5), 514-525.
 • 16. Hur, MH, Current trends of internet addiction disorder research: a review of 2000-2008, Korean academic journal articles, Asia Pacific Journal of Social Work and Development, 2012, 22(3),187-201.
 • 17. Terzioğlu, B, İnternet bağımlılığının yordayıcıları olarak duygusal zeka ve kişilerarası problem çözme, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Psikoloji Programı Yüksek Lisans Tezi, 2017.
 • 18. Derin, S, Lise öğrencilerinde internet bağımlılığı ve öznel iyi oluş. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2013.
 • 19. Kurtaran, G, İnternet bağımlılığını yordayan değişkenlerin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2008.
 • 20. Kaynak, S, Duran, S, Karadaş, A, Hemşirelerde internet bağımlılığı ve yalnızlık düzeyi arasındaki ilişkisinin belirlenmesi. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 2018, 1(5), 27-35.
 • 21. Doğan, A, İnternet bağımlılığı yaygınlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2013.
 • 22. Yeşil, F, Hastane yöneticilerinin etkili zaman yönetimine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2009.
 • 23. Şen M, Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinde zaman yönetiminin akademik başarıya etkisi. İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Tezi, 2014.
 • 24. Akçinar S. Örgütsel zaman yönetimi ve etkin zaman kullanımı. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.2014.
 • 25. Ançel, G, Hemşirelerde zamanı verimli kullanma. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 1996.
 • 26. Bahçecik, N, Yönetici hemşireler için zaman yönetimi ölçeği ve zaman yönetimini etkileyen faktörler, Yönetim Dergisi, 2004, (1),67-68.
 • 27. Karasu, G, Yönetici hemşirelerde zaman yönetimin incelenmesi, Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.
 • 28. Karaoğlan, AD, Üst düzey yöneticilerin zaman yönetimi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2006.
 • 29. Çitken, P, Zaman yönetimi ve işletme yöneticileri üzerine bir araştırma, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 1998.
 • 30. Eroğlu, S, Özgür, G, Bir üniversite hastanesinde çalışan servis ve yoğun bakım hemşirelerinde zaman yönetimi, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016, 5(1), 12-22.
 • 31. Sayan, İ, Yönetici hemşirelerde zaman yönetimi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2005.
 • 32. Boduç, N, Hemşirelerde zaman yönetimi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2016.
 • 33. Günüç, S, İnternet bağımlılık ölçeğinin geliştirilmesi ve bazı demografik değişkenler ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkilerin incelenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2009.
 • 34. Alay, S, Kocak, S. Validity and reliability of time management questionnaire. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2002, 22, 9-13.
 • 35. Üçkardeş, EA. Mersin üniversitesi öğrencileri arasında internet bağımlılığının değerlendirilmesi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Tezi, 2010.
 • 36. Şahin M, İlköğretim okulu öğrencilerindeki internet bağımlılığı, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2011.
 • 37. Soydan, ZM, Üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığı ile depresyon ve yaşam doyumu arasındaki ilişki, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Uygulamalı Psikoloji Programı Yüksek Lisans Tezi, 2015.
 • 38. Greenfield, DN, Psychological characters of compulsive internet use: a preliminary analysis. CyberPsychology & Behavior, 1999, 2(5), 403-412.
 • 39. Başak, T, Uzun, Ş, Arslan, F, Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri, TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008, (5), 429-434.
 • 40. Sarp, N, Yarpuzlu, AA, Mostame, F, Assessment of time management attitudes among health managers, The Health Care Manager, 2005, 24(3), 228-232.
 • 41. Uyanıker, EA, Yönetici hemşirelerin genel öz yeterlilik inancı ile zaman yönetimi arasındaki ilişki, Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. 2014.
 • 42. Balcı, Ş, Gölcü, AA, Öcalan, ME, Üniversite öğrencileri arasında internet kullanım örüntüleri, Selçuk İletişim, 2013, 7(4),5-22.
 • 43. Özcan, NK, Üniversite öğrencilerinde internet kullanımının psikososyal durum ile ilişkisi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 2004.
 • 44. Balta, ÇÖ, Horzum, BM, Web tabanlı öğretim ortamındaki öğrencilerin internet bağımlılığını etkileyen faktörler. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008, 41 (1), 187-205.
 • 45. İşsever, NK. İnternet bağımlılığının üniversite öğrencilerinde yaygınlığının incelenmesi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2016.
 • 46. Tetik, B, İnternet bağımlılığı ile dikkat süreçleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.
 • 47. Griffiths, MD, Internet abuse in the workplace: issues and concerns for employers and employment counselors, Journal of Employment Counseling, 2003, 40(2) ,87- 96.
 • 48. Yüksel, AK, Hemşirelerde zaman yönetimi ve zaman yönetimini etkileyen faktörler, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2016.
 • 49. Sancar, E, Kadınlarda internet bağımlılığı ile ilgili bir araştırma: İstanbul örneği, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017, 13, 296-320.
 • 50. Kıdak, LB, Hastane yöneticilerinin zaman yönetimi tutumlarının belirlenmesi: İzmir ili eğitim ve araştırma hastaneleri uygulaması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011, 25, 159-172.
 • 51. Ebrahimi, H, Hosseinzadeh, R, Tefreshi, M, Hosseinzadeh, S, Time management behaviors of head nurses and staff nurses employed in Tehran social security hospitals, Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 2014, 19, 193- 199.
 • 52. Chen, SH, An Internet Addiction Measurement for Taiwan College Students, Paper presented in TANET, Taipei, Taiwan (1998).
 • 53. Chou, C, Hsiao, MC, Internet addiction, usage, gratification, and pleasure experience: the Taiwan college students’ case, Computers and Education, 2000, 35,65-80.
 • 54. Hardie, E, Tee, MY, Excessive internet use: the role of personality, loneliness and social support networks in internet addiction. Australian Journal of Emerging Technologies and Society, 2007, 5(1), 34-47.
 • 55. Tahiroğlu, AY, Çelik, GG, Uzel, M, Özcan, N, Avcı, A, Internet Use Among Turkish Adolescents, CyberPsychology & Behavior, 2008,11(5),537.
 • 56. Kelleci, M, Güler, N, Sezer, H, Gölbaşı, Z, Lise öğrencilerinde internet kullanma süresinin cinsiyet ve psikiyatrik belirtiler ile ilişkisi, Taf Preventive Medicine Bulletin, 2009, 8 (3), 223- 230.
 • 57. Tsimtsiou, Z, Haidich, AB, Spachos, D, Kokkali, S, Bamidis, P, Dardavesis, T, Arvanitidou, M, Internet addiction in Greek medical students: an online survey, Academic Psychiatry, 2015, 39(3), 300-304.
 • 58. Turan, RT, Başkent Üniversitesi öğrencilerinde internet bağımlılığı sıklığı ve ilişkili faktörler, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi, 2015.
 • 59. Köse, D, Çınar, N, Akduran, F, Hemşirelik öğrencilerinde internet bağımlılığının kişilik özellikleri ve zaman yönetimi ile ilişkisi, Sakarya University Journal of Science, 2012, 3(16), 227-233.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.