Tuba ÖZKAN
(Adıyaman Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Adıyaman, Türkiye)
Didem ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE
(Adıyaman Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Adıyaman, Türkiye)
Semiha AYDIN ÖZKAN
(Adıyaman Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Adıyaman, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 7Sayı: 1ISSN: 2147-9607 / 2147-9607Sayfa Aralığı: 49 - 54Türkçe

70 0
Gebelikte Prenatal Bağlanma ve Vücut Algısı Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler
Amaç: Araştırma, gebelikte prenatal bağlanma ve vücut algısı arasındaki ilişki ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte yapılan araştırma, Temmuz-Aralık 2017 tarihleri arasında Güneydoğu’da bulunan bir ilin kadın doğum ve çocuk hastanesi gebe izlem polikliniğine başvuran 195 gebe ile yürütüldü. Veriler; Tanıtıcı Özellikler Formu, Prenatal Bağlanma Ölçeği (PBE) ve Vücut Algısı Ölçeği (VAÖ) kullanılarak araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı. Tanımlayıcı istatistikler frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, bağımsız gruplar için t testi, Oneway ANOVA ve Pearson Korelasyon Analizi kullanıldı. Bulgular: Araştırmaya katılan gebelerin prenatal bağlanma puan ortalamalarının 43,84±9,71, vücut algısı ölçeği puan ortalamalarının 94,03±20,35 olduğu ve aralarında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlendi. 31 yaş üstü (45,85±9,78), ilköğretim mezunu (46,30±9,51), gebelik sayısı 3 ve üzeri olan (45,83±9,46) kadınlarda prenatal bağlanma puan ortalamalarının daha yüksek olduğu bulundu (p<0,05). Gebelerin vücut algısı ölçeği puanlarına yaş, eğitim durumu, ekonomik durum, gebelik haftası, gebelik sayısı, düşük, planlanmış gebelik ve bebeğin cinsiyeti ile ilişkisi olmadığı belirlendi. Sonuç: Gebelerin PBE ile VAÖ arasında bir ilişki olmadığı saptandı. Gebelerin, eğitim düzeyinin yükselmesi PBE’yi olumsuz yönde etkilerken, yaşın artması, üç ve üzeri gebeliği olan kadınların PBE puanlarının daha yüksek olduğu belirlendi. VAÖ puanlarının ise sosyo-demografik özelliklerden etkilenmediği görüldü.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.