Handan ÇAKAR
(Ege Üniversitesi, Bayındır Meslek Yüksekokulu, İzmir, Türkiye)
Aslı GÜNEŞ
(İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir, Türkiye)
Özlem AKAT SARAÇOĞLU
(Ege Üniversitesi, Bayındır Meslek Yüksekokulu, İzmir, Türkiye)
Murat BOYACI
(Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, İzmir, Türkiye)
ÖZLEM YILDIZ
(Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, İzmir, Türkiye)
Hülya AKAT
(4Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ortaca Meslek Yüksekokulu, Muğla, Türkiye)
Yıl: 2019Cilt: 56Sayı: 1ISSN: 1018-8851 / 2548-1207Sayfa Aralığı: 53 - 62Türkçe

28 0
İzmir İli Bayındır İlçesi Süs Bitkileri Üreticilerinin Üretime Yönelik Algı ve Memnuniyet Düzeyleri ve Süs Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi
Amaç: İzmir İli Bayındır ilçesi ve köylerinde yürütülen çalışmada, bölgenin süs bitkisi üretim potansiyelinin belirlenmesi ve sektörün gelişmesine yönelik önermelerde bulunulması amaçlanmıştır. Materyal ve Metot: Üreticilerin tamamından veri toplanması (tam sayım) planlanmış, ancak anketlere yanıt vermeye istekli 253 üretici ile görüşülmüştür. Çalışmada, çiftçilerin tutum ve davranışlarının ölçülmesinde beşli Likert Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde Kolmogorov-Smirnov testi, T testi, Mann-Withney U Testi, Khi kare testleri, doğrusal ve sıralı Logit regresyon yöntemleri kullanılmıştır. Bulgular: Üreticilerin, ortalama yaşı 43,2 ve ortalama eğitim süreleri 8,1 yıldır. Ortalama büyüklükleri 1,1 ha olan işletmeler, 1,8 parçadan oluşmaktadır. Örtü-altı alan miktarı ise ortalama beş parçadan ve 0,13 ha alandan oluşmaktadır. Örtü-altı alanlarda, yapılarına göre en çok alçak tünel (%50) tercih edilmiştir. İlçede en çok kullanılan üretim materyalinin mil (%33,8) olduğu, ayrıca ürün deseninde en fazla payın çalı grubuna (%38,3) ait olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Bu çalışmada, üreticilerin üretim sırasında ve sonrasında karşılaştığı sorunlar tespit edilmiş, bu sorunların çözümlerine yönelik önerilerde bulunulmuştur. Ayrıca, Bayındır için iç mekan süs bitkilerindense, dış mekan süs bitkilerinin oluşturduğu bir üretim deseni daha uygun görülmüş, bu doğrultuda üretim deseninde yer alması uygun olacak tür önerilerinde bulunulmuştur.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Anonim 2015. Süs Bitkileri Sektör Raporu. Ziraat Mühendisleri Odası. İnternet erişimi 21.05.2018. http://www.zmo.org.tr/genel/bizden_detay. php?kod=24593&tipi=38&sube=0
 • Anonim 2017a. Türkiye İstatistik Kurumu 2017 yılı verileri. İnternet erişimi 30.05.2018. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1001
 • Anonim 2017b. Süs Bitkileri Sektör Raporu. Haziran-2017 Sektör Raporu. İnternet erişimi 30.05.2018. www.susbir.org.tr/belgeler/raporlar/susbir-raporhaziran- 2017.docx
 • Anonim 2018. İzmir İli 2017 Yılı Örtüaltı Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, İlçeler Örtüaltı Süs Bitkileri Üretimleri, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İzmir İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü. İnternet erişimi 09.03.2018. https://izmir.tarim.gov.tr/Menu/88/2017-Yili
 • Bayat, B. 2011. Hava Kirliliği ve Kontrolü, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 135:55-59.
 • Civelek, C., T. Dalgın, H. Çeken 2014. Agro-Turizm ve Kırsal Kalkınma İlişkisi: Muğla Yöresindeki Agro-Turizm Alanlarında Bir Araştırma, Turizm Akademik Dergisi, 1 (1), 15-28.
 • Çıkın, A., H. Çeken, M. Uçar 2009. Turizmin Tarım Sektörüne Etkisi, Agro- Turizm Ve Ekonomik Sonuçları, Tarım Ekonomisi Dergisi, 15(1) : 1 - 8.
 • Dbeys, A., Engindeniz, S. 2015. Tarımsal Üretimde Şirketleşme Üzerine Üretici Görüş ve Tutumları: İzmir Örneği. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 48 (3), 191-201.
 • Field, A. 2009. Discovering Statistics Using SPSS, Third Edition, SAGE Publications Ltd.
 • Gülgün Aslan B. ve Yazıcı K. 2016. “Üretimden Pazarlamaya Türkiye’de Süs Bitkileri”, Türktob, (19), 64-69. (Yayın No: 2961856)
 • Güreşçi, E. 2010. Türkiye’de Kentten - Köye Göç Olgusu, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(1):77-86.
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2016. Küçükmenderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma ve Yaşam Stratejisi, İzmir.
 • İzmir Ticaret Odası (İTO) 2016. İzmir İli İlçelerinin Sorunları, Çözüm Önerileri Ve Yatırım Olanakları, İzmir Ticaret Odası yayın no:185.
 • Malhotra, N. K. 2010. Marketing Research: An Applied Orientation Global Edition, Prentice-Hall International, New Jersey.
 • Pallant, J. 2010. SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to Data Analysis Using SPSS, 4th Edition, McGraw-Hill International.
 • Pazarlıoğlu, V. 2007. İzmir Örneğinde İç Göçün Ekonometrik Analizi, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F.,Yönetim ve Ekonomi, 14(1):121-135.
 • Peynirci, H., A. Ayvaz, U. Demir. 2015. Bayındır İlçesindeki Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Mevcut Durumu, Bayındır İlçe Tarım Müdürlüğü Süs Bitkileri Üretim Raporu Mart,2015, Bayındır İzmir
 • Titiz, S., Çakıroğlu, N., Birişci Yıldırım, T., Çakmak, S., 2000. Süs Bitkileri Üretim Ve Ticaretindeki Gelişmeler, TMMO, Tarımsal Kongre I. Cilt. S: 709- 740
 • Yalta, T. A. 2011. Ekonometri 2 Ders Notları, TÜBA, Türkiye Bilimler Akademisi, Açık Ders Malzemeleri Projesi, Sürüm 2.0, http://yalta.etu.edu.tr (Erişim tarihi: 07.11.2014), 180s.
 • Yang, Z., J. Cai, R. Sliuzas. 2010. Agro-tourism enterprises as a form of multi-functional urban agriculture for peri-urban development in China, Habitat International, 34 (4):374-385.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.