Mehmet KARAHAN
(İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknoloji Öğretmenliği Bölümü, Malatya, Türkiye)
Yıl: 2004Cilt: 29Sayı: 134ISSN: 1300-1337 / 1300-1337Sayfa Aralığı: 19 - 27Türkçe

64 0
Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin, internet kullanımına ilişkin görüş ve eğilimleri ile bilgi okuryazarlık becerilerinin çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 2000-2001 öğretim yılı bahar döneminin son iki haftasında İnönü Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören 362 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen anket ve başarı testi ile toplanmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, ki-kare, t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonunda, üniversite öğrencilerinin interneti daha çok araştırma yaptıkları konularda bilgi elde etme ve gazete/magazin türü haberleri takip etmede kullandıkları görülmüştür. Ayrıca, öğrencilerin bilgi okuryazarlık düzeylerinin, öğrenim gördükleri fakültelere göre farklılaşmadığı, buna karşılık, üniversite öncesi internetle ilgili ders/kurs alma durumlarına ve interneti kullanma sıklıklarına göre yapılan karşılaştırmalarda ise anlamlı farklılıkların olduğu bulunmuştur.
internet
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akpınar, Y. (1999). Bilgisayar destekli öğretim ve uygulamalar. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • American Assocation of School Librarians (1998). Information power. Retrieved April 10, 2002 (de indirildi) from the World Wide Web: http://www.ala.org/aasl/ip-nine.html.
 • American Library Association (1998). New visions: Beyond ALA goal 2000. (Planning Document). Chicago: American Library Association. Retrieved March 12, 2002 (de indirildi) from the World Wide Web: http://www.ala.org/work/literacy.html
 • Arıcan, S. (2001). Okul kütüphanelerinde online veritabanları ve elektronik referans hizmeti. BTIE 2001 konferansı bildiriler kitabı, Ankara, 94-97.
 • Arıkan, S. (2001). Bilgi okuryazarlığı. BTIE 2001 konferansı bildiriler kitabı, Ankara, 91-93.
 • Council of Australian University Librarians. (2001). Information literacy standards. Retrieved April 10, 2002 (de indirildi) from the World Wide Web: http://www.caul.edu.au/
 • Ercegovac, Z. & Yamasaki, E. (1998). Information literacy: Search strategies, tools and resources. (Eric Digest No: ED 421178).
 • İşgüzerer, B. (2003). Distributed search architecture. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul.
 • Karahan, M. (2001). İnternet eğitimine giriş. Malatya: Kubbealtı Yayıncılık.
 • Karahan, M. & İzci, E. (1999). Bilgi toplumu insanının eğitimi. 1. Uluslararası eğitimde bilgi teknolojileri sempozyumu bildiri kitapçığı, Bursa, 27-28.
 • Karamete, A., Gür, H., Savur, A. & Saraçoğlu, B. (2002). Bilgisayar okuryazarlığı: Balıkesir örneği. Bilişim teknolojileri ışığında eğitim konferansı, bildiriler kitabı, 197-201.
 • Katipoğlu, S. (2002). Elektronik dergi veritabanları ve ticari sansür. VIII. Türkiye’de internet konferansı, İstanbul.
 • Keser, H., Şen, N. & Göçmenler, G. (2002). Web tabanlı öğretim materyali hazırlama sürecinin temel evreleri ve internet kullanımına yönelik bir uygulama örneği. 2. Uluslararası eğitim teknolojileri sempozyumu, Sakarya. Retrieved May 14, 2003 (de indirildi) from the World Wide Web: http://www.ef.sakarya.edu.tr/sayfa/ bildiri/ index_b.htm
 • Köksal, T., Oktay, D. & Eser, S. (1999). Kim korkar bilgisayardan? İnternet. İstanbul: Pusula Yayıncılık.
 • PCLIFE Dergisi (Kasım 2001). Hep daha kolay bulun, 11, 100-107.
 • Sağıroğlu, Ş. (2001). Herkes için bilişim. Kayseri: Ufuk Yayınevi.
 • Tekinli, Ş. (2002). Bilgi okuryazarlığı becerilerinin izlenmesi çalışması. Bilişim teknolojileri ışığında eğitim konferansı bildiriler kitabı, 213-216.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.