Ezgi MOR DİRLİK
(Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Kastamonu, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 28Sayı: 2ISSN: 1300-8811 / 2147-9844Sayfa Aralığı: 958 - 976Türkçe

65 0
Ortaöğretime Geçiş Sınavlarındaki Maddelere İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi
Testlerin en küçük birimi olan maddeler geliştirilirken bir takım kuralların gözetilmesi ve çeşitli ölçütlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Aksi durumda geliştirilen maddelerden oluşturulan ölçme araçlarından elde edilen toplam puanların geçerliği ve güvenirliği sorgulamaya açık hale gelir. Kademeler arası geçişte kullanılan sınavların ise geçerlik ve güvenirliklerinin yüksek olması alınan kararların isabetli olmasını sağlayacaktır, bu nedenle bu testlerde yer alan maddelere ilişkin çalışmaların yapılması oldukça önemlidir. Bu çalışma TEOG sistemi kapsamında uygulanan sınavlarda yer alan maddelerin öğrenciler tarafından nasıl algılandığının belirlenmesi ve maddelerin uyarıcı özelliklerinin öğrenci gözünden incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda TEOG’da yer alan 10 madde uzman görüşü temel alınarak seçilmiş ve çoktan seçmeli maddelerde bulunması gereken nitelikler temel alınarak hazırlanan bir form ile bu maddelere ilişkin öğrenci görüşleri alınmıştır. Veriler görüşme yöntemi ile toplanmış ve 55 öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Öğrenci görüşleri içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Sonuç olarak maddelerin teknik hatalarının birçoğunun öğrenciler tarafından da tespit edildiği belirlenmiştir. Sisteme ilişkin genel öğrenci görüşleri belirlenmiş ve yeni sistemin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından savunulan avantajlarının gerçekleşmediği belirlenmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Anıl, D. & Güzeller, C.O. (2011). Seviye belirleme sınavı fen ve teknoloji alt testi ile diğer alt testler arasındaki ilişkinin yol analizi ile incelenmesi. AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 1-10.
 • Argon, T., & Soysal, A. (2012). Teacher and student views regarding the placement test. International Journal of Human Sciences [Online]. (9)2, 446-474.
 • Atila, M, E. & Özeken, Ö, F. (2015). Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı: Fen Bilimleri Öğretmenleri Ne Düşünüyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1). 124-140
 • Bal, Ö. (2011). Seviye belirleme sınavı (SBS) başarısında etkili olduğu düşünülen faktörlerin Sıralama yargıları kanunuyla ölçeklenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi. 2(2), 200-209.
 • Çeçen, M.A. (2011). Türkçe öğretmenlerinin seviye belirleme sınavı ve türkçe sorularına ilişkin görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 8(15), 201-211.
 • Deniz, K.Z. & Kelecioğlu, H. (2005). İlköğretim başarı ölçüleri ile ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı arasındaki ilişkiler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38 (2), 127-143.
 • Doğan, N., & Sevindik, H. (2011). İlköğretim 6. Sınıflar için uygulanan seviye belirleme sınavının uygunluk geçerliği. Eğitim ve Bilim. 36(160).
 • Dönmez B. (2009). Ortaöğretim kurumlarına geçiş sistemine ilişkin bir değerlendirme. Eğitime Bakış Dergisi, 5(10), 11- 17.
 • Gündoğdu, K., Kızıltaş, E., & Çimen, N.(2010). Seviye belirleme sınavına (sbs) ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri (Erzurum il örneği) İlköğretim Online. 9(1), 316-330.
 • Gökçe, O. (2006). İçerik analizi: kuramsal ve pratik bilgiler. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Görmez, M. & Coşkun, İ. (2015). 1. yılında temel eğitimden ortaöğretime geçiş reformunun değerlendirilmesi. Seta Analiz, 114.
 • Haladayna, T.M. (1997). Writing test items to evaluate higher order thinking. USA: Pearson Education Company.
 • MEB.(2007). Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi. Tebliğler Dergisi, (2007, 2602). http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2602_1.html adresinden 13.04.2014 tarihinde alınmıştır.
 • MEB.(2008). 64 Soruda Ortaöğretime Geçiş Sistemi Kılavuzu. http://okulweb.meb.gov.tr/7 2/01/957028/images/64_soru.pdf adresinden 10.04. 2014 tarihinde alınmıştır.
 • MEB.(2014). TEOG ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular. http://oges.meb.go v.tr/docs2104/ortak_s%C4%B1nav_t%C3%BCm_sorular_ve_cevaplar%C4%B1.pdf adresinden 12. 04. 4014 tarihinde alınmıştır.
 • MEB. (2014). Orta Öğretime Geçiş Sistemi Genelgesi. http://oges.meb.gov.tr/docs2104/oges_genelge.pdf adresinden 12. 04. 2014 tarihinde alınmıştır.
 • MEB.(2018). Ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu. Erişim Adresi: http: //www.meb.gov.tr/ sinavlar/dokumanlar/ 2018/MERKEZI_SINAV BASVURU VE UYGULAMA KILAVUZU.pdf
 • Ocak, G., Akgül, A., & Yıldız, S. (2010). İlköğretim öğrencilerinin ortaöğretime geçiş sistemine (OGES) yönelik görüşleri (Afyonkarahisar örneği). Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 11( 1), 37–55.
 • Özden, M., Akgün, A., Çinici, A., Sezer, B., Yıldız, S. & Taş, M, M. (2014). Merkezi Sistem Ortak Sınav Fen Bilimleri Sorularının Webb'in Bilgi Derinliği Seviyelerine Göre Analizi. Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 4(2), 91-108.
 • Özkan, M. & Özdemir, E, B. (2014). Ortaokul 8.Sınıf Öğrencilerinin ve Öğretmenlerinin Ortaöğretime Geçişte Uygulanan Merkezi Ortak Sınavlara İlişkin Görüşleri. Tarih Okul Dergisi (TOD), XX, 441-453.
 • Öztürk, F, Z. & Aksoy, H. (2014). Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modelinin 8. Sınıf Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, OMU Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2),439-454.
 • Şenel, A. & Gençoğlu, S. (2011). Küreselleşen Dünyada Teknoloji Eğitimi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi. (11)12, 45-65.
 • Taşkın, G. ve Aksoy, G . (2018). Öğrencilerin ve Öğretmenlerinin TEOG Sistemi Görüşleri Işığında Ortaöğretime Geçiş Sisteminden Beklentileri. International Journal of Active Learning, 3 (1) , 19-43.
 • Taşkın, G., & Aksoy, G. (2019). Ortaöğretime Geçiş Sistemi İle İlgili 2000-2018 Yılları Arasında Çalışılmış Lisansüstü Tez ve Makalelerin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 633-649.
 • Taşkın, G. (2016). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemine ilişkin fen bilimleri öğretmenlerinin ve öğrencilerin görüşleri (Erzurum İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum
 • Tekbaş, S. (2009). Edirne merkez ilçe’de ilköğretim son sınıf öğrencilerinde ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı (OKS) ve lise son sınıf öğrencilerinde seçme sınavı (ÖSS) sınav kaygısı ve etkileyen etmenler. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Edirne.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Nitel araştırma yöntemleri. (8. Basım). Ankara: Seçkin Yayınevi.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.