M. Esad KULOĞLU
(Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Karabük, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 28Sayı: 3ISSN: 1300-8811 / 2147-9844Sayfa Aralığı: 1190 - 1197Türkçe

57 0
Erasmus+ Hareketliliklerine Katılan Öğrencilerin Yabancı Dil Başarılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Küreselleşen dünyada bireylerin yabancı dil becerilerini geliştirmeleri, göz ardı edilemeyecek bir gerekliliktir. Bu gereklilik toplumları bu yönde adımlar atmaya itmiş, Erasmus+ hareketlilikleri de bunun bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Başladığı günden bu yana pek çok insan, Avrupa değerlerini yaygınlaştırmak ve çok dilli eğitimi desteklemek amacıyla hayata geçirilen Erasmus+ programının sağladığı fırsatlardan faydalanmıştır. Bu çalışmada, Erasmus+ hareketliliklerinden faydalanan Karabük Üniversitesi öğrencilerinin yabancı dil başarılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma desenlerinden betimsel tarama yöntemi ve anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2008-2009 ve 2018- 2019 akademik yılları arasında Karabük Üniversitesi’nden Erasmus+ hareketliliklerine katılan ve gönüllü olarak bu çalışmada yer alan 118 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan veriler araştırmacı tarafından hazırlana anket aracılığı ile çevrimiçi olarak toplanmış ve SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre Erasmus+ hareketliliklerine katılmanın öğrencilerin yabancı dil başarılarını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca staj hareketliliğine katılan öğrencilerin yabancı dil başarılarının öğrenim hareketliliğine katılanlara göre daha yüksek olduğu sonucuna da ulaşılmıştır. Araştırmanın sonuçlarında yola çıkarak genel olarak bütün Erasmus+ hareketlilikleri, özellikle staj hareketliliği öğrenciler arasında yaygınlaştırılmak için teşvik edilebilir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Altunöz, H.B., & Bay, E. (2018). Yabancı dil olarak ingilizce öğretiminde etkili öğretim stratejilerinin kullanımının analizi. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 129-149
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri (20.baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Council of Europe (2016). Guide fort he development and implementation of curricula for plurilingual and intercultural education. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
 • Demir, A., & Demir, S. (2009). Erasmus programının kültürlerarası diyalog ve etkileşim açısından değerlendirilmesi (Öğretmen adaylarıyla nitel bir çalışma). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(9), 95-105.
 • EC (2012). Europeans and their languages. https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf adresinden erişildi.
 • EC (2014). Erasmus+ programme guide. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programmeguide-2019_en_1.pdf adresinden erişildi.
 • EF (2018). EF English Proficiency Index. 15.01.2019 tarihinde www.ef.com/epi adresinden erişildi.
 • Ekti, M. (2013). An evaluation regarding to the gains of Erasmus program in terms of language and science. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 70, 1800-1809.
 • Ersoy, A. (2013). Türk öğretmen adaylarının kültürlerarası deneyimlerinde karşılaştıkları sorunlar: Erasmus değişim programı örneği. Eğitim ve Bilim, 38(168), 154-166.
 • Erton, İ. (2010). Relations between personality traits, language learning styles and success in foreign language achievement. H.U. Journal of Education, 38, 115-126.
 • Göksan, T. S., Uzundurukan, S., & Keskin, S. N. (2011, Eylül). Değişim programlarının genel yapısı, işleyişi ve kazandırdıkları. İnşaat Mühendisliği Eğitimi 2. Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Muğla Üniversitesi, Muğla.
 • Hasdemir, F., & Çalıkoğlu, M.R. (2011). Avrupa Birliği eğitim programları ve değişim. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(2), 66-68.
 • Işık, A. (2008). Yabancı dil eğitimimizdeki yanlışlar nereden kaynaklanıyor? Journal of Language and Linguistic Studies, 4(2), 15-26.
 • Işık, D. (2018, Mayıs). Ankara Üniversitesi bilgi ve belge yönetimi bölümü lisans öğrencilerinin Erasmus programına ilişkin deneyimlerinin eğitim sürecine katkısı. III. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi’nde sunulan bildiri. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Önder, R.K., & Balcı, A. (2010). Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği programının 2007 yılında programdan yararlanan Türk öğrenciler üzerindeki etkileri. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 9(2), 93-116.
 • Tok, H., & Arıbaş, S. (2008). Avrupa Birliğine uyum sürecinde yabancı dil öğretimi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 205-227.
 • Ünlü, İ. (2015). Teacher Candidates' Opinions on Erasmus Student Exchange Program. Educational Sciences: Theory and Practice, 15(1), 223-237.
 • Yücel, M.S. (2013). Alman dili eğitimi öğretmen adaylarının Erasmus programı kapsamında dilsel ve kültürel deneyimleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 46(1), 23-47.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.