Cetin SEMERCİ
(Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bartın, Türkiye)
Cenk HATIPOGLU
(Bartın Üniversitesi, Bartın, Türkiye)
Birsen GUNERI
(Bartın Üniversitesi, Bartın, Türkiye)
Aziz SEVIMBAY
(Bartın Üniversitesi, Bartın, Türkiye)
Mumine AKCAALAN
(Bartın Üniversitesi, Bartın, Türkiye)
Yasemin CENGIZ DEMIR
(Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 20Sayı: 87ISSN: 1302-597X / 2528-8911Sayfa Aralığı: 69 - 100İngilizce

59 0
The Future of Education in Turkey’s 2023 Educational Vision Document: Views of Academicians in the Faculty of Education
Purpose: This study was conducted to reveal the views of academicians, working in the Faculty of Education, on the 2023 Vision Document of the Ministry of National Education. Method: Qualitative research method was used in this study. The study group consisted of six faculty members. In the determination of participants, easily accessible situation sampling, which is one of the purposive sampling methods, was used. A descriptive qualitative research design was used in this study; interview technique and semi-structured interview form were used as data collection tools.Findings: The findings showed that the views of academicians, who participated in this study, about the education system were based on a philosophical foundation that continues from individuality to sociality, from material dimension to spiritual dimension, and emphasizes an original national and spiritual thought system extending from local to universal. Also, results indicated that, firstly, students should gain national and universal values and then should be equipped with 21st-century skills and competencies if the courses are satisfactory concerning quality, the reduction of the course hours can be positive; emphasis can be given on the necessity of giving the pedagogical formation education rather than giving it. Implications for Research and Practice: The findings obtained from this study suggest that the views of the academicians may contribute to the successful implementation of the document. Studies should be carried out to reveal the opinions of teachers and school administrators, which are important components of education programs, within the framework of the document.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akdemir, A. S. (2013). Türkiye’de öğretmen yetiştirme programlarının tarihçesi ve sorunları [A history of teacher training programs and their problems in Turkey]. Turkish Studies, 8(12), 15–28. doi:10.7827/TurkishStudies.5706.
 • Akyuz, Y. (2016). Türk eğitim tarihi [History of Turkish education]. Ankara: Pegem Akademi.
 • Altunisik, R., Coskun, R., Yildirim, E., & Bayraktaroglu, S. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri [Research methods in social sciences]. (6th edition). Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Aygun, S. S., Atalay, N., Kilic, Z., & Yasar, S. (2016). Öğretmen adaylarına yönelik 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [The development of a 21st century skills and competencies scale directed at teaching candidates: validity and reliability study]. Pamukkale University Journal of Education, 40(40), 160-175.
 • Ananiadou, K., & Claro, M. (2009). 21st Century skills and competencies for new millennium learners in OECD countries. OECD Education Working Papers, No. 41. Paris: OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/218525261154
 • Azar, A. (2011). Türkiye’deki öğretmen eğitimi üzerine bir söylem: nitelik mi, nicelik mi? [Quality or quantity: a statement for teacher training in Turkey]. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(1), 36-38.
 • Basaran, I. E. (1978). Eğitime giriş [Introduction to education]. Ankara: Bimaş Matbaacılık.
 • Cam, H. (2018). Yahya Akyüz’ün Türk eğitimi tarihine ilişkin görüşleri [Views of Yahya Akyüz on Turkish education history]. Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 43-51.
 • Gunuc, S., Odabasi, F., & Kuzu, A. (2013). 21. yüzyıl öğrenci özelliklerinin öğretmen adayları tarafından tanımlanması: Bir Twitter uygulaması [The defining characteristics of students of the 21st century by student teachers: A twitter activity]. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 436-455.
 • ISTE. (b.t.). The ISTE National Educational Technology Standards (NETS•S) and Performance Indicators for Students. Retrieved from http://www.iste.org/standards/nets-for-students
 • Kiran, H. (2009). Türk milli eğitim sistemi amaçları, ilkeleri, yapılanması ve sorunları. Cevat Celep (Ed.), Eğitim bilimine giriş [Introduction to educational science] (p. 129-156). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kiziloluk, H. (2010). Eğitimin politik temelleri. Nevin Saylan (Ed.), Eğitim bilimine giriş [Introduction to educational science] (p. 193-214). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Koenig, J. A. (2011). Assessing 21st century skills: Summary of a workshop. Washington, DC: National Research Council.
 • Kozikoglu, I., & Altunova, N. (2018). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine ilişkin öz-yeterlik algılarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerini yordama gücü [The predictive power of prospective teachers’ self-efficacy perceptions of 21st century skills for their lifelong learning tendencies]. Journal of Higher Education & Science, 12(3), 522-531.
 • Kose, A. (2017). Pedagojik formasyon eğitiminde görevli akademisyenlere göre pedagojik formasyon uygulaması: Sorunlar, çözüm önerileri [The views of academicians who give pedagogical formation education regarding pedagogical formation certificate program: Problems and solutions proposals]. Journal of Kirsehir Education Faculty, 18 (2), 709-732.
 • Merriam, S. B., & Associates (2002). Qualitative research in practice: Examples for discussion and analysis. San Francisco, CA: Josey-Bass.
 • MoNE, (2018). 2023 eğitim vizyon belgesi [2023 education vision certificate]. Ankara. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. Retrieved from http: //2023 vizyonu .meb .gov .tr /doc /2023 _EGITIM VIZYONU.pdf
 • Ozdem, G. (2011). Yükseköğretim kurumlarının stratejik planlarında yer alan vizyon ve misyon ifadelerinin analizi [Analysis of the vision and mission statements in the strategic plans of higher education institutions]. Educational Sciences: Theory &Practice, 11(4), 1869-1894.
 • Ozdemir, T. Y., Ozan, M. B., & Akgun, M. (2017). Öğretmen görüşleriyle değerler eğitimi odaklı eğitim denetimi [A values education-oriented educationalinspection with teacher opinions]. Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 35-52.
 • Partnership for 21st Century Skills (2008). 21st century skills, education & competitiveness. A resource and policy guide. Tucson, AZ: Partnership for 21st Century Skills. Retrieved from http://www.p21.org/storage/documents/21st_century_skills_education_a nd_competitiveness_guide.pdf
 • Sayhan, H., & Camurcu, H. (2013). Günümüz dünya sorunları [Today's world problems]. İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Yildirim, A., & Simsek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in social sciences]. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yildirim, I., & Vural, O. F. (2014) Türkiye’de öğretmen yetiştirme ve pedagojik formasyon sorunu (Problems related with teacher training and pedagogical formation in Turkey). Journal of Teacher Education and Educators, 3(1), 73- 90.
 • Yilmaz, B. (2017). Küreselleşme ve 21. yüzyılda çözüm bekleyen sorunlarımız [Globalization and our problems in the 21st century]. Retrieved from https://www.haberler.com/gorus-kuresellesme-ve-21-yuzyilda-cozumbekleyen-1026324-haberi Türkiye 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde Eğitimin Geleceği: Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinin Görüşleri

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.