Tarık TALAN
(Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 34Sayı: 2ISSN: 1300-1272 / 2667-4874Sayfa Aralığı: 503 - 522Türkçe

57 0
Eğitsel Robotik Uygulamaları Üzerine Yapılan Çalışmaların İncelenmesi
Bu araştırmanın amacı, eğitimde robotik uygulamaların kullanımına yönelik yapılan çalışmaları farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma kapsamında 142 çalışma incelenmiş olup verilerin toplanmasında doküman incelemesi, analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada ayrıca elde edilen verileri tamamlamak amaçlı meta-tematik analizler yapılmıştır. Araştırmanın sonuçları yapılan çalışmaların genellikle ortaokul kademesinde, makale yayın türünde, Bilişim Teknolojileri alanında ve orta örneklem üzerinden gerçekleştiği belirlenmiştir. Ayrıca ilgili yayınlarda 2013 yılından bu yana istikrarlı bir artış olduğu, nicel ve karma araştırma yöntemlerinin tercih edildiği, uygulama süresinin 5-8 hafta sürecinde yoğunlaştığı ortaya çıkmıştır. Diğer yandan eğitimde robotik uygulamaları kullanımının motivasyon, tutum, üst düzey düşünme ve akademik başarıya olumlu etkileri olduğu görülmüştür. Devre kurmakta zorlanma, bağlantı problemleri, maliyetli olması, bilişsel yorgunluk eğitsel robotik uygulamaların bazı sınırlılıkları olarak tespit edilmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akçay, S. (2018). Robotik FETEMM uygulamalarının fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik başarı, bilimsel süreç becerileri ve motivasyon üzerine etkileri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
 • Akman-Selçuk N. (2019). Eğitsel robotik uygulamalarının ortaokul öğrencilerinin ders motivasyonları, robotik tutumları ve başarıları açısından incelenmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Aksu, F. N. (2019). Bilişim teknolojileri öğretmenleri gözünden robotik kodlama ve robotik yarışmaları (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Alimisis, D. (2013). Educational robotics: Open questions and new challenges. Themes in Science and Technology Education, 6(1), 63-71.
 • Avcı, B. ve Şahin, F. (2019). The effect of Lego Mindstorm projects on problem solving skills and scientific creativity of teacher candidate. Journal of Human Sciences, 16(1), 216-230.
 • Badeleh, A. (2019). The effects of robotics training on students’ creativity and learning in physics. Education and Information Technologies, 1-13. doi: 10.1007/s10639-019-09972-6.
 • Barak, M. ve Assal, M. (2018). Robotics and STEM learning: Students’ achievements in assignments according to the P3 Task Taxonomy—practice, problem solving, and projects. International Journal of Technology and Design Education, 28(1), 121-144. doi: 10.1007/s10798-016-9385-9
 • Batdı, V. ve Batdı, H. (2015). Effect of creative drama on academic achievement: A meta-analytic and thematic analysis. Educational Sciences: Theory and Practice, 15(6), 1459-1470. doi: 10.12738/estp.2015.6.0156
 • Behrens, A., Atorf, L., Schwann, R., Neumann, B., Schnitzler, R., Balle, J., ... Aach, T. (2010). MATLAB meets LEGO Mindstorms—A freshman introduction course into practical engineering. IEEE Transactions on Education, 53(2), 306-317.
 • Berland, M. ve Wilensky, U. (2015). Comparing virtual and physical robotics environments for supporting complex systems and computational thinking. Journal of Science Education and Technology, 24(5), 628-647. doi: 10.1007/s10956-015-9552-x
 • Bers, M. U., Flannery, L., Kazakoff, E. R. ve Sullivan, A. (2014). Computational thinking and tinkering: Exploration of an early childhood robotics curriculum. Computers & Education, 72, 145-157. doi: 10.1016/j.compedu.2013.10.020
 • Cameron, R. G. (2005). Mindstorms robolab: Developing science concepts during a problem based learning club (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), The University of Toronto, Toronto, Canada.
 • Chaudhary, V., Agrawal, V., Sureka, P. ve Sureka, A. (2016, December). An experience report on teaching programming and computational thinking to elementary level children using lego robotics education kit. 2016 IEEE Eighth International Conference on Technology for Education (T4E) (s. 38-41) içinde. Mumbai. doi: 10.1109/T4E.2016.15
 • Chin, K. Y., Hong, Z. W. ve Chen, Y. L. (2014). Impact of using an educational robot-based learning system on students’ motivation in elementary education. IEEE Transactions on Learning Technologies, 7(4), 333-345. doi: 10.1109/TLT.2014.2346756
 • Ching, Y. H., Yang, D., Wang, S., Baek, Y., Swanson, S. ve Chittoori, B. (2019). Elementary school student development of STEM attitudes and perceived learning in a STEM integrated robotics curriculum. TechTrends, 63(5), 590-601. doi: 10.1007/s11528-019-00388-0
 • Costa, M. F. ve Fernandes, J. F. (2004, July). Growing up with robots. I. International Conference on Hands on Science, Teaching and Learning Science in the XXI Century, Ljubljana, Slovenia. Erişim Adresi: https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/18275/1/se3.pdf
 • Costelha, H. ve Neves, C. (2018, April). Technical database on robotics-based educational platforms for K-12 students. 2018 IEEE International Conference on Autonomous Robot Systems and Competitions (ICARSC) (s. 167-172) içinde. Torres Vedras. doi: 10.1109/ICARSC.2018.8374178.
 • Erdoğan, Ö. (2019). Robotik LEGO uygulamaların fen bilgisi öğretmen adaylarının 21.yüzyıl becerileri üzerindeki etkilerinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Amasya Üniversitesi, Amasya.
 • Erten, E. (2019). Kodlama ve robotik öğretimi üzerine bir durum çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Foss, A., Wilcoxen, C. ve Rasmus, J. (2019). The academic and behavioral implications of robotics in the classroom: An elementary case study. Technology & Innovation, 20(3), 321-332. doi: 10.21300/20.3.2019.321
 • Hangün, M. E. (2019). Robot programlama eğitiminin öğrencilerin matematik başarısına, matematik kaygısına, programlama özyeterliğine ve STEM tutumuna etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Hong, Z. W., Huang, Y. M., Hsu, M. ve Shen, W. W. (2016). Authoring robot-assisted instructional materials for improving learning performance and motivation in EFL classrooms. Journal of Educational Technology & Society, 19(1), 337-349.
 • Huang, K. H., Yang, T. M. ve Cheng, C. C. (2013). Engineering to see and move: Teaching computer programming with flowcharts vs. LEGO robots. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 8(4), 23-26.
 • Kalelioğlu, F., Gülbahar, Y. ve Doğan, D. (2018). Teaching how to think like a programmer: Emerging insights. H. Özçınar, G. Wong ve H.T. Öztürk (Ed.), Teaching Computational Thinking in Primary Education (s. 18-35) içinde. Hershey, PA: IGI Global Publishing.
 • Karaahmetoğlu, K. (2019). Proje tabanlı Arduino eğitsel robot uygulamalarının öğrencilerin bilgisayarca düşünme becerileri ve temel STEM beceri düzeyleri algılarına etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Amasya Üniversitesi, Amasya.
 • Kazakoff, E. ve Bers, M. (2012). Programming in a robotics context in the kindergarten classroom: The impact on sequencing skills. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 21(4), 371-391.
 • Kılınç, A. (2014). Robotik teknolojisinin 7. sınıf ışık ünitesi öğretiminde kullanımı (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Kim, S. W. ve Lee, Y. (2016). The effect of robot programming education on attitudes towards robots. Indian Journal of Science and Technology, 9(24), 1-11. doi: 10.17485/ijst/2016/v9i24/96104
 • Koç, A. (2019). Okul öncesi ve temel fen eğitiminde robotik destekli ve basit malzemelerle yapılan STEM uygulamalarının karşılaştırılması (Yayınlanmamış doktora tezi). Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Kuş, M. (2016). Ortaokul öğrencilerinin kuvvet ve hareket ünitesinin öğretiminde robotik modüllerin etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Li, Y., Huang, Z., Jiang, M. ve Chang, T. W. (2016). The effect on pupils' science performance and problem-solving ability through Lego: An engineering design-based modeling approach. Journal of Educational Technology & Society, 19(3), 143-156.
 • Lykke, M., Coto, M., Mora, S., Vandel, N. ve Jantzen, C. (2014, April). Motivating programming students by problem based learning and LEGO robots. 2014 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) (s. 544-555) içinde. İstanbul.
 • Özdoğru, E. (2013). Fiziksel olaylar öğrenme alanı için LEGO program tabanlı fen ve teknoloji eğitiminin öğrencilerin akademik başarılarına, bilimsel süreç becerilerine ve fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarına etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Özer, F. (2019). Kodlama eğitiminde robot kullanımının ortaokul öğrencilerinin erişi, motivasyon ve problem çözme becerilerine etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Özüorçun, N. Ç. (2019). Effects of robots on engineering students' attitude. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(ICOAEF’19), 69-73. doi: 10.18506/anemon.577920
 • Papert, S. (1993). The children’s machine: Rethinking school in the age of the computer. New York, NY: Basic Books, Inc.
 • Siper-Kabadayı, G. (2019). Robotik uygulamalarının okul öncesi çocukların yaratıcı düşünme becerileri üzerine etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Song, J. B. ve Lee, T. W. (2011). The effect of stem integration education using educational robot on academic achievement and subject attitude. Journal of the Korean Association of Information Education, 15(1), 11-22.
 • Sullivan, A., Kazakoff, E. R. ve Bers, M. U. (2013). The wheels on the bot go round and round: Robotics curriculum in pre-kindergarten. Journal of Information Technology Education, 12, 203-219.
 • Şimşek, K. (2019). Fen bilimleri dersi madde ve ısı ünitesinde robotik kodlama uygulamalarının 6. sınıf öğrencilerinin akademik başarı ve bilimsel süreç becerileri üzerine etkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Tatlısu, M. (2020). Eğitsel robotik uygulamalarda probleme dayalı öğrenmenin ilkokul öğrencilerinin problem çözme becerilerine etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Temizkan, M. (2014). Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar: Robot uygulamaları (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Ucgul, M. ve Cagiltay, K. (2014). Design and development issues for educational robotics training camps. International Journal of Technology and Design Education, 24(2), 203-222. doi: 10.1007/s10798-013-9253-9
 • Uşengül, L. (2019). Lego Wedo 2.0 eğitiminin öğrenenlerin fen bilimlerine yönelik akademik başarı ve tutumları ile bilgi işlemsel düşünme becerilerine etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Viera, A. J. ve Garrett, J. M. (2005). Understanding interobserver agreement: The kappa statistic. Family Medicine, 37(5), 360-363.
 • Yang, X., Zhao, Y., Wu, W. ve Wang, H. (2008, September). Virtual reality based robotics learning system. 2008 IEEE International Conference on Automation and Logistics (s. 859-864) içinde. Qingdao.
 • Yavuz-Konokman, G. ve Cukurbası, B. (2019). Effects of designing LEGO robotics instructional practices on the prospective science teachers’ resistive behaviors towards technology supported instruction. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 7(3), 57-71. doi: 10.17220/mojet.2019.03.005
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. bs.). Ankara: Seçkin.
 • Yolcu, V. (2018). Programlama eğitiminde robotik kullanımının akademik başarı, bilgi-işlemsel düşünme becerisi ve öğrenme transferine etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Yolcu, V. ve Demirer, V. (2017). A review on the studies about the use of robotic technologies in education. SDU International Journal of Educational Studies, 4(2), 127-139.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.