Hüseyin SAİN
(-)
SEZEN BOZYİĞİT
(Tarsus Üniversitesi, Mersin, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 18Sayı: 2ISSN: 1304-4796 / 2146-2844Sayfa Aralığı: 1 - 20Türkçe

90 0
Gümrük İdaresinden Hizmet Alan Firmaların Karşılaştığı Etik Dışı Davranışlar: Mersin İli Örneği
Etik değerlere bağlı olmak toplumda adalet ve güven duygularının oluşması bakımından önem taşımaktadır. Her kurumda olduğu gibi gümrük idarelerinde etik değerlere bağlı olunması devletin kayıt dışı ekonomisinin azalması ve toplumun ahlaki değerlerinin erozyona uğramaması açısından gereklidir. Bu araştırmanın amacı da, Mersin taşra gümrük idaresi ile iş yapan firmaların etik dışı davranışlar ile karşılaşıp karşılaşmadığını, karşılaştılar ise ne tür davranışlar ile karşılaştıklarını tespit etmektir. Keşifsel olarak tasarlanan araştırmanın örneklemini kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak ulaşılan, gümrük idaresi ile iş yapan 30 firma oluşturmaktadır. Katılımcılardan veriler yüz yüze derinlemesine görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların çoğunluğunun gümrük idaresinin tüm birimlerinde etik dışı davranışlarla karşılaştığı, etik dışı davranış olarak en çok adam kayırmanın görüldüğü, kurumların etik dışılığı önlemek için aldığı önlemlerin yetersiz bulunduğu ortaya çıkmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Adaman, F., Çarkoğlu, A., & Şenatalar, B. (2003). İş dünyası gözünden Türkiye’de yolsuzluğun nedenleri ve önlenmesine ilişkin öneriler, TESEV Yayınları, İstanbul.
 • Akçay, S. (2009). Gümrüklerde yolsuzluk: Dışsal nedenleri, sonuçları ve önlemleri, İş Ahlakı Dergisi, 2 (7), 7-20.
 • AKİB Aktüel (2018). Mersın limanı’nda yük trafiği 2,9 milyon tona yükseldi, Erişim adresi: https://www.akib.org.tr/files/downloads/Akib_Aktuel/akib-85.pdf
 • Aktan, C., C. (1993). Politikada rant kollama, Amme İdaresi Dergisi, 26 (4), 121-140.
 • Aktan, C., C. (1996). 21. yüzyıl için yeni toplumsal sözleşme, T Yayınları, İstanbul.
 • Aktan, C., C. (1999). Ahlak ve ahlak felsefesi, ARI Düşünce ve Toplumsal Gelişim Derneği Yayını, İstanbul.
 • Aktan, C., C. (2001). Yolsuzlukla mücadele stratejileri, Hak-İş Yayınları, Ankara.
 • Aktan, C., C. (2002). Siyasal ahlak ve siyasal yozlaşma, Coşkun Can Aktan (Editör), Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Hak-İş Yayınları, Ankara.
 • Ali, M., S., & Mdhillat, M. (2015). Does corruption impede international trade? new evidence from the EU and the MENA countries Journal of Economic Cooperation and Development, 36 (4), 107-120.
 • Arslan, M. & Berkman, Ü. (2009). Dünyada ve Türkiye’de iş etiği ve etik yönetimi, TÜSİAD, İstanbul.
 • Ateş, H., Güloğlu, T., & Es, M. ( 2009). Yolsuzluğun Önlenmesi için Etik Projesi cilt2: Gümrük Hizmetlerinde Etik. Erişim adresi: http://etik.gov.tr/Portals/0/Kamu%20Etigi%20Akademik%20Arastirmalari%20Kitabi%20C ilt%202.pdf), (01.01.2018).
 • Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı, (2008). Gümrüklerde Yolsuzlukla Mücadele Dürüstlük ve Etik İlkeler, Erişim adresi: https://www.gtb.gov.tr/data/5208d1c7487c8e14044289f8/etik%20raporu-son.doc
 • Cevizci, A. (2002). Etiğe giriş, Paradigma Yayınları, İstanbul.
 • Coşkun, H. (2010). Kamu etiği ve gümrük personeli meslek etik ilkeleri üzerine, Gümrük Bülteni, 2, 19-24.
 • Coşkun, R., Altunışık, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, Engin (2015). Araştırma yöntemleri, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.
 • Çalık, K. (2012). Kamu yönetiminde etik değerlerden sapma: bir kamu örgütü üzerine alan araştırması (Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara). Erişim adresi: http://tez2.yok.gov.tr/
 • Çevikbaş, R. (2006). Yönetimde etik ve yozlaşma”, İktisadi İdari Bilimler Dergisi,20 (1), 265-289.
 • Dünya Bülteni (2015). Gümrükte Rüşvet Operasyonu, Erişim adresi: http://www.dunyabulteni.net/haber/329500/gumrukte-rusvet-operasyonu-5-tutuklama.
 • Gezikol, B., Tunahan, H. (2018). Algılanan yolsuzluk ile dış ticaret ve doğrudan yabancı yatırım arasındaki ilişkinin uluslararası endeksler bağlamında ekonometrik analizi, The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems,6 (1), 117-132
 • Guthıre, J., Dumay, J. & Rıccerı, F. (2004). Using content analysis as a Research method toinguirein to intellectual capital reporting, Journal of Intellectual Capital, 5, 285.
 • Hakeri, H. (2006). Türk ceza hukukunun temel kavramları (2. bs.), Seçkin Yayıncılık, İstanbul.
 • Hürriyet (2018). Dilucu Gümrük Kapısı’nda “yolsuzluk” operasyonu: 40 gözaltı, Erişim adresi: https://www.hurriyet.com.tr/dilucu-gumruk-kapisinda-yolsuzluk-operasyonu40770412.
 • İnal, G., Y. (2012). Kamu yönetiminde merkezileşmiş bir otorite olarak kamu görevlileri etik kurulu (Yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli). Erişim adresi: http://tez2.yok.gov.tr/
 • Jancsics, D. (2019). Border Corruption, Public Integrity, 20 (4), 406-419
 • Kaplan, Ç. (2009). Kamu yönetiminde etik ve kamu çalışanlarının etik kavramını algılayışları, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3), 343- 355.
 • Köprü, B. (2007). Türk kamu yönetiminde etik değerlerden sapma ve yönetsel yozlaşma (Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara). Erişim adresi: http://tez2.yok.gov.tr/
 • Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği (2018). Mersin Gümrük Müşavirliğine bağlı firma sayısı, Erişim adresi: http://www.mergumder.org.tr.
 • Miloshoska, D., & Vasileska, L. (2012). Customs professıonal ıntegrıty: the case of the republıc of macedonıa, 4 th Internatıonal Conference On Governance Fraud Ethıcs And Socıal Responsıbılıty, At Alanya, Turkey
 • Onogwu, D. (2018). Corruption and the efficiency of customs clearance process in selected countries. Review Public Administration Management, 6 (257),1-8.
 • Öktem, M., K. & Ömürgönülşen, U. (2005). Kamu yönetiminde etik çalışmalarına yönelik genel bir çerçeve arayışı içinde siyasette ve yönetimde etik sempozyumu, Sakarya Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, 231–237.
 • Özdevecioğlu, M. & Aksoy, M., S.(2005). Organizasyonlarda sabotaj: Türleri, amaçları, hedefleri ve yönetimi, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6 (1), 95-115.
 • Özsemerci, K. (2003). Türk kamu yönetiminde yolsuzluklar, nedenleri, zararları ve çözüm önerileri (1. bs.), Sayıştay Yayın İşleri Müdürlüğü, Ankara.
 • Pustu, Y. (2011). Kamu yönetiminde etik bir sorun olarak rüşvet (Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara). Erişim adresi: http://tez2.yok.gov.tr/
 • Tanrıseven, H. (2006). Hukuksal ve yönetsel açıdan rüşvet: nedenleri ve çözüm önerileri (Yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır). Erişim adresi: http://tez2.yok.gov.tr/
 • Tekin, H., H. (2006). Nitel araştırma yönteminin bir veri toplama tekniği olarak derinlemesine görüşme, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, 3 (13), 101- 116.
 • Tepe, H. (2004). Doğu-batı düşünce dergisi - bir felsefe dalı olarak etik (3. Bs.), Doğu Batı Yayınları, Ankara.
 • Transparency Internatıonal (2019). Corruptıon perceptıons, Erişim adresi:ındex2019.https://www.transparency.org/files/content/pages/2019_CPI_Report_EN. pdf (10.04.2020)
 • TRT Haber (2020). Bulgaristan-Sırbistan sınırında yolsuzluk operasyonu: 30 kişi tutuklandı Erişim adresi: https://www.trthaber.com/haber/dunya/bulgaristan-sirbistan-sinirindayolsuzluk-operasyonu-30-kisi-tutuklandi-459379.html.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: görüşme, Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24, 543-559.
 • Uca, N., Civelek, M. E., & Çemberci, M. (2019). Yolsuzluk algısının gayrisafi yurt içi hasıla üzerine etkisinde lojistik performans ile küresel rekabetin ara değişken rolü: Türkiye değerlendirmesi. OPUS– Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 10(17), 1229-126
 • Uluslararası Şeffaflık Örgütü Yolsuzluk Algı Endeksi, (2014). Erişim adresi: http://www.seffaflik.org/uluslararasi-seffaflik-orgutu-2014-yolsuzluk-algiendeksiaciklandi.
 • Uluslararası Şeffaflık Örgütü Yolsuzluk Algı Endeksi, (2016). Erişim adresi: http://www.seffaflik.org/cpi2016.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Nitel araştırma yöntemleri (10. bs.), Seçkin Yayıncılık, İstanbul.
 • Yılmaz, D. (2012). Kamu kurumlarında etik davranış anlayışı (Yüksek lisans tezi, Yalova Üniversitesi, Yalova). Erişim adresi: http://tez2.yok.gov.tr/
 • Yolsuzluk Algı Araştırması (2016). Özel Sektör Araştırma Sonuçları, Erişim adresi: http://www.tice.org.tr/wp-content/uploads/2016/10/TE%C4%B0D-YolsuzlukAlg%C4%B1- Ara%C5%9Ft%C4%B1rmas%C4%B1-Raporu.pdf.
 • Yolsuzluk Raporları, (2016). Türkiye’de Yolsuzluk Algısı. Erişim adresi: http://tesev.org.tr/wpcontent/uploads/2016/12/YolsuzlukRapor1_YolsuzlukAlgisi.pdf.
 • Yolsuzluk ve Yolsuzlukla Mücadele Türkiye Değerlendirme Raporu (2015), Erişim adresi.http://tesev.org.tr/wpcontent/uploads/2015/11/Yolsuzluk_Ve_Yolsuzlukla_Mucadel e_Turkiye_Degerlendirme_Raporu.pdf

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.