Dilek CANYURT
(Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 18Sayı: 2ISSN: 1304-4796 / 2146-2844Sayfa Aralığı: 197 - 208Türkçe

79 0
İktidarın Gücünün Gözüktüğü Yer: İzleme ve Disiplin
Modern dönemlerde teknolojik gelişmelerle doğru orantılı olarak, başkaları üzerinde iktidar sahibi olmayı isteyen her kesimin imkanları artmıştır. Bu çalışmada amaç, son günlerde Facebook ve Twitter gibi popüler sosyal medya mecralarında kişisel mahremiyetin ihlalleri noktasında ortaya çıkan skandalların verdiği ivme ile iktidarın gücü, izlenme, disiplin gibi konular hakkında farkındalığın arttırılmasıdır. Bu yapılırken Foucault’un perspektifi tercih edilmiştir. Foucault’un tarif ettiği iktidar biçimi, sadece devlet erkini ifade etmemekte, başkalarına hükmeden her kişi ve kurum bu tarif içerisine girmektedir. Bu çalışmada izlenme konusuna odaklanılırken, ‘Ponepticon modeli’ hapishaneler üzerinden, iktidar-suç-izlenme arasındaki ilişkilere vurgu yapılmıştır. Sonuç olarak anlaşılmıştır ki tıpkı eski çağların iktidar sahipleri gibi günümüzde de iktidar olmak isteyenler toplum hakkında olabildiğince bilgi sahibi olmak için gözetleme/izleme ile ilgili her yöntemi kullanmaktadırlar. İzleme ve izlenmenin son derece yaygın hale gelmesi onun normalleşmesini de beraberinde getirmiş adeta bir alışkanlık boyutuna varmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Atay, H. (2009). Temel haklar ve ilkeler doğrultusunda iletişimin denetlenmesi tedbiri ve kişisel güvenlik “biri bizi dinliyor”. Ceza Hukuku Dergisi, 4(10), 157-175.
 • Boyne, R. (2009). Foucault ve Derrida Aklın Öteki Yüzü, (çev.) İsmail Yılmaz. Ankara: Bilgesu Yayıncılık.
 • Bozkurt, V. (2000). Gözetim toplumu ve internet: Özel yaşamın sonu mu?. Birikim Dergisi, 136, 69–74.
 • Cnntürk.com, (2018, Mart 21). 50 Milyon Kişinin Facebook Verileri Trump İçin Kullanılmış. Eylül 10, 2019 tarihinde, https://www.cnnturk.com/dunya/dw/50-milyon-kisinin-facebookverileri-trump-icin-kullanismis adresinden alındı.
 • Dolgun, U. (2004). Gözetim toplumunun yükselişi: Enformasyon toplumundan gözetim toplumuna, Yönetim Bilimleri Dergisi, 1, 55–74.
 • Dolu, O. (2011). Suç Teorileri: Teori, Araştırma ve Uygulamada Kriminoloji. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Ergüden, I. (2007). Hapishane Çağı Kapatılan İnsan. İstanbul: Versus Kitap.
 • Falzon, C. (2001). Foucault ve Sosyal Diyalog Parçalanmanın Ötesi, (çev.) Hüsamettin Arslan. İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Foucault, M. (2006). Hapishanenin Doğuşu, (çev.) Mehmet Ali Kılıçbay. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 • Foucault, M. (2000). Özne ve İktidar, (çev. ) Işık Ergüden ve Osman Akınhay. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Giddens, A. (2000). Sosyoloji , (çev.) Cemal Güzel. Ankara: Ayraç Yayınları.
 • Hacking, Ian (2002). Foucault’nun arkeololojisi. V. Urhan (Ed.), Foucault ve Bilginin Arkeolojisi içinde, İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Hardt, M., & Negri, A. (2011), Çokluk, (çev.) Barış Yıldırım. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Hardt, M., & Negri, A. (2012), İmparatorluk, (çev.) Abdullah Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Karakehya, H. (2008). Modern cezalandırma sistemlerinin büyük anlatıları. İÜHFM C. LXVI, 90, 87–108.
 • Kızmaz, Z. (2007). Cezaevi ve hapsetmenin suçu engellemedeki etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 1–25.
 • Ntv.com.tr., (2019, Mayıs 14). Konum Verilerini Paylaşan Twitter Özür Diledi, Temmuz, 12, 2019 tarihinde, https://www.ntv.com.tr/teknoloji/konum-verilerini-paylasan-twitter-ozurdiledi,cR_hK9tcoEe2pkScdc8YAQ adresinden alındı.
 • Paye, J. C. (2009). Hukuk Devletinin Sonu: Olağanüsüt Halden Diktatörlüğe Terörle Mücadele, (çev.) G. Demet Lüküslü. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Sancar, M. (2004). Şiddet, şiddet tekeli ve demokratik hukuk devleti. Doğu Batı Dergisi, 3, 25– 45.
 • Saygılı, A. (2004). Mikro iktidarın bir fiziği: hapishane. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(63), 177–196.
 • Sucu, İ. (2011). Gözetim toplumunun karşı ütopya yüzü: İktidar güçleri ve ötekiler. Atatürk İletişim Dergisi, 2, 125–140.
 • Timur, T. (2005). Felsefe İzlenimleri: Sartre, Althusser, Foucault, Derrida. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Tümurtürkan, M. (2010). Gündelik hayatın gözetimi “Panoptikon Toplumu”. ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar Dergisi, 3, 4–19.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.