GÜRBÜZ GÖKÇEN
(Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2004Cilt: 0Sayı: 24ISSN: 1304-0391Sayfa Aralığı: 105 - 109Türkçe

200 0
Ekonomik Katma Değer (EVA)
Günümüzde artan rekabet koşullan nedeniyle maliyet odaklı yönetim anlayışının önem kazanması ile değer tabanlı performans ölçüm yöntemleri ortaya çıkmıştır. Değer tabanlı performans ölçüm yöntemlerini, faaliyet karı, satış karlılığı gibi geleneksel performans ölçüm yöntemlerinden ayıran temel nokta, sermaye maliyetinin de dikkate alınmasıdır. Değer tabanlı maliyet ölçüm yöntemleri arasında en yaygın olanı, Ekonomik Katma Değer (EVA)'dir. Ekonomik Katma Değer, bir işletmenin yarattığı ya da kaybettiği değerin dönemsel olarak bir yıllık tutarını ifade etmektedir. En basit şekliyle EVA, vergi sonrası faaliyet karı ile toplam sermaye maliyeti arasındaki olumlu ya da olumsuz farktır. Olumlu fark şirketin varlığına değer eklerken, olumsuz fark varlıkların azalmasını ifade etmektedir.
sermaye
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İşletme
DergiDerlemeErişime Açık
 • Argun, D.: "Ekonomik Katma Değer", Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı 11, Ocak 2004.
 • Atkinson, A. A.-Banker, R.D.-Kaplan, R.S.-Young, S.M.: Management Accounting, Second Edition, New Jersey: Prentice Hall,1997.
 • Berk, N.: Finansal Yönetim, 7. Baskı, Türkmen Kitabevi, Istanbul, 2003.
 • Blocher, E.- Chen, K- Lin, T.: Cost Management, Irwin Me Graw Hill, 1999.
 • Ehrbar, A.:EVA; The Real Key to Creating Wealth, John Wiley&Sons Inc. 1998.
 • Ercan, M.K-Öztürk, M.B.-Demirgüneş, K:Değere Dayalı Yönetim ve Entellektüel Sermaye, Gazi Kitabevi, Ekim 2003.
 • Erden, S.A.: "Yatırım Merkezi Başarı Değerlemesinde Kullanılan Ekonomik Katma Değer Ölçüsü ile Dengeli Değerleme Kartı (Balanced Scorecard) Uygulaması", MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 20, Ekim 2003.
 • Grant, J.L.: Foundations Of Economic Value Added, Pennsylvania: Frank J. Fabozzi Associates, 1997.
 • Hacırüstemoğlu, R.-Şakrak, M.-Demir, V.:"Etkin Performans Ölçüm Aracı (EVA) (Ekonomik Katma Değer-Ekonomik Kar Yaklaşımı)", Mali Çözüm Dergisi, İ.S.M.M. M.O. Yayın Organı, Sayı 59, Nisan, Mayıs,Haziran 2002.
 • Prober, L.M.: "EVA: A Better Financial Reporting Tool", Pennsylvania CPA Journal; Fail 2000, Vol.71. Issue 3.
 • Ray, R.: "Economic Value Added: Theory, Evidence,A Missing Link", Review of Business;Spring/Summer 2001, Vol. 22, Issue Vs.
 • Sullivan, W.G.: "Determination Of Economic Value Added For A Proposed Investment In New Manufacturing" Engineering Economist, 2000, Vol. 45, Issue 2.
 • Weygandt, J.- Kieso, D.- Kimmel, P.: Managerial Accounting, Jhon Wiley& Sons,Inc. 1999.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.