ADEM UZUN
(Bursa Uludağ Üniversitesi,Eğitim Fakültesi,Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü,Bursa,Türkiye)
Ersin ŞAHİN
(Bursa Uludağ Üniversitesi,Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü,Bursa,Türkiye)
Rüçhan UZ
(Bursa Uludağ Üniversitesi,Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü,Bursa,Türkiye)
Şenay ŞAHİN
(Bursa Uludağ Üniversitesi,Spor Bilimleri Fakültesi,Antrenörlük Eğitimi Bölümü,Bursa,Türkiye)
Yıl: 2019Cilt: 14Sayı: 5ISSN: 2667-5609 / 2667-5609Sayfa Aralığı: 2729 - 2750Türkçe

108 0
ANADOLU LİSESİİNGİLİZCE DERS PROGRAMININ BAĞLAM-GİRDİ-SÜREÇ-ÜRÜN MODELİNE GÖRE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu araştırma Anadolu Lisesi 9 ve 10. sınıflarda öğrenim gören öğrenci görüşlerine göreİngilizce ders programlarının Stufflebeam tarafından geliştirilen CIPP (bağlam, girdi, süreç, ürün) modelinin öğeleri bakımından değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 öğretim yılında Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 200 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler öğrencilerin programı farklı açılardan değerlendirdikleri bir anketten elde edilmiş ve betimsel istatistik yöntemleri kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler okul binalarını yeterli donanıma sahip bulmamaktadırlar. Öğrenciler derste kullanılan okuma, yazma, dinleme, dil bilgisi, konuşma ve günlük yaşantı materyallerin yeterli olduğunu belirtmekle birlikte kendilerine yeterince faydalı olmadıklarını ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra, öğrencilerinçoğunluğu ders için kullanılan materyalleri "kısmen zor" ya da "zor" bulmuştur. Öğrencilerin çoğu derste işlenen konuları ilginç bulmakla birlikte dersin içeriğini zor bulduklarını da belirtmişlerdir. Buna ek olarak yarısından fazlası da dersteki başarısını orta ya da zayıf olarak belirtmiştir. Ayrıca öğrencilerin büyük çoğunluğu öğretmenlerin derslerde daha çok anlatım yöntemini kullandıklarını, bununla birlikte soru-cevabı sıklıkla tercih ettiklerini grup çalışması, eşli çalışma ve tartışmalara da bazen yer verdiklerini belirtmişlerdir. Öğrenciler öğretmenlerin her zaman sırasıyla; boşluk doldurma, uygulama sınavları, eşleştirme ve yazılı sınav türünde ölçme ve değerlendirme biçimlerine ağırlık verdiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin öğretmenleri ile iletişim kurmakta zorlanmadıklarıve büyük çoğunluğunistediği zaman öğretmenleriyle iletişim kurabildiğibelirlenmiştir. Sonuç olarak, İngilizce ders programı öğrencilerin beklentilerini "kısmen" karşıladığı belirlenmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Ay, S.(2014). Yabancı Dil Öğretiminde Bireysel Farklılıklar Kavramına Genel Bir Bakış.Dil Dergisi,163: 5-18.
 • Bachenmeimer, B.A. (2011). A Management-Based CIPP Evaluation of a Northen New Jersey School District’s Digital Backpack Program, Doctoral Dissertation, University of Florida: ABD
 • BrykA.S. &Schneider B.(2002). Trust in schools: A coruere source for improvement,New York: Russell Sage Foundation.
 • Burkil, B.&Eaton R.(2010). Developing Teaching and Learning: The Text Book For the Cambridge International Certificate for Teachers and Trainers, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Büyükduman, F.İ. (2005). İlköğretim Okulları İngilizce Öğretmenlerinin Birinci Kademe İngilizce Öğretim Programına İlişkin Görüşleri, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 55-64.
 • Cansu, T.(2010). Anadolu Üniversitesi İlköğretimde Teknoloji Uygulamaları E-Sertifika Programının Öğrenen Görüşüne Göre Bağlam-Girdi-Süreç-Ürün (CIPP) Modeli ile Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Clementi, D.L. (2012) Program Evaluation: Outcomes of Participation in Lac du Bois, the French Language Village of Concordia Language Villages, Doctoral Dissertation, Cardinal Stritch University: Concordia.
 • Demirel, Ö. (2005). Avrupa Konseyi Dil Projesi ve Türkiye Uygulaması, Milli Eğitim Dergisi,33(167).
 • Demirpolat, B.C.(2015).Türkiye’nin Yabancı Dil Öğretimiyle İmtihanı Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Analiz Dergisi(131), 7-18.
 • Fatima, J. (2010).A Study on Evaluation of Post GraduateProgrammes of Teacher Education in Pakistan, (Doctoral Dissertation), University Institute of Education and Research, Pir Mehr Ali Shah Arid Agriculture University, Pakistan.
 • Güler, G.(2005).Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri Çerçeve Programı ve Türkiye’de Yabancı Dil Öğretim Süreçleri, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1).
 • Kalkan, E. (2017). Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı Kapsamında Türkiye’de Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirme Politikaları, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Karataş, H. (2007). Yıldız Teknik Üniversitesi Modern Diller Bölümü İngilizce II Dersi Öğretim Programının Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Bağlam, Girdi, Süreç ve Ürün (CIPP) Modeli ile Değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: İstanbul.
 • Kaya, S. (2007). İlk ve Ortaöğretim Okulu Yöneticilerinin Eğitim Felsefesi Akımlarına Karşı Eğilimlerinin Değerlendirilmesi, (Yüksek Lisans Tezi), Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: İstanbul.
 • Kızıldağ, A.(2009).Teaching English in Turkey: Dialogues with Teachers About Challenges in Public Primary Schools, International Electronic Journal of Elementary Education, 1(3), 189-201.
 • Luk, N.(2006).Cornerstones of Turkish Education from the Ottoman to the Post-Republic Turkey: A History of English Language Teaching in Turkey, (Doctoral Dissertation),Indiana University of Pennsylvania, ABD.
 • MEB (2014). İlköğretim KurumlarıYönetmeliği İle Neler Değişti?, Erişim Tarihi: 13.09.2018, (http://evren.meb.gov.tr/www/ilkogretim-kurumlari-yonetmeligi-ile-neler değisti/icerik/31).
 • McHugh, J.M. (2011). Program Evaluation of Developmental Math Instruction at the Community College Level, (Doctoral Dissertation), Gardner-Webb Universty: North Carolina. ABD.
 • Merter, F., Şekerci, H. ve Bozkurt, E. (2014). İngilizce Öğretmenlerinin İkinci Sınıf İngilizce Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi2(5), 199-210.
 • Millicent, B. S. (2012). Utilizing Stufflebeam’s CIPP Model to Evaluate an Adult Degree Completion Program, (Doctoral Dissertation), Adult Degree Completion Program, Gardner-Webb University: Kuzey Carolina. ABD.
 • Norris, J. M. (2006).The why (and how) of Student Learning Outcomes Assessment in College FL Education, Modern Language Journal, 90(4), 576-583.
 • Oliva, P.F. &Gordon W.(2009). Developing the Curriculum(8th Edition) New York: Pearson Allyn and Bacon.Ornstein, A.C. &Hunkins F. (2004).Curriculum Foundations: Principles and Theory”, Boston: Allyn and Bacon.
 • Ömür, M.ve Çubukçu F.(2017). Yabancı Dil Öğrencilerinin Öz Düzenleme Stratejileri Kullanımı ile Güdülenme Seviyeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi (UGEAD), 3(2): 18-33.
 • Öner, G. (2008). Orta Öğretim Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenimlerini Etkileyen Etmenler (Doktora Tezi), Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Gaziantep.
 • Özer, B. ve Korkmaz C. (2016).Yabancı Dil Öğretiminde Öğrenci Başarısını Etkileyen Unsurlar, Ekev Akademi Dergisi67, 59-84.
 • Paker, T. (2012).Tartışma: Türkiye’de Neden Yabancı Dil (İngilizce) Öğretemiyoruz ve Neden Öğrencilerimiz İletişim KurabilecekDüzeyde İngilizce Öğrenemiyor?.Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 89-94.
 • Patterson, D.P. (2010).The Impact of Teacher Qualification Standards on Teacher Quality (Doctoral Thesis, Capella University). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI Microform 3427059).
 • Popham, W. J. (1993). Educational Evaluation, Englewood Cliffs, NewJersey: Prentice Hall.
 • Robinson, B.(2002).The CIPP Approach to Evaluation, COLLIT Project, 4 May 2002 (www. coedpages.uncc.edu/.../Session%2014%20Eval...)
 • Roybal, V.M. (2011). A Summative Program Evaluation of a Comprehensive 9th Grade Transition Program, (Doctoral Dissertation), Nevada Universty, ABD.
 • Saban, A. (2000). Öğrenme Öğretme Sürecinde Yeni Teori ve Yaklaşımlar, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Saracaloğlu, A.S.(1995).Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dile Yönelik Tutumları, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(7) ,73-92.
 • Saracoğlu, A.S.ve Varol S. R. (2007). Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Yabancı Dile Yönelik Tutumları ve Akademik Benlik Tasarımları İle Yabancı Dil Başarıları Arasındaki İlişki. Journal of Theory and Practice in Education, 3(1), 39-59.
 • Selvi, H.ve Bıçak B. (2013).Milli Eğitim Bakanlığı Sürücü Kurslarında Kullanılan Sürücü Eğitim Programının Değerlendirilmesi,Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 315-325.
 • Sevinç, K.Ü. (2006). İlköğretim Okullarında İngilizce Öğretiminde Karşılaşılan Güçlüklere İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Diyarbakır Örneği). (Yüksek Lisans Tezi), Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.
 • Stufflebeam, D.L. (2003). The CIPP model for evaluation.International Handbook of Educational Evaluation, ed: Kellaghan, Thomas, ss.31-62, Kluwer Publishing: Dordrecht.
 • Stufflebeam, D. L. &Shinkfield A.J. (2007). Evaluation Theory, Models and Applications, San Francisco: Wileyand Sons-Jossey Bass.
 • Sınclair, B. M. (2012). Utilizing Stufflebeam’s Cipp Model to Evaluate an Adult Degree Completion Program. (Doctoral Dissertation), School of Education in Partial Fulfillment of the Requirements Gardner-WebbUniversity, United Kingdom.
 • Tunç, F. (2010). Ankara Üniversitesi HazırlıkOkulu Programının CIPP Modeli ile Değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Torgesen, J.K. (2007).Leaving Fewer Children Behind in Reading: Requirements at the Reading: Requirements at the Classroom and School Level Bureau of Indian Affairs Literacy Conference, January
 • Ünal, M.(2011). Avrupa Birliği Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programının CIPP (Bağlam, Girdi, Süreç, Ürün) Modeline Göre Değerlendirilmesi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Vardar, A. K.(2011).Öz-Düzenleme Stratejileri Öğretiminin, Öğrencilerin İngilizce Başarılarına, Öz-Düzenleme Stratejileri Kullanımına ve Tutumlarına Etkisi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Worthen, B.R. &Sanders J.R. (1987).Educational Evaluation: Theory and Practice, Ohio:Longman Pub Group.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.