SEFER YAVUZ
(Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Kocaeli, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 17Sayı: 17ISSN: 2146-7846 / 2458-9934Sayfa Aralığı: 99 - 132Türkçe

142 0
SOSYAL MEDYA KULLANIM AMAÇLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
Araştırmanın amacı ilahiyat fakültesi öğrencilerinin sosyal medya kullanım amaçlarınıetkileyen birtakım değişkenleri incelemektir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Kolayda örnekleme modeliyle belirlenen örneklem, farklı ilahiyat fakültelerinde öğrenim gören 300 öğrenciden meydana gelmektedir. Veriler SPSS paket programıyla analiz edilmiş, betimsel istatistikler için frekans analizi, bağımsız değişkenlerlesosyal medya kullanım amaçları arasındaki ilişkiyi test etmek için ki-kare analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda örneklemin günlük internette gezinme süresinin 1-2 saatve 3-4 saat aralıklarında, günlük sosyal medyada gezinme süresinin ise 1 saatten az ve1-2 saat aralıklarında yoğunlaştığı görülmüştür. Cinsiyete göre dinî içerikli paylaşımlaramacıyla ve öğrenim görülen sınıfa göre haberleşme amacıyla sosyal medya kullanımları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Günlük internette gezinme süresi ile gündemi takip, canı sıkıldığı için sosyal medya kullanma, eğlence amacıyla sosyal medyakullanma arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Sosyal medyada gezinme süresinegöre gündemi takip etmek amacıyla kullanım, sohbet amacıyla kullanım, eğitim amacıyla kullanım, canı sıkıldığı için kullanım, eğlence amacıyla kullanım, dinî paylaşımamacıyla kullanımlar arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.