Murat KOÇYİĞİT
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Konya, Türkiye)
ERSİN DİKER
(Gümüşhane Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gümüşhane, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 12Sayı: 1ISSN: 1309-7423Sayfa Aralığı: 45 - 58Türkçe

128 0
Kent İmajının Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi: Konya Mevlana Müzesi Ziyaretçileri Üzerinde Bir Araştırma
Amaç: Bu araştırmanın amacı, Konya’yı ziyaret eden yerli turistlerin kent imajı ile ilgili algılamalarını tespit ederek, sosyo-demografik değişkenlere göre Konya kent imajının anlamlı farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektedir. Yöntem: Bu bağlamda, Konya’yı ve Mevlana Müzesini ziyaret eden yerli turistler üzerinde kolayda örnekleme yöntemi ile uygulanan anketin verileri kullanılarak değişkenler arasındaki farklılıklar test edilmiştir. Yerli turistlerin, kent imajı gözlenen değişkenlerine ait puan ortalamalarının sosyo-demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesinde, verilerin normal dağılım göstermesinden dolayı, parametrik fark testleri olan t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma neticesinde Konya’yı ziyaret eden yerli turistlerin kent imajı ile ilgili algılamalarının pozitif yönde olduğu ve cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve yaşanılan şehir gibi sosyodemografik değişkenlerine göre bazı kent imajı gözlenen değişkenlerinin anlamlı farklılık (p<0,05) gösterdiği belirlenmiştir. Dahası katılımcıların, tekrar ziyaret etme ve yakınlarına tavsiye etme ortalamalarının oldukça yüksek olması, kent imajının ziyaret sonrası pozitif yönde etkilendiğini göstermektedir. Tartışma ve Sonuç: Bu doğrultuda, kentler tarihi, kültürel, doğal ve turistik imkânları ile ziyaretçilerine iyi bir deneyim sunmalıdır. Kentin ziyaret edilmesi ile başlayan somut etkileşim, kent imajının şekillenmesini ve tam anlamıyla kentin deneyimlenmesini sağlamaktadır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akyurt, H. (2008). Turizm bölgesine yönelik talebi etkileyen faktörlerden imaj ve çeşme örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, İzmir.
 • Albayrak, A. & Özkul, E. (2013).Y kuşağı turistlerin destinasyon imaj algıları üzerine bir araştırma. Turkish Studies, 8(6), 15-31.
 • Altunbaş, H. (2007). Pazarlama iletişimi ve şehir pazarlaması, şehirlerin markalaşması. Selçuk İletişim, Cilt. 4, Sayı. 4, (156-162).
 • Avraham, E. (2000). Cities and their news media images. Cities, Vol: 17, No: 5, 363-370.
 • Avraham, E. (2004). Media strategies for improving an unfavorable city image. Cities. Vol: 21, No:26, 471-479.
 • Bakan, Ö. (2008). Kurumsal kimlik ve imaj. Hakla İlişkiler İçinde (Editör: Ahmet Kalender ve Mehmet Fidan). Konya: Tablet Yayınları, 289-310.
 • Baloglu, S. & McCleary, K. W. (1999). A model of destination image formation. Annals of Tourism Research, Vol: 26, No: 1, 868-897.
 • Baratta, R., Cassia, F., Vigola, V. & Ugolini, M. (2017). City image. Comparing residents’ and tourists’ perceived image of Verona, 20th Excellence in Services University of Verona International Conference Verona (Italy) Conference Proceedings, September 7 and 8, 47-61. https://sites.les.univr.it/eisic/wp-content/uploads/2018/07/20-EISICBaratta-Cassia-Vigolo-Ugolini.pdf, adresinden 05.02.2021 tarihinde erişildi.
 • Beerli, A. & Martin, J. D. (2004). Factors influencing destination image. Annals of Tourism Research, Vol: 31 (3), 657-681.
 • Çiftçi, H. (2018). Destinasyon pazarlamasında markalaşma ve markalaşma yolunda Şanlıurfa kent imajı, Ankara: Gece Kitaplığı.
 • Coşkun, K., Yıldız; M. S. & Çatı, K. (2014). Kent markalaşması ve marka imajı ölçümü açısından Düzce ili örneği. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (2), 65-83.
 • Demirel, M. (2014). Burdur kent imajı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri üzerine bir alan araştırması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:6, Sayı: 10, 230-241.
 • Eren, C. & Koçyiğit, M. (2020). Kent imajının ve kentsel rekreasyon alanlarına yönelik algının ölçümü. Aksaray İletişim Dergisi, 2(1) , 66-81.
 • Fırat, A. & Kömürcüoğlu, F. (2015). Muğla şehir markası ve imaj algısı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri üzerine bir alan araştırması. Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 26, 285-304,
 • Gartner, W.. C., (1993). Image formation process. Journal of Travel and Tourism Marketing, Vol: 2, No: 2-3, 191-215.
 • Geçikli, F. (2012). Kurum imajı. Erzurum: Fenomen Yayıncılık. Gilboa, S., Jaffe, E. D., Vianelli, D., Pastore, A., & Herstein, R. (2015). A summated rating scale for measuring city image. Cities 44, 50-59.
 • Görkemli, N., Tekin, G. & Baypınar, Y. E. (2013). Kültürel etkinlikler ve kent imajı - Mevlana törenlerinin Konya kent imajına etkilerine ilişkin hedef kitlelerin görüşleri. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Cilt:2, Sayı: 1, 150-171.
 • Günay, M. A. (2018). Zeugma Mozaik Müzesinin Gaziantep marka kent algısına etkisi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 82, Kasım 2018, 686-712.
 • Günay, M. A. (2020). Bir görsel kültür öğesi olarak Zeugma’nın destinasyon markalamada başat temsil haline dönüştürülmesinin analizi. , Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (e-gifder), 8 (2), 1293- 1324.
 • Işık, M. & Erdem, A. (2015). Nasıl marka şehir olunur? City branding: Gaziantep örneği, Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Kim, D. (2010). The influence of demographics, experience, and expertise on the destination image of ski resorts. International Journal of Tourism Sciences, Volume 10, Number 3, 65-90.
 • Kim W., Malek K., Kim N. & Kim S., (2017). Destination personality, destination image, and intent to recommend: The role of gender, age, cultural background, and prior experiences. Sustainability, 10 (87): 1-18.
 • Koçyiğit, M., & Özüpek, M. N. (2014). Halkla ilişkiler uygulamalarının kurum imajına etkisi: Vodafone örneği. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2(3), 152-177.
 • Koçyiğit, M. (2016). The role of religious tourism in creating destination image: The Case of Konya Museum. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 4(7), 21-30.
 • Koçyiğit, M. (2018). Şehir imajı. İmaj ve türleri imaja dair her şey içinde (Editör: M. Nejat Özüpek). Konya: Eğitim Yayınevi, 99-140.
 • Kotler, P. (1997). Marketing management: analysis, planning, ımplementation and control (9th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall International Inc.
 • Koyuncu, A. (2011). Sosyoloji kuramlarında kent. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 25, 31-56.
 • Köroğlu, Ö. & Güzel, F. O. (2013). Kültürel değerlerin destinasyon imajına etkisi: Eskişehir 2013 Türk dünyası başkentine yönelik bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(4), 191-209.
 • MacKay, K. & Fesenmaier, D. (1997).Pictorial element of destination in image formation. Annals of Tourism Research, 24(2), 537-565.
 • Mohsin, A. & Ryan, C. (2004). Determinants of destination choice: the role of socio-demographic variables. Tourism Recreation Research, 29:3, 27-33.
 • Motamed, B. & Farahani, L. M. (2018). The evaluative image of the city through the lens of social media: case study of Melbourne. Journal of Architecture and Urbanism, Volume 42 Issue 1: 24-33.
 • Özüpek, M. N. ve Ergen, Y. (2018). İmaj kavramı ve kişisel imaj. İmaj ve türleri imaja dair her şey içinde (Editör: M. Nejat Özüpek). Konya: Eğitim Yayınevi, 9-23.
 • Şahbaz, R. P. & Kılıçlar, A. (2009). Filmlerin ve televizyon dizilerinin destinasyon imajına etkileri. İşletme Araştırmaları Dergisi, 1/1, 31-52.
 • Şimşek, M. & Özdamar, M. (2020). Yerli turistlerin destinasyon imajları ile davranışsal niyetleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Mersin örneği, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2): 811-822.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th ed.). Boston, MA, Allyn & Bacon/Pearson Education.
 • Tasci, A. D. A. & Gartner, W. C. (2007). Destination image and its functional relationships. Journal of Travel Research, 45(4), 413-425.
 • Ustakara, F. (2015). Kent markalama, stratejik iletişim bağlamında marka şehir projesi, Konya: Literatürk.
 • Vela, M. R. (2009). Rural-cultural excursion conceptualization: A local tourism marketing management model based on tourist destination image measurement. Tourism Management, 30(3), 419-428.
 • Yavuz, C. (2008). Hakla ilişkiler, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Zeren, H. E. & Gül, Ş. (2013). Kent imajının markalaşmaya etkisi: Kahramanmaraş örneği. Journal of Social and Humanities Sciences Research, Volume:3 Issue:2, 1-26.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.