Mazhar OYANIK
(Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, Türkiye)
Ekrem CENGİZ
(Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 12Sayı: 1ISSN: 1309-7423Sayfa Aralığı: 189 - 208Türkçe

51 0
Müşteri Kişilik Özellikleri ile Sıfır Km. Otomobil Tercih Faktörleri Arasındaki İlişkiler: TR90 Bölgesi Örneği
Bu araştırmanın amacı bireylerin sıfır otomobil tercihinde önem verdikleri tercih faktörlerini belirlemek, otomobil tercih faktörleri önem düzeyleri ile kişilik faktörleri arasındaki ilişkileri tespit etmektir. Bu amaçla, ana kütlesi TR 90 bölgesindeki 6 ilde (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon) ikamet eden 18 yaş üstü internet kullanıcıları olan ve kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenen bir örneklem üzerinde, internet üzerinden anket yöntemiyle bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada frekans ve korelasyon analizleri kullanılmıştır. Otomobil tercihi faktörleri önem düzeyi sonuçlarına bakıldığında ankete katılanların en çok önem verdikleri faktör verimlilik-ekonomiklik faktörü olup, bunu sırasıyla servis-hizmet ve iç tasarım faktörleri izlemiştir. Dışadönüklük kişilik özelliği sırasıyla dış tasarım, multimedya ve iç tasarım faktörleriyle pozitif yönde ilişkili; uyumluluk kişilik özelliği sırasıyla servis-hizmet, güvenlik-emniyet ve çevresel unsurlar faktörleriyle pozitif yönde ilişkili; sorumluluk kişilik özelliği sırasıyla çevresel unsurlar, servis-hizmet ve kalite faktörleriyle pozitif yönde ilişkili; duygusal dengelilik kişilik özelliği sırasıyla multimedya, kalite ve dış tasarım faktörleriyle pozitif yönde ilişkili; zeka-hayal gücü kişilik özelliği sırasıyla güvenlik-emniyet, dış tasarım ve servis-hizmet faktörleriyle pozitif yönde ilişkili bulunmuştur.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Allport, G. W. ve Odbert, H. S. (1936). Trait-names: A psycho-lexical study. Psychological monographs, 47(1), i-171.
 • Bahner, C. A., & Clark, C. B. (2020). Sixteen Personality Factor Questionnaire (16PF). Encyclopedia of Personality and Individual Differences, 4958-4961.
 • Banerjee, S. (2010). Study on consumer buying behavior during purchase of a second car. Journal of Marketing & Communication, 6(2), 4-13.
 • Brodowsky, G. H. (1998). The effects of country of design and country of assembly on evaluative beliefs about automobiles and attitudes toward buying them: A comparison between low and high ethnocentric consumers. Journal of International Consumer Marketing, 10(3), 85-113.
 • Budiono, G. L., ve Esengalievna, S. G. (2008). Car Purchasıng Selectıon of Women and Men: A Dıfferent Behavıor [PDF belgesi]. 09 Temmuz 2019 tarihinde https://www.semanticscholar.org/paper/CAR-PURCHASING-SELECTIONOF-WOMEN-AND-MEN%3A-A-GulzhanatBudiono/cbc50042b55400d8723da4a711a9e7797443239f adresinden erişildi.
 • Cattell, R. B. (1947). Confirmation and clarification of primary personality factors. Psychometrika, 12(3), 197-220.
 • Chacko, E. ve Selvaraj, P. (2014). A study on buying behavioral pattern of women drivers regarding b segment carsin bangalore, The International Journal Of Engineering And Science (IJES), 3(5), 40-43.
 • Chang, T. S ve Hsiao, W. H. (2011). Consumers automotive purchase decisions: The significance of vehicle-based infotainment systems. African Journal of Business Management, 5(11), 4152-4163.
 • Costa Jr, P. T. ve McCrae, R. R. (2008). The Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R). Sage Publications, Inc.
 • Dhanabalan, T., Subha, K., Shanthi, R. ve Shanthi, A. (2018). Factors influencing consumers’car purchasing decisionin Indian automobile industry. International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET), 9(10), 53- 63.
 • Dikcius, V., Seimiene, E., & Zaliene, E. (2013). Congruence between brand and consumer personalities. Economics and Management, 18(3), 526-536.
 • Ersoy, H. ve Fırat, A. (2006). Türk otomotiv sanayinde markaların tüketici tercihleri üzerine etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1), 200-211.
 • Gill, A. S. (2001). Consumer buying behaviour for passenger cars ın India. Yayımlanmamış doktora tezi, Indian Institute Of Technology, Delhi.
 • Goldberg, L. R. (1990). An alternative" description of personality": the big-five factor structure. Journal of personality and social psychology, 59(6), 1216.
 • Kaur, M., ve Sandhu, H. S. (2004). Factors influencing buying behaviour: A study of passenger car market. Paradigm, 8(2), 26-30.
 • Kaushal, S. K. (2014). Confirmatory factor analysis: An empirical study of the fourwheeler car buyer’s purchasing behavior. International Journal on Global Business Management and Research, 2(2), 90-104.
 • Keskin H. D. ve Yıldız S. (2010). Tüketicilerin marka tercihlerinde etkili olan faktörler ile marka imajının marka değeri üzerindeki etkileri: Trabzon örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27, 239-254.
 • Kokila, A. ve Job, V. D. (2014), A study on buying behaviour of car owners in coimbatore district. Intercontinental Journal of Marketing Management, 2(2), 46-51.
 • Kowang, T. O., Samsudin, S. A., Yew, L. K., Hee, O. C., Fei, G. C. ve Long, C. S. (2018). Factors affecting car purchase intention among undergraduates in Malaysia. International Journal Of Academıc Research In Busıness and Socıal Scıences, 8(8), 80-88.
 • Kumar, G. R. (2014). Purchase decision of Indian consumers: The factors of attraction while purchasing car. Studies in Business and Economics, 9(3), 29-42.
 • Lakshmanan, D. ve Gayathr, K. (2014). A Study on consumer preference on users of car in Krishnagiri town. International Journal of Business and Administration Research Review, 1(5), 132-139.
 • Lee, T. W. ve Govindan, S. (2014). Emerging issues in car purchasing decision. Academic Research International, 5(5), 169.
 • Mathur, D., Bhardawaj, A., Pandey, A., Oberoi, A. ve Rani, D. (2018). Consumer buying behaviour of cars in India: A survey, 1st International Conference on New Frontiers in Engineering, Science and Technology, New Delhi-India, 468-473.
 • Mannering, F., Winston, C., Griliches, Z. ve Schmalensee, R. (1991). Brand loyalty and the decline of American automobile firms. Brookings Papers on Economic Activity, Microeconomics, 1991, 67-114.
 • Mohammadian, A. (2005). Gender differences in automobile choice behavior. Research on women’s issues in transportation, 41-48.
 • Nayum, A. ve Klöckner, C. A. (2014). A comprehensive socio-psychological approach to car type choice. Journal of Environmental Psychology, 40, 401-411.
 • Peters, A., Gutscher, H., ve Scholz, R. W. (2011). Psychological determinants of fuel consumption of purchased new cars. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 14(3), 229-239.
 • Sadiku-Dushi, N. ve Mjaku, G. M. (2017). The impact of brand on a car purchasing decision process. European Journal of Management and Marketing Studies, 2(2), 209-224.
 • Saydan, R. (1998). Tüketici davranışı değişik otomobil markalarına sahip tüketicilerin kişilik ve demografik özellikleri üzerine bir araştırma: Van ili örneği. Yayımlanmamış doktora tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Shende, V. (2014). Analysis of research in consumer behavior of automobile passenger car customer. International Journal of Scientific and Research Publications, 4(2), 1-8.
 • Sreelal, G. S. ve Chandrachoodan, N.(2016). Brand choice on consumer buying behavior for passenger car: With reference to state of Kerala. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences, 9(4), 2030-2034.
 • Srivastava, A. ve Matta, M. (2014). Consumer behaviour towards passenger cars: A study in Delhi NCR. Global Journal of Finance and Management, 6(6), 589-598.
 • Tantiviriayangkul, K. ve Wonglorsaichon, P. (2006, Mayıs). The study of factor affecting buying decision between european car or Japanese car in the Bangkok metropolitan area. 1st UTCC Graduate Research Conference, 445-451.
 • Thurstone, L. L. (1934). The vectors of mind. Psychological review, 41(1), 1-32.
 • Tupes, E. C. ve Christal, R. E. (1992). Recurrent personality factors based on trait ratings. Journal of personality, 60(2), 225-251.
 • Udo-Imeh, P. T. (2015). Influence of personality on the buying behaviour of undergraduate students in universities in cross river state, nigeria. International journal of marketing studies, 7(4), 64.
 • Vrkljan, B. H. ve Anaby, D. (2011). What vehicle features are considered ımportant when buying an automobile? An examination of driver preferences by age and gender. Journal of Safety Research, 42(1), 61-65.
 • Yavaş, M., Ersöz, T., Kabak, M. ve Ersöz, F. (2014). Otomobil seçimine çok kriterli yaklaşım önerisi. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 2(4), 110-118.
 • Yayar, R., Çoban, M. N. ve Tekin, B. (2015). Otomobil sahipliğini etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Tokat ili kentsel alanda bir uygulama. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:22, Sayı:2, ss. 603-617.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.