Çiğdem ÖNKOL ERTUNÇ
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Tezhip ve Minyatür Anasanat Dalı, Konya, Türkiye)
Yıl: 2019Cilt: 0Sayı: 34ISSN: 1304-0618 / 2602-408XSayfa Aralığı: 477 - 487Türkçe

97 0
Geleneksel Sanatlarda Eğitim Modeli ve İcazet Geleneği
Sanat bireylerin duygu ve düşüncelerini estetik yollarla dışavurumudur. Her toplumun kültürü,inançları, yaşama biçimleri dolayısıyla sanat anlayışının da kendine özgü bir karakteri vardır.Bu araştırmada birey ve toplum açısından sanat eğitiminin geleneksel sanatlar merkezindenasıl gerçekleştiğini vurgulamak amaçlanmıştır. Geleneksel sanatlarımızın eğitimi sürecindeizlenen kaideler, hoca-öğrenci ilişkisi şeklinde devam eder. Hoca ve öğrenci arasında eğitimsürecinde uyulan belirli kuralların yanı sıra hocaya duyulan hürmet ve saygı neticesinde ortayaçıkan manevi bir bağ bulunmaktadır. Eğitim-öğretim sürecinde hoca-öğrenci münasebetleri,izlenen yol, metod ve teknikler, çalışmamızın temelini oluşturmaktadır. Hoca- öğrenci arasındaki eğitim metodunun tarihi süreçte var olan tüm sanat ve toplum teşkilatlarındaki durumu,bu düzenin sanat eğitimi açısından önemini ve devamlılığını vurgular. Geleneksel sanatlardavar olan bu eğitim sürecinin sonunda hocanın öğrencisine diploma niteliğinde verdiği icazet desanat eğitiminin devamlılığı ve aktarımı konusunda bir belge niteliği taşımaktadır. Bu açıdandeğerlendirildiğinde geleneksel sanatlarımızda var olan eğitim modeli ve tarihi, uzun yıllar devamlılığını sürdürmüş, kendine has usul ve yöntemleriyle standart bir eğitim sisteminden farklıolarak gelişmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • » Akpınar, Cemil. “İcazet”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 21:393-400. İstanbul:Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2000.
 • » Akyüz, Yahya. Türk Eğitim Tarihi, M.Ö.1000-M.S.2007. Ankara: Pegem Yayıncılık, 2007.
 • » Atay, Hüseyin.“Fatih-Süleymaniye Medreseleri Ders Programları ve İcazet-nâmeler”. Vakıflar Dergisi 13 (1981):172-234.
 • » Derman, Mustafa Uğur.“Türk Yazı San’atında İcâzetnâmeler ve Taklid Yazılar”. VII. Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler (1972):717-739.
 • » Idriz, Mesut. “İslâm Eğitim Yaşamında İcazet Geleneği”. Değerler Eğitimi Dergisi. Çev: İbrahim Kapaklıkaya I/3 (Ocak, 2003):169-188.
 • » Kara, Mustafa. Din, Hayat, Sanat Açısından Tekkeler ve Zaviyeler. İstanbul:Dergah Yayıncılık, 1990.
 • » Kazıcı, Ziya. “Ahilik”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 1: 540-542. İstanbul: Diyanet Vakfı Yayınları, 1988.
 • » Kuran, Aptullah. Anadolu Medreseleri. Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, 1969.
 • » Serin, Muhittin. “Meşk”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 29: 372-374. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2004.
 • » Serin, Muhittin. Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar. İstanbul: Kubbeatlı Yayınları, 1999.
 • » Turan, Kemal. Mesleki Teknik Eğitimin Gelişmesi ve Rüştü Uzel. İstanbul: MEB Yayınları,1992.
 • » Turan, Osman.“Celalettin Karatay, Vakıfları ve Vakfiyeleri”. Belleten 12/45 (1948): 71-82.
 • » Turani, Adnan. Batı Anlayışına Dönük Türk Resim Sanatı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları,1977.
 • » Yaman, Bahattin. Osmanlı Saray Sanatkârları 18. Yüzyılda Ehl-i Hıref. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2008.
 • » Yılmaz, Hasan Kamil. Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2000.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.