Ethem DEMİR
(Bursa Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Yıl: 2019Cilt: 0Sayı: 34ISSN: 1304-0618 / 2602-408XSayfa Aralığı: 403 - 420Türkçe

78 0
Türk ve Arap Romanları Perspektifinde Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar
Sosyo-politik tarihi çalkantılarla dolu olan Ortadoğu, 2010 yılında buna bir yenisini eklemiştir.Arap Baharı olarak ifade edilen bu yeni sosyo-politik hareket, Tunus’ta ortaya çıktıktan kısa birsüre sonra birçok Ortadoğu ülkesine hızlı bir şekilde yayılmıştır. Yayıldığı ülkelerde yönetim vehalkı sert bir şekilde karşı karşıya getiren bu hareket, pek çok ülkede baharın yerine etkisi halahissedilen şiddetli bir kışın yaşanmasına yol açmıştır. Nitekim bu anlamdaki en şiddetli kışınyaşandığı Suriye’de meydana gelen iç savaşta ülke bütün kaynaklarıyla yerle bir olmuş, yüzbinlerce insanı ölmüş, milyonlarcası yaralanmış ve on milyonlarcası da iç ve dış göçle yerindenolmuştur. Dış göçle yerinden olan altı buçuk milyon Suriyelinin yarıdan fazlası kendilerine kucak açan Türkiye’ye sığınmıştır. Bir bölümü geçici barınma merkezlerinde çoğunluğu da şehirmerkezlerinde kalan Suriyeli sığınmacılarla ilgili siyasi, sosyal, ekonomik ve güvenlik alanlarınailişkin araştırma kuruluşları tarafından çok sayıda bilimsel çalışma yapılmıştır. Alanında öncübir niteliğe sahip bu makaleyle haklarında edebî anlamda herhangi bir çalışma yapılmamışolan Suriyeli sığınmacıların Türk ve Arap romanlarındaki yansımaları irdelenmiştir. Bu kapsamda nasıl bir hayat yaşadıkları, ekonomik geçimlerini ne şekilde sağladıkları, Türklerle nasıl birsosyal ilişki geliştirdikleri ve toplumsal kurallara ne ölçüde uydukları gibi sorulara yanıt aranmıştır. Ulaşılan sonuçlarla kendileriyle ilgili kamuoyunda bilinen kimi yanlış bilgilere karşı doğrubilgiler verilmeye çalışılmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • » Altundeğer, Nurettin – Yılmaz, Mehmet Ertuğrul. “İç Savaştan Bölgesel İstikrarsızlığa: Suriye Krizinin Türkiye’ye Faturası”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21/1 (Mart 2016): 289-301.
 • » Arslan, Adnan. “Bir Devrimin Fetal Ölümüne İlişkin Otopsi Raporu: Mehâ Hasen’in Umti sabâhan eyyetuhe’l-harb Romanı”. Jasss 70 (Sonbahar 2018): 531-545.
 • » Arslan, İbrahim. – Bozgeyik, Yusuf. – Alancıoğlu, Erdal. “Göçün Ekonomik ve Toplumsal Yansımaları: Gaziantep’teki Suriyeli Göçmenler Örneği”. İlahiyat Akademi Dergisi 3/4 (Kasım 2016): 128-148.
 • » Câsim, Mahmûd Hasen. el-Lâcietü beyne’z-zevceyn. 1. Baskı. Beyrut: Dâru’l-Adâb, 2016.
 • » Câsim, Mahmûd Hasen. Nuzûhu Meryem. 1. Baskı. Beyrut: Dâru’n-Tenvîr, 2015.
 • » Çetin, İhsan. “Suriyeli Mültecilerin İşgücüne Katılımları ve Entegrasyon: Adana- Mersin Örneği”. Gaziantep University Journal of Social Sciences 15/4 (Ekim 2016): 1001-1016.
 • » Demir, Celal. İşte Hayatım. Erişim: 23 Mart 2019. http://www.celaldemir.com/?SyfNmb=1&pt=ANASAYFA.
 • » Demir, Celal. Kelebekler de Ağlar. 2. Baskı. İstanbul: Nida Yayıncılık, 2018.
 • » Dıffetün Sâlise. “Mehâ Hasen: el-Mustakbel li rivâyeti’l-Arabiyye”. Erişim: 22 Ocak 2019. https://www.alaraby.co.uk/diffah/interviews/2017/2/10/المرأة-لرواية-المستقبل-حسن-مها .
 • » Euronews. “Türkiye’de işyeri açan Suriyeliler 100 bin kişiye istihdam sağlıyor”. Erişim: 2 Mart 2019. https://tr.euronews.com/2018/09/26/turkiye-de-isyeri-acan-suriyeliler-100-binkisiye-istihdam-sagliyor.
 • » Habertürk. “Uluslararası insan kaçakçılığı şebekesine MİT ve polisten ortak oparasyon”. Erişim: 10 Mart 2019. https://www.haberturk.com/gundem/haber/1021216-uluslararasiinsan-kacakciligi-sebekesine-mit-ve-polisten-ortak-operasyon.
 • » Hadûr, Fatıma. Medâci‘u’l-mevt. 1. Baskı. Şam: Dâru’l-Emeli’l-Cedîde, 2018.
 • » Hammâd, Muâviye. “Tedmur…es-sicnü ve’l-meczere”. Mecelletü ayni’l-medîne 7 (Temmuz 2013).
 • » Hasen, Mehâ. ‘Umti sabâhan eyyetühe’l-harb. 1. Baskı. Milano: Menşûrâtu’l-Mutavassati, 2017.
 • » İnan, Zerrin – Kargavus, Bergin. “Mülteci kampları ve Yerleşim Alanlarında Sürdürülebilir Tasarım”. Contemporary Research in Economics and Social Seciences 1/7 (Aralık 2017):103-122.
 • » Kızmaz, Zahir. “Suriyeli Sığınmacılar: Güvenlik Kaygıları ve Suç”. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7/2 (Aralık 2018): 392-431.
 • » Mecme‘u’l-lugati’l-Arabiyye ‘ala’ş-şebeketi’l-‘âlemiyye. “Hivâru mecme‘i’l-lugati’l-Arabiyye ‘ala’ş-şebeketi’l-‘âlemiyye ma‘a’n-nahviyi’l-edîbi’r-rivâiyyî el-Ustâz ed-Duktûr Mahmûd Hasen el-Câsim”. Erişim: 17 Ocak 2019. http://www.m-aarabia.com/vb/showthread.php?t=19361.
 • » Merkez umeyye. “Sûriye mine’l-Ba‘si ile’s-sevre kırâetün fî tatavvuri’l-kadiyye”. Erişim: 13 Ocak 2019. http://www.umayya.org/featured/1337.
 • » Mevki‘u’l-edebiyye Meryem Miştâvî. “es-Sîretü’z-zâtiyye”. Erişim: 10 Şubat 2019. http://www.mariammichtawi.com/news-61,N-2.html.
 • » Mikdâd, Muhammed Fethî. et-Tarîku ile’z-Za‘terî. 1. Baskı. Amman: Dâru ‘Ammân, 2018.
 • » Miştâvî, Meryem. Yâkût. 1. Baskı.Beyrut: Dâru’l-Müellif, 2016.
 • » Muhammed, Majed Hasan Haj – Timurtaş, Abdulhadi. “Mahmûd El-Câsim’in Nuzûhu Meryem Adlı Romanında Açık Ve Kapalı Mekân Estetiği”. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 1/32 (2016): 237-255.
 • » Mülteciler Derneği. “Türkiye’deki Suriyeli Sayısı Şubat 2019. Erişim: 13 Mart 2019. https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/.
 • » Ortadoğu Araştırmaları Merkezi. “Cisru’ş-Şuğur ve Hama Katliamları: Suriye Rejimi Ne Yapmak İstiyor”. Erişim: 9 Ocak 2019. http://orsam.org.tr/tr/cisr-el-sukur-ve-hamakatliamları-suriye-rejimi-ne-yapmak-istiyor/.
 • » Özdemir, Erol. “Suriyeli Mülteciler Krizinin Türkiye’ye Etkileri”, Ankasam Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, 1/3 (Aralık 2017):114-140.
 • » Palacıoğlu, Tezer. “Suriyeliler, AB ve Türkiye Özelinde Mülteciler”. İstanbul Kalkınma Ajansı, 2018.
 • » Sandıklı, Atilla – Semin, Ali. “Bütün Boyutlarıyla Suriye Krizi ve Türkiye”. BİLGESAM, 2012. http://www.bilgesam.org/Images/Dokumanlar/0-227-2014090440butun-boyutlariyla-suriyekrizi-ve-turkiye.pdf.
 • » Türkiye Cumhuriyeti İçişler Bakanlığı. “Basın Açıklaması”. Erişim: 21 Mart 2019. https://www.icisleri.gov.tr/basin-aciklamasi05072017.
 • » Uzun, Hakan. Suriye İç Savaşı Aktörlerinin Ağ Bağ Teorisi Yöntemiyle İncelenmesi. Ankasam, 2016. devankasam.wpengine.com/wp-content/uploads/2018/10/METİN-Yayın-1- Balgat-Çalışmaları-1-Hakan-Uzun-05.10.2017.pdf.
 • » Zamânü’l-Vasli. “et-Tarîku ile’z-Za‘terî rivâyetün Sûriyyetün tersudu bidâyete’s-sevre ve maâlâtü’n-nuzûh”. Erişim: 16 Ocak 2019. https://www.zamanalwsl.net/news/article/86732/.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.