EROL KOÇOĞLU
(İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya, Türkiye)
Şule EGÜZ
(İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya, Türkiye)
Yıl: 2019Cilt: 8Sayı: 1ISSN: 1694-7215 / 1694-7215Sayfa Aralığı: 26 - 37Türkçe

71 0
TÜRKİYE’DE, SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN ALAN EĞİTİMCİLERİNİN SORUNSAL TESPİTLERİ
Sosyal Bilgiler eğitimi çalışma alanı, bireyi toplumsallaştıran, geçmişi hatırlatarak bugünü yaşamasını ve yarını da kucaklamasını öğreten bir disiplinler topluluğudur. Hayatın kendisini konu alan bu dersin öğretimi, insanların topluluk halinde yaşamaya başlamasından günümüze kadar süre gelmiştir. Giderek küresel bir yapıya bürünen dünyamızda gelecek nesillerin yetiştirilmesinde Sosyal Bilgiler dersi önemli bir rol oynayacaktır. Yarının insanını yetiştirmede önemli olan Sosyal Bilgiler dersinin öğretilmesi konusunda Cumhuriyetten günümüze kadar çeşitli programlar uygulanmıştır. Programların bir kısmı yayınlandığı dönemde başarıyla uygulanmışsa da bazı programların uygulanması konusunda ciddi sorunlarla karşılaşılmıştır. Bu sorunlar genelde yeterli altyapının oluşmaması, ülkemizin içinde bulunduğu şartların göz önünde bulundurulmaması ve program içeriğinin sağlıklı bir şekilde oluşturulmaması olarak sıralanabilir. Sosyal bilgiler eğitimi alanında yaşanan bu sorunları en az seviyeye indirmek amacıyla Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı Lisans Programı çeşitli üniversitelerin Eğitim Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve öğretmen adayı yetiştirmeye devam etmektedir. Kurulan bu bilim dalı, birçok disiplini içerisinde barındırması alan uzmanlarının yeterlilik düzeylerinin çeşitlenmesi gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Bu yeterliliklerin istenilen seviyelerde olmaması yaşanılan birçok sorunun kaynağı olarak gösterilmektedir. Yapılan bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler eğitimindeki problemlere ilişkin uzmanlarının algılarını belirlemektir. Sosyal bilgiler eğitimi alanında doktora eğitimini tamamlamış 15 alan eğitimcinin katıldığı bu araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmış olup verilerin analizinde Nvivo 11 analiz programı kullanılmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akhan, E. N. (2015). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilgiler lisans programı üzerine düşünceleri. International Journal of Social Science Studies. 32 (3) s. 267-289. Doi number: 10.9761/JASSS2735.
 • Akman, Ö. ve Parlak, F.D.(2018). Multidimensional Investigation Of Teacher Candidates’ Attitudes Towards Scientific Research Methods, International Journal of Eurasia Social Sciences, 9(33), 1346-1363.
 • Akman, Ö.(2016). Status of the Usage of Active Learning and Teaching Method and Techniques by Social Studies Teachers , Universal Journal of Educational Research, 7(4),1553-1562.
 • Creswell, J. W. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Çepni, S. (2001). Araştırmacı öğretmen ve öğrenciler için: Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Erol Ofset.
 • Dinç, E. ve Doğan, Y. (2010). İlköğretim ikinci kademe sosyal bilgiler öğretim programı ve uygulanması hakkında öğretmen görüşleri. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 1 (1), 17-49.
 • Doğan, S., Demir, S.B. ve Pınar, M.A. (2014). Yönetici görüşlerine göre MEB 2013 Yılı Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7(2), 224-245.
 • Doğanay, A. ve Sarı, M. (2008). Öğretmen gözüyle yeni sosyal bilgiler programı: Adana ilinde bir araştırma. İlköğretim Online. 7 (2), 468-484.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metodlarına Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ersoy, A. F. ve Kaya, E. (2009). Sosyal bilgiler dersi öğretim programının (2004) uygulama sürecine ilişkin öğrenci görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 17 (1), 71-86.
 • Gönenç, S. ve Açıkalın, M.(2015). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler öğretiminde karşılaştıkları sorunlar ve bunlara getirdikleri çözüm önerileri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 26-41.
 • Koçoğlu, E. ve Akman, Ö.(2016). Eğitimde Konsültasyon Hizmetlerine İlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Algıları ,” Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(17), 715-729.
 • Koçoğlu, E. ve Ulu Kalın, Ö.(2017). Kolb’un Yaşantısal Öğrenme Modeline Göre Sosyal Bilgiler Eğitimi Çalışma Alanının Analizi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 64(16), 1581-1593.
 • Marshall, C. and Rossman, G. B. (1999). Designing qualitative research. London: Sage Publications.
 • Miles, M. B. and Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. London: Sage Publications.
 • National Council for the Social Studies. (1994). Expectations of excellence: curriculum standards for social studies, Bulletin 89. Washington, DC.
 • Oğuz Haçat, S. ve Demir, F.B.(2017). İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin İnsan Haklari Yurttaşlik ve Demokrasi Dersine İlişkin Görüşleri,” Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2(2),1–17.
 • Oğuz Haçat, S. ve Sözcü, U.(2016). “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarına Göre Sosyal Medya Kullanımının Değerler Üzerine Etkisi,” Turkish Studies, 11(9), 617–617.
 • Patton, Q. M. (2002). Qualitative evaluation and research methods. London: Sage Publications.
 • Tonga, D. ve Uslu, S. (2015). Sosyal bilgiler dersinde kazanım-değer ilişkisi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (1), 91-110.
 • Tonga, D.(2017). Sosyal bilgiler eğitiminde karşılaşılan sorunlar üzerine bir değerlendirme. Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12 (4), 187-201.
 • Ulu Kalın, Ö.(2016). Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Öğretim Teknolojilerine Bakışlarının Karşılaştırılması, SOBİDER, 3 (9), 201-212.
 • Yapıcı, M. ve Demirdelen, C. (2007). İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. İlköğretim Online, 6 (2), 204-212.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, K. (2009). Lisans Düzeyinde Sosyal Bilgiler Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri: Öğretmen Adaylarının Görüşleri. On dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 31‐53.
 • Zayimoğlu Öztürk, F.(2018). Neden Sosyal Bilgiler Eğitimi?, İlkokul ve Ortaokullarda Sosyal Bilgiler Eğitimi (Walter C.Parker –Çeviri Editörleri: Filiz Zayimoğlu Öztürk, Selçuk Beşir Demir), Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.