Tarık TALAN
(İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye)
Sevinç GÜLSEÇEN
(İstanbul Üniversitesi, Enformatik Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 9Sayı: 3ISSN: 1309-4653Sayfa Aralığı: 563 - 580Türkçe

46 0
Ters-Yüz Sınıf ve Harmanlanmış Öğrenmede Öğrencilerin Öz-Düzenleme Becerilerinin ve Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi
Bu çalışmanın amacı ters-yüz sınıf modeli, harmanlanmış öğrenme ve geleneksel öğretim yöntemlerinin, öğrencilerin öz-düzenleme becerileri ve bilgisayar öz-yeterlik algıları üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu 2017 -2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi, Türkçe Eğitimi ve Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalları'nda öğrenim gören toplam 119 öğrenciden oluşmaktadır. Uygulama kapsamında ikisi deney biri kontrol grubu olmak üzere üç grup oluşturulmuştur. Deney-I grubunda ters-yüz sınıf modeli, deney-II grubunda harmanlanmış öğrenme modeli uygulanırken kontrol grubunda geleneksel öğretim yöntemi uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrencilere uygulanan "Bilgisayara İlişkin Öz-yeterlik Algısı Ölçeği" ve "Öz-Düzenleme Ölçeği" kullanılmıştır. Elde edilen verileri analiz etmede betimsel istatistikler, t-testi ve ANOVA kullanılmıştır. Dokuz hafta süren uygulama süreci sonrasında deney-I, deney-II ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik algıları ve öz-düzenleme becerileri arasında anlamlı bir farklılaşma olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca ters-yüz sınıf modelinin, öğrencilerin öz-düzenleme becerilerine olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akgül, A. ve Çevik, O. (2005). İstatistiksel analiz teknikleri: SPSS’te işletme yönetimi uygulamaları. Ankara: Emek Ofset.
 • Akkoyunlu, B. ve Kurbanoğlu, S. (2003) . Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(24), 1-10.
 • Albion, P. R. (2001). Some factors in the development of self-efficacy beliefs for computer use among teacher education students. Journal of Technology and Teacher Education, 9(3), 321-347.
 • Aşkar, P. ve Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(21), 1-8.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
 • Büyüköztürk, Ş. (2015). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (21. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Clark, K. R. (2015). The effects of the flipped model of instruction on student engagement and performance in the secondary mathematics classroom. Journal of Educators Online, 12(1), 91-115.
 • Compeau, D. R., & Higgins, C. A. (1995). Computer self-efficacy: Development of a measure and initial test. MIS Quarterly, 19(2), 189-211.
 • Çalışkan, N. (2016) . Tersine eğitimin ingilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin üzerindeki etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin).
 • Çukurbaşı, B. ve Kıyıcı, M. (2017). Öğretmen adaylarının ters yüz edilmiş sınıf modeline yönelik görüşlerinin incelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 87-102.
 • Davies, R. S., Dean, D. L., & Ball, N. (2013). Flipping the classroom and instructional technology integration in a college-level information systems spreadsheet course. Educational Technology Research and Development, 61(4), 563-580.
 • Demiralay, R. ve Karataş, S. (2014). Evde ders okulda ödev modeli. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 333-340.
 • DeGrazia, J. L., Falconer, J. L., Nicodemus, G., & Medlin, W. (2012, June). Incorporating screencasts into chemical engineering courses. Paper presented at the 119th Annual Conference of the American Society for Engineering Education, San Antonio.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metodlarına giriş: Nitel, nicel ve eleştirel kuram metodolojileri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ekmekçi, E. (2014). Harmanlanmış öğrenme odaklı tersten yapılandırılmış yazma sınıfı modeli (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Enfield, J. (2013) . Looking at the impact of the flipped classroom model of instruction on undergraduate multimedia students at CSUN. TechTrends, 57(6), 14-27.
 • Fagan, M. H., Neill, S., & Wooldridge, B. R. (2004). An empirical investigation into the relationship between computer self-efficacy, anxiety, experience, support and usage. Journal of Computer Information Systems, 44(2), 95-104.
 • İyitoğlu, O. (2018). Ters yüz sınıf modelinin İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin akademik başarıları, tutumları ve özyeterlik inançları üzerindeki etkisi: Bir karma yöntem çalışması (Yayınlanmamış doktora tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kenna, D. C. (2014). A study of the effect the flipped classroom model on student self-efficacy (Unpublished master's thesis). North Dakota State University, USA.
 • Lai, C. L., & Hwang, G. J. (2016). A self-regulated flipped classroom approach to improving students’ learning performance in a mathematics course. Computers & Education, 100, 126-140.
 • Lynch, R., & Dembo, M. (2004). The relationship between self-regulation and online learning in a blended learning context. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 5(2), 25-40.
 • Ibrahim, M., & Callaway, R. (2014, October). Students' learning outcomes and self-efficacy perception in a flipped classroom. Paper presented at the E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, Chesapeake.
 • Marquard, P. J. (2014). Collaborative learning in engineering: A quest to improve student retention (Unpublished doctoral dissertation). Wyoming University, USA.
 • Miller, A. (2012). Five best practices for the flipped classroom. Posted Online, 24, 2 -12. Miura, I. T. (1986, April). Computer self-efficacy: A factor in understanding gender
 • differences in computer course enrollment. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, San Francisco, CA.
 • Pintrich, P. R., & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82(1), 33-40.
 • Osguthorpe, R. T., & Graham, C. R. (2003). Blended learning environments: Definitions and directions. Quarterly Review of Distance Education, 4(3), 227-33.
 • Qader, R. (2017). Dönüştürülmüş sınıf eğitiminin İngilizce öğrenimi gören Iraklı öğrencilerin yazma becerileri üzerindeki etkileri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Roca, J. C., Chiu, C. M., & Martínez, F. J. (2006). Understanding e-learning continuance intention: An extension of the technology acceptance model. International Journal of Human-Computer Studies, 64(8), 683-696.
 • Sletten, S. R. (2017). Investigating flipped learning: Student self -regulated learning, perceptions, and achievement in an introductory biology course. Journal of Science Education and Technology, 26(3), 347-358.
 • Strayer, J. F. (2009). Inverting the classroom: A study of the learning environment when an intelligent tutoring system is used to help students learn. Saarbrücken: VDM Verlag Müller.
 • Sun, J. C. Y., Wu, Y. T., & Lee, W. I. (2017). The effect of‐ the flipped classroom approach to OpenCourseWare instruction on students’ self regulation. British Journal of Educational Technology, 48(3), 713-729.
 • Tawfik, A. A., & Lilly, C. (2015). Using a flipped classroom approach to support problem-based learning. Technology, Knowledge and Learning, 20(3), 299-315.
 • Thai, N. T. T., De Wever, B., & Valcke, M. (2017). The impact of a flipped classroom design on learning performance in higher education: Looking for the best “blend” of lectures and guiding questions with feedback. Computers & Education, 107, 113-126.
 • Topalak, Ş. (2016). Çevrilmiş öğrenme modelinin başlangıç seviyesi piyano öğretimine etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Turan, Z. ve Göktaş, Y. (2015). Yükseköğretimde yeni bir yaklaşım: Öğrencilerin ters yüz sınıf yöntemine ilişkin görüşleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 5(2), 156-164.
 • Usluel, Y. K. ve Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretim elemanlarının bilgi teknolojilerini kullanmada karşılaştıkları engeller, çözüm önerileri ve öz-yeterlik algıları. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3(6), 143-156.
 • Üredi, I. ve Üredi, L. (2005). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin öz-düzenleme stratejileri ve motivasyonel inançlarının matematik başarısını yordama gücü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 250-260.
 • Üredi, I. (2005). Algılanan anne baba tutumlarının ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin öz-düzenleme stratejileri ve motivasyonel inançları üzerindeki etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Wiginton, B. L. (2013). Flipped instruction: an investigation into the effect of learning environment on student self-efficacy, learning style, and academic achievement in an Algebra I classroom (Unpublished doctoral dissertation). Alabama University, USA.
 • Zimmerman, B. J. (2000). Self-efficacy: An essential motive to learn. Contemporary Educational Psychology, 25, 82–91.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.