Zekeriya DEMETGÜL
(Milli Eğitim Bakanlığı, Ordu Fen Lisesi, Ordu, Türkiye)
Adnan BAKİ
(Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 11Sayı: 1ISSN: 1309-4653Sayfa Aralığı: 91 - 127Türkçe

64 0
Teknoloji Donanımlı Bir Sınıfta Mutlak Değer ve Eşitsizlikler Konusunun Öğretiminden Yansımalar: Bir Aksiyon Araştırması
Mutlak değer ve mutlak değerli eşitsizlikler konusunun öğretim programında ve ders kitaplarında ele alınışı ve buna bağlı olarak öğretmenlerin konuyu öğretirken benimsedikleri kural temelli yaklaşım öğrencilerde konu ile ilgili öğrenme güçlükleri oluşturmaktadır. Bu araştırmanın amacı, kural temelli yaklaşımdan farklı olarak teknoloji donanımlı bir sınıfta mutlak değer konusunun öğretiminin öğrencilerin konuyla ilgili öğrenmelerini öğrenme güçlüğü yönünden incelemektir. Araştırma bir aksiyon çalışmasıdır. Araştırmanın katılımcılarını lise birinci sınıfta okuyan 34 öğrenci oluşturmaktadır. Mutlak değer ve eşitsizlikler konusu araştırmacı öğretmen yaklaşımıyla teknoloji donanımlı bir sınıfta öğretim programında belirtilen zaman diliminde 6 ders saati boyunca öğretildi. Veri toplama aracı olarak öğrencilerin ders notları, araştırmacının sınıf içi gözlemleri ve mutlak değer sınavı kullanılmıştır. Elde edilen veriler araştırma problemleri doğrultusunda betimsel olarak analiz edilmiştir. Bulgular, farklı yazılımların indirildiği akıllı tahta kullanılarak yapılan etkileşimli öğretimin öğrencilerin mutlak değer konusundaki bilinen öğrenme güçlüklerini azaltma noktasında olumlu bir etkiye sahip olduğunu ve öğrencilerin akademik başarılarını artırdığını göstermiştir. Ayrıca geleneksel sınıf ortamından farklı olarak akıllı tahta etkinliklerinin öğrencilerin derslere yönelik motivasyonunu ve ilgilerini artırdığı gözlenmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlar ışığı altında mutlak değerin öğretiminde, akıllı tahta kullanımına yönelik önerilerde bulunulmuştur.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Alkan, H. & Ertem, S. (1998 September). Matematik öğretiminde teknoloji ve bilgisayar kullanımına yönelik tutumlar. III. Ulusal Fen Bilimleri Sempozyumu’nda sunulan bildiri, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon.
 • Aşıcı, F. (2014). İlköğretim 6.sınıf matematik dersi kesirler konusunun Excel yardımıyla öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi (Unpublished Master’s thesis). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Baki, A. (2002). Bilgisayar destekli matematik. İstanbul: Ceren Yayın Dağıtım.
 • Baki, A. (2019). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Pegem, Ankara.
 • Baki, A., Karataş, İ., & Güven, B. (2002, September). Dinamik geometri yazılımı Cabri ile keşfederek öğrenme. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Bastug, I., & Kircaburun, K. (2017). Effect of Javascript on middle schoolers' attitute toward computer course. Journal of Pedagogical Research, 1(1), 43-53.
 • Beauchamp, G. & Kennewell, S. (2008). The influence of ICT on the interactivity of teaching. Education and Information Technologies, 13(4), 305-315.
 • Bıçak, F. (2019). Investigation of the views of teachers toward the use of smart boards in the teaching and learning process. Journal of Pedagogical Research, 3(1), 15-23.
 • Bogdan, R.C. & Biklen, S.K. (1992). Qualitative research for education to theory and methods. Boston: Allyn and Bacon A Division of Simon & Schuster Inc.
 • Bulut, M. (2009). İşbirliğine dayalı yapılandırmacı öğrenme ortamlarında kullanılan bilgisayar cebir sistemlerinin matematiksel düşünme, öğrenci başarısına ve tutumuna etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Bulut, İ. & Koçoğlu, E. (2012). Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin akıllı tahta kullanımına ilişkin görüşleri (Diyarbakır ili örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 242-258.
 • Cooper, B. & Brna, P. (2002).Supporting high quality interaction and motivation in the classroom using the social and emotional learning and engagement in the NIMS project, Education, Communication and Information, 2(4), 113-138.
 • Davis, Z. (2013). Students' performances on a linear inequalities test problem as a window into the treatment of inequalities in state of funded South African schools. Mimeograph.
 • Dede, C. & Ketelhut, J. (2009). A research agenda for online teacher professional development. Journal of Teacher Education, 60(1), 8-19.
 • Erdem, E. (2015). Zenginleştirilmiş öğrenme ortamının matematiksel muhakemeye ve tutuma etkisi (Unpublished master’s thesis). Atatürk University, Erzurum.
 • Ekici, F. (2008). Akıllı tahta kullanımının ilköğretim öğrencilerinin matematik başarılarına etkisi (Unpublished master’s thesis). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metodlarına giriş. Nitel, nicel ve eleştirel kuram metodolojileri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Funkhouser, C. (2002). The effects of computer-augmented geometry ınstruction on student performance and attitudes, Journal of Research on Technology in Education, 35(2), 163-175.
 • Gürbüz, R (2007). Bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin kavramsal gelişimlerine etkisi: olasılık örneği. Eurasian Journal of Educational Research, 28, 75-87.
 • Kennewell, S. (2006, November). Reflections on the interactive whiteboard phenomenon: a synthesis of researchfromthe UK. Paper presented at the AARE conferance, Adelaide, Australia.
 • Kindon, S. & Elwood, S. (2009). Introduction: More than methods-reflections on participatory action research in geographic teaching, learning and research, Journal of Geography in Higher Education, 33(1), 19 -32.
 • Kutluca, T. (2009). İkinci dereceden fonksiyonlar konusu için tasarlanan bilgisayar destekli öğrenme ortamının değerlendirilmesi (Unpublished doctoral dissertation). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Magos, K. (2007). The contribution of action-research to training teachers in intercultural education: a research in the field of Greek minority education. Teaching and Teacher Education, 23, 1102–1112.
 • Miles, M, B.,& Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nded). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Oğuz, O., Oktay, A., & Ayhan, H. (2004). 21.Yüzyılda eğitim ve Türk eğitim sistemi. İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları.
 • Özkök, E., (2010). Gagne’nin öğretim modeliyle hazırlanan öğretim yazılımının ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersi kareköklü sayılar konusundaki akademik başarısına ve öğrenci tutumlarına etkisi (Unpublished Master’s thesis). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Robinson, M. (2004). The impact of the interactive electronic whiteboard on student achievement in middle school mathematic (Unpublished Master’s thesis). Florida State University, USA.
 • Patton, Q. M. (1990). Qualitative evaluation and research methods (2nd ed.), London: Sage Publication. Pesen, C. (2003). Matematik öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Pijls, M., Dekker, R., & Van Hout-Wolters, B. (2007). Reconstruction of a collabo-rative mathematical learning process, Educational Studies in Mathematics, 65, 309–329.
 • Saltan, F., Arslan, K., & Gök, A. (2010). Teachers’ acceptance of interactive white boards: a case study. In D. Gibson& B. Dodge (Eds.), Proceedings of Societyfor Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 2360-2365). Chesapeake, VA: AACE.
 • Sangrà, A., & González, M. S. (2010). The role of information and communication Technologies in improving teaching and learning processes in primary and secondary schools. Journal of Asynchronous Learning Networks, 15(4), 47-60.
 • Scarborough, S. L. (2014). Absolute value misconceptions.Departement of Mathematics of Texas A&M
 • University. Retrieved from http://www.math.tamu.edu/~sherry.scarborough/absolute_value_misconceptions_CA on 6 July, 2018.
 • Selçik, N. & Bilgici, G. (2011). GeoGebra yazılımının öğrenci başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 913-924.
 • Schut, C. R. (2007). Student perceptions of interactive whiteboards in a Biology classroom. (Unpublished Master’s Thesis). Cedarville University, the USA.
 • Şandır, H., Ubuz, B., & Argün, Z. (2002, September). Ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin mutlak değer kavramındaki öğrenme hataları ve kavram yanılgıları. Paper presented at Vth National Science and Mathematics Education Congress, METU, Ankara.
 • Şandır, H., Ubuz, B., & Argün, Z. (2007). 9. sınıf öğrencilerinin aritmetik işlemler, sıralama, denklem ve eşitsizlik çözümlerindeki hataları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 274-281.
 • Şataf, H.A. (2010). Bilgisayar destekli matematik öğretiminin ilköğretim 8.sınıf öğrencilerinin “dönüşüm geometrisi” ve “üçgenler” alt öğrenme alanındaki başarısı ve tutuma etkisi (Isparta örneği) (Unpublished master’s thesis). Sakarya University, Sakarya. Şimşek, H. & Yıldırım, A. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Uşun, S. (2013). Bilgisayar destekli öğretimin temelleri. Ankara: Nobel yayıncılık. Yenilmez, K. & Avcı, T. (2009). İlköğretim öğrencilerinin mutlak değer konusunda karşılaştıkları zorluklar.
 • Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 80-88.
 • Yıldızhan, Y. H. (2013). Temel eğitimde akıllı tahtanın matematik başarısına etkisi. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 5, 110-121.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.