Ahmet BOLAT
(İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitim, Bölümü, Malatya, Türkiye)
Salih DEĞİRMENCİ
(Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Amasya, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 14Sayı: 1ISSN: 1307-6086 / 1307-6086Sayfa Aralığı: 84 - 105İngilizce

102 0
Determining The Mind Maps Of Middle School Students: “Earth And Universe” Learning Field
This study determined the 8th grade middle school students' mind maps for all secondary school basicconcepts in the “World and the Universe” learning area, by using the qualitative case study method. The studygroup was randomly selected using the 2013-2014 academic year, Turkey's interior area of a secondary school inthe province of random sampling consisted of 40 students.Word association test form was used as data collectiontool. The word association test was analyzed through the intersection point technique. As a result of the analyzes,it was found that the students' learning levels in the World and Universe learning area were low and the studentsdid not have a high level of mental level. As a result of the research, suggestions were made about theimplementation of practical trainings in which the students participated in the teaching of World and Universelearning area subjects, increasing the researches including the new concepts, and the formation of astronomyclasses in educational institutions.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Arıkurt, E., Durukan, Ü.G. & Şahin, Ç. (2015). Farklı öğretim seviyesindeki öğrencilerin astronomi kavramlarıyla ilgili görüşlerinin gelişimsel olarak incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 66-91.
 • Bahar, M. & Özatlı, N.S. (2003). Kelime iletişim test yöntemi ile lise 1. sınıf öğrencilerinin canlıların temel bileşenleri konusundaki bilişsel yapılarının araştırılması. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2), 75-85.
 • Bahar, M. (2003). Biyoloji eğitiminde kavram yanılgıları ve kavram değişim stratejileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 3(1), 27-64.
 • Balbağ, M. Z.(2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının kelime ilişkilendirme testi (KİT) kullanılarak kütle ve ağırlık kavramlarına ilişkin bilişsel yapılarının belirlenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) Eğitim Dergisi, 3(1), 69-81.
 • Bektaşlı, B. (2013). The effect of media on preservice science teachers’ attitudes toward astronomy and achievement in astronomy class. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 12(1), 139-146.
 • Bolat,A.,Aydoğdu,Ü,R.,Uluçınar,S,Ş & Değirmenci,S. (2014). 5. sınıf öğrencilerinin güneş, dünya ve ay kavramları hakkındaki kavram yanılgılarının tespit edilmesi. Journal of Research in Education and Teaching,3(1),218-229.
 • Bülbül, E., İyibil, Ü.G. & Şahin, Ç. (2013). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin astronomi kavramlarıyla ilgili algılamalarının belirlenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 (3), 170-179.
 • Calderón-Canales, E., Flores-Camacho, F., & Gallegos-Cázares, L. (2013). Elementary students’ mental models of the solar system. Astronomy Education Review, 12(1), 010108.
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (5. baskı). Trabzon, Celepler Matbaacılık.
 • Çoruhlu,Ş. & Çepni,S.(2015). “Güneş sitemi ve ötesi:uzay bilmecesi” ünitesinde karşılaşılan öğretmen problemleri ve yanılgıları: bir özel durum çalışması. Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi,8(2),268-281.
 • Frede, V. (2006).Pre-service elementary teacher’s conceptions about astronomy. Advances in Space Research, 38(10), 2237–2246.
 • Göncü, Ö. (2013). İlköğretim beşinci ve yedinci sınıf öğrencilerinin astronomi konularındaki kavram yanılgılarının tespiti. Yüksek Lisans Tezi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.
 • Gündoğdu, T. (2014). 8.sınıf öğrencilerinin astronomi konusundaki başarı ve kavramsal anlama düzeyleri ile fen dersine tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • İyibil, Ü. (2010). Farklı programlarda öğrenim gören öğretmen adaylarının temel Astronomi kavramlarını anlama düzeylerinin ve ilgili kavramlara ait zihinsel modellerin analizi. Yüksek lisans tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitsü, Trabzon.
 • Kaplan, G. & Tekinarslan, Ç. İ. (2013). A comparison of knowledge levels of students with and without intellectual disabilities about astronomy concepts. Elementary Education Online, 12(2), 614-627.
 • Kaptan, F. (1999). Fen bilgisi öğretimi. Ankara: Anı Yayınları.
 • Keçeci, T. (2012). İlköğretim öğrencilerinin astronomiyle ilgili temel kavramları anlama düzeyi ve astronomi dersinin eğitim için önemi. 3. Uluslararası Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Etkileri Konferansı, Antalya.
 • Kurnaz, M. A. & Değirmenci, A.(2011). Temel astronomi kavramlarına ilişkin öğrenci algılamaların sınıf seviyelerine göre karşılaştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(22), 91-112.
 • Kurnaz, M.A. & Değermenci, A. (2012). 7. sınıf öğrencilerinin Güneş, Dünya ve Ay ile ilgili zihinsel modelleri. Elementary Education Online, 11(1), 137-150.
 • Küçüközer, H., Korkusuz, M. E., Küçüközer, H. A. & Yürümezoğlu, K. (2009). The effect of 3D computer modeling and observation-based instruction on the conceptual change regarding basic concepts of astronomy in elementary school students. Astronomy Education Review, 43(6), 40-58.
 • Senemoğlu, N. (2001). Kuramdan uygulamaya gelişim ve öğrenme. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Trundle, K.C., Atwood, R.K. & Christopher, J.E. (2006). Observable Moon Phases and pattern of change in phases. Journal of Science Teacher Education, 17(2), 87-101.
 • TTKB (2004). 2004. İlköğretim Kurumları Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara.
 • TTKB (2013). 2013. İlköğretim Kurumları Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara.
 • TTKB (2017). 2017. İlköğretim Kurumları Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara. Ülgen, G. (2001). Kavram geliştirme(3. Baskı). Ankara: Pegema Yayıncılık.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.