İlker ERDOĞAN
(İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Medya ve İletişim Bölümü, İzmir, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 29Sayı: 29ISSN: 1305-2411 / 2548-124XSayfa Aralığı: 31 - 56Türkçe

67 0
Türkiye’de Freelance Gazetecilerin Perspektifinden Freelance Gazetecilik: Profesyonel Kimlik, (Dez)avantajlar ve Sorunlar
Yarı yapılandırılmış görüşmelere dayanan bu çalışma, gazetecilik araştır-malarında sıklıkla ihmal edilen ya da marjinalleştirilen freelance gazetecilerle il-gilidir. Bu çalışma, Türkiye’de, kendi hesabına çalışmak için geleneksel işveren odaklı gazetecilik mesleğinden ayrılan freelance gazeteciler hakkında araştırma alanındaki boşluğun doldurulmasına yönelik bir adımdır. Çalışmada, görüşmelere katılacak gazetecilere ulaşmak için araştırmacı hem Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) veri tabanından faydalanmış hem de arkadaş çevresi ile kişisel bağlantılar kurmuştur. Üç ana araştırma teması dikkate alınarak on yedi freelance gazeteci ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir: (1) Türkiye’de freelance gazetecilerin profesyonel kimliği, (2) Türkiye’de freelance gazeteci olarak çalışmanın avantajları ve dezavan-tajları, (3) Türkiye’de freelance gazetecilik alanındaki temel sorunlar. Freelance gazetecilerin mesleki haklarının korunması, iş ve gelir güvencesinden yoksun kal-ma riskinin ortadan kaldırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için öncelikle devletin girişimde bulunması ve freelance gazetecilik yapan gazetecilere yardımcı olması gerektiği sonucuna varılmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aitamurto, T. (2015). The Role of Crowdfunding as a Business Model in Journa-lism: A Five-Layered Model of Value Creation. L. Bennett, B. Chin ve B. Jones (Ed.), Crowdfunding the Future: Media Industries, Ethics and Digital Society için-de (189-205). New York: Peter Lang.
 • Aitamurto, T. (2011). The Impact of Crowdfunding on Journalism: Case Study of Spot.Us, a Platform for Community-Funded Reporting. Journalism Practice, 5(4), 429-445.
 • Andersson, U. ve Wiik, J. (2013). Journalism Meets Management: Changing Lea-dership in Swedish News Organizations. Journalism Practice, 7(6), 705-719.
 • Baines, D. ve Kennedy, C. (2010). An Education for Independence: Should Ent-repreneurial Skills be an Essential Part of the Journalist’s Toolbox?. Journalism Practice, 4(1), 97-113.
 • Carvajal, M., García-Avilés, J. A. ve González, J. L. (2012). Crowdfunding and Non-Profit Media: The Emergence of New Models for Public Interest Journalism. Journalism Practice, 6(5-6), 638-647.
 • Cohen, N. S. (2016). Writers’ Rights: Freelance Journalism in a Digital Age. Montreal, Kingston: Mcgill Queen’s University Press.
 • Cohen, N. S. (2015a). From Pink Slips to Pink Slime: Transforming Media Labor in a Digital Age. The Communication Review, 18(2), 98-122.
 • Cohen, N. S. (2015b). Entrepreneurial Journalism and the Precarious State of Media Work. South Atlantic Quarterly, 114(3), 513-533.
 • De Cock, R. ve de Smaele, H. (2016). Freelancing in Flemish News Media and Entrepreneurial Skills as Pivotal Elements in Job Satisfaction. Journalism Practi-ce, 10(2), 251-265.
 • Das, J. (2007). Sydney Freelance Journalists and the Notion of Professionalism. Pacific Journalism Review, 13(1), 142-160.
 • Edström, M. ve Ladendorf, M. (2012). Freelance Journalists as a Flexible Work-force in Media Industries. Journalism Practice, 6(5-6), 711-721.
 • Elmore, C. ve Massey, B. (2012). Need for Instruction in Entrepreneurial Jour-nalism: Perspective of Full-Time Freelancers. Journal of Media Practice, 13(2), 109-124.
 • Ertel, M., Pech, E., Ullsperger, P, Knesebeck, O. ve Siegrist, J. (2005). Adver-se Psychosocial Working Conditions and Subjective Health in Freelance Media Workers. Work&Stress: An International Journal of Work, Health&Organisations, 19(3), 293-299.
 • Fröhlich, R., Koch, T. ve Obermaier, M. (2013). What’s the Harm in Moonligh-ting? A Qualitative Survey on the Role Conflicts of Freelance Journalists with Se-condary Employment in the Field of PR. Media, Culture&Society, 35(7), 809-829.
 • Gollmitzer, M. (2014). Precariously Employed Watchdogs? Perceptions of Wor-king Conditions among Freelancers and Interns. Journalism Practice, 8(6), 826-841.
 • Gynnild, A. (2005). Winner Takes It All: Freelance Journalism on the Golobal Communication Market. Nordicom Review, 26(1), 111-120.
 • Hesmondhalgh, D. ve Baker, S. (2011). Creative Labour: Media Work in Three Cultural Industries. London: Routledge.
 • Holton, A. E. (2016). Intrapreneurial Informants: An Emergent Role of Freelance Journalists. Journalism Practice, 10(7), 917-927.
 • Hunter, A. (2016). It’s Like Having a Second Full-Time Job: Crowdfunding, Jour-nalism and Labour. Journalism Practice, 10(2), 217-232.
 • Hunter, A. (2015). Crowdfunding Independent and Freelance Journalism: Nego-tiating Journalistic Norms of Autonomy and Objectivity. New Media&Society, 17(2), 272-288.
 • Jian, L. ve Shin, J. (2015). Motivations Behind Donors’ Contributions to Crowd-funded Journalism. Mass Communication and Society, 18(2), 165-185.
 • Jian, L. ve Usher, N. (2014). Crowd-Funded Journalism. Journal of Computer-Me-diated Communication, 19(2), 155-170.
 • Johnson, J. M. ve Rowlands, T. (2012). The Interpersonal Dynamics of In-depth Interviewing. J. F. Gubrium, J. Holstein, A. Marvasti ve K. McKinney (Ed.), The Sage Handbook of Interview Research içinde (99-113). Los Angeles: Sage.
 • Kaye, J. ve Quinn, S. (2010). Funding Journalism in the Digital Age: Business Models, Strategies, Issues and Trends. New York: Peter Lang.
 • Ladendorf, M. (2012). Freelance Journalists’ Ethical Boundary Settings in Infor-mation Work. Nordicom Review, 33(1), 83-98.
 • Massey, B. ve Elmore, C. (2011). Happier Working for Themselves? Job Satisfa-ction and Women Freelance Journalists. Journalism Practice, 5(6), 672-686.
 • Mathisen, B. R. (2017). Entrepreneurs and Idealists: Freelance Journalists at the Intersection of Autonomy and Constraints. Journalism Practice, 11(7), 909-924.
 • McChesney, R. W. ve Pickard, V. (2011). Will The Last Reporter Please Turn Out The Lights? The Collapse of Journalism and What Can Be Done To Fix It. New York: The New Press.
 • McChesney, R. W. ve Nichols, J. (2010). The Death and Life of American Journa-lism: The Media Revolution That Will Begin the World Again. Philadelphia: Nation Books.
 • Obermaier, M. ve Koch, T. (2015). Mind the Gap: Consequences of Inter-Role Conflicts of Freelance Journalists with Secondary Employment in the Field of Public Relations. Journalism, 16(5), 615-629.
 • Porlezza, C. ve Splendore, S. (2016). Accountability and Transparency of Entrep-reneurial Journalism. Journalism Practice, 10(2), 196-216.
 • Ryan, K. M. (2009). The Performative Journalist: Job Satisfaction, Temporary Workers and American Television News. Journalism, 10(5), 647-664.
 • Smith, V. (2011). Freelance Journalism. J. Owen ve H. Purdey (Ed.), International News Reporting: Frontlines and Deadlines içinde (55-70). USA, UK: Wiley-Bla-ckwell.
 • Solomon, E. F. (2016). How Freelance Journalists Can Help Shape Journalism Education. Journalism and Mass Communication Educator, 71(2), 241-247.
 • Standing, G. (2011). The Precariat: The New Dangerous Class. London: Blooms-bury Academic.
 • Türkiye Gazeteciler Sendikası (2015). Freelance Çalışanlara Basın Kartı Kolaylı-ğı. Erişim: 29 Nisan 2018, https://tgs.org.tr/freelance-calisanlara-uluslararasi-ba-sin-karti-kolayligi
 • Wahl-Jorgensen, K. ve Hanitzsch, T. (2009). Introduction: On Why and How We Should Do Journalism Studies. K. Wahl-Jorgensen ve T. Hanitzsch (Ed.), The Handbook of Journalism Studies içinde (3-16). New York: Routledge.
 • Walters, E., Warren, C. ve Dobbie, M. (2006). The Changing Nature of Work. A Global Survey and Case Study of Atypical Work in the Media Industry. Internati-onal Federation of Journalists.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.