Ayşe DURGUN KAYGISIZ
(Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Isparta,Türkiye)
Yıl: 2019Cilt: 17Sayı: 1ISSN: 2148-029X / 2148-029XSayfa Aralığı: 314 - 332Türkçe

29 0
TÜRKİYE’DE TÜKETİCİ VE REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ İLE SEÇİLMİŞ MAKRO DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: 2010-2018
Bu çalışmadaki amaç Tüketici Güven Endeksive Reel Kesim Güven Endekslerinin seçilmiş makro değişkenler ile ilişkisini VAR modeli ile analiz etmektir. Bu kapsamda iki ayrı model oluşturulmuştur.İlk modelde Tüketici Güven Endeksiile Tüketici Fiyat Endeksi, döviz kuruveBİST-100 Endeksi, ikinci modelde Reel Kesim Güven Endeksiile Sanayi Üretim Endeksi, gösterge faizve istihdam oranıarasındaki ilişki analiz edilmiştir. Çalışmada Türkiye için 2010:01-2018-12 dönemi 108 gözlemden oluşan aylık veri seti kullanılmıştır. Her iki modelde elde edilen ampirik bulgular incelendiğinde,Tüketici Güven Endeksive Reel Kesim Güven Endekslerinin seçilen makro değişkenlerden hem etkilendiği hem de onları etkilediği tespit edilmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Afshar T. (2007), “Stock Return, Consumer Confidence, Purchasing Manager’s Index and Economic Fluctuations” Journal of Business & Economics Research, 8(5), 97-106.
 • Alacahan N.D. ve Yavuz R.A. (2017), “The relationship of Consumer Confidence with Real Exchange Rates: Analysis of Turkey” IIBN International Refereed Academic Social Sciences Journal, Issue:25, 22-40.
 • Albayrak G. (2018), “Türkiye’de Reel Kesim Güven Endeksi ile İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Uygulama” Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(5), 18- 27.
 • Arısoy İ. (2012), “Türkiye Ekonomisinde İktisadi Güven Endeksleri ve Seçilmiş Makro Değişkenler Arasındaki İlişkilerin VAR Analizi” Maliye Dergisi, Sayı:162, 304-315.
 • Ayuningtyas R. Ve Koesrindarto D.P (2014), “The Relationship Between Business Confidence, Consumer Confidence, and Indexes Return: Empirical Evidence in Indonesia Stock Exchange” International Conference on Trends in Economics, Humanities and Management, 21-25.
 • Başel F, Yardımcıoğlu F. (2016), “Tüketici Güven Endeksi ile Makro Değişkenler Arasındaki İlişki” Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (ICPESS), 475-487.
 • Bram J. ve Ludvigson S. (1998), “Does Consumer Confidence Forecast Household Expenditure? A Sentiment Index Horse Race” Economic Policy Review (Federal Reserve Bank of New York), 4(2), 59-78.
 • Canöz İ. (2018), “Borsa İstanbul 100 Endeksi ile Tüketici Güven Endeksleri Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği” Fiscaoeconomia, 2(1), 136-153.
 • Canöz İ. (2017), “An Analysis of Macroeconomic Variables Affecting Real Sector Confidence Index: The Case of Turkey” International Journal of Commerce and Finance, 3(2), 37-47.
 • Caroll C.D., Fuhrer J.C. ve Wilcox D.W. (1994), “Does Consumer Sentiment Forecast Household Spending? If So, Why?” American Economic Review, 84(5), 1397-1408.
 • Chen S.S. (2011), “Lack of Consumer Confidence and Stock Returns” Journal of Empirical Finance, 18(2), 225–236.
 • Christ K.P. ve Bremmer D.S. (2003), “The Relationship Between Consumer Sentiment and Stock Prices” 78th Annual Conference of the Western Economics Association International, Denver, ABD.
 • Eduardo L. ve Brito L. (2004), “Is the Consumer Confidence Index a Sound Predictor of the Private Demand in the United States” Estudios de Economia Aplicada, 22(3), 1-15.
 • Eyüboğlu S. ve Eyüboğlu K. (2018), “Hizmet Güven Endeksi İle Hizmet Sektör Alt Endeksleri Arasındaki İlişkinin Test Edilmesi” Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), 271-282.
 • Fisher K.L. ve Statman M. (2003), “Consumer Confidence and Stock Returns” Journal of Portfolio Management, 30(1), 115-127.
 • Fukuyama F. (2000), Social Capital and Civil Society, IMF Working Paper, No:74.
 • Görmüş Ş. ve S. Güneş S. (2010), “Consumer Confidence, Stock Prices and Exchange Rates: The Case of Turkey” Applied Econometrics and International Development, 10(2), 103-114.
 • Hsu C.C, Lın H.Y. ve Wu J.Y. (2011), “Consumer Confidence and Stock Markets: The Panel Causality Evidence” International Journal of Economics and Finance, 3(6), 91-98.
 • T. Islam T. ve Mümtaz M.N. (2016) “Consumer Confidence Index and Economic Growth: An Empirical Analysis of EU Countries” Euro Economica, 35(2), 17-22.
 • Işık T.T., Şahin İ. ve Aydınkaya I. (2016), “Consumer Confidence Index, The Relationship Between Growth and Inflation: A Case of Turkey” International Journal of Economics, Commerce and Management, 4(4), 295-306.
 • İskenderoğlu Ö. ve Akdağ S. (2017), “Finansal Hizmetler Güven Endeksinin Geçerliliğinin İncelenmesi: Türkiye Örneği” Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3(4), 625-633.
 • Jansen W.J. ve Nahuis N.J. (2003). “The Stock Market and Consumer Confidence: European Evidence” Economics Letters, 79(1), 89-98.
 • Korkmaz T. ve Çevik E.İ. (2009), “Reel Kesim Güven Endeksi İle İMKB 100 Endeksi arasındaki Dinamik Nedensellik İlişkisi” İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 38(1), 24-37.
 • Sum V. (2014), “Effects of Business and Consumer Confidence on Stock Market Returns: Cross- Sectional Evidence” Economics, Management, and Financial Markets, 9(1), 21-25.
 • Tekin B. ve S. Cengiz S. (2018), “Pay Senedi Piyasası ile Tüketici Güven Endeksi Arasındaki Nedensellik ve Eşbütünleşme İlişkileri: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama” Journal of Social and Humanities Sciences Reseach, 5(29), 3837-3847.
 • Topuz Y.F. (2011), “Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği” Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(1), 53-65.
 • Tunalı H. ve Özkan İ.E. (2016), “Türkiye’de Tüketici Güven Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi” İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 3(2), 54-67.
 • Usul H., Küçüksille H. ve Karaoğlan S. (2017), “Güven Endekslerindeki Değişimlerin Hisse Senedi Piyasalarına Etkileri: Borsa İstanbul Örneği” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(3), 685-695.
 • TÜİK, (2016), Türkiye İstatistik Kurumu Metaveri, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21847,(12.01.2019).
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Metaveri, https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/istatistikler/egilim+anketleri/ iktisadi+yonelim+istatistikleri+ve+reel+kesim+guven+endeksi, (03.01.2019).

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.