Cemil AKKAŞ
(Aksaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Hülya BAKIRTAŞ
(Aksaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Sakine ÇİFTÇİ
(Aksaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Yıl: 2020Cilt: 13Sayı: 1ISSN: 2148-2942 / 2148-2942Sayfa Aralığı: 130 - 157Türkçe

36 0
‘NARSİSTAGRAM’: INSTAGRAM KULLANIMINDA NARSİSİZM
Son yıllarda hızla artan kullanıcı sayısı ile Instagram en çok kullanılan sosyal ağlardan biridir. Bireyler sosyal mecraları kendilerini gösterebilme fırsatı olarak görmektedirler. Bu araştırmada Instagram kullanım motivasyonları (bilgi alma, belgeleme, havalı görünme, yenilikçilik), Instagram davranışları (düzenleme, etiket kullanımı, kullanım sıklığı) ve narsisizm arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Ayrıca, bireylerin Instagram kullanım motivasyonları, davranışları ve narsisizm düzeyinin demografik açıdan farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu amaçla 384 lisans öğrencisinden web tabanlı anket yöntemiyle veri toplanmıştır. Araştırma sonucunda, bilgi alma motivasyonunun, Instagram kullanımının arkasındaki en önemli motivasyon olduğu bulunmuştur. Erkek ve kadınların, Instagram motivasyonları birbirine benzerdir. Havalı görünmek ya da popüler olmak isteyen kullanıcılar özel hayatlarına dair görüntüleri takipçileriyle paylaşarak deneyimlerini belgeleme motivasyonu içerisindedir. Aynı zamanda bu kullanıcılar, diğer kullanıcıların da sıkı takipçisi olmaktadır. Düzenleme için kadın kullanıcıların erkeklerden daha fazla süre harcaması bir diğer dikkat çekici bulgudur. Havalı görünme motivasyonu ile narsisizm düzeyi arasında ise pozitif bir ilişki vardır. Araştırma bulguları son kısımda tartışılmış ve gelecek çalışmalara dair önerilerde bulunulmuştur.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akın A, Şahin M, Gülşen M (2015) Çocukluk Çağı Narsisizm Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 203-215.
 • Alanka Ö ve Cezik A (2016) Dijital Kibir: Sosyal Medyadaki Narsistik Ritüellere İlişkin Bir İnceleme, 1(2), 550-568.
 • Alemdar M, İşbilen D, Demirel K, ve Telli N G T (2017) Özçekim Davranışı Narsisizm Göstergesi Olabilir Mi? Özçekim ve Narsisizm Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Nitel Bir Araştırma, Global Media Journal TR Edition, 8, 15, 71-97.
 • Ashmawy M (2016) Ortaöğretim Öğrencilerinde Dindarlık ve Narsisizm İlişkisi (Sinop Örneği), Yüksek Lisans Tezi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
 • Atalay G E (2019) Sosyal Medya ve Çocuk:’Babishko Family Fun TV’ İsimli Youtube Kanalının Eleştirel Bir Analizi, Erciyes İletişim Dergisi, 1, 179-202. Atay S (2010) Çalışan Narsist, Namar, İstanbul.
 • Bagozzi R P ve Y Yi (1988) On the Evaluation of Structural Equation Models, Journal of Academy of Marketing Science, 16, 74-94.
 • Balcı Ş ve Sarıtaş H (2019) Sosyal Medya Kullanımının Bir Belirleyicisi Olarak Narsisizm: Konya’da Yaşayan Kullanıcılar Üzerine Bir İnceleme, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi (AKİL), 31, 689-709
 • Balcı Ş, Bal E ve Delal Ö (2019) Instagram Kullanım Alışkanlıkları ve Motivasyonları ile Narsisizm Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme: Selçuk Üniversitesi Öğrencileri Örneği, Erciyes İletişim Dergisi, 6(2), 955-974, DOI: 10.17680/erciyesiletisim.543430
 • Bondad-Brown B A, Rice R E ve Pearce K E (2012) Influences on TV Viewing and Online User-shared Video Use: Demographics, Generations, Contextual Age, Media Use, Motivations, and Audience Activity, Journal of Broadcasting and Electronic Media, 56, 471-493, http://dx.doi.org/10.1080/08838151.2012.732139.
 • Brown J, Akers M D ve Giacomino D E (2013) Narcissism and Accounting Majors, American Journal of Business Education, 6(3), 375-384.
 • Buffardi L E, ve Campbell W K (2008) Narcissism and Social Networking Web Sites, Personality and Social Psychology Bulletin, 34, 1303-1314, http://dx.doi.org/ 10.1177/0146167208320061.
 • Büyüköztürk Ş, Kılıç Çakmak E, Akgün Ö E, Karadeniz Ş ve Demirel F (2011) Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem, Ankara.
 • Çakır B (2018) Yetişkinlerde Sosyal Medya Bağımlılığı, Narsisizm ve Empati Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Ekşi F (2012) Narsistik Kişilik Özeliklerinin İnternet Bağımlılığı ve Siber Zorbalığı Yordama Düzeyinin Yol Analizi ile İncelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 1683-1706.
 • Evren C (1977) Narsisizm, Çetin, İstanbul.
 • Freud S (2015) Narsizm Üzerine ve Schreber Vakası, B. Büyükkal ve S M Tura (çev), Metis, İstanbul.
 • Frommer D (2010) Here's How To Use Instagram, Business Insider, www.businessinsider.com/instagram-2010-11?op=1, Erişim Tarihi: 14.07.2019.
 • Geçtan E (1997) Psikodinamik Psikiyatri ve Normal Dışı Davranışlar, Remzi, İstanbul.
 • Geçtan E (2015) Psikodinamik Psikiyatri ve Normal Dışı Davranışlar, Metis, İstanbul.
 • Göka E (1990) Narsisizm, Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, Risale, İstanbul.
 • Greenwood D N (2013) Fame, Facebook, and Twitter: How Attitudes About Fame Predict Frequency and Nature of Social Media Use, Psychology of Popular Media Culture, 2, 222-236, http://dx.doi.org/10.1037/ppm0000013.
 • Güleç C ve Köroğlu E (1998) Psikiyatri Temel Kitabı, Hekimler Yayın Birliği, Ankara.
 • Hendin H M ve Cheek J M (1997) Assessing Hypersensitive Narcissism: A Reexamination of Murray's Narcissism Scale, Journal of Research in Personality, 31, 588-599, http://dx.doi.org/10.1006/jrpe.1997.2204.
 • Highfield T (2015) Depicting Social Television on Instagram: Visual Social Media, Participation, and Audience Experiences of #sbseurovision, The International Communication Association Conference, San Juan, Puerto Rico.
 • Jungselius B, Hillman T, ve Weilenmann A (2014) Fishing for Followers: Using Hashtags as Like Bait in Social Media, The 15th Annual Meeting of the Association of Internet Researchers, 22-24 October 2014, AoIR, Daegu, Korea.
 • Kernberg O F (1999) Sınır Durumlar ve Patolojik Narsisizm, M Atakay (çev), Metis, İstanbul.
 • Marcus S R (2015) Picturing' Ourselves into Being: Assessing Identity, Sociality and Visuality on Instagram, The International Communication Association Conference, San Juan, Puerto Rico.
 • Mull I R ve Lee S (2014) ‘PIN’ Pointing The Motivational Dimensions Behind Pinterest, Computers in Human Behavior, 33, 192-200, http://dx.doi.org/10.1016/ j.chb.2014.01.011.
 • Muntinga D G, Moorman M ve Smit E G (2011) Introducing COBRAs: Exploring Motivations for Brand-related Social Media Use. International Journal of Advertising, 30(1), 13-46, http://dx.doi.org/10.2501/IJA-30-1-013-046.
 • Nadkarni A ve Hofmann S G (2012) Why Do People Use Facebook? Personality and Individual Differences, 52, 243-249, http://dx.doi.org/ 10.1016/j.paid.2011.11.007.
 • Ouwerkerk J W ve Johnson B K (2016) Motives for Online Friending and Following: The Dark Side of Social Network Site Connections, Social Media+ Society, 2(3), https://doi.org/10.1177/2056305116664219.
 • Özdemir Z (2015) Sosyal Medyada Kimlik İnşasında Yeni Akım: Özçekim Kullanımı, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2(1), 112-131.
 • Rataj D M (2003) Changes in Pathological Narcissism From Middle to Older Adulthood, Doktora Tezi, Northwestern University Clinical Psychology, Chicago.
 • Rozenblatt S (2002) In Defence of Self: The Relationship of Self-Esteem and Narcissim to Aggressive Behavior Long Island University, Doktora Tezi, University of New England Department of Psychology, Biddeford.
 • Santarossa S, Coyne P, Lisinski C ve Woodruff S J (2019) # fitspo on Instagram: A Mixed-methods Approach Using Netlytic and Photo Analysis, Uncovering the Online Discussion and Author/Image Characteristics, Journal of Health Psychology, 24(3), 376-385.
 • Santrock W J (2011) Yaşam Boyu Gelişim, G Yüksel (eds), Ergenlikte Sosyal Duygusal Gelişim, Nobel, İstanbul.
 • Sheldon P (2008) The Relationship Between Unwillingness to Communicate and Students' Facebook Use, Journal of Media Psychology, 20, 67-75, http://dx.doi.org/10.1027/1864-1105.20.2.6.
 • Sheldon P, Rauschnabel P A, Antony M G ve Car S (2017) A Cross-Cultural Comparison of Croatian and American Social Network Sites: Exploring Cultural Differences in Motives for Instagram Use, Computers in Human Behavior, 75, 643- 651.
 • Sheldon P ve Bryant K (2016) Instagram: Motives for Its Use and Relationship to Narcissism and Contextual Age, Computers in Human Behavior, 58, 89-97.
 • Tatlı E (2018) “Selfıe”: Masum Bir Eğlence Mi, Narsist Kişiliğin Sunumu Mu?, Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı Eğlence ve Ürün Yerleştirme, 3-4 Mayıs 2018, 261-263.
 • Tepret D (2018) Üniversite Öğrencilerinde Facebook ve Instagram Kullanımı ile Narsistik Yapılanma Düzeyleri Arasındaki İlişki, Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Timuroğlu K ve İşcan Ö F (2008) İş Yerinde Narsisizm ve İş Tatmini İlişkisi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22 (29), 239-264.
 • Twenge J M ve Campbell W K (2010) Asrın Vebası: Narsisizm İlleti, Ö. Korkmaz (çev), Kaktüs, İstanbul.
 • Valkenburg P M, Peter J ve Schouten A P (2006) Friend Networking Sites and Their Relationship to Adolescents' Well-being and Social Self-esteem, Cyberpsychology & Behavior, 9(5), 584-590, http://dx.doi.org/10.1089/cpb.2006.9.584.
 • Wagner K (2015) Instagram Is The Fastest Growing Major Social Network, http://recode.net/2015/01/09/instagram-is-the-fastest-growing-majorsocialnetwork/, Erişim Tarihi: 14.07.2019
 • Weiser E B (2015) #Me: Narcissism and Its Facets as Predictors of Selfie-Posting Frequency, Personality and Individual Differences, 86, 477-481, http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2015.07.007.
 • Whiting A ve Williams D (2013) Why People Use Social Media: A Uses and Gratifications Approach, Qualitative Market Research: An International Journal, 16(4), 362-369, http://dx.doi.org/10.1108/QMR-06-2013-0041.
 • Yalın N (2018) Narsistik Kişilik, Empatik Eğilimler, Eleştirel Düşünme ve Saldırganlık Arasındaki İlişkiler, Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Yeniçıktı N T (2016) Halkla İlişkiler Aracı Olarak Instagram: Sosyal Medya Kullanan 50 Şirket Üzerine Bir Araştırma, Selçuk İletişim , 9 (2) , 92-115.
 • Zhang Y, Ni M, Han W ve Pang J (2017) Does# like4like Indeed Provoke More Likes?, In Proceedings of the International Conference on Web Intelligence, August 2017, New York, ACM.
 • Zimbardo P G ve Gerrig J R (2012) Psikoloji ve Yaşam, G. Sart (çev), Nobel, İstanbul.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.