AYŞE ELİF POSOS DEVRANİ
(Türk Alman Üniversitesi, Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü)
İpek KESİCİ
(Türk Alman Üniversitesi, Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü)
Yıl: 2020Cilt: 13Sayı: 1ISSN: 2148-2942 / 2148-2942Sayfa Aralığı: 273 - 293Türkçe

68 0
YENİ MEDYA ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEMLER VE ARAÇLAR NE KADAR YENİ? TÜRKİYE’DEKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE DAİR BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI
Yeni medya, hem iletişim disiplininde hem de disiplinlerarası çalışma alanlarında sıklıklakarşımıza çıkan bir anahtar kelime olma özelliğini korumaktadır. Yeni medya alanındayapılan akademik çalışmalara bakıldığındaysa, araştırılan aracın özne ya da nesnekonumunda olduğu araştırma sorularına cevap aranırken halen geleneksel araştırmayöntemleri ve araçlarının ağırlığı dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, dünyadaki yeni medyaaraştırma yöntemlerindeki yaklaşımlar, Türkiye’deki iletişim çalışmalarında yeni yöntemarayışları ve uygulama örneklerine değinilmiş, Türkiye’de 2013-2018 yılları arasında“yeni medya” konulu lisansüstü tezlerinin araştırma yöntemleri doküman inceleme vemeta analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Dünyadaki yeni medya araştırmalarındakullanılan yöntemlerin, Türkiye’deki öğretim üyeleri tarafından yürütülen çalışmalardada kullanıldığı ve başarılı örneklere imza atıldığı görülmüştür. Ancak, bu yenilikçiyaklaşımların lisansüstü tezler seviyesinde sıklıkla karşılığının olmadığı, daha çokgeleneksel araştırma yöntemleri ve araçları kullanıldığı tespit edilmiştir. Araştırmayöntemleri derslerinin yeni medya araştırma yöntemlerini kapsayacak şekildegenişletilmesi, yeni araçların kullanımı ve erişiminde lisansüstü öğrencilerin gereklieğitimlerden geçirilmesi ve teşvik edilmesi, yeni yöntem ve araçların kısıtlılıkları, etiksorunları, fırsat ve riskleri konusunda bilgilendirilmeleri önerilmekte, böylece yeni yöntemve araçların lisansüstü tezlerdeki uygulamalarının artacağına inanılmaktadır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Ahmed S & Matthes J (2016) Media representation of Muslims and Islam from 2000 to 2015: A meta-analysis. International Communication Gazette, 220-244.
 • Ahmed W & Lugovic S (2019) Social media analytics: analysis and visualisation of news diffusion using NodeXL, Online Information Review, S. 43 No. 1, 149-160.
 • Alyanak B Z (2014) Etnografi ve Çevrimiçi Etnografi. M. Binark (ed.), Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 117- 163.
 • Anbarlı Ö Z (2017, Haziran) Dijital Uzamda Yaşamak: Twitter'da Gündelik Hayat. Doktora Tezi, 14-96. Anadolu Üniversitesi Sos. Bil. Enst., Eskişehir.
 • Bayraktutan G, Binark M, Çomu T, Doğu B, İslamoğlu, G & Aydemir, T A (2011) Sosyal Medyada 2011 Genel Seçimleri Nitel-Nicel: Ara yüzey İncelemesi, Selçuk İletişim Journal of Selcuk Communication, 5-29.
 • Boulianne S (2015) Social Media use and participation: a meta analysis of current research International, Communication & Society, 524- 538.
 • Boulianne S & Theocharis Y (2018) Young People, Digital Media, and Engagement: A Meta-Analysis of Research. Social Science Computer Review, 2-18.
 • Consalvo M. & Ess C (2011) The Handbook of Internet Studies, Wiley-Blackwell, Oxford.
 • Çalık M & Sözbilir M (2014) İçerik Analizinin Parametreleri, Eğitim ve Bilim Derg, 174, 33-38.
 • Çomu T ve İslam H (2014) Web İçeriklerinin Metin Temelli Çözümlenmesi. M.Binark (ed), Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 27.
 • Es E K Wieringa, M ve Schäfer T M (2018) Proceedings of the 2nd International Conference on Web Studies, 3-5 Oct 2018,Tool Criticism: From Digital Methods to Digital Methodology, Paris, 24-27.
 • Güz N ve Yeğen C (2018) Bir Dijital Gazetecilik Biçimi: Robot Gazetecilik, Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu Bildiri Kitabı, 17-18 Ekim 2018, İLAD, 328-339. http://cida.mersin.edu.tr/assets/kitaptammetinson.pdf Erişim tarihi: 12.11.2019.
 • Jensen B K (2011) New Media, Old Methods – Internet Methodologies and the Online/Offline Divide. M. Consalvo, & C. Ess içinde, The Handbook of Internet Studies, Wiley-Blackwell, Oxford, 44-48.
 • Jensen K (2011) New Media, Old Methods – Internet Methodologies and the Online/Offline Divide. M. Consalvo, & C. Ess içinde, The Handbook of Internet Studies, Wiley-Blackwell, Oxford, 43-58.
 • Kalyon A, Balcı İ ve Şahin M (2016) İnternet bağımlılığının medyada yansımaları, Journal of Human Sciences, 2521-2532.
 • Koolen M van Gorp J ve van Ossenbruggen, J (2017) Lessons Learned from a Digital Tool Criticism Workshop, Benelux.
 • Kosinski M, Matz S, Gosling G S Popov, V ve Stillwell D (2015) Facebook as a Research Tool for the Social Sciences. American Psychologist, 543-556.
 • Lewis S C, Zamith R & Hermida A (2013) Content Analysis in an Era of Big Data: A Hybrid Approach to Computational and Manual Methods. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 34-52.
 • Manovich L (2012) How to Compare One Million Images? B. D.M içinde, Understanding Digital Humanities, Palgrave Macmillan, London, 249-278.
 • McCormick T H, Lee H, Cesare N, Shojaie A S ve Spiro E (2015). Using Twitter for Demographic and Social Science Research: Tools for Data Collection and Processing. Sociological Methods & Research, 390-421.
 • Mert E (2014) Anket, Çevrimiçi Anket Tekniği ve Çevrimiçi'nde Anket Uygulaması. M. Binark (ed.), Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 88-116.
 • Morva O (2017) Chicago Sosyoloji Okulu’nun Etnografik Mirasını Yeniden Okumak: Dijital Etnografi Çağında Sembolik Etkileşimcilik. Moment Dergi Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi, 135-154.
 • Narin B (2018) A Netnography Study About Wapa as a Mobile Dating Application. Journal of Cultural Studies, Faculty of Communication, Hacettepe University, 343- 367.
 • Odijk J (2019) ehumanities.nl. ehumanities.nl: https://www.ehumanities.nl/clariah/ adresinden alındı, Erişim Tarihi: 14.05.2019.
 • Rymes B ve Leone A R (2014) Citizen Sociolinguistics: A New Media Methodology for Understanding Language and Social Life, Working Papers in Educational Linguistics, 26-43.
 • Schäfer M S ve Schlichting I (2014) Media Representations of Climate Change: A Meta-Analysis of the Research Field. Environmental Communication, 143-159.
 • Smith A M, Rainie L ve Himelboim I (2014) Mapping Twitter Topic Networks: From Polarized Crowds to Community Clusters, Pew Research Center, 1-57.
 • Vázquez D L (2017) The Usefulness of Social Networks as Research Tools for the Media. R. A. Freire F. içinde, Media and Metamedia Management, Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, Cham, 397-403.
 • Van Es K, Wieringa M ve Schäfer T M (2018) Tool criticism: From Digital Methods to Digital Methodology, International Conference on Web Studies, Paris, 24-27.
 • Yakar M ve Eteman S F (2017) Türkiye'de iller arası göçlerin nodexl ile sosyal ağ analizi., Göç Dergisi, 82- 109.
 • Yanık A (2017) Sosyal Medyada Yükselen Nefret Söyleminin Temelleri. Global Media Journal TR Edition, 8(15), 364-383.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.