Aysel AY
(Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi)
Yıl: 2020Cilt: 13Sayı: 1ISSN: 2148-2942 / 2148-2942Sayfa Aralığı: 314 - 337Türkçe

17 0
MEDYA VE KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ ELEŞTİRİSİNİN YENİDEN ÜRETİMİ
Modern dönemin kültür anlayışının, kitle iletişim araçlarının ve teknolojisinin eleştirisini yapan Frankfurt Okulu ve Kültürel Çalışmalar’ın düşünürlerinin söylemleri günümüze de ışık tutmaktadır. Dahası geleneksel iletişim teknolojileri ile üretilen kültür biçimlerine yönelik eleştirel bakış açısı, günümüz yeni medyası aracılığıyla yeniden üretildiği düşünülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı; geleneksel kitle iletişim araçlarının eleştirisini barındıran ‘Kitle Kültürü’, ‘Kültür Endüstrisi’, ‘Elitist Kültür’ ve ‘Popüler Kültür’ kavramlarının, günümüz kitle iletişim teknolojileri açısından yeniden üretiminin bir okumasını yapmaktır. Bu nedenle çalışmada günümüz kitle kültürünü, dolayısıyla kültür endüstrisini yansıtan sosyal medyaya atıfta bulunularak, teorik bir tartışma yürütülecek ve kitle iletişim araçlarına yönelik düşüncelerin yeniden üretimine dikkat çekilecektir.
DergiDerlemeErişime Açık
 • Adorno T W (2013) Kültür Endüstrisini Yeniden Düşünürken, COGİTO Dergisi, 65-84.
 • Adorno T W ve Horkheimer M (2010) Aydınlanmanın Diyalektiği, Nihat Ülner. ve Elif Öztarhan Karadoğan (çev.), Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
 • Althusser L (2000) İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Arık M B (2004) Popüler Kültüre Temel Yaklaşımlar, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, 327-345.
 • Aristoteles (2004) Retorik, Mehmet H Doğan (çev.), Cogito YKY Yayınları, İstanbul.
 • Baudrillard J (2006) Sessiz Yığınların Gölgesinde Toplumsalın Sonu, Oğuz Adanır (çev.), Doğubatı Yayınları, Ankara.
 • Benjamin W (2002) Pasajlar, Ahmet Cemal (çev.), YKY Yayınları, İstanbul.
 • Berman M (2012) Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, Ümit Altuğ ve Bülent Peker (çev.), İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Best S ve Kellner D (2011) Postmodern Teori Eleştirel Soruşturmalar, Mehmet Küçük (çev.), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Cuche D (2013) Sosyal Bilimlerde Kültür Kavramı, Turgut Arnas (çev.), Bağlam Yayıncılık, İstanbul.
 • Erdoğan İ ve Korkmaz A (2011) Kültür ve İletişim, Halk Kültürü Kitle Kültürü ve Popüler Kültürün Üretim Dağıtım Tüketim Pratiklerinin Doğası, Erk Yayınları, Ankara.
 • Fuchs C (2017) Google Kapitalizmi, Çağla Çavuşoğlu (çev.), Filiz Aydoğan (edt), Yeni Medya Kuramcılarından Yeni Medya Kuramları, Der Yayınları, istanbul, 71- 83
 • Güngör N (2013) İletişim Kuramlar Yaklaşımlar, Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • Hall S ve Jacques M (1995) Yeni Zamanlar 1990’larda Politikanın Değişen Çehresi, Abdullah Yılmaz (çev.), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Hearn A and Schoenhof S (2016) From Celebrity to Influencer Tracing the Diffusion of Celebrity, P David Marshall, & Sean Redmond (eds), A Companion to Celebrity, John Wiley & Sons Inc, Melbourne, 198-211.
 • Horkheimer M (1998) Akıl Tutulması, Orhan Koçak (çev.), Metis Yayınları, İstanbul.
 • Jay M (2014) Diyalektik İmgelem Frankfurt Okulu'nun Tarihi ve Çalışmaları [1923-1950], Sevgi Doğan (çev.), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Kellner D (2010) Frankfurt Okulu'nu Yeniden Değerlendirmek: Martin Jay'in Diyalektik İmgelem'inin Eleştirisi, Armağan Öztürk (çev.), Hüseyin Emre Bağce (edt), Frankfurt Okulu, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 134-164.
 • Kumar K (2010) Sanayi Sonrası Toplumdan Post-modern Topluma Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları, Mehmet Küçük (çev.), Dost Kitabevi, Ankara.
 • Lee J Kao H A ve Yang S (2014) Service İnnovation and Smart Analytics for İndustry 4.0 and Big Data Environment, Procedia Cirp, 3-8.
 • Maigret E (2012) Medya ve İletişim Sosyolojisi, Halime Yücel (çev.), İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Marcuse H (2010) Tek-Boyutlu İnsan İleri İşleyim Toplumunun İdeolojisi Üzerine İncelemeler, Aziz Yardımlı (çev.), İdea Yayınevi, İstanbul.
 • Marx K ve Engels F (2012) Alman İdeolojisi [Feuerbach] Materyalist Ve İdealist Anlayışlarınkarşıtlığı, Sevim Belli (çev.), Sol Yayınları, Ankara.
 • Mcluhan M (2005) Yaradanımz medya, Ünsal Oskay (çev.), Merkez Kitaplar, İstanbul.
 • Morozov E (2011) The net delusion: How not to liberate the world, Penguin, UK
 • Nietzsche F (2018) Böyle Söyledi Zerdüşt, Mustafa Tüzel (çev.),Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul.
 • Oskay Ü (2013) Yıkanmak İstemeyen Çocuklar Olalım, YapıKredi Yayınları, İstanbul.
 • Özdemir N (2011) Edebiyat Ve Ekonomi Kültürel Ekonomik Bir Alan Olarak Edebiyat, Millî Folklor, 101-114.
 • Özdemir Z (2015) Sosyal Medyada Kimlik İnşasında Yeni Akım: Özçekim Kullanımı, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 112-131.
 • Özkan H H (2006) Popüler Kültür ve Eğitim, Kastamonu Eğitim Dergisi, 29-38.
 • Swingewood A (1996) Kitle Kültürü Efsanesi, Aykut Kansu (çev.), Bilimve Sanat Yayınları, Ankara.
 • Tutal N (2005) Küreselleşme İletişim Kültürlerarasılık, Kırmızı Yayınları, İstanbul.
 • Williams R (1993) Kültür, Ertuğrul Başer (çev.), İletişim Yayınları, İstanbul.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.