Gonca YILDIRIM
(İstanbul Aydın Üniversitesi)
Yıl: 2020Cilt: 13Sayı: 2ISSN: 2148-2942 / 2148-2942Sayfa Aralığı: 438 - 470Türkçe

40 0
Halkla İlişkilerde Paydaş Teorisi Perspektifinden Kurum İçi İletişimin Çalışanların Kurumsal Bağlılıklarına Etkisi
Bir kurumun yönetsel, kurumsal ve stratejik kararlarını etkileyen ve bunlardan etkilenen sosyal paydaş gruplarından olan çalışanlar yani insan sermayesi, işletmelerin varlıklarını sürdürmelerini sağlayan ana kaynaklardan biridir. Bu değerli sermayenin kurumdaki verimliliğinin, motivasyonunun, devamlılığının, bağlılığının sağlanması ve artırılmasında halkla ilişkiler ve kurum içi iletişim önemli bir unsurdur. Çok boyutlu iletişimin belli bir kurumsal kültür çerçevesinde kurgulanıp tüm çalışanlara benimsetilmesi ve yönetilmesi sonucunda çalışanların iş memnuniyeti ve işe bağlılıklarının artması ise genelde beklenen bir durumdur. Bütün bu değişkenlerden yola çıkılarak yapılan bu çalışmada da sosyal paydaş grubunun önemli bir ayağını oluşturan çalışanlar, kurum içi iletişimin hangi boyutları ile karşılaşmaktadır ve bunların akışı ne ölçüde sağlanmaktadır sorularının cevapları aranmaktadır. Ayrıca bu çalışma kapsamında, kurum içi iletişim faaliyetleri ile çalışanların kurumsal bağlılığı arasında nasıl bir ilişki vardır sorunsalı incelenmektedir. Literatürde kurumsal bağlılıkla birlikte motivasyon, iş tatmini, verimlilik, işten ayrılma isteği gibi konular sıklıkla insan kaynakları açısından ele alınırken; halkla ilişkiler ve iletişim disiplinleri çerçevesinde çok az işlenmesi bu çalışmayı farklı ve önemli kılmaktadır. Çalışmada anket yöntemi ile iki kamu kurumu ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren iki özel kurumda çalışanların kurumsal bağlılıkları, kurum içi iletişim perspektifinden incelenmiştir. Verilerin analizi için SPSS 25 Programı kullanılmış ve kurum içi iletişimle kurumsal bağlılık arasında anlamlı ve olumlu bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aktan , C., & Börü, D. (2007). Kurumsal Sosyal Sorumluluk. C. Aktan, & D. Börü (Dü) içinde, Kurumsal sosyal sorumluluk. İstanbul: İGİAD.
 • Freeman , E. (1984). Strategic management a stakeholder approach. Boston: Pitman.
 • Jo, S., & Shim, S. (2005). Paradigm shift of employee communication:the effect of management communication on trusting relationships. Public Relations Review, 31(2), s. 277–280.
 • Metcalfe , C. (1998). The stakeholder corporation. A European Review Business Ethics, 7(1), s. 30-36.
 • Theaker, A. (2006). Halkla ilişkilerin el kitabı. İstanbul: MediaCat Yayınları.
 • Tolentino, R. (2013). Organizational commitment and job performance of the academic and aministrative personnel. International Journal of Information Technology and Business Management, 15(1), s. 51-59.
 • Allen , N., & Meyer , J. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal Of Occupational And Organizational Psychology, 63(1), s. 1-18.
 • Bağdoğan, S., & Sarpbalkan, D. (2017). Çalışanların örgütsel bağlılığını etkileyen bir faktör olarak dönüşümcü liderlik algısı. Yönetim Bilimleri Dergisi.
 • Chan, S., & Lai, H. (2017). Understanding the link between communication satisfaction, perceived justice and organizational citizenship behavior. Journal Of Business Research, 70, s. 214–223. doi:10.1016/j.jbusres.2016.08.017
 • Cinches , M. (2013). Organizational retention capability models:the case of autonomous universities in Southern Philippines. Liceo Journal Higher Education Research, 8(1), s. 44-68.
 • Cowan, D. (2017). Strategic internal communication how to build employee engagement and performance (Second edition b.). New York: Kogan Page.
 • Çarıkçı , İ., & Küçükeşmen, E. (2017). Kamu çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeylerinin demografik özelliklere göre analizi: Isparta örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(3), s. 745-756.
 • Çöllü, F., & Summak, E. (2010). Örgütsel iletişim örgütsel bağlılığa etkisi:Konya’da bulunan mali müşavir çalışanları üzerine bir araştırma. SelçukÜniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 13(2), s. 273-288.
 • Downs , C., & Hazen , M. (1977). A factor analytic study of communication satisfaction. Journal of Business Communication, 14(3), s. 63-73.
 • Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison , S., & Sowa, D. (1986). Perceived organizational support,. Journal Of Applied Psychology, 71(3), s. 500-507.
 • Ersoy , S., & Bayraktaroğlu , S. (2010). Örgütsel bağlılık. D. Özler içinde, Örgütsel Davranışta Güncel Konular. Bursa: Ekin Basım-Yayın.
 • Grunig, J. (2005). İç iletişimde simetrik sistemler. J. Grunig içinde, Halkla ilişkiler ve iletişim yönetiminde mükemmellik (E. Özsayar, Çev.). İstanbul: Rota.
 • Grunig, L., Grunig, J., & Dozier, D. (2002). Excellent public relations and effective organizations: a study of communication management in three countries. Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Gülnar, B. (2009). İletişim doyumu boyutları ile örgütlenme yapısı ilişkisi: Selçuk Üniversitesi akademisyenleri örneği. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 5(4), s. 62-82.
 • Hanaysha , J., & Tahir , P. (2016). Examining the effects of employee empowerment, teamwork, and employee training on job aatisfaction. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 229, s. 272-282.
 • Hargie, O., Tourish , D., & Wilson , N. (2002). Communication audits and effects of increased .nformation: a follow-up study. The Journal of Business Communication(39), s. 414- 436.
 • Kang, M., & Sung, M. (2017). How symmetrical employee communication leads to employee engagement and positive employee communication behaviors: the mediation of employee-organization relationships. Journal of Communication Management, 21(1), s. 82-102. doi:10.1108/JCOM-04-2016-0026.
 • Kim, J. N., & Rhee, Y. (2011). Strategic thinking about employee communication behavior (ecb) in public relations: testing the models of megaphoning and scouting effects in korea,,. Journal of Public Relations Research, 23(3), s. 243–268.
 • Krishnan, V., & Arora , P. (2008). Determinants of transformational leadership and organizational citizenship behavior. Asia Pacific Business Review, 4(1), s. 34-43.
 • Liu , E., & Huang, J. (2019). Occupational self-efficacy, organizational commitment, and work engagement. Social Behavior and Personality, 47(8).
 • Liu , H., & Liu, T.-T. (2018). Does the new generation of employees have a strong impact on organizational commitment? , August 17-20. 25th International Conference on Management Science & Engineering. Frankfurt: Germany.
 • Lockwood , N. (2007). Leveraging employee engagement for a competitive advantage. SHRM Research Quarterly.
 • Men, R. (2014a). Strategic ınternal communication: transformational leadership, communication channels and employee satisfaction. Management Communication Quarterly, 28(2), s. 264–284.
 • Men, R. L. (2014b). Why leadership matters to ınternal communication: linking transformational leadership, symmetrical communication, and employee outcomes. Journal of Public Relations Research, 26(3), s. 256–279.
 • Men, R. L., & Bowen, S. A. (2017). Excellence in internal relations management. New York: Business Expert Press.
 • Mert , İ., Bekmezci , M., & Eroğluer, K. (2019, Mart). Gayri resmi iletişimin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 7(1).
 • Meyer, J., & Herscovitch , L. (2001). Commitment in the workplace:toward a general model. Human Resource Management Review, 11, s. 299-326.
 • Miller, K. (2012). Organizational communication:approaches and process (6. b.). Boston: Wordsworth Cencage Learning.
 • Mitchell, R., Agle, B., & Wood, D. (1997, October). Toward a theory of stakeholder identification and salience:defining the principle of who and what really counts. The Academy of Management Review, 22(4), s. 853-886.
 • Mowday, R. T., Steers , R., & Porter , L. (1979). The measurement of organizational commitment. Journal of Vocational Behavior,, 14(2), s. 224-227.
 • Özkaya, M., Kocakoç , İ., & Karaa, E. (2006). Yöneticilerin örgütsel bağlılıkları ve demografik özellikleri arasındaki ilişkileri incelemeye yönelik bir alan çalışması, Yönetim ve Ekonomi, 13 (2), Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F., 77-9. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi, 13(2).
 • Peltekoğlu, F. (2009). Halkla İlişkiler Nedir? . İstanbul: Beta.
 • Pincus, J. (1986). Communication satisfaction job satisfaction and job performance. Human Communication Research, 12(3), s. 395-419.
 • Rudes, H. N., & Mihalic, T. (2007). Intellectual capital in the hotel industry:a case study from Slovenia. The International Journal of Hospitality Management(26), s. 188-199.
 • Saltık, B., Ünsar, A., & Oğuzhan, A. (2015). Örgütsel iletişimin örgütsel bağlılığa olan etkisi: bir alan araştırması. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 52(6), s. 47-58.
 • Seitel , F. (2016). Halkla ilişkiler uygulaması. (S. Çakar Mengü , Çev.) Ankara: Nobel Akademik.
 • Seltzer , T., & Zhang, W. (2010). Toward a model of political organization–public relationships: antecedent and cultivation strategy influence on citizens’ relationships with political parties, , 23, 24-45. Journal of Public Relations Research, 23(1), s. 24-45.
 • Shoko , M., & Zinyemba, A. (2014). Impact of employee engagement on organizational commitment in national institutions of higher learning in Zimbabwe. International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences, 3(9), s. 255-268.
 • Soyadı, A. (2020, Temmuz). Çalışma Başlığı. Selçuk İletişim, 13(2), 1-12.
 • Stewart, T. (1991, June 3). Brainpower. Eylül 10, 2019 tarihinde Fortune magazines: https://archive.fortune.com/magazines/fortune/fortune_archive/1991/06/03/75096/inde x.htm adresinden alındı
 • Tett , R., & Meyer , J. (1993, Summer). Job satisfaction organizational commitment turnover intention and turnover: path analyses based on meta‐analytic findings. Personnel Psychology, 46(2).
 • Timuroğlu, M., & Balkaya, E. (2016). Örgütsel iletişim ve motivasyon ilişkisi-bir uygulama. UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), s. 89-113.
 • Tüfekci , N. (2018). Birinci basamak sağlık kurumlarında Öörgütsel bağlılık: demografik özellikler açısından incelenmesine yönelik bir araştırma. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 10(19), s. 460-473.
 • Varona , F. (1996). Relationship between communication satisfaction and organizational commitment in three guatemalan organizations. The Journal of Business Communication, 33(2), s. 111-140.
 • Wasti, A. (2000). Meyer ve Allen’in üç boyutlu örgütsel bağlılık ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik analizi. Kayseri 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitapçığı, (s. 25-27).
 • What is a stakeholder? (2017). Kasım 3, 2019 tarihinde Stakeholdermap: https://www.stakeholdermap.com/stakeholder-definition.html adresinden alındı Yates , K. (2006, Summer). Internal communication effectiveness enhances bottom-line results. Journal Of Organizational Excellence, s. 71-79.
 • Zeffane , R. (1994). Patterns of organizational commitment and perceived management style: a comparison of public and private sector employees. Human Relations, 47(8), s. 977- 1010. doi:10.1177/001872679404700806
 • Zerfass, A., Schwalbach, J., Bentele, G., & Sherzada, M. (2014). Corporate communications from the top and from the center: comparing experiences and expectations of ceos and communicators. International Journal of Strategic Communication(8).

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.