Tuğba YEŞİLYURT
(İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye)
ÜLKÜ BAYKAL
(İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nigthingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
NİLGÜN GÖKTEPE
(Koç Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 7Sayı: 2ISSN: 2149-018XSayfa Aralığı: 238 - 252Türkçe

58 0
Yönetici Hemşirelerin Hemşireleri İşe Almaya İlişkin Görüşleri: Niteliksel Bir Çalışma
Amaç: Bu araştırmanın amacı, yönetici hemşirelerin, hemşirelerin işe alınma sürecine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Yöntem: Araştırma; tanımlayıcı ve fenomenolojik tasarımda niteliksel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiş olup, örnek-lemini farklı kurumlarda görevli, farklı yönetsel pozisyonlarda, farklı deneyim ve eğitime sahip yönetici hemşireler olmak üzere toplam 43 kişi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, alan yazın taranarak hazırlanan yarı yapılandırılmış derinlemesine bireysel görüşme formuyla birebir görüşmeler yapılarak toplanmış ve içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Bulgular: Yönetici hemşirelerin görüşleri araştırma soruları doğrultusunda “işe alma ölçütleri”, “işe alma süreci” ve “işe alma sü-recinde yaşanan sorunlar” olarak üç ana tema ve bu ana temaların alt temaları şeklinde ele alınmıştır. Yönetici hemşirelerin işe almada dikkate aldıkları ölçütler; kişisel özellikler, eğitim, deneyim ve alanında yetkinlik şeklinde belirlenmiştir. Hemşirelerin işe alınma süreci ise; kamu kuruluşlarında merkezi atama şeklinde gerçekleşirken, kurum yöneticilerinin bu süreçte etkin olmadığı, özel hastanelerde ise insan kaynakları biriminin hemşirelerin işe alım sürecinde aktif olarak görev aldığı ve özellikle işe alma kararı-nın verilmesi aşamasında etkili oldukları görülmüştür. İşe alma sürecinde yaşanan sorunlar ise; bütçe yetersizliği, diğer kurumlarla rekabet, yetkin eleman bulma zorluğu, eğitim düzeyinin düşük olmasına bağlı mesleki yetersizlik ve kamu hastanelerinde işgören seçim sürecinde yaşanan ek sorunlar şeklinde ortaya konmuştur. Sonuç: Elde edilen sonuçlar, yetkin hemşirelerin işe alınması için planlı ve etkin işe alım sürecinin önemli olduğunu ve bunun yanı sıra kamu hastanelerinde de adayın bireysel ve mesleki niteliklerini dikkate alan bir seçme ve yerleştirme sisteminin oluşturulma-sının gerekliğini ortaya koymaktadır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aiken, L. H., Sermeus, W., Van den Heede, K., Sloane, D. S., Busse, R., McKee, M., Bruyneel, L. et. al. (2012). Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care: cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in Europe and the United States. BMJ, 344, e1717. https://doi.org/10.1136/bmj.e1717
 • Auerbach, D. I. & Staiger, D. O. (2017). How fast will the registered nurse workforce grow through 2030? Projections in nine regions of the country. Nursing Outlook, 65(1), 116-122. https://doi.org/10.1016/j.outlook.2016.07.004
 • Batterham, P. J. (2014). Recruitment of mental health survey participants using Internet advertising: content, characteristics and cost effectiveness. International Journal of Methods in Psychiatric Research, 23(2), 184-191. https://doi.org/10.1002/mpr.1421
 • Baykal, Ü., Seren, Ş. & Sezgin, B. (2008). Yönetici hemşirelerin işe alma-yükseltmede dikkate aldıkları kriterler ve Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu mezunlarıyla ilgili değerlendirmeleri. Hastane Yönetimi Dergisi, 12(1), 64-71.
 • Benton, D. C. & Shaffer, F. A. (2016). Human Resources for Health 2030 and the regulatory agenda. Journal of Nursing Management, 24(6),705-707. https://doi.org/10.1111/jonm.12420
 • Bingöl, D. (2016). İnsan kaynakları yönetimi (10. Baskı). İstanbul, Türkiye: Beta Basım Yayım.
 • Brandeburg, J. (2014). A nurse residency program model for hiring graduate nurses into clinical tracks. Nurse Leader, 12(5), 52-55. https://doi.org/10.1016/j.mnl.2013.12.010
 • Brewer, C. S., Zayas, L. E., Kahn, L. S. & Sienkiewicz, M. J. (2006). Nursing recruitment and retention in New York State: A qualitative workforce needs assessment. Policy, Politics & Nursing Practice, 7(1), 54-63. https://doi.org/10.1177/1527154406286335
 • Chagani, S. (2012). Hiring the right people. International Journal of Science and Research, 2319-7064, https://www.ijsr.net/archive/v3i9/U0VQMTQxMDI=.pdf
 • Cowin, L. S. & Hengstberger-Sims, C. (2006). New graduate nurse self-concept and retention: A longitudinal survey. International Journal of Nursing Studies, 43(1), 59-70. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2005.03.004
 • Çetin, G. (2008). Hastanelerde çalışan hemşirelerin olumlu iş ortamına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Devlet Memurları Kanunu (1965). https://resmigazete.gov.tr/arsiv/12056.pdf (Erişim:25.08.2019).
 • Erigüç, G., Şahinbaş, F., Demirci, Ş. & Şantaş, G. (2018). Sağlık kurumlarında insan kaynakları alanında yapılan çalışmaların incelenmesi. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), 49-64.
 • https://doi.org/10.11616/asbed.v18i38800.459466 Eşkin Bacaksız, F. & Sönmez, B. (2014). İnsan kaynakları web sitelerinde yer alan hemşire iş ilanlarının incelenmesi, Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 1(3), 112-122. https://doi.org/10.5222/SHYD.2014.112
 • Gautam, K. S. (2005). A summation of online recruiting practices for health care organizations. Health Care Manager, 24(3), 257-267. https://doi.org/10.1097/00126450-200507000-00010
 • Hemşirelik Yönetmeliği (2010). http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/03/20100308-4.htm (Erişim: 14.08.2019)
 • International Council of Nurses (ICN) (2006). International Nurses Day, Safe staffing saves lives. Information and Action Tool Kit. ICN. Jean-Marteau, CH-1201 Genava: 1-16. http://www.icn.ch/indkit2006.pdf (Erişim: 20.07.2019).
 • İkiz, K. (2008). İnsan kaynakları yönetiminde personel seçme ve yerleştirme ve özel bir hastane örneği (Yüksek Lisans Projesi). Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Jones, C. & Gates, M. (2007). The costs and benefits of nurse turnover: A business case for nurse retention. The Online Journal of Issues in Nursing, 12(3). https://doi.org/0.3912/OJIN.Vol12No03Man04
 • Kızıloğlu, S. D. (2012). İnsan kaynakları yönetiminde işe alım (Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Korkmaz, F. & Görgülü, S. (2010). Hemşirelerin meslek ölçütleri bağlamında hemşireliğe ilişkin görüşleri. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 1-17. http://www.hacettepehemsirelikdergisi.org/pdf/pdf_HHD_89.pdf
 • Kovner, C. T., Brewer, C. S., Fateh, İ. F. & Jun, J. (2014). What does nurse turnover rate mean and what is the rate? Policy, Politics & Nursing Practice, 15, 64-71. https://doi.org/10.1177/1527154414547953
 • Marc M., Bartosıewıcz A., Burzynska J., Chmıel Z. & Januszewıcz P. (2019). A nursing shortage-a prospect of global and local policies, International Nursing Review, 66(1), 9-16. https://doi.org/10.1111/inr.12473
 • Oyetunde, M. & Ayeni, O. (2014). Exploring factors influencing recruitment and retention of nurses in Lagos State, Nigeria within year 2008 and 2012. Open Journal of Nursing, 4, 590-601. https://doi.org/10.4236/ojn.2014.48062
 • Özdil, N. (2010). JCI akreditasyonu olan özel hastanelerde personel temini ve uygulaması (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği. (2010). http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4854&MevzuatIliski=0 (Erişim: 20.05.2019)
 • Özkan, Ş. & Uydacı, M. (2015). Türkiye’de sağlık sektöründe insan kaynakları sisteminin incelenmesi, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 11(44), 221-238. https://doi.org/10.14783/od.v11i44.5000080012
 • Özlük, B. & Sur, H. (2017). Türkiye’de hemşireliğin profesyonelleşmesi kapsamında değerlendirilmesi ve Avrupa Birliğine uyum süreci: Niteliksel bir çalışma. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 4(3), 98-106. https://doi.org/10.5222/SHYD.2017.098
 • Taş, F. & Antalyalı, Ö. L. (2015). Kamu hastanelerinde ve özel hastanelerde çalışan hemşirelerin izharcılık (whıstleblowıng) tutumları. MAKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 34-54. https://dergipark.org.tr/tr/pub/makuiibf/issue/25141/265469
 • Twibell, R., Pierre, J., Johnson, D., Barton, D., Davis, C., Kidd, M. & Rook, G. (2012). Tripping over the welcome mat: Why new nurses don’t stay and what the evidence says we can do about it. American Nurse Today, 7(6),1-3. https://avanthealthcare.com/pdf/Why-New-Nurses-Dont-Stay-and-What-the-Evidence-Says-We-Can-Do-About-It.pdf
 • Yalçın, B. & Baykal, Ü. (2012). Özel hastanelerde görevli hemşirelerin sessiz kaldığı konular ve sessiz kalma nedenleriyle ilişkili faktörler. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Derneği, 9(2), 42-50.
 • Yıldızbaşı, E., Öztaş, D., Erciyes, A., Yılmaz, H., Fırat, H., Yalçın, N.,…Akçay, M. (2016). Hasta bağımlılık düzeylerine göre yapılan hemşire insan gücü planlaması: Bir kamu hastanesi örneği. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik E-Dergisi, 4(1), 28-40

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.