Veda YAR YILDIRIM
(Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 20Sayı: 77ISSN: 1304-0278 / 1304-0278Sayfa Aralığı: 40 - 54Türkçe

9 0
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI BAĞLAMINDA AİLELERİN EVDE YAPMIŞ OLDUKLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Araştırmanın amacı, okul öncesi eğitim programı bağlamında ailelerin çocuklarına yönelik evde yapmış oldukları eğitim-öğretim çalışmalarının değerlendirilmesidir. Bu amaçla,çalışma sosyo ekonomik yönden alt düzey çevrede bulunan bir anaokulunda yapılmıştır. Bu değerlendirme eğitimin genel amaçları ve özel amaçları ile okul öncesi eğitim programında yer alan ilke ve kazanımlar açısından yapılmıştır. Nitel olan bu araştırmada olgu bilimdeseni kullanılmıştır. Araştırmanın sosyoekonomik yönden alt düzeyde bir çevrede bulunan okulda yapılmasının nedeni,bu ailelerin çocuklarının eğitimindeki yerlerini değerlendirmektir.Bu araştırmayla sosyoekonomik yönden düşük düzeyde okulun verileri diğeriyle de karşılaştırılabilecektir. Araştırmanın çalışma grubu ölçüt örnekleme ile belirlenmiştir. Araştırmada belirlenen ölçüt sosyoekonomik yönden düşük bir çevrede yer alan okuldur. Nitel araştırma yaklaşımı doğrultusunda tasarlanan bu araştırmada içerik analizi ve betimsel analiz birlikte kullanılmıştır. Ailelerin evde yapmış oldukları eğitim ve öğretimle toplamda 24 beceri alanına yönelik çalışma yaptıkları görülmektedir.Beceriler incelendiğinde,okul öncesi programda öngörülen becerilerden aileler yaklaşık ¼‟ünü yani %25‟ini yapmaktadırlar. Aileler programın kazanımlarına tam destek vermemekle birlikte, programda yer almayan ancak çocukların gelişimini destekleyecek başka çalışmalar da yapmaktadırlar. Araştırma kapsamında görüş alınan ailelerin çocuklarına matematik, yazı yazma, dini konular gibi konularda bilgi öğrettikleri görülmektedir. Bunların nasıl öğretileceği konusunda ailelere özel öğretim ve yöntem-teknik seminerleri düzenlenebilir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Ağgül Yalçın, F. ve Yalçın, M. (2018). Okul öncesi öğretmenlerin okul öncesi eğitimin sorunlarıyla ilgili görüşleri: Ağrı ili örneği. Elementary Education Online, 17(1), 367- 383.http://ilkogretim-online.org.tr. doi 10.17051/ilkonline.2018.413784.
 • Alisinanoğlu, F. D., Bay, N. ve Şimşek, Ö. (2014). Okul öncesi eğitimde okul aile iş birliği ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD),15(1), 1-13.
 • Arabacı, N. ve Aksoy, A.B. (2005). Okul öncesi eğitime katılım programının annelerin bilgi düzeylerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 18-26.
 • Bilaloğlu, G. R. ve Arnas, A. Y. (2019). Okul öncesi eğitimde aile katılımı engelleri ve süreçte karşılaşılan sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3), 804-823. doi: 10.16986/HUJE.2018043536.
 • Bruce, T. (2010). Early childhood: A guide for students (2nd ed.). London: Sage.
 • Cavkaytar, A. (2000). Okul öncesi eğitimde okul, aile, çevre iş birliği. Ş. Yaşar (Ed.), Okulöncesi Eğitimin İlke ve Yöntemleri içinde (s. 133-143). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
 • Cömert, D. ve Güleç, H. (2004). Okul öncesi eğitim kurumlarında aile katılımının önemi: öğretmen-aile -çocuk ve kurum. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1),131-145.
 • Cresswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Çağdaş, A. (2009). Anne-baba-çocuk iletişimi. Ankara: Kök.
 • Çakmak Güleç, H. (2012). Okul öncesi eğitimin temel ilkeleri. G. Haktanır (Ed.), Okul öncesi eğitime giriş içinde (s.111-140). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çakmak, Ö.Ç. (2010). Okul öncesi eğitim kurumlarında aile katılımı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,1(20) 1-17.
 • Çelenk, S. (2001). Okul dışı etkilerin ilk okuma yazma öğretiminde okuduğunu anlama başarısına katkısı, A.İ.B.Ü. Yayımlanmamış (Yayın Kurulu Kararı Alınmış) Araştırma.
 • Çelenk, S. (2003). Okul başarısının ön koşulu: Okul aile dayanışması. Elementary Education Online, 2(2), 28-34.
 • Erdoğan, Ç., ve Demirkasımoğlu, N. (2010). Ailelerin eğitim sürecine katılımına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(3), 399- 431.
 • Erkan, S. (2011). Farklı sosyoekonomik düzeydeki ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazırbulunuşluklarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(40), 186-197.
 • Genç İlter, B. ve Er, S. (2007). Erken yaşta yabancı dil öğretimi üzerine veli ve öğretmen görüşleri. Kastamonu eğitim dergisi, 15(1), 21-30.
 • Gentles, S. J., Charles, C., Ploeg, J., & McKibbon, K. A. (2015). Sampling in qualitative research: Insights from an overview of the methods literature. The qualitative report, 20(11), 1772-1789.
 • Gordon, T. (1993). Etkili öğretmenlik eğitimi. (Emel Aksay ve Birsen Özkan, Çev.) İstanbul: YA-PA.
 • Gözütok, F. D. (2003). Türkiye‟de program geliştirme çalışmaları. Milli Eğitim Dergisi, 160, 1-13.
 • Günalp, A. (2007). Farklı anne baba tutumlarının okul öncesi eğitim çağındaki çocukların özgüven duygusunun gelişimine etkisi (Aksaray İli Örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Okul Öncesi Öğretmenliği Bilim Dalı, Konya.
 • Kesicioğlu, O. S. ve Alisinanoğlu, F. (2013). Okul öncesi dönem çocukların okul dışı (informal) matematik öğrenme süreçlerine ilişkin aile görüşleri. International Journal of Social Science, 6(7), 671-685. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1765
 • Köksal, O., Dağal, A. B. ve Duman, Ö. A. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programı hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi. International Journal of Social Science, 46, 379-394.
 • Larsen, J. M. & Haupht, J. H. (1997). Integrating home and school. In C.H. Hart, D. C. Burts, & R. Charlesworth (Eds.), Integrated curriculum and developmentally appropriate practice (pp. 389-415). Albany: State University of New York Pres.
 • MEB (2013). Okul öncesi eğitim programı. Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded source book. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage
 • Milli Eğitim Temel Kanunu (1973). https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf. Erişim Tarihi: 25 Şubat 2020.
 • Morrison, G.S., Woika, M. J., & Breffni, L. (2016). Fundamentals of early childhood education. New Jersey: Pearson.
 • Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Oktay, A. (1991). Türkiye‟de okul öncesi eğitimin gelişimi. B. Onur (Yay. Haz.). 2. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi (ss. 289-298) Ankara.
 • Özbey, S. (2009). Anaokulu ve anasınıfı davranış ölçeğinin (PKBS–2) geçerlik güvenirlik çalışması ve destekleyici eğitim programının etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı, Ankara.
 • Özel, E. ve Zelyurt, H. (2016). Anne baba eğitiminin aile çocuk ilişkilerine etkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi,16(36), 9-34 http://dx.doi.org/10.21560/spcd.60151.
 • Özkan, B. ve Girgin, F. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin görsel sanat etkinliği uygulamalarını değerlendirmesi. Electronic Journal of Vocational College.79-85
 • Şahin, F. T. ve Ünver, N. (2005). Okul öncesi eğitim programlarına aile katılımı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 23-30.
 • TDK (2020). Türk Dil Kurumu Sözcükleri. https://sozluk.gov.tr/. Erişim Tarihi: 15 Mart 2020.
 • Temel, F. (2010). Aile eğitimi ve erken çocukluk eğitiminde aile katılım çalışmaları. Ankara: Anı.
 • Tezel, Ş. F. ve Ö ztürek, A. (2010). Anne baba eğitimi ve okul öncesinde aile katılımı. Ankara: Morpa.
 • Ünal, A., Yıldırım, A. ve Çelik, M. (2010). İlkö ğretim okulu müdür ve öğretmenlerinin velilere ilişkin algılarının analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 261-272.
 • Yar Yıldırım, V. ve Orçan, A. (2019). Ailelerin çalışmalarının okul öncesi eğitim programı açısından değerlendirilmesi. Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi EPÖDER. 9-12 Ekim 2019. Ankara Üniversitesi. https://icciepok.com/assets/catalogs/tam-metinbildiri- kitabi.pdf
 • Yavuzer, H. (1995). Yaygın anne-baba tutumları. Ana-baba okulu (5.baskı). İstanbul: Remzi.
 • Yazar, T. ve Erkuş, S. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programındaki değerler eğitimine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 196-211.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Zembat, R. (2012). Okul öncesi öğretmenlerinin okul yöneticisi, meslektaşları ve aileler bağlamında algıladıkları çatışma durumlarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(163). 203-215.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.