Mustafa KOÇ
(Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Niğde, Türkiye)
Selahattin AVŞAROĞLU
(Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye)
Adem SEZER
(Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Niğde, Türkiye)
Yıl: 2004Cilt: 0Sayı: 11ISSN: 1302-1796 / 2667-4750Sayfa Aralığı: 483 - 498Türkçe

276 0
Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarıları ile Problem Alanları Arasındaki İlişki
Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin akademik başarıları ile problem alanları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda ilgili literatür taraması yapılmıştır. Daha sonra K.T.Ü. Fatih Eğitim Fakültesinden rastgele 88 öğrenciye 50 maddeden oluşan Üniversite Öğrencileri Problem Tarama Ölçeği (ÜNÖPTO) uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, üniversite öğrencilerinin problem alanlarını belirlemeyi ve bu alanların, öğrencilerin akademik başarılarına olan etkisini ortaya koymayı sağlayacaktır. Bu amaç doğrultusunda, problem alanları olarak belirlenen; kişiler arası ilişkiler, depresyon, akademik mesleki problemler, aileye yönelik problemler, nevrotik eğilim ve yardım alma davranışı ile ilgili problemler açıklanmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda problem alanlarının birbiriyle olan korelâsyonu da göz önünde tutulmuştur. Bu amaçla gerçekleştirilen korelasyon çalışmasında belirgin olarak aile ile ilgili problem alanı, kişiler arası ilişkilere ilişkin problem alanı, akademik ve mesleki problem alanı ile akademik başarıyı gösterir başarı ortalaması ve başarı değerlendirilmesi değişkenleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca diğer problem alanlarıyla, akademik başarı arasında dolaylı olarak anlamlı ilişkiler söz konusudur.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aydın, G. (l988). “Üniversite Öğrencilerinde Depresyonun Açıklanma Biçimi ve Akademik Başarı İlişkisi”. Ankara: Türk Psikoloji Dergisi.
 • Çuhadaroğlu, F. (1989). “Üniversite Gençliğinde Kimlik Bocalamaları”. Üniversite Genliğinde Uyum Sorunları Sempozyumu Bilimsel Çalışmaları. Ankara: Bilkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Araştırma Merkezi.
 • Çoruh, M. (1989). "Üniversite Gençliğinin Uyum Sorunları". Üniversite Gençliğinde Uyum Sorunları Sempozyumu Bilimsel Çalışmaları. Ankara: Bilkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Araştırma Merkezi.
 • Dökmen, Ü. (1989). "Ana-baba Gençleri Ne Ölçüde Tanıyor?,". Üniversite Gençliğinde Uyum Sorunları Sempozyumu Bilimsel Çalışmaları. Ankara: Bilkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Araştırma Merkezi.
 • Gülerce, A. (1989). "Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sorunları ve Üniversite Danışma Merkezlerine Genel Bakışları ve İlişkileri". Üniversite Gençliğinde Uyum Sorunları Sempozyumu Bilimsel Çalışmaları. Ankara: Bilkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Araştırma Merkezi.
 • Güven, A. (1989). "Üniversite Gençliğinin Kimlik Arayışları". Üniversite Gençliğinde Uyum Sorunları Sempozyumu Bilimsel Çalışmaları. Ankara: Bilkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Araştırma Merkezi.
 • İmamoğlu, O. (1993). "Üniversite Gençliğinin Sorun1arına Yönelik 1982-92'de Yayınlanan Araştırmalara İlişkin Değerlendirme ve Yorumlama". Ankara: Türk Psikoloji dergisi.
 • Kılıçcı, Y. (1989). "Okulda Ruh Sağlığı". Ankara: Sofalı Ofset Tipo Matbaacılık.
 • Maşrabacı, S. (1989). "Yurtta Kalan ve Kalmayan Üniversite Öğrencilerinin Ruh Sağlığını Etkileyen Psikolojik Faktörler". Üniversite Gençliğinde Uyum Sempozyumu Bilimsel Çalışmaları. Ankara: Bilkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Araştırma Merkezi.
 • Özbay, Y. (1996). "Üniversite Öğrencilerinin Problem Alanları ile Yardım Arama Tutumları Arasındaki İlişki". İstanbul: IX. Ulusal Psikoloji Kongresi. Boğaziçi Üniversitesi.
 • Özbay, G. (1997). "Üniversite Öğrencilerinin Problem Alanlarını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Trabzon: K. T. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Özgüven, İ.E. (1974)."Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Zihinsel Olmayan faktörler". Ankara: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Özgüven, İ.E. (1989). "Üniversite Öğrencilerinin Uyum Sorunları İle Baş Etme Yolları". Üniversite Gençliğinde Uyum Sorunları Sempozyumu Bilimsel Çalışmaları. Ankara: Bilkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Araştırma Merkezi.
 • Şahin, N.H. (1989). “Beck Depresyon Envanterinin Üniversite Öğrencileri İçin Geçerliği Güvenirliği”. Ankara: Türk Psikoloji Dergisi. 23, 3-13.
 • Tuğrul, C. (1986). "Gençlik Dönemindeki Aile Sorunlarını Değerlendirme Ölçeği Faktör Yapısı, Güvenlik Yapısı". Ankara: Türk Psikoloji Dergisi.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.