ALİ ŞAHİN
(Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Konya, Türkiye)
Yıl: 2004Cilt: 0Sayı: 11ISSN: 1302-1796 / 2667-4750Sayfa Aralığı: 523 - 547Türkçe

411 0
Yönetim Kuramları ve Motivasyon İlişkisi
İnsanların toplu olarak yaşamaya başlamalarından itibaren daha etkin ve daha verimli örgütler oluşturabilmenin yolları aranmış ve bu konuyla ilgili olarak çeşitli yönetim kuramları geliştirilmiştir. Geliştirilen bu kuramlar ayrıca insanları en iyi şekilde motive etmenin yollarını ortaya koymaya çalışmışlardır. Ancak her kuram bir öncekini hem yönetim hem de motivasyon açısından yeterli görmeyip, örgüt içerisinde insanları motive eden faktörlere farklı açılardan yaklaşmışlardır. Bu çalışmanın amacı bu bakış açılarını Konya’da çalışan yöneticiler düzeyinde ele almaktır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Alexandre, Wexliard, “İktisat ve Sosyal Psikoloji”, Çev: C. Orhan Tütengil, 1961 – 1962 Ders Yılı Sosyoloji Konferansları, İ.Ü. Yay., İstanbul, 1969
 • Armstrong, Michael, A Handbook of Personel Management Practice, Second Edition, London, 1984
 • Ay Ü. ve H.K., “Örgütsel İş Duyumu Etkenleri ve Doyum Düzeylerine İlişkin Yurtkur’da Bir Araştırma”, Ç.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, S.1, 1995
 • Bakan, İ. Motivation and Performance, MBA Dissertation, Converty University, 1995
 • Başaran, İbrahim Ethem, Yönetimde İnsan İlişkileri, Ankara, 1992
 • Baykal, Besim Günümüzde Yönetim: Temel Kavramlar ve Yeni Görüşler, İstanbul, 1974
 • Bulunt, B.E. ve K.A. Spring “MPA Graduates and The Dilemma of Job Satisfaction: Does Crassonig the Sector Line Make a Difference”, Public Personel Management, 20/4, 1994, s. 449 – 456
 • Canman, Doğan, “Personelin Değerlendirilmesinde Yeni Yaklaşımlar ve Türkiye’de Kamu Kesimindeki Uygulama”, AİD, C. 26, S. 1, Mart 1993
 • Devoe, Debbie and Loretto W. Principle, “Mastering Motivation”, http://ehosvgw7.epnet.com/ehostasp?key , 23.05.2002
 • Dilber, Mustafa, “Türk Özel Kesim Endüstri Yöneticilerinde X ve Y Kuramları Açısından Güdülenme”, Yönetim Psikolojisi – II, TODAİE, Yönetmi Psikolojisi II. Ulusal Sempozyumuna Sunulan Bildiriler – Yorumlar – Tartışmalar, 16 – 19 Kasım 1981
 • Drafke, Michel W and Stan Kossen, The Human Side of Organizations, Addison – Wesley, New York, 1997
 • Draft, Richard L, Management, 3th Edition, The Dryden Pres, Orlando, 1994
 • Eren ,Erol, Yönetim ve Organizasyon, Beta Bas. Yay., İstanbul, 1996
 • Ertürk, Mümin, İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, Beta Basım Yayım, İstanbul, 1995
 • Gökçe, Gülise “Kamu Kurumlarında İşgörenlerin Motivasyonu Üzerine Bir Araştırma”, S.D.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, S. 4, 1999
 • Griffin, Ricky W, Management, International Student Edition, 4th Edition, Boston, 1993
 • Güven, H. Sami “İşgörenlerin Güdülenmesinde Bireysel, Kümesel ve Örgütsel Değişkenler”, AİD, C. 14, S. 3, TODAİE, Eylül, 1981
 • Hanks, Kurt, İnsanları Motive Etme Sanatı, Çev: Can İkizler, Alfa Yayınlar, I. Baskı, Temmuz, 1999
 • Hatiboğlu, Zeyyat, Organizasyon: Personel Davranışı ve Yönetimi, Metler Matbaası, İstanbul, 1976l
 • Hodgetts, Richard M. Yönetim, Çev: Canan Çetin ve Esin Can Mutlu, 2. Baskı, İstanbul, 1999
 • Hüseyin Büyükkayıkçı, “İş Değerlendirmesi, Güdüleme ve Ödüllendirme Kriterleri”, Sosyal Sigortalar Kurumu Bülteni, Yıl: 15, S. 77, Temmuz – Eylül 2000, s. 38
 • İlhami Fındıkçı, İnsan Kaynakları Yönetimi, Alfa Yay., 3. Baskı, İstanbul, 2001
 • İnceoğlu, Metin, Güdüleme Yöntemleri, Ankara, 1985
 • Koçel, Tamer, İşletme Yöneticiliği, Yenilenmiş 6. Baskı, Beta Yay., İstanbul, 1998
 • Lundy, Olive and Alan Cowling, Strategic Human Resource Management, International Thomson Business Pres, Boston, 1996
 • Marx, Elisabeth ve Nicki Demby, “Yönetim Kurulunuzu Geleceğe Hazırlayın”, http://insankaynaklari.arthuranderson.com/bireyler/aa/aahc.asp (4.5.2003)
 • Munn, Norman L. Psikoloji İnsan İntibakının Esasları, Çev: Nahid Tendar, 3. Baskı, C. II, İstanbul, 1968
 • Öktem, M. Kemal, “Güdüleme Kurumları ve Yetişen Kamu Yöneticilerimiz: X ve Y Kuramları Üzerine Bir Alan Araştırması”, AİD, C. 24, S. 3, Eylül, 1991
 • Özkalp, Enver, Davranış Bilimleri ve Organizasyonlarda Davranış, Eskişehir İkt. Ticari Bilimler Akademisi Yayınları, Eskişehir, 1988
 • Saylan, Gencay, “Çalışma Özendiricileri”, AİD, C. 6, S. 4, TODAİE, Aralık, Ankara, 1973
 • Şimşek, M. Şerif, Yönetim ve Organizasyon, 6. Baskı, Konya, 2001
 • Şimşek, M.Şerif., “Erzurum Çimento, Şeker ve Yem Fabrikalarında Yönetim ve Sendika Önderlerinin İşgörenlerin Gereksinimlerini Algılama Biçimleri İle İşgörenlerin Kendi Gereksinimlerini Algılama Biçimlerinin Karşılaştırılası” Doçentlik Kollegyum Tebliği, Erzurum, 1983
 • Tara, A. Wenner ve Arthur Andersen, “Çalışanlar Gerçekten Ne İstiyor?”, http://insankaynaklari.arthurandersen.com/bireyler/aa/aahc.asp , 18.04.2002
 • Young, Paul Thomas, Motivation and Emotion: A Survey Of The Determinants of Human And Animal Activity, 3th Edition, New York, 1996
 • Yüksel ,Öznur, “Örgüt Kuramlarındaki Gelişmelerin İnsan Kaynakları Yönetimine Etkileri”, AİD, C. 30, S. 2, Haziran, 1997

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.