Turğay ÖNTAŞ
(Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü)
Okan ÇOBAN
(Milli Eğitim Bakanlığı)
Erdal YILDIRIM
(Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü)
Yıl: 2020Cilt: 52Sayı: 52ISSN: 1300-8889 / 2147-5202Sayfa Aralığı: 579 - 598Türkçe

122 0
Ortaokul Sosyal Bilgiler ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Derslerindeki Öğrenci Başarılarının LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testini Yordama Gücü
Bu çalışmada, ortaokul Sosyal Bilgiler ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerindeki öğrenci başarılarının, LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testini yordanması amaçlandığından araştırma, nicel araştırmaya dayalı ilişkisel tarama yöntemiyle desenlenmiştir. Araştırmada amaçlı örneklem tekniklerinden biri olan kolay ulaşılabilir örneklem kullanılmıştır. Araştırma, Kütahya il merkezindeki 24 ortaokul ve bu okullarda öğrenim gören toplam 960 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, söz konusu iki ders arasında hem ilişkisel hem de yordayıcı anlamlı ilişkilerin olduğu gözlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin, Sosyal Bilgiler dersi güz dönemi birinci yazılı sınav başarı puanları arasında istatiksel olarak anlamlı pozitif bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, öğretmenlerin öğrenme alanları ve ünitelerinin birbirinden bağımsız olmadığı bilinci ile hareket etmeleri ve ilişkili öğrenme konularına yönelik yaşanan eksiklerin giderilmesini öncelemeleri önemlidir. Sosyal Bilgiler dersindeki ünite ya da öğrenme alanlarında yaşanan öğrenme eksiklikleri, bir üst sınıftaki öğrencilerin ders başarısına etki ettiği görülmektedir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akbaba, B. (2007). Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi dersinin amaçlarına yönelik öğrenci görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 339-352.
 • Altıkulaç, A. & Akhan, N. E. (2010). 8. sınıf inkılâp tarihi ve Atatürkçülük dersinde yaratıcı drama yöntemi ve altı şapkalı düşünme tekniğinin kullanılmasının öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 225-247.
 • Atılgan, H. (2018). Türkiye’de kademeler arası geçiş: Dünü-bugünü ve bir model önerisi. Ege Eğitim Dergisi, 19 (1), 1-18.
 • Altıntaş, S. U. (2005). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutum düzeyleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2), 1-12.
 • Bağçeci, B., Döş, B. ve Sarıca, R. (2011). İlköğretim öğrencilerinin üst bilişsel farkındalık düzeyleri ile akademik başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 551-566.
 • Başol, G. ve Zabun, E., (2014). “The predictors of success in Turkish high school placement exams exam prep courses perfectionism parental attitudes and test anxiety”, Educational Sciences: Theory & Practice, 14 (1), 63-87, Doi: 10.12738/estp.2014.1.1980
 • Berkant, H. ve Atmaca, Y . (2016). Sekizinci Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrencilerin Derse Yönelik Güdülerine ve Bilgisayara ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 13 (35) , 123-143.
 • Çakıoğlu, V. (2019). Ortaöğretime Geçiş Sistemine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Çalışkan, H. ve Yiğittir, S. (2008). Sosyal bilgilerde ölçme ve değerlendirme. Tay B. ve Öcal A. (Ed.), Özel öğretim yöntemleriyle sosyal bilgiler öğretimi içinde (ss. 223-290). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Çaylı Abacı, Ç. (2015). Merkezi sistem ortak sınavlarının farklı değişkenler açısından irdelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Çelik, H. ve Katılmış, A. (2010). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin derslerindeki öğrenci başarısını etkileyen unsurlara ilişkin görüşleri. Marmara Coğrafya Dergisi, 22,128 – 153.
 • Çelikel, F. ve Karakuş, M. (2017). TEOG sınavının matematik dersindeki akademik başarıyla ilişkisinin ve matematik dersi öğretim süreci üzerindeki etkilerinin incelenmesi. NEF-EFMED, 11(2), 5-18.
 • Çençen, N. ve Akça-Berk, N. (2014). Ortaöğretim T. C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük dersinde “şiir kullanımına” ilişkin öğretmen görüşleri. Turkish History Education Journal, 3(1), 1-23.
 • Çepni, S., Özsevgeç, T. ve Gökdere, M. (2003). Bilişsel gelişim ve formal operasyon dönem özelliklerine göre ÖSS fizik ve lise fizik sorularının incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 157, 30-39.
 • Çetin, A. ve Ünsal, S. (2018). Merkezi sınavların öğretmenler üzerinde sosyal, psikolojik etkisi ve öğretmenlerin öğretim programı uygulamalarına yansıması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 304-323.
 • Çevik, E. (2009). İlköğretim II. kademe sosyal bilgiler dersi öğretmenlerinin yazılı sınav soruları ile seviye belirleme sınavı sorularının programa uygunluğunun incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Dalak, O. (2015). TEOG sınav soruları ile 8. sınıf öğretim programlarındaki ilgili kazanımların yenilenmiş bloom taksonomisine göre incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Demirel, Ö. (2002). Öğretme Sanatı (3.baskı). Ankara: Pegem. A Yayıncılık.
 • Demircioğlu, G. (2007), Geçerlik ve güvenirlik. Karip, Emin. (Ed.). Ölçme ve değerlendirme içinde (ss. 89-122), Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Dinç, E., Uzun, C. ve Çoban, O. (2014). Eğitimde kademeler arası geçişle ilgili öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(3), 209-235.
 • Dinç, E., Dere, İ. ve Koluman, S. (2014). Kademeler arası geçiş uygulamalarına yönelik görüşler ve deneyimler. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(17), 397-423.
 • Doğan, N., İlhan Beyaztaş, D. ve Koçak, Z., (2012). Sosyal bilgiler dersine ilişkin özyeterlik düzeyinin başarıya etkisinin sınıf ve cinsiyete göre incelenmesi: Erzurum ili örneği. Eğitim ve Bilim, 37(165), 225-237.
 • Emir, S. ve Özdemir, N. (2004). Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersindeki derse ilişkin tutum, akademik benlik kavramı ve öğrencilerin öğrenme stratejilerinin akademik başarıyı yordama gücü. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(8), 89-101.
 • Erdoğan, İ., Meşeci Giorgetti, F. ve Çifcili, V. (2011). Seviye belirleme sınavı yordayıcıları ve eğitim imkânlarında eşitlik sorunu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 215-228.
 • Ergin, A. (2006). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine İlişkin tutumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale.
 • ERG (2017). Liselere Geçişte yeni sistem ve nitelikli ortaöğretim için yol haritası.03.0.2020 tarihinde http:// www.egitimreformugirisimi.org/wpcontent/uploads/2017/03/TEOG_BilgiNotu.07.12.17.web_.pdf. Adresinden erişilmiştir.
 • Erol, H. (2016). Teog sınavında “T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi” ile ilgili sorulan sorular hakkında sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (57), 548-567.
 • Fer, S. (2005) Cumhuriyet dönemi ilköğretim programı üzerinde bir değerlendirme. Cumhuriyet dönemi eğitim politikaları sempozyumu, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi: İstanbul
 • Fraenkel, J. R., Norman E. W. ve Hyun, H. H. (2009). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-HillCompanies.
 • Gül, O. K. ve Yılmazer, A. (2016). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük Dersine karşı tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. International Journal of Social Science, 51, 517-537.
 • Gülmez, N. (2003). Üniversite gençliğinin Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi dersine bakışı. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 57(19), 1043-1088.
 • Gündüver, A.ve Gökdaş, İ. (2011).İlköğretim öğrencilerinin seviye belirleme sınav başarılarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ,2 (1), 30-47.
 • Gür, B. S., Çelik, Z. ve Coşkun, İ. (2013). Türkiye’de ortaöğretimin geleceği: hiyerarşi mi eşitlik mi?. Ankara: SETA Analiz.
 • Güven, B. (2003). İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde alan bağımlılık ve alan bağımsızlık bilişsel stil boyutlarına uygun olarak hazırlanan öğretim etkinliklerinin akademik başarı ve tutumlar üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Hair, J. F., Black, W.C., Babin, B. J., Anderson, R. E. ve Tatham, R. L. (2013). Multivariate Analysis: Pesorson Education Limited.
 • Karadeniz, O., Eker, C. ve Ulusoy, M. (2015). TEOG sınavındaki T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük dersine ait soruların kazanım temelli olarak değerlendirilmesi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 6(18), 115-134.
 • Karakaya, İ. ve Kutlu, Ö. (2002). Ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavının yordama geçerliğine ilişkin bir araştırma. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 1(2), 235-247.
 • Karakoç, G. ve Köse, İ. A. (2018). İlköğretim akademik başarı ölçüleri ile temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınav puanları arasındaki ilişki. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi. 7(2), 121-142.
 • Kaşıkçı, Y., Bolat, A., Değirmenci, S. ve Karamustafaoğlu, S. (2015). İkinci dönem TEOG sınavı fen ve teknoloji sorularının bazı kriterlere göre değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 225-232.
 • Küçüker, E. (2017) Türkiye’de kademeler arası geçiş ve öğrenci akışının gelişimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 50(1), 43-97.
 • MEB, (2006). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, No: 4285.
 • MEB, (2010). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler öğretmen kılavuz kitabı (5.Baskı). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, No: 4286.
 • MEB (2018a). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar). 03.04.2020 tarihinde http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201.812.103847686-SOSYAL%20 B%C4%B0LG%C4%B0LER%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%20.pdf adresinden erişilmiştir.
 • MEB (2018b). T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programı (Ortaokul 8. Sınıf) 03.04.2020 tarihinde http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=355 adresinden erişilmiştir.
 • MEB (2019a). 2019 ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav. eğitim analiz ve değerlendirme raporlama serisi. MEB: Ankara.
 • MEB (2019b). 2019 liselere geçiş sistemi kapsamında ilk yerleştirme sonuçları. eğitim analiz ve değerlendirme raporlama serisi. MEB: Ankara.
 • Metin, M. (2013). Öğrencilerin seviye belirleme sınavındaki başarısına etki eden unsurların farklı değişkenler açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 67-83.
 • Nartgün, Z. (2007), Eğitimde ölçme ve değerlendirme ders içeriğinin ve öğretiminin yenilenen ilköğretim programlarının gerektirdiği ölçme ve değerlendirme yeterlikleri çerçevesinde yeniden düzenlenmesi. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II. 16-18 mayıs 2010. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Neuman, W. L. (2006). Toplumsal araştırma yöntemleri, nitel ve nicel yaklaşımlar (Ö. Sedef, Çev.). İstanbul: Yayın odası.
 • Oğur, M. (2009). Altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumların incelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale.
 • Okutan, S. ve Daşdemir, İ. (2018). Ortaokul öğrencilerinin teog sınavındaki fen bilimleri başarılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 66-81.
 • Önder, E. (2016). Okulların eğitsel kaynakları ve TEOG puanları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(58), 837-848.
 • Ötken, Ş. (2012). İlköğretim 7. sınıf SBS başarısını yordayan değişkenlerin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Ötken, Ş. ve Anıl, D. (2016). İlköğretim 7. sınıf başarısını yordayan değişkenlerin belirlenmesi. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 4(1), 1-15.
 • Öztürk, C. (1999). İlköğretim 4-5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumu. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 11-20.
 • Öztürk, M. (2007), Öğretimi planlama-uygulama ve değerlendirme (Geliştirilmiş 2. baskı). Ankara: Bizim Büro Basımevi.
 • Sarıkaya, U.,Doğan, B.,Aktaş, A.(2017). R ile Sosyal Ağ Madenciliği. Marmara Fen Bilimleri Dergisi 3: 94-10. doı: 10.7240/marufbd.330585
 • Senemoğlu, N. (2005). Gelişim öğrenme ve öğretim, kuramdan uygulamaya. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Sevindik, H. (2009). Akademik başarı puanlarının seviye belirleme sınavı (SBS) 2008 puanları ile ilişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Şad, S. N. ve Şahiner, Y. K. (2016). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sistemine ilişkin öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri. İlköğretim Online, 15(1). 53-76.
 • Şahin Yanpar, T. (1998). İlköğretim sosyal bilgiler ve matematik dersinde çeşitli değişkenlerin öğrenme düzeyini yordama gücü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 45-53.
 • Şimşek, H. ve Demir, A. (2012). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumları ve öğrencilerin tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 1-20.
 • Tay, B. ve Akyürek Tay, B. (2006). Sosyal bilgiler dersine yönelik tutumun başarıya etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 73-84.
 • TED. (2010). Ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş sistemi. Ankara: Durmaz Matbaacılık.
 • Tekin, H. (2007), Eğitimde ölçme ve değerlendirme (18. baskı). Ankara: Yargı Yayınevi.
 • TTKB (2018). İlköğretim kurumları (İlkokul ve Ortaokul) haftalık ders çizelgesi. 03.04.2020 tarihinde https:// ttkb.meb.gov.tr/www/haftalik-ders-cizelgeleri/kategori/7 adlı adresten erişilmiştir.
 • Verim, A. (2006). İlköğretim Düzeyindeki Bazı Başarı Ölçülerinin Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavını Yordama Gücü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yavuz, S., Odabaş, M. ve Özdemir, A. (2016). Öğrencilerin sosyoekonomik düzeylerinin TEOG matematik başarısına etkisi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 7(1), 85-95.
 • Yılmazer, A. ve Demir, S B. (2014). Ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine ve sosyal bilgiler öğretmenine karşı tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Turkish Studies, 9(2), 1705-1718.
 • Yüksek, M. Y., Sevim, E. ve Çelimli, Ç. (2018). Examination of the relationship between test anxiety and selective attention among adolescents. Elementary Education Online, 17(2):864-873

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.