İkram BAĞCI
(Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Hizmet Ve Danışmanlık Bölümü, Sosyal Hizmetler)
Yıl: 2021Cilt: 9Sayı: 26ISSN: 2147-2610 / 2147-2610Sayfa Aralığı: 210 - 236Türkçe

28 0
MUHAFAZAKÂR VE SEKÜLER GENÇLERİN FARKLI KÜLTÜRLERLE BİR ARADA YAŞAMAYA YÖNELİK BAKIŞ AÇILARI
Türkiye’de var olan kültürel farklılıklarla beraber toplumda farklı iki hâkim kültür olarak muhafazakâr-dindar ve seküler- laik kültürlerin varlığından bahsedilebilir. Bu iki hâkim kültürde yer alan yetişkinlerin farklı kültürlere olan bakış açılarından ziyade gençlerin bakış açılarını belirlemek, gelecekte farklı kültürlerle bir arada yaşama açısından yapılması gereken politikalara önemli bir veri kaynağı sağlayabilir. Bu nedenle çalışmada Türkiye’de farklı kültür öbekleri olarak görülebilen Sünnilere, Alevilere, Suriyelilere, Türklere, Kürtlere, cinsel yönelimi farklı olan bireylere, Rumlara ve Ermenilere, muhafazakâr ve seküler gençlerin sosyal mesafe oranları üzerinden bir arada yaşamaya yönelik bakış açıları belirlenmiştir. Gençlerin bu kültürlere olan bakış açılarında ölçüt örnekleme ile belirlenen eğitim, sosyo ekonomik düzey, il (mekân) ve cinsiyet değişkenlerine göre farklılıkların olduğu belirlenmiştir. Çalışmada “Bogardus’un sosyal mesafe ölçeği” literatürce düzenlenerek “Bir arada yaşam ölçeği” olarak katılımcılara uygulanmıştır. Veriler parametrik olmayan testlerle ele alınmış ve likert tipi ölçeklere verilen cevaplar yüzdelik dilime çevrilerek değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırmada seküler ve muhafazakâr gençlerin sosyo ekonomik düzeyi yüksek olanlarıyla eğitim düzeyi yüksek olanların farklı kültürlerle bir arada yaşamaya daha yakın oldukları belirlenmiştir. Cinsiyet açısından kadınların erkeklere oranla farklı kültürlerle bir arada yaşamaya daha olumlu baktıkları görülürken seküler ve muhafazakâr gençlerin farklı kültürlere bakış açılarında muhafazakâr ve seküler olmalarına göre verilerin de değişiklik arz ettiği görülmüştü.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • ADIGÜZEL, Vefa. (25-27 Mart 2016). Toplumsal Değişimde Sorunlu Bir Alan: Din ve Siyaset. (445-464). Toplumsal Değişim Sempozyumu, İnsan ve Medeniyet Hareketi/ Toplumsal Değişim Enstitüsü Yayını Bildiri Kitabı. İstanbul.
 • AKIN, Mahmut Hakkı. (25-27 Mart 2016). İki Modernleşme Arasında Türkiye’de Siyasal Kültür Değişimi. (s. 275-284) Toplumsal Değişim Sempozyumu, İnsan ve Medeniyet Hareketi/Toplumsal Değişim Enstitüsü Yayını Bildiri Kitabı. İstanbul.
 • ARSLAN, Seyfettin. (2015). İlköğretim Öğrencilerinin Farklı Kültürlerle Bir Arada Yaşama Deneyimi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 26, 249-263.
 • BALABAN, Çiğdem Damla. (2013) The Roles of Intergroup Threat Social Dominance Orientation and Rightwing Authoritarianism in Predicting Turk’s Prejudice Toward Kurds. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ SBE, Ankara.
 • BİLGİÇ, Mehmet Sadi., Koydemir, Fatma Serap., Akyürek, Salih. (2014). Türkiye’de Kimlikler Arası Kutuplaşmanın Sosyal Mesafe Üzerinden Ölçümü ve Toplumsal Güvenliğe Etkisi. Bilge Strateji. 6 (11), 163-205.
 • BİRCAN, Hüdaverdi., Karagöz, Yalçın., Kasapoğlu, Yakup. (2003). Ki-Kare ve Kolmogorov Smirnov Uygunluk Testlerinin Similasyon ile Elde Edilen Veriler Üzerinde Karşılaştırılması. Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi. 4 (1), 69-80.
 • BOSCHELE-Aydoğan, Filiz., Ay, Aysel. (2016). Çokkültürlülük Bağlamında Türkiye’de Çokkültürcü Medya ve TRT Kürdi. İnsan ve İnsan. 3 (9), 36-52.
 • BÜLBÜL, Şahamet., Sinan, Melek. (2010). Üniversite Gençliğinin Muhafazakâr Tutumlar Açısından İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.12 (1), 186-217.
 • CEYLAN, Yılmaz. (2015). Türkiye’de Çokkültürlülük Tartışmaları ve Anadolu Aleviliği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 8 (37), 571-582.
 • ÇAHA, Ömer., Köktaş, Emin Mehmet., Çaylak, Adem., Önder, Murat., Akın, Adnan., Kapu, Hüsnü., Çaha, Havva., Senemoğlu, Olkan., Aybas, Meryem., Altınkoz, Oğuzhan., Özer, Gözde., Avcil, Ceren., Doğaner, Ramazan Mehmet. (Nisan- 2018). TRA2 Bölgesi Gençlik Araştırması (Kord; Ömer Çaha). SERKA Kalkınma Ajansı. Kars.
 • ÇOŞGUN, Şengül. (2004). Kültürlerarası İletişim Sürecinde Kalıp Düşünceleresin ve Önyargıların Rolü; Antalya’da Yaşayan Güneydoğulular ile Antalya Yerlileri Arasında Kalıp Düşünceler ve Önyargılar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • ÇOŞKUN, Recai., Altunışık, Remzi., Bayraktaroğlu, Serkan., Yıldırım, Engin. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri-SPSS Uygulamalı. 8. Baskı. Sakarya: Sakarya Kitapevi.
 • DONDURUCU, Zeynep Benan., Uluçay, Ayşe Pınar. (2015). Yeni Medya Ortamlarında Nefret Söylemi; Eşcinsellere Yönelik Nefret Söylemi İçeren Videoların Youtube Üzerinden İncelenmesi. International Journal of Social Sciences and Educational Research. 1 (3),1057-1091.
 • EAGLETON, Terry. (2016). Kültür Yorumları. (Çev: Ö. Çelik). 3. Basım. İstanbul. Ayrıntı Yayınları.
 • ERDOĞAN, Emre. (2016). Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması. https://goc.bilgi.edu.tr/media/uploads/2018/02/05/bilgi-goc-merkezi- kutuplasmaninboyutlari-2017-sunum.pdf (19 Temmuz 2019 tarihinde ulaşılmıştır.)
 • ERDOĞAN, Emre., Semerci, Pınar Uyan. (2018). Fanustan Diyaloglar, Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları. 1. Baskı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • EZGİN, Özlem. (2013). “Alevi Gençliği, Deneyim ve Talepler: Bir Özne Olarak Alevilik”. 2000’li Yılların Türkiye’sinde Genç Olmak. (Ed: D. Lüküslüve H. Yücel).. (176-194). Ankara: Efil Yayınevi.
 • HALL, Edward. Twitchell. (1966). The hidden dimension. New York, NY: Doubleday. HEYWOOD, Andrew. (2016). Siyasal İdeolojiler. (Çev. S. Durgut ve A. K. Çiftçi). 10. Baskı. Ankara: BB101 Yayınları.
 • KARAOĞLU, Ezgi. (2015). The Role of Social Dominance Orientation, Empathy and Perceived Threat in Predicting Prejudice of Turkish Citizens Toward Syrian Immigrants. Yayımlanmamış Doktora Tezi. ODTÜ, Ankara.
 • KAYA, Ayhan. (2014). “Ötekini Anlamak Mümkün mü?”. Der. A. Kaya. Farklılıkların Birlikteliği; Türkiye ve Avrupa’da Bir Arada Yaşama Tartışmaları. İstanbul: Hiperlink Yayınları.
 • KILIÇ, Deniz. (2011). Bir Ötekileştirme Pratiği Olarak Basında Eşcinselliğin Sunumu; Hürriyet ve Sabah Örneği (2008-2009). Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 1 (1), 143-169.
 • LÜKÜSLÜ, Demet., Uzun, Begüm., Taşkın, Yüksel. (2019). Gençler Konuşuyor; Gençlerin Gözünden Dindar Seküler Eksenli Kutuplaşma. İstanbul: Tüses Yayınları.
 • NEYZİ, Leyla. ve Darıcı, Haydar. (2013). Özgürüm Ama Mecburiyet Var: Diyarbakırlı ve Muğlalı Gençler Anlatıyor. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • ÖZCAN, Abdullah Said. (2018). Çokkültürlülük Bağlamında Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacıların Eğitim Sorunu. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • ÖZENSEL, ERTAN. (2013). Doğu Toplumlarında ve Türkiye’de Birlikte Yaşama Arayışı: Çokkültürlülük Mü? Yoksa Yeni Bir Model mi? Akademik İncelemeler Dergisi. 8 (3), 1-17.
 • PAREKH, Bhikhu. (2002). Çokkültürlülüğü Yeniden Düşünmek: Kültürel Çeşitlilik ve Siyasi Teori, (Çev. B. Tanrıseven), Ankara: Phonix Yayınevi.
 • ROSADO, Calep. (2006). What Do We Mean By “Managing Diversity” http://www.edchange.net/multicultural/papers/rosado_managing_diversity.pdf (16 Ocak 2020 tarihinde erişilmiştir).
 • SCATOLİNİ Sergio Abdussalam., Maele, Van Jan., Bartholomé, Manu. (2010), “Developing a curriculum for ‘learning to live together’: building peace in the minds of people”, in European Perspectives on Internationalization, available at: www. exedrajournal.com/docs/s-internacionalizacao/10-133-158.pdf, accessed 9 October 2017.
 • SEMERCİ, Pınar Uyan., Erdoğan, Emre., Önal, Elif Sandal. (2017). Biz’liğin Aynasından Yansıyanlar. Türkiye Gençliğinde Kimlikler ve Ötekileştirme. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • SENEM, Gizem., Arıkan, Arda. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Çokkültürlülük Bağlamında Toplumsal Farklılıklara Bakışı: Fakülteler, Cinsiyet ve Ebeveyn Eğitimi Değişkeni Bazında Bir Araştırma. OPUS – Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 8 (14), 432-447. DOI: 10.26466/opus.393969
 • UZUN, Turgay. (2010). Osmanlı Döneminde Türk Milliyetçiliği İdeolojisinin Kaynakları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 28 (28), 253-267.
 • ÜNAL, Serdar. (2013). Türkiye’de Seküler ve Dini Hayat Tarzlarına Dayalı Toplumsal ve Siyasal Kutuplaşmaların Gündelik Rutinler ve Etkileşimler Bağlamında Sosyolojik Analizi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • VATANDAŞ, Celal., Can, Burhanettin., Aydın, Mustafa., Doğruer, Mete., Tekin, Mustafa., Yaman, Abdulvahap., Özdemir, Şemsettin., Ulukır, Gürsel., Alpaslan, Metin., Özkaya Cevat. (2016). (SEKAM) Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Araştırmalar Merkezi, Türkiye Gençlik Raporu; Gençliğin Özellikleri, Sorunları, Kimlikleri ve Beklentileri., Özet Rapor. İstanbul.
 • YANIK, Celalettin. (2012). Dünyadaki Çokkültürlülük Tartışmaları Bağlamında Türkiye’de Çokkültürlülük Eleştirel Bir Bakış. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • YAYLA, Atilla. (2016). Siyaset Bilimi. 4. Baskı. Ankara: Liberte Yayınları.
 • UZUNSAKAL, Ece., Doğan Yıldız. (2018). Alan Araştırmalarında Güvenilirlik Testlerinin Karşılaştırılması ve Tarımsal Veriler Üzerine Bir Uygulama. Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi. 1, 14-28.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.