Sebile Merve ÖZTÜRK
(Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Karabük, TÜRKİYE)
Ahmet Emre DİNCER
(Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü,Karabük, TÜRKİYE)
Yıl: 2020Cilt: 16Sayı: 30ISSN: 1302-2636 / 1302-2636Sayfa Aralığı: 61 - 76Türkçe

74 0
Karabük’te Bulunan YurtBinalarının Tasarım İlkeleri Üzerine Bir İnceleme
Ailelerinden uzakta eğitim gören öğrencilerin çözülmesi gereken problemlerinden ilki barınmadır. Öğrenci yurtları, bu ihtiyacın karşılanmasında tercihler arasında önemli bir yer tutar. Bu yapıların, mimarî özellikleriyle, öğrencilerin akademik ve sosyal açıdan gelişimine önemli etkileri olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada; kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve memnuniyetlerinin artırılması amacıyla, Karabük’te bulunan öğrenci yurtlarının genel tasarım ilkeleri ele alınmıştır. Bu kapsamda, öncelikle genel bir bakış açısıyla literatür taraması yapılarak yurt binaları ile ilgili kavramlar araştırılmış ve örnek bina incelemeleri sonucunda tasarım ilkeleri belirlenmiştir. Elde edilen ilkeler doğrultusunda, Karabük’te bulunan 12 özel yurt ve 5 devlet yurdu incelenmiştir. İncelenen binaların mekân analizleri yapılmış ve ulaşılan veriler karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Adler, D. (Ed). (1999). Metric Handbook Planning and Design Data. New Delhi: Architectural Press.
 • Aslan, S., & Karaküçük, S. (1997). Devlet Yurtlarında Kalan Bayan Öğrencilerin Rekreasyonel Sorunları. (Ankara Örneği). Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(3), 51-71.
 • Aslanargun, E. (2014). Türkiye’de Yükseköğrenim ve Öğrenci Yurt Hizmetleri Memnuniyeti. Eğitime Bakış Dergisi, 10(30), s. 30-34.
 • Beşkardeş, F. (1970). Öğrenci yurtları yatak odaları standartları. http://dergi.mo.org.tr/dergi-ler/2/207/2793.pdf.
 • Büyükşahin Sıramkaya, S. (2005). Üniversite kampüs yerleşkeleri ve ortak kullanım mekanları.(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Çağatay, K., Yalçın, M. & Yıldırım, K. (2014). Öğrenci Yurdu Odalarının Mekân Kalitesinin Kullanıcıların Fonksiyonel ve Algısal Performansı Üzerine Etkisi; Tahsin Banguoğlu Öğrenci Yurdu Örneği. Tasarım + Kuram Dergisi, 10(18), 53-72.
 • Devlin, A. S., Donovan, S., Nicolov, A., Nold, O., & Zandan, G. (2008). Residence Hall Architecture and Sense of Community. Environment and Behavior, 40(4), s. 487-521.
 • Erdoğan, N. (1999). Bina Bilgisi I (Mimari Tasarıma Hazırlık İlkeleri Ders Notları). Edirne: Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları.
 • Fengler, M. (1963). Heime Studenten- Berfstatigen- Und Altenheime. Stuttgart: Verlagsanstalt Alexander Koch GMBH.
 • Güldiken, N. & Özekicioğlu, H. (2004). Anadolu üniversitelerinde ailelerinden uzakta öğrenim gören öğrencilerin barınmaya ilişkin sorunları (Cumhuriyet Üniversitesi örneğinde). C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5 (1), 163-180.
 • İnceoğlu, N. (1995). Bir Araştırmanın Düşündürdükleri Öğrenci Yurtlarında Planlama Sorunları. Mimarlık Dergisi, 265 (5), 14-16.
 • İzgi, U. (1999). Mimarlıkta Süreç: Kavramlar- İlişkiler.İstanbul: YEM Yayın.
 • Kalyoncu, G. (2006). Kişiselleştirme ve Yere Bağlılık Kavramlarının Yurt Mekânında İrdelenmesi: İTÜ Ayşe-Zeynep Birkan Yurtları Örneği.(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kaya, N. & Weber M.J. (2003). Cross-cultural differences in the perception of crowding and privacy regula-tion: American and Turkish students. Journal of Environmntal Psychology, (23), 301-309.
 • Krasić, S., Pejić, P., Cekić, N., & Veljković, M. (2018). Architectonic analysis of common space organization in contemporary student dormitories around the world. Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 15(3), 507-526.
 • Neufert, E. (2000). Yapı Tasarım Bilgisi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Novalic, A. (2012). İstanbul’daki yurt odalarının, yurt odası planlama ilkeleri bağlamında değerlendiril-mesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Öztürk, S.M. 2017. Karabük’te bulunan yükseköğrenim öğrenci yurtlarının yurt binası planlama ilkeleri bağlamında değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Karabük.
 • Pride L. (1999). Student Housing and Housing for Young People. D. Adler (Yay. haz.) Handbook Planning and Design Data içinde. New Delhi: Architectural Press.
 • Şenyiğit, Ö. & Altan, İ. (2011). Anlamsal ifade aracı olan cephelerin değerlendirilmesine yönelik bir yaklaşım: İstanbul’da Meşrutiyet Caddesi’ndeki cephelerin incelenmesi. Megaron, 6(3), 139-150.
 • Yorgancıoğlu, D. (2004). Steven Holl: A translation of phenomenological philosophy into the realm of architecture. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.