Handan BELLİ
(İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Malatya, Türkiye)
Cafer MUM
(İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Malatya, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 0Sayı: 97ISSN: 1301-0549Sayfa Aralığı: 79 - 108Türkçe

51 0
Klasik Türk Şiirinde Terkiplerdeki Somutlaştırma ve Duygu Aktarımı
Edebî dilde somut ve soyut olanın anlatımında benzetmelere başvurulur. Soyut olanın anlatımında yapılan benzetmeler aynı zamanda birer somutlaştırmadır. Şiirde somutlaştırmaların benzetme yoluyla ve daha çok terkip/tamlama gibi yapılar kullanılarak oluşturulduğu görülmüştür. Klasik Türk şiirindeki terkiplerde somutlaştırma, şairin beyitte oluşturmak istediği hayal ile doğrudan ilgili olup, şiirin kilit taşı görevindedir. Bu çalışmada, klasik Türk şiirinde hemen hemen her şairde rastlanan terkiplerle yapılmış somutlaştırmalar ele alınmıştır. Nâilî ve Neşâtî gibi Sebk-i Hindî şairlerinin yanı sıra Fuzûlî ve Bâkî gibi klasik üslubu benimseyen şairlerden de örnekler seçilerek farklı üsluba sahip şairlerde terkiplerle yapılan somutlaştırma ve duygu aktarımları görülmek istenmiştir. Terkipler aracılığıyla somutlaştırmaların yanında soyut olan duyguların aktarımı da etkili bir şekilde yapılmaktadır. Çalışmanın sonucunda sanatsal dil kullanımlarının gerçekleştiği terkiplerde somutlaştırma ve duygu aktarımı yapılırken şair muhayyilesinin şiire nasıl yansıdığı görülmüştür.
DergiAraştırma MakalesiErişime Kapalı
 • Aksan, Doğan. Şiir Dili ve Türk Şiir Dili. Be-Ta Basım Yayım, 1993.
 • Belli, Handan. Klasik Türk Şiirinde Terkiplerin Edebî Yönü (Fuzûlî, Bâkî, Nâilî ve Neşâtî Örneği). Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi, 2017.
 • Çörtü, Mustafa Meral. Arapça Cümle Kuruluşu ve Tercüme Tekniği. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Yayınları, 2009.
 • Demirel, Şener. “17. Yüzyıl Sebk-i Hindî Şairlerinden Nâilî ve Fehîm’in Şiirlerinde Soyutlama veya Alışılmamış Bağdaştırmalar.” Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları I. Sözde ve Anlamda Farklılaşma: Sebk-i Hindî, ed. Hatice Aynur vd., Turkuaz Yayınları, 2006, ss. 34-89.
 • Doğan, Orhan. Sağlık Bilimleri Alanında Davranış Bilimleri. Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, 1999.
 • Hacızade, Naile. Bilişsel Dilbilim Açısından Duyguların Dili. Çizgi Kitabevi Yayınları, 2012. İbn Sînâ. el-Hatâbe min Kitâbi’ş-şifâ. Thk. M. Selim Sâlim, 1954.
 • Gemuhluoğlu, Zeynep. “Metaforların Kognitif İçeriklerinin Felsefe ve Şiir Dili Açısından İncelenmesi -Fârâbî, İbn Sînâ ve İbn Rüşd Örnekleri-.” M.Ü.
 • İlâhiyat Fakültesi Dergisi, vol. 34, no. 1, 2008, ss. 121-144.
 • İpekten, Haluk, haz. Nailî Divanı. Akçağ Yayınları, 1990.
 • İz, Mahir. Tasavvuf Mâhiye, Büyükleri ve Tarikatler. Haz. Ertuğrul Düzdağ. Kitabevi, 2012.
 • Kaplan, Mahmut, haz. Neşâtî Divanı. Akademi Kitabevi, 1996.
 • Karahan, Leyla, ve Dilek Ergönenç, haz. Hüseyin Cahit, Türkçe Sarf ve Nahiv. TDK Yayınları, 2000.
 • Karahan, Leyla, ve Ülkü Gürsoy, haz. Tâhir Kenân, Kavâid-i Lisân-ı Türkî. TDK Yayınları, 2004. Korkmaz, Zeynep. Gramer Terimleri Sözlüğü. TDK Yayınları, 1992.
 • Korkut, Ece. “Şiirde Duygu Değeri ve ‘Aşk’.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no. 12, 1996, ss. 31-35.
 • Küçük, Sabahattin, haz. Bâkî Divanı. TDK Yayınları, 1994.
 • Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü (MTTS). Ed. Zafer Erginli, Kalem Yayınevi, 2006.
 • Mum, Cafer. Halepli Edîb Dîvânı (İnceleme-Tenkitli Metin-Cinaslar Sözlüğü). Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2004.
 • Parlatır, İsmail, haz. Fuzulî Türkçe Divanı. Akçağ Yayınları, 2012.
 • Pürcevâdî, Nasrullah. Can Esintisi İslam’da Şiir Metafiziği. Çev. Hicabi Kırlangıç, İnsan Yayınları, 1998.
 • Saraç, M. A Yekta. “Tasavvuf Edebiyatında İçki Kavramına Giriş ve Yunus Emre Örneği.” İlmî Araştırmalar: Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri, no. 10, 2000, ss. 135-154.
 • Şahinoğlu, M. Nazif. Farsça Grameri Sarf ve Nahiv. Kitabevi, 1997.
 • Tekin, Arslan. Edebiyatımızda Terimler. Elips Yayınları, 2006.
 • Türk Dil Kurumu (TDK). Türkçe Sözlük. TDK Yayınları, 2011.
 • Türkay, Kaya, haz. Halid Ziya Uşaklıgil, Kavâid-i Lisân-ı Türkî (Türkçe Dil Bilgisi). TDK Yayınları, 1999.
 • Uludağ, Süleyman. Tasavvuf Terimleri Sözlüğü. Kabalcı Yayınevi, 1996.
 • Yıldırım, Ali. “Nedim’in Şiirlerinde Somutlaştırma.” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 12, no. 2, 2002, ss. 211-218.
 • Yıldırım, Ali. “Renk Simgeciliği ve Şeyh Gâlib’in Üç Rengi.” Millî Folklor, no. 72, 2006, ss. 129-140.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.