Ahmet VURGUN
(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Muğla, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 33Sayı: 1ISSN: 2667-6788Sayfa Aralığı: 87 - 107Türkçe

43 0
MAARİF SALNAMELERİNE GÖRE MENTEŞE SANCAĞINDA EĞİTİM-ÖĞRETİM (1898-1904)
II. Abdülhamid döneminde modern eğitim sistemi ve kurumlarının gelişimi hız kazanarak tüm ülke çapında yayılmaya başlamıştır. Diğer yandan yapılan bu faaliyetleri ve ülkedeki eğitimin mevcut durumunu ortaya koyan yayınlar da hazırlanmıştır. Bu dönemde eğitimle ilgili hazırlanan çalışmalardan başlıcasını Maarif Salnameleri oluşturur. Bu araştırmada, Maarif Salnamelerindeki bilgilerden hareketle, Menteşe Sancağında bulunan geleneksel eğitim kurumu medreselerle birlikte modern eğitim kurumları olan; ibtidailer, rüşdiyeler ve idadi ile gayrimüslimlerin okulları incelenmiştir. Bu bağlamda mevcut okulların idari ve öğretim kadrosu, dersleri, okulların açılış tarihi hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca eğitimöğretim faaliyetlerinin ayrılmaz bir bütünü olan ve Menteşe’de bulunan kütüphaneler ve kitap sayıları ile Menteşe Sancağının 19. yüzyıl’ın sonundan 20. yüzyıl’ın başına eğitim durumu tespit edilmeye çalışılmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akyüz, Y. (2011). Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Ali Rıza Bey (2010). Menteşe Sancağının Zirai ve Coğrafi Durumu, Haz. Bayram Akça, Muğla: Melsa Yayınları.
 • Alkan, M. Ö. (2008). Osmanlı İmparatorluğunda Modernleşme ve Eğitim, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c. 6, 9-84.
 • Alkan, M. Ö. (2010). Modernleşme ve Eğitim, II. Abdülhamid Modernleşme Sürecinde İstanbul, Ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Yayınları.
 • Aydın, B. (2009). “Salname”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.36, 51-54.
 • Baltacı, C. (1996). Osmanlı Eğitim Sistemi, Yeni Türkiye Eğitim Özel Sayısı, sayı 7. Ankara.
 • Berkes, N. (1978). Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul: Doğu Batı Yayınları.
 • Birbudak, T. S. (2007). Salnamelere göre Sivas Vilayetinde Eğitim-Öğretim (1898-1903), Kastamonu Eğitim Dergisi, s. 15, No.1, 303-316.
 • BOA, Y.EE. 112/6, 24 C 1286/1 Ekim 1869
 • Çolak, M. (2001). Muğla’da Eğitim (1923-1950), Muğla.
 • Çolak, M. (2003). Milas Yahudileri, Muğla: Milas Belediyesi Kültür Yayınları.
 • Demirel, M. (2002). Türk Eğitiminin Modernleşmesinde Rüşdiye Mektepleri, Türkler, c.15. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
 • Demirel, F. (2010). Mekteb-i İdadi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Doktor Esad (2012). Türkiye’nin Sıhhi-İctimai Coğrafyası Muğla (Menteşe) Sancağı, Haz. Bayram Akça ve Erdoğan Keleş, Muğla: Melsa Yayınları.
 • Ergin, O. N. (1977). Türk Maarif Tarihi, İstanbul: Eser Matbaası.
 • Eroğlu, Z. (2011). Muğla Tarihi, Muğla: Muğla Belediyesi Kültür Yayınları.
 • Erünsal, İ. (2014). II. Abdülhamid Dönemi Türk Kütüphaneciliği ve Kütüphaneleri, Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi, Ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul: Sultanbeyli Belediyesi Yayınları.
 • Fraenkel, J., Wallen N.ve Hyun, H. (2011). How to Design and Evaluate Research in Education, New York: Connect Learn Succeed.
 • Gelişli, Y. (2002). Osmanlı İlköğretim Kurumlarından Sıbyan Mektepleri (Kuruluşu, Gelişimi ve Dönüşümü), Türkler, c.15. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
 • Gün, P. (2006). Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Yönüyle Fethiye (1923-1960), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla: Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gündüz, M. (2013). Osmanlı Eğitim Mirası, Klasik ve Modern Dönem Üzerine Makaleler, Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • İpşirli, M. (2003). Medrese, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 28, 327-333.
 • Koçer, H. A. (1992). Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi (1773-1923), İstanbul: MEB Yayınları.
 • Kodaman, B. (1991). Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Kuran, N. (2009). Haskala’nın Yahudi Eğitimine Etkisi: Alliance Israelite Universelle ve Toplumsal Dönüşüm “İstanbul AIU Okulları Örneği ile” Milel ve Nihal, 6 (2), 323-341.
 • Kütükoğlu, M. (2010). Menteşe Sancağı 1830 (Nüfus ve Toplum Yapısı), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Mardin, Ş. (1994). Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Maarif-i Umumiye Nezaret-i Celilesi İdaresinde Bulunan Mekatib-i İbtidaiye, Rüşdiye, İdadiye, Âliye ile Mekatib-i Husûsiye ve Ecnebiyenin ve Dersaadet’te Taharri-i İcra Kılınan ve Taşrada Mevcud Bulunan Kütübhanelerin İstatistiki, 1310-1311 Sene-i Dersiye-i Maliyesine Mahsustur, Dersaadet: Matbaa-i Osmaniye (Maarif İstatistiği 1310-1311).
 • Merçil, E. (2004). Menteşeoğulları, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 29, 152-153.
 • Merriam, S. B. (2013). Qualitive research: A Guide to design and implementation, Çev. Ed. Selahattin Turan, Ankara: Nobel Akademik Yayınları.
 • Mete, Z. (2004). “Menteşe”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi c. 29, 150-152.
 • Nurdoğan, A. (2016). Modernleşme Döneminde Osmanlı’da İlköğretim (1869-1914), İstanbul: Çamlıca Yayınları.
 • Öztürk, C. (2008). Rüşdiye, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi c. 35, 300-303.
 • Öztürk, C. (2000). İdadi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 21, 464-466.
 • Pakalın, M. Z. (1993). Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c. III, İstanbul: MEB Yayınları.
 • Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye, 1316, İstanbul.
 • Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye, 1317, İstanbul.
 • Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye, 1318, İstanbul.
 • Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye, 1319, İstanbul.
 • Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye, 1321, İstanbul.
 • Salname-i Vilayet-i Aydın, 1315.
 • Salname-i Vilayet-i Aydın, 1321.
 • Sarıçelik, K. (2010). Konya’da Modern Eğitim Kurumları (1869-1919), Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Sezen, T. (2006). Osmanlı Yer Adları. Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • Somel, S. A. (2010). Osmanlı’da Eğitimin Modernleşmesi (1839-1908). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Vurgun, A. (2016). II. Abdülhamid Döneminde Simav Kazasında Eğitim, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 48, 19-37.
 • Vurgun, A. (2018). II. Abdülhamid Döneminde Bursa’da Eğitim-Öğretim Faaliyetleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınları.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.