ADEM UZUN
(Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Bursa, Türkiye)
Salih BALTALI
(-)
Yıl: 2020Cilt: 33Sayı: 1ISSN: 2667-6788Sayfa Aralığı: 129 - 156Türkçe

36 0
PROGRAMLAMA ÖĞRETİMİNDE KULLANILABİLECEK YAZILIMLARA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Bu çalışmanın amacı BT öğretmenlerinin programlama öğretiminde kullanılabilecek bazı yazılımların kullanılabilirlik ve tasarım yönleriyle ilgili görüşlerini incelemektir. Çalışmada Scratch 1.4, Microsoft Small Basic 1.2, Microsoft Kodu Game Lab 1.4.64 ve Robomind 6.01 yazılımları incelenmiştir. Çalışmaya Bursa ilinde ortaokulda görev yapan 92 Bilişim Teknolojileri (BT) öğretmeni katılmıştır. Bu yazılımların arayüz tasarımı ve kullanılabilirlik incelemesinde Nielsen’in (2015) sezgisel (heuristic) rehberi esas alınmıştır. Bu rehberin orijinali, araştırma amaçları doğrultusunda düzenlenerek elektronik bir form halinde öğretmenlere iletilmiştir. Araştırma nicel araştırma desenlerinden tekil tarama modeli temel alınarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin frekans, ortalama ve yüzdeleri hesaplanıp katılımcıların araştırma konusuna göre fikri yönü incelenmiştir. Araştırmada elde edilen veriler ışığında, programlama öğretiminde yazılım olarak görsel araç kullanımının, öğrenciler için pozitif etkiye sahip olacağı yönünde görüşlere ulaşılmıştır. BT öğretmenleri bu araçların genel itibarıyla ortaokul kademelerine daha uygun olduğu yönünde görüş belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra Small Basic 1.2 yazılımının ortaokulda kullanılabileceği gibi içerdiği kod tabanlı yapı nedeniyle profesyonel dillere daha yakın durduğundan lise kademesinde de yararlanılabileceği ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan, katılımcılara göre yazılım hazırlanırken kullanılabilirlik ve tasarım yönlerinin her ikisine de dikkat edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Görselleştirme araçlarının genel itibarıyla kullanılabilirlik yönlerinin ve tasarımlarının da iyi olduğu, bunlar arasından Robomind 6.01 yazılımının en yüksek düzeyde kullanılabilir olduğu ve tasarım bakımından en az soruna sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akçay, T. (2009). Perceptions of students and teachers about the use of A kid’s programming language in computer courses. Yayımlanmamış doktora tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Arabacıoğlu, T., Bülbül, H. İ. ve Filiz, A. (2007). Bilgisayar programlama öğretiminde yeni bir yaklaşım. IX. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Kitabı. Kütahya.
 • Baldwin, L. P., & Kuljis, J. (2001, January). Learning programming using program visualization techniques. In Proceedings of the 34th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (pp. 8-pp). IEEE.
 • Bishop-Clark, C., Courte, J., Evans, D., & Howard, E. V. (2007). A quantitative and qualitative investigation of using Alice programming to improve confidence, enjoyment and achievement among non-majors. Journal of Educational Computing Research, 37(2), 193-207.
 • Bravo, C., Marcelino, M. J., Gomes, A. J., Esteves, M., & Mendes, A. J. (2005). Integrating Educational Tools for Collaborative Computer Programming Learning. Journal of Universal Computer Science, 11(9), 1505-1517.
 • Calao, L. A., Moreno-León, J., Correa, H. E., & Robles, G. (2015). Developing mathematical thinking with scratch. In Design for teaching and learning in a networked world (pp. 17-27). Springer, Cham.
 • Calder, N. (2010). Using Scratch: An Integrated Problem-solving Approach to Mathematical Thinking. Australian Primary Mathematics Classroom, 15(4), 9-14.
 • Crews, T., & Ziegler, U. (1998). The flowchart interpreter for introductory programming courses. In 28th Annual Frontiers in Education Conference. Moving from'Teacher- Centered'to'Learner-Centered'Education. Conference Proceedings (Cat. No. 98CH36214) (Vol. 1, pp. 307-312). IEEE.
 • Drucker, P. F. (2000). Yeni Gerçekler (Çev. Birtane Karanakçı). İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Fesakis, G., & Serafeim, K. (2009). Influence of the familiarization with scratch on future teachers' opinions and attitudes about programming and ICT in education. ACM SIGCSE. 41(3), 258- 262.
 • Gülmez, I. (2009). Programlama Öğretiminde Görselleştirme Araçlarının Kullanımının Öğrenci Başarı ve Motivasyonuna Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Gültekin, K. (2006). Çoklu Ortamın Bilgisayar Programlama Başarısı Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kaucic, B., & Asic, T. (2011). Improving Introductory Programming with Scratch. Proceedings of the 34th International Convention (s. 1095 - 1100 ). MIPRO.
 • Kelleher, C., Pausch, R., Pausch, R., & Kiesler, S. (2007, April). Storytelling alice motivates middle school girls to learn computer programming. In Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems (pp. 1455-1464). ACM.
 • Lahtinen, E., Ahoniemi, T., & Salo, A. (2007, November). Effectiveness of integrating program visualizations to a programming course. In Proceedings of the Seventh Baltic Sea Conference on Computing Education Research-Volume 88 (pp. 195-198). Australian Computer Society, Inc.
 • Lin, C., & Zhang, M. (2003). The use of computer animation in teaching discrete structures course. The 36th Annual Midwest Instruction and Computing Symposium. MICS.
 • Nielsen, J. (2015). 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Web: http://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/ den alınmıştır.
 • Prawalpatagool, J. (2010). An Effective Technique for Learning in The Computer Programming Subject. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Prince of Songkla University., Management of Information Technology).
 • Resnick, M., Maloney, J., Monroy-Hernandez, A., Rusk, N., Eastmond, E., Brennan, K., Millner, A., Rosenbaum, E., Silver, J., Silverman, B., & Kafai, Y. (2009). Scratch: Programming for all. Communications of the ACM, 52(11), 60-67. [Çevrim-içi: https://cacm.acm.org/magazines/2009/11/48421-scratch-programming-forall/fulltext, ve https://cacm.acm.org/magazines/2009/11/48421-scratch-programming-for-all/pdf, Erişim tarihi: 09.01.2019.]
 • Sleeman, D., Putnam, R. T., Baxter, J., & Kuspa, L. (1984). Pascal and High-School Students: A Study of Misconceptions. Technology Panel Study of Stanford and the Schools. Occasional Report #009
 • Tucker, A., Deek, F., Jones, J., McCowan, D., Stephenson, C., & Verno, A. (2003). A model curriculum for K-12 computer science. Final Report of the ACM K-12 Task Force Curriculum Committee, CSTA. Retrieved from http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2593247

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.